BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 34/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 listopada 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.30.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wg następującego układu:

1.        Otwarcie posiedzenia.

2.        Przyjęcie protokołu z 32-go i 33-go posiedzenia Zarządu.

3.        Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. 

4.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024’’.

5.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

6.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

7.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

9.        Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 217 I piętro pow. 17,30 m2 .

11.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 212 i 213 I piętro poz. 28,45 m2 .

12.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 319 i 320 II piętro pow. 35,50 m2 .

13.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 422 i 423 III piętro poz. 33,70m2 .

14.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal na parterze poz. 59,52 m2 .

15.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 102 parter pow. 15.60 m2 .

16.    Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 506 IV piętro pow. 15,95 m2

17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

18.     Rozpatrzenie wniosku Zarząd Dróg Powiatowych dotyczącego wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2110 B.

19.    Przedstawienie informacji o podjętych działaniach związanych z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020.

20.    Sprawy różne:

·           Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 32-go lub 33-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 32-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 33-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Elżbieta Bazydło – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/141/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad. 4 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019-2024”.

 

Ad. 5 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2019 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad. 6 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Objaśniając zaznaczył, że przedmiotowy dokument wynika ze śmierci śp. radnego Edwarda Łady, który był delegowany przez Radę Powiatu do ww. Komisji. 

 

Członkowie Zarządu zaproponowali kandydaturę radnego Tadeusza Góralczyka do prac w Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, który wyraził zgodę na kandydowanie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych nie było) i 1-ym wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przewidujący do prac w Komisji kandydaturę radnego Tadeusza Góralczyka.

 

Ad.7 Ewa Jarzyło – Naczelnik Wydziału Komunikacji – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy są już wyłonieni przedsiębiorcy, którzy będą usuwać pojazdy z drogi i przechowywać je na parkingu strzeżonym.

 

Ewa Jarzyło – odpowiedziała twierdząco. Dodała, że są to trzy podmioty.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał czy taka uchwała jest podejmowana przez Radę Powiatu corocznie.

 

Ewa Jarzyło – odpowiedziała twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym..

 

Ad. 8 Monika Domurat – Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta – zapytał jaka to jest powierzchnia tych nieruchomości.

 

Monika Domurat – poinformowała, że jest prawie 70 arów.

 

Starosta – dodał, że trasa Via Baltica będzie jeszcze w kilku miejscach przecinać teren powiatu łomżyńskiego wobec czego tych wykupów będzie więcej.

 

Tadeusz Góralczyk – poinformował, że na ternie gminy Nowogród w ostatnim okresie pod drogi zostało przekazane około 3,5 ha.

 

Starosta – poinformował, że na wykupy działek są zarezerwowane środki w puli na tę inwestycję, nawiązując do tego zapytał czy o te środki na wykup działek może wzbogacić się firma Polaqa.

 

Monika Domurat – poinformowała, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na powyższe pytanie.

 

Następnie wobec powyższego oraz w związku z wątpliwościami dotyczącymi źródła finansowania kosztów wykupu działek, a także tego czyj dochód środki z tych wykupów miałyby stanowić, członkowie Zarządu postanowili przełożyć niniejszy temat na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

 

Ad. 9 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji – poinformowała, że w dniu 27 listopada 2019 r.  Komisja powołana Uchwałą Nr 28/120/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia  16 października 2019 r. w składzie: Maria Dziekońska – przewodniczący komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego; Tadeusz Góralczyk – członek komisji – przedstawiciel Zarządu Powiatu Łomżyńskiego; Edyta Zawojska – członek komisji – Naczelnik Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji, dokonała oceny merytorycznej ofert /zaopiniowała oferty na realizację w/w zadania publicznego, które wpłynęły w wyniku informacji  o konkursie, zamieszczonej na stronie internetowej urzędu, tablicy ogłoszeń oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej urzędu. Konkurs został ogłoszony Uchwałą Nr 28/119/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia  16 października  2019 r. Termin, do którego można było składać oferty to 7.11.2019r. Podstawową zmianą w organizacji tegorocznego konkursu jest wymóg , że o powierzenie prowadzenia punktu mogły ubiegać się organizacje pozarządowe wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Podlaskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Dodatkowo od roku 2020 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obligatoryjne jest świadczenie nieodpłatnej mediacji stosownie do zapotrzebowania beneficjentów systemu. Zgodnie do zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości  ogłoszono  konkurs na świadczenie usług nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Formuła ta ma zastosowanie  także w przypadku gdy na powiat przypada tylko jeden punkt obsługiwany przez organizację pozarządową, która prowadzi  w takim przypadku punkt przeznaczony na NPP oraz NPO.  Dwie ze złożonych ofert  (1 i 4) w tytule zadania nie podają  jednoznacznie czy oferta dotyczy NPP czy NPO, natomiast z treści można wywnioskować ,że oferenci  są przygotowani do świadczenia NPP i NPO, gdyż załączyli decyzję Wojewody Podlaskiego i dysponują kadrą dla obu zakresów usług. Oferta nr 3 deklaruje udzielanie głównie NPP (załączona decyzja dotyczy wpisu w zakresie NPP). Oferta nr 2 przewiduje świadczenie NPO z możliwością udzielania NPP. Komisja zapoznała się z wynikami oceny formalnej ofert, w trakcie której nie stwierdzono błędów, które dyskwalifikowałyby oferty na tym etapie. Do oceny merytorycznej dopuszczono wszystkie oferty (4). Opis spełnienia kryteriów i ocena ofert. Kryteria oceny ofert: zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie; jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową; doświadczenie oferenta. Komisja do udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego rekomenduje Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego ofertę, która uzyskała największą ilość punktów tj. ofertę Stowarzyszenia Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego z Łomży, która uzyskała 15 pkt. na 15 możliwych. Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej jeżeli na powiat przypadają dwa punkty – jeden z nich powierza się  organizacji pozarządowej, która udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Wobec powyższego i stosownie do zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości promuje się wybór organizacji, która jednocześnie zapewni realizację obu usług. Rekomendowana oferta została  przygotowana poprawnie merytorycznie i  przejrzyście. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania klarowny, spójny z harmonogramem, uwzględnia  wymagane elementy związane  z realizacją zadania i świadczy o znajomości  zasad realizacji zadania przewidzianych w ustawie o nieodpłatnej pomocy. Stowarzyszenie wykazało także najdłuższe doświadczenie w świadczeniu usług objętych konkursem. Działalność Stowarzyszenia od lat skupia się na poradnictwie prawnym i obywatelskim , które jest głównym obszarem działalności  Stowarzyszenia. Oferent przydziela do realizacji zadania  osoby  z długoletnim doświadczeniem i spełniające warunki określone w ustawie. Dotychczasowa współpraca  z oferentem potwierdza jego wiarygodność i rzetelność w realizacji zadania. Także analiza opinii osób uprawnionych,  zbieranych w trakcie obecnej realizacji zadania przez Stowarzyszenie,  wskazuje na pozytywną ocenę świadczonych usług.

