BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 30/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 października 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 16.20, natomiast zakończenie o godzinie 16.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych.

 

Przewodniczący Zarządu kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 29-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez kapitułę konkursu do otrzymania nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu. 
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej listy stypendystów i wysokości stypendiów w roku szkolnym 2019/2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do  30 września 2019 roku.
Sprawy różne:

- podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 29-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 29-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez kapitułę konkursu do otrzymania nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów wytypowanych przez kapitułę konkursu do otrzymania nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/125/2019 z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej listy stypendystów i wysokości stypendiów w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ustalenia ostatecznej listy stypendystów     i wysokości stypendiów w roku szkolnym 2019/2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/126/2019 z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/127/2019 z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych  o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 września 2019 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/128/2019 z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 W sprawach róznych Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Starosty Łomżyńskiego do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością jednostki organizacyjnej Powiatu – Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 30/129/2019 z dnia 30 października 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 30-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                               

 

Data powstania: czwartek, 14 lis 2019 10:21
Data opublikowania: czwartek, 14 lis 2019 10:23
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 129 razy