BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 40/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.35.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 39-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych w realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łomżyńskim i Mieście Łomża (VI)”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie planów finansowych zadań na 2020 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo –Młodzianowo – Jankowo – Skarbowo na odc. o dł. ok. 990 m”.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
 11. Sprawy różne.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 39-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 39-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Mieczysław Bieniek – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży przedstawił  projekt uchwały w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych w realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łomżyńskim     i Mieście Łomża (VI)”.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych w realizacją projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Łomżyńskim i Mieście Łomża (VI)” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/164/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Elżbieta Gosk – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego – przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2020 roku.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – zaproponowała, aby w składzie komisji konkursowej, który był w ubiegłym roku wprowadzić zmiany polegające na zastąpieniu pani Elżbiety Gosk – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego na Naczelnika tego Wydziału – panią Edytę Zawojską.

 

Zebrani przychylili się do powyższej propozycji.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała do kiedy komisja konkursowa musi zaopiniować oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2020 roku.

 

Elżbieta Gosk – poinformowała, że opinia komisji powinna być wydana do dnia 6 lutego br.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2020 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/165/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/166/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach ich dochodów i wydatków (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/167/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie planów finansowych  zadań na  2020  rok  z  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie planów finansowych  zadań na 2020 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/168/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/169/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt chwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo – Młodzianowo – Jankowo – Skarbowo na odc. o dł. ok. 990 m”.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Nowogród w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1909B Jankowo – Młodzianowo – Jankowo – Skarbowo na odc. o dł. ok. 990 m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 40/170/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest  Zarząd  Powiatu.  Wyjaśniając  podkreślił,  że  obniżenie  stawek z mocy nowelizacji ustawy o drogach publicznych najprawdopodobniej ma na celu zmniejszenia kosztów cyfryzacji nowych obszarów na terenie kraju.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Ad. 11 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 40-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                         

 

                                                                                                 

                                                                                                                     

 

Data powstania: środa, 12 lut 2020 08:09
Data opublikowania: środa, 12 lut 2020 08:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 62 razy