BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 42/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lutego 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1300, natomiast zakończenie o godzinie 1325.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 41-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiące poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990 m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki-Sypniewo”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 – odcinek długości 2960,03 m. b.”.
  8. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Żebry – Zagroby.
  9. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego wykonania remontu drogi powiatowej nr 2652B (ul. Poległych) w Nowogrodzie.
  10. Sprawy różne.

 

Ad 2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 41-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 41-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zabranie głosu Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

 

Maciej Karwowski – przedstawił projekt w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiące poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu dodała, że powierzchnie działek przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego są niewielkie, natomiast ze względu na podtrzymanie dobrej współpracy warto te nieruchomości przekazać bez odszkodowania.

 

Z kolei Wiceprzewodnicząca Zarządu zarządziła dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Województwa Podlaskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, stanowiące poprzednio własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/175/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.

 

Z kolei Wiceprzewodnicząca Zarządu zarządziła dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/176/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem chwały Rady Powiatu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań finansowych.

 

Z kolei Wiceprzewodnicząca Zarządu zarządziła dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/177/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990 m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki-Sypniewo”. Podsumowując zaznaczył, że jest to kontynuacja ubiegłorocznej inwestycji, która otrzymała dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast koszty udziału własnego będą podzielone po połowie z Gminą Piątnica.

 

Z kolei Wiceprzewodnicząca Zarządu zarządziła dyskusję.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapytała czy te zadanie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających.

 

Krzysztof Święcki – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1914B o długości ok. 990 m położonego na działce nr 166/2 – obręb Górki-Sypniewo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/178/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 – odcinek długości 2960,03 m.b.”. Podsumowując zaznaczył, że te zadanie również otrzymało dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych i koszty udziału własnego także będą podzielone po połowie – w tym przypadku z Gminą Jedwabne. Ponadto dodatkowymi kosztami będą badania archeologiczne oraz wykup gruntów. Natomiast szczegółowe koszty zostaną określone ostatecznie w przygotowanym porozumieniu.

 

Z kolei Wiceprzewodnicząca Zarządu zarządziła dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1922B Jedwabne – Bronaki Pietrasze – dr. woj. nr 668 – odcinek długości 2960,03 m.b.” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 42/179/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem dotyczącym wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1950B na odcinku Żebry – Zagroby (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu). Podsumowując podkreślił, że w ocenie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedmiotowy wiosek jest w pełni zasadny, przy czym na odcinku około 400 m będzie potrzeba wykupu gruntów, ponieważ pas drogowy jest zbyt wąski.

 

Z kolei Wiceprzewodnicząca Zarządu rozpoczynając dyskusję zapytała czy jest opracowanych projekt techniczny na  remont tego odcinka drogi.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie. Dodał, że brak tego projektu uniemożliwia złożenia wniosku o dofinasowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast Wójt Gminy Śniadowo zadeklarował współfinansowanie tego przedsięwzięcia