BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 37/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1130, natomiast zakończenie o godzinie 1140.

 

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad zmiany został przyjęty jednogłośnie, wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 36-go posiedzenia Zarządu.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.
  4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
  5. Sprawy różne.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 36-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 36-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023. Objaśniając zaznaczyła, że przedstawiony na poprzednim posiedzeniu Zarządu projekt zmian dotyczył roku 2019, natomiast obecny projekt zmian odnosi się do zmian, które dotyczą inwestycji i przedsięwzięć obejmujących lata kolejne. W związku z tym zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w latach 2020 – 2022. Między innymi zmieniła się kwota deficytu w 2019 roku, co skutkuje zaproponowanymi zwiększeniami wydatków w latach kolejnych.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2019-2023.

 

Ad. 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019. Objaśniając zaznaczyła, że przedstawiony na poprzednim posiedzeniu Zarządu w sprawie wydatków niewygasających został zaktualizowany w związku tym, iż część zadań remontowych nie została odebrana. Mają one być odebrane do końca I półrocza roku 2020 i te środki zostaną uregulowane. Zadania oraz koszty ich realizacji są wymienione w załączniku do projektu uchwały.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.

 

Ad. 5 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 37-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

                                                                                                          

 

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2020 13:12
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2020 13:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 10:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 37 razy