BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 41/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 4 lutego 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.15, natomiast zakończenie o godzinie 12.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski
- Starosta – Przewodniczący Zarządu.
2.      Maria Dziekońska
- Wicestarosta.
3.      Tadeusz Góralczyk 
- członek  Zarządu.
4.      Kazimierz Polkowski
- członek  Zarządu.
5.      Agnieszka Zduńczyk
- członek  Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

1.        Otwarcie posiedzenia.

2.        Przyjęcie protokołu z 40-go posiedzenia Zarządu.

3.        Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2020.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez powiat łomżyński za rok 2019.

5.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

6.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.

7.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

8.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

9.        Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

10.      Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego.

11.      Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych odcinak byłej drogi powiatowej na terenie Gminy Śniadowo.

12.      Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jedwabne, Powiat Łomżyński.

13.      Sprawy różne.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 40-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 40-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2020 oraz projekt uchwały w niniejszej sprawie.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2020 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/171/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez powiat łomżyński za rok 2019.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w placówce prowadzonej przez powiat łomżyński za rok 2019 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/172/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Ad. 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad. 7 Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad. 8 Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad. 9 Przewodniczący Zarządu – zapoznał zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Następnie zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad. 10 Maciej Karwowski – Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami zapoznał zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt chwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmiany granic Powiatu Łomżyńskiego.

Ad. 11 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt chwały uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych odcinak byłej drogi powiatowej na terenie Gminy Śniadowo.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg gminnych odcinak byłej drogi powiatowej na terenie Gminy Śniadowo (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/173/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 12 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt chwały uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jedwabne, Powiat Łomżyński.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Jedwabne, Powiat Łomżyński. (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 41/174/2020 z dnia 4 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 13 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 41-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                         

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

Data powstania: czwartek, 27 lut 2020 10:42
Data opublikowania: czwartek, 27 lut 2020 10:45
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 97 razy