Wybór oferty spowoduje, że osoby uprawnione będą miały możliwość skorzystania z kompleksowych usług z zakresu zarówno  nieodpłatnej pomocy prawnej jak i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym także nieodpłatnej mediacji.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Łomżyńskim w 2020 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/142/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 217  I piętro pow. 17,30 m2 .

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że najniższe stawki za najem są naliczane podmiotom, które działają non profit. Następnie zapytał od kiedy dla tych podmiotów obwiązuje stawka 3 zł za 1 m2.

 

Z kolei członkowie Zarządu zaproponowali utrzymać stawkę za najem 3 zł za 1 m2 dla obecnego najemcy – Związku Emerytów i Rencistów.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 217 I piętro pow. 17,30 m2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/143/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 11 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 212 i 213 I piętro poz. 28,45 m2 .

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu zaproponowali utrzymać stawkę za najem 3 zł za 1 m2 dla obecnego najemcy – Polskiego Czerwonego Krzyża .

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych nie było) i 1-ym „wstrzymującym się”, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 212 i 213 I piętro poz. 28,45 m2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/144/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 12 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 319 i 320 II piętro pow. 35,50 m2 .

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu zaproponowali podnieść stawkę za najem do 6 zł za 1 m2 dla obecnego najemcy – Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 212 i 213 I piętro poz. 28,45 m2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/145/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 13 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 422 i 423 III piętro poz. 33,70m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu zaproponowali podnieść stawkę za najem do 6 zł za 1 m2 dla obecnego najemcy – Zarząd Wojewódzki Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych nie było) i 1-ym „wstrzymującym się”, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokale nr 422 i 423 III piętro poz. 33,70m2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/146/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 14 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal na parterze poz. 59,52 m2 .

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu zaproponowali podnieść stawkę za najem do 20 zł za 1 m2 dla obecnego najemcy – gabinety stomatologiczne.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal na parterze poz. 59,52 m2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/147/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 15 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego  w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 102 parter pow. 15.60 m2 .

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu zaproponowali podnieść stawkę za najem do 23 zł za 1 m2 dla obecnego najemcy – gabinety geodezyjne.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 102 parter pow. 15.60 m2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/148/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 16 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 506 IV piętro pow. 15,95 m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Członkowie Zarządu zaproponowali podnieść stawkę za najem do 23 zł za 1 m2 dla obecnego najemcy – gabinety geodezyjne.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. Lokal nr 506 IV piętro pow. 15,95 m2 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/149/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 17 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do w. tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 34/150/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 18 Krzysztof Święcki –  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wniosku dotyczącym wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2110 B (kopia wniosku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał jaka będzie podbudowa tych chodników.

 

Krzysztof Święcki – że podbudowa będzie mieć takie parametry, aby umożliwiać wjazd sprzętu odśnieżającego na ten chodnik. Warstwa kruszywa będzie mieć grubość 16 cm.

 

Następnie członkowie Zarządu polecili sporządzić zapytanie o cenę w przypadku zakupu kostki brukowej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do ww. tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek dotyczący wykonania remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2110 B.

 

Ad. 19 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z informacją o podjętych działaniach związanych z przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 (ww. informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Wicestarosta – zapytał czy zaszły jakieś zmiany w standardach utrzymania dróg.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco, wyjaśniając dodał, że po zapoznaniu się jak to funkcjonuje w praktyce przedstawi w kolejnym orku ewentualne zmiany.

 

Przewodniczący Zarządu – poprosił o przekazanie wszystkim radnym niniejszej informacji.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do ww. tematu.

 

Ad. 20 W sprawach różnych Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do ww. tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w  sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie  powiatu  łomżyńskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Łomżyński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 34-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                         

 

                                                                                       

 

Data powstania: środa, 11 gru 2019 10:20
Data opublikowania: środa, 11 gru 2019 10:25
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 152 razy