BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 28/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 16 października 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych.

 

Przewodniczący Zarządu kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 27-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego. 
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji Stypendialnej do wstępnej oceny oraz weryfikacji pod względem formalnym wniosków i przedstawienia Zarządowi Powiatu kandydatów do stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2019/2020.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży – Pani Marioli Czarneckiej.
Zatwierdzenie aneksu do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu na 2019 rok.
Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie.
Sprawy różne:

15.1 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na  powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020r. w Powiecie Łomżyńskim.

15.2. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat .

15.3 Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg  gminnych publicznej na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński

15.4 Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łomżyńskiego raportu w wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018r.

15.5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018r.

15.6. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze”.

 

 

 

 

 

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek obrad został przyjęty 3 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 27-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 27-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie prowadzonego przez Stowarzyszenie „Rodzice Dzieciom” Troski Specjalnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/115/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad. 5 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego. 

 

Ad. 6 Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

 

Ad. 7 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji Stypendialnej do wstępnej oceny oraz weryfikacji pod względem formalnym wniosków i przedstawienia Zarządowi Powiatu kandydatów do stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2019/2020.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie w sprawie powołania komisji Stypendialnej do wstępnej oceny oraz weryfikacji pod względem formalnym wniosków i przedstawienia Zarządowi Powiatu kandydatów do stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2019/2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/116/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży – Pani Marioli Czarneckiej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przyznania Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży – Pani Marioli Czarneckiej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/117/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt aneksu do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży (kopia ww. stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu)..

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatwierdzili aneksu do arkusza organizacji pracy Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Łomży

 

Ad. 10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/118/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 11 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019 – 2023.

 

Ad. 12 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Ad. 13 Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu. Objaśniając zaznaczył, że pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zarzucili zastosowanie nieprawidłowego określenia „roku kalendarzowego” zamiast prawidłowego określenia „roku”. Zwrócili uwagę, że to zupełnie odmienne określenia, ponieważ m. in. stawki za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych są naliczane proporcjonalnie do okresu, w którym następuje zajęcie tego pasa.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego w ciągu dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Ad. 14 Małgorzata Opońska – pracownik Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zapoznała zebranych z wnioskiem Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży            o wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu). Podsumowując podkreśliła, że kwoty najmu są niskie ze względu na fakt, iż pomieszczenia nie są ogrzewane. Jest to w granicach od 100 do 200 zł za 1 m-c.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – dodała, że pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie mają być wynajęte w związku z realizacją projektu, którego partnerem jest Powiat Łomżyński pn.: „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej Województwa Podlaskiego”, natomiast Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jest realizatorem tego projektu. W związku z tym wynajęcie tego pomieszczenia jest w pełni zasadne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wynajęcie pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie.

 

Ad. 15.1 W sprawach różnych Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku w Powiecie Łomżyńskim.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku w Powiecie Łomżyńskim (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/119/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 15.2 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – przedstawiła projekt uchwały w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zaproponowała na przewodniczącą ww. komisji panią Marię Dziekońska – Wicestarostą Łomżyńskiego oraz na członka ww. komisji panią Edytę Zawojską – Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 

Zebrani przychylili się do powyższej propozycji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie: powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna  lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku, jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, realizowanego przez powiat (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/120/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 15.3 Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznej na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych publicznej na terenie Gminy Piątnica, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/121/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 15.4 Krystyna Gosiewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łomżyńskiego raportu w wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Łomżyńskiego raportu w wykonania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/122/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 15.5 Krystyna Gosiewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia  2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017- 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024” za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

Ad. 15.6 Krystyna Gosiewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 3-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 28/123/2019 z dnia 16 października 2019 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 28-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 28 paź 2019 09:28
Data opublikowania: poniedziałek, 28 paź 2019 09:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 249 razy