BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 31/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 6 listopada 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

Protokół nr 31/19 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 6 listopada 2019 roku

 

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdził, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia
Przyjęcie protokołu z 30-go posiedzenia Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki Sypniewo”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I.
Sprawy różne:
Omówienie problemów związanych z zaśmiecaniem terenów w pasie drogowym dróg powiatowych oraz martwych drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

 

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

 

Wobec ich braku ogłosił przejście do realizacji punktu drugiego.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 30-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 30-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do składnia oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie prowadzonej jednostki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/130/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/131/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Objaśniając dodał, że ww. upoważnienie Pana Krzysztofa Święckiego  – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w szczególności dotyczy przygotowania i przedkładania: właściwym organom wniosku celem uzyskania opinii, o której mowa w art. 11b ust. 1 ww. ustawy; właściwym organom wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; innym zarządcom dróg, na ich wniosek, opinii o której mowa w art. 11b ust. 1 ww. ustawy. Natomiast upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do wydania decyzji administracyjnych w zakresie objętym ustawą wymienioną w ust. 1.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do załatwiania w imieniu Zarządu Powiatu Łomżyńskiego spraw wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/132/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: ,,Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/133/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki Sypniewo”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: ,,Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki Sypniewo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/134/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża  w zakresie  udzielenia  pomocy finansowej na zadanie  pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1937B Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień – Rybno – Pniewo – Etap I (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 31/134/2019 z dnia 6 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 W sprawach różnych Tadeusz Góralczyk poruszył problem zaśmiecania terenów w pasie drogowym dróg powiatowych oraz na martwe drzewa zagrażające bezpieczeństwu, szczególnie chodzi o odcinki dróg: Nowogród – Chojny, Dębniki – gm. Kolno, Dobry Las – Cieciory oraz suche drzewa na odcinku Dębniki – Poredy.   

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – przypomniała, że radny Antoni Włodkowski zwracał uwagę na drzewa stanowiące zagrożenie w ruchu drogowym na odcinku drogi w Piątnicy Włościańskiej.

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Krzysztof Święcki poinformował, że przeanalizuję problemowe sprawy. Dodał przy tym, że w najbliższym czasie zostanie rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż drzew na pniu. 

 

Kazimierz Polkowski – zwrócił uwagę, że przez pracowników ZDP są prowadzone systematyczne objazdy dróg powiatowych i podczas tych objazdów jest ustalenie czy są drzewa, które stanowią zagrożenie w pasie drogowym.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 31-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

Data powstania: piątek, 15 lis 2019 14:31
Data opublikowania: piątek, 15 lis 2019 14:34
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 212 razy