BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 32/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 listopada 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady zaproponował przeniesienie na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu tematu dotyczącego przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym. Wyjaśniając dodał, że wynika to z wątpliwości co do wysokości stawek zaproponowanych w tym temacie.

Ponadto zaproponował wprowadzenie w miejsce ww. zagadnienia tematu dotyczącego przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Następnie poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad, obejmujący powyższe zmiany został przyjęty jednogłośnie, wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie protokołu z 31-go posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie wniosku OSP w Nowogrodzie.
 9. Sprawy różne:
 • Omówienie sprawy dotyczącej wykonania przejść dla pieszych oraz remontów nawierzchni dróg powiatowych w miejscowości Nowogród.  

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 31-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 31-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Ad.4 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Promocji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”. Objaśniając stwierdziła, że termin konsultacji to 15 listopada 2019 r. – 6 grudnia 2019 r., natomiast uczestnicy to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Przy tym formy przeprowadzenia konsultacji będą pisemne, a uwagi i opinie dotyczące projektu Programu powinny zawierać w szczególności  odniesienie do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem oraz pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej. Obowiązek przyjmowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wynika z artykułu 5a ust. 1 ww. ustawy. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Program współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/136/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/137/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2020 a następnie zapoznała zebranych z projektem niniejszego budżetu (projekt budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszej uchwały).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy w projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane środki na zwiększenie wynagrodzeń  pracownikom Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek, wg ustaleń z ubiegłego roku.

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że środki dla poszczególnych jednostek zostały zwiększone na ww. zadanie, średnio o kwotę 300 zł na pracownika.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/138/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019 rok. Objaśniając stwierdziła, że: w dochodach bieżących –  zadania własne przewiduje w rozdział 60014 – zmniejszenie udzielonej pomocy finansowej przez Gminy Jedwabne (7.411,00 zł) i Wizna (5.213,00 zł) na materiały zaplanowane do wykonania remontu na drogach powiatowych i w rozdziale 85232 – przeniesienie dochodów w ramach projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”. Natomiast w dochodach bieżących – zadania zlecone przewiduje:

- rozdziały 70005, 71012 – zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Podlaskiego na wypłatę wynagrodzeń – środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa,

- rozdział 75011 – zwiększenie dotacji przez Wojewodę Podlaskiego na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – środki z rezerwy celowej budżetu państwa,

- rozdział 85203 – zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Podlaskiego na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach,

- rozdział 85504 – zwiększenie dotacji decyzją Wojewody na realizację rządowego programu „Dobry start” – wypłata świadczenia i jego obsługa – środki z rezerwy celowej budżetu państwa,

- rozdział 85508 – zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Podlaskiego na realizację dodatku wychowawczego – środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

W wydatkach bieżących – zadania własne i porozumienia:

- rozdział 60014 – przeniesienie wydatków na zakup energii oraz opłatę za korzystanie ze środowiska dot. wprowadzenia gazów lub płynów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

- rozdział 75020 – przesunięcie środków z rezerwy budżetowej ogólnej na opłacenie bieżących wydatków,

- rozdział 75075 – zwiększenie wydatków na nagrody Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie promocji oraz zakup materiałów i usług,

- rozdział 75818 – przeniesienie środków z rezerwy budżetowej ogólnej na:

 1. a) stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportu (rozdział 92695),
 2. b) nagrody Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie promocji oraz zakup materiałów i usług (rozdział 75075),

- rozdział 85218 – przeniesienie wydatków na opłacenie podróży służbowych pracowników,

- rozdział 85232 – przeniesienie w planie wydatków w ramach projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”,

- rozdział 85333 – przesunięcie środków na zakup usług i materiałów,

- rozdział 92695 – zwiększenie wydatków na stypendium Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie sportu.

