BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 33/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 listopada 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.30, natomiast zakończenie o godzinie 14.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika.
  3. Sprawy różne.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika. Podsumowując zaznaczył, że uzasadnienie jest obszerne natomiast sentencją projektu uchwały jest złożenie przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego wniosku o odrzucenie skargi na ww. uchwałę lub ewentualnie oddalenie skargi na tą uchwałę i zasądzenie od skarżącego na rzecz organu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przypisanych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przekazania skargi i odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę nr 27/113/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży bez wypowiedzenia z winy pracownika (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 33/140/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 33-cie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                                                     

 

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 07:52
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 07:54
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 188 razy