BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 35/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 grudnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.10

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 34-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
  4. Sprawy różne.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 34-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 34-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały          w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok. Objaśniając stwierdziła, że zmiany w dochodach bieżących – zadania własne: dotyczą: rozdział 15013 – przeniesienie w planie dochodów dotyczące projektu pn. „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”; rozdział 85202 – zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Podlaskiego na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie. W wydatkach bieżących – porozumienia z JST dotyczą rozdziału 71012 – przeniesienia wydatków w związku z rozliczeniem kosztów wynagrodzeń oraz w zadaniach własnych: rozdział 15013 – przeniesienie w planie wydatków dotyczące projektu pn. „Kompleksowy System rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1”; rozdział 75818, § 4810 – przeniesienie środków z rezerwy budżetowej ogólnej w wysokości: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków i znaków dla Wydziału Komunikacji związanych  z większą liczbą rejestracji pojazdów w rozdziale 75020 oraz 1.000,00 zł na nagrodę Starosty Łomżyńskiego w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i dyplomowe dotyczące Ziemi Łomżyńskiej organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – rozdział 75075. Natomiast w rozdziale 85202 – zwiększenie dotacji na funkcjonowanie Domów Pomocy Społecznej w Łomży i Tykocinie oraz rozdziale 85205 – przeniesienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy. Przy tym wydatki bieżące – zadania zlecone w rozdziale 71012 – przeniesienia wydatków w związku z rozliczeniem kosztów wynagrodzeń.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do w. tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 35/151/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończył 35-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2019 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2019 11:03
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 188 razy