Natomiast wydatki bieżące – zadania zlecone dotyczy:

- rozdziały 70005, 71012 – zwiększenie wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- rozdział 75011 – zwiększenie środków na zakup teczek introligatorskich,

- rozdział 75045 – przesunięcie środków na usługi remontowe w ramach kwalifikacji wojskowej,

- rozdział 85203, § 2820 – zwiększenie dotacji na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kownatach, 

- rozdział 85504 – zwiększenie wydatków na realizację rządowego programu „Dobry start” – wypłata świadczenia i jego obsługa,

- rozdział 85508 – zwiększenie planu wydatków na realizację dodatku wychowawczego 500+ i jego obsługę.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 32/139/2019 z dnia 15 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Przewodniczący Zarządu przedstawił wniosek OSP w Nowogrodzie (niniejszy wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Z kolei rozpoczynając dyskusję stwierdził, że: finasowanie lub prowadzenie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej generalnie należy do gminy. Udzielenie dotacji jest możliwe przez powiat, jednak do tego zadania trzeba być przygotowanym pod względem prawnym i mieć zaplanowane środki. Natomiast w naszym powiecie jest kilkadziesiąt jednostek osp, w różnym stanie i na różnym poziomie świadczonych działań. Niektóre z tych jednostek osp działają w Krajowym Systemie Gaśniczym a inne poza nim. Kontynuując dodał, że nie powinno rozbić się precedensu w tym przypadku, ponieważ wsparcie jednostek osp byłoby w symbolicznej wysokości ze względu na możliwości budżetowe, co zostałoby źle odebrane. Natomiast Powiat może udzielić wsparcia merytorycznego do pozyskiwania środków z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz innych źródeł dedykowanych do osp. Wobec tego zaproponował taką formę wsparcia wnioskodawcy.

 

Tadeusz Góralczyk – zwrócił uwagę, że nawet symboliczne wsparcie jest ważne dla jednostek osp, które pełnią niezwykle ważną funkcję społeczną, są najczęściej pierwsze przy różnego typu niebezpiecznych zdarzeniach.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – dodała, że są gminy, w których funkcjonuje nawet około 20-tu jednostek osp i nie ma możliwości finansowych, aby przeznaczyć środki dla tych podmiotów. Dofinasowanie jednej jednostki spowoduje to, że pozostałe się zwrócą o takie wsparcie. 

Zaznaczyła także, że Powiat mógłby udzielić wsparcia merytorycznego przy pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych tj. Fundacja Orlenu, która ma specjalnie wydzieloną pulę środków na wspieranie osp.

 

Przewodniczący Zarządu – podkreślił, że we wcześniejszym okresie były realizowane szkolenia dla strażaków – finansowane ze źródeł zewnętrznych i pomoc przy pozyskiwaniu tego typu środków mógłby realizować Powiat.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zauważyła, że nowy program wsparcia na różnego typu kursy  i szkolenia ma ruszyć w lipcu przyszłego roku i do tych nowych programów będzie można aplikować z pomocą Powiatu.

 

Tadeusz Góralczyk – mając na uwadze powyższe poprosił o to, aby udzielić odpowiedzi wg zaproponowanych przez Starostę oraz Wicestarostę.

 

Kazimierz Polkowski – dodał, że osp, szczególnie z gminy Śniadowo oraz gminu Piątnica, udzielają pomocy podczas zimowego odśnieżania dróg powiatowych, a także pomagają przy powodziach lub innych klęskach. Natomiast w jego ocenie właśnie szkolenia dla strażaków osp byłyby wskazane, ponieważ są duże wydatki, których osp nie jest w stanie udźwignąć.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, opowiedzieli się za udzieleniem odpowiedzi na wniosek OSP Nowogród zawierającej informację o możliwości udzielenia pomocy merytorycznej przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w szczególności z programów dedykowanych do jednostek osp.

 

Ad. 9 W sprawach różnych Tadeusz Góralczyk poruszył problem dotyczący przejść dla pieszych w Nowogrodzie na ul. Miastkowskiej, ul. Poległych, ul. Zielonej ul. Cmentarnej, ul. Łomżyńskiej oraz ul. 11-go Listopada.  Ponadto na ul. Miastkowskiej, ul. Zielonej i ul. Cmentarnej niezbędny jest remont nawierzchni.

 

Kazimierz Polkowski – poinformował, że Zarząd Dróg Powiatowych ma wykonać przeglądy na tych odcinkach i stwierdzi, w których miejscach rekomenduje wykonanie przejść dla pieszych oraz wykonanie remontów.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 32-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

 

 

   

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 07:49
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 07:52
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 211 razy