BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 29/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 października 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych.

 

Przewodniczący Zarządu kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 28-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Rozpatrzenie wniosku o wynajęcie pomieszczenia w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Łomży ul. Wyszyńskiego 10.
Sprawy różne.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 28-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 28-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży. Podsumowując dodał, że pan Krzysztof Święcki ma być zatrudniony na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży na podstawie porozumienia  między Prezydentem Łomży a Starostą Łomżyńskim. Ponadto zaznaczył, że poznał kandydata na ww. stanowisko jako osobę kompetentną i bardzo dobrze przygotowaną do pełnienia przedmiotowej funkcji.

 

Z kolei o zabranie głosu poprosił Krzysztofa Święckiego, który poinformował, że z wykształcenia jest inżynierem budownictwa i posiada pełne uprawnienia budowalne – bez ograniczeń, po czym przedstawił przebieg swojej kariery zawodowej.

Przewodniczący Zarządu – otwierając dyskusję poprosił pana Krzysztofa Święckiego o odniesienie się do doświadczenia w zakresie realizacji inwestycji.

 

Krzysztofa Święckiego – poinformował, że ostanie inwestycje, które nadzorował i realizował w imieniu Prezydenta Miasta Łomży to ul. Zawadzka, ul. Sikorskiego, ul. Wojska Polskiego czy ul. Polowa. Były to inwestycje szczególnie skomplikowane i udało mu się pomyśle zamknąć w związku z czym jest optymistycznie nastawiony do realizacji inwestycji na drogach powiatowych, które w jego ocenie będą miały charakter znacznie mniej skomplikowany.

 

Przewodniczący Zarządu – podkreślił, że Powiat posiada sieć dróg o długości 530 km i część z tych dróg nie spełnia kryteriów drogi powiatowej i ponadto planowe jest w najbliższym czasie wykonanie kilkanaście inwestycji drogowych przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Lokalnych.

Z kolei dodał, że zatrudnienie pana Adam Święckiego na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży ma odbyć z dniem 1 listopada br.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii w związku z rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 29/124/2019 z dnia 26 października 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Izabelka Grochowska – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad. 5 Stanisław Studencki – Dyrektor Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży  zapoznał zebranych z wnioskiem o wynajęcie pomieszczenia w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Łomży ul. Wyszyńskiego 10 (kopia w. wniosku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zapytała jaka jest stawka wynajęcia za 1 m2.

 

Stanisław Studencki – odpowiedział, że jest to kwota 25 zł netto za 1m2.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy kwota ta obejmuje media.

 

Stanisław Studencki – odpowiedział, że media opłacane są na podstawie rozliczeń licznikowych.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek o wynajęcie pomieszczenia w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Łomży ul. Wyszyńskiego 10.

 

Ad. 6 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 29-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

Data powstania: wtorek, 5 lis 2019 12:19
Data opublikowania: wtorek, 5 lis 2019 12:22
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 207 razy