BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 27/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 września 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym zapytał zebranych czy mają uwag lub pytania odnoszące się do niniejszego tematu.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Przewodniczący Zarządu kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 26-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Sprawy różne:
Pismo mieszkańców gminy Miastkowo w sprawie ujęcia w budżecie powiatu łomżyńskiego w latach 2020 – 2023 środków niezbędnych do wyasfaltowania ul. Świerkowej w Miastkowie, drogi powiatowej na odcinku Rybaki – Drogoszewo oraz modernizację drogi powiatowej przez   m. Zaruzie.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 26-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 26-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.      

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 27/112/2019 z dnia 25 września 2019 roku stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika.      

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 27/113/2019 z dnia 25 września 2019 roku stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu -  Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.      

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu -  Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 27/114/2019 z dnia 25 września 2019 roku stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 W sprawach różnych Agnieszka Zduńczyk – przedstawiła zebranym pismo mieszkańców gminy Miastkowo w sprawie ujęcia w budżecie powiatu łomżyńskiego w latach 2020 – 2023 środków niezbędnych do wyasfaltowania ul. Świerkowej w Miastkowie, drogi powiatowej na odcinku Rybaki – Drogoszewo oraz modernizację drogi powiatowej przez m. Zaruzie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że przedmiotowe pismo zostanie przeanalizowane pod kątem kosztów realizacji ww. zadań i następnie zostanie poddane ponownej ocenie Zarządu Powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 27-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

Data powstania: piątek, 18 paź 2019 10:53
Data opublikowania: piątek, 18 paź 2019 10:55
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 279 razy