BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 38/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2019 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1510, natomiast zakończenie o godzinie 1515.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Powiatu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

 

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.
  4. Sprawy różne.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/160/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.    

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 38/161/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 38-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2020 13:14
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2020 13:16
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 123 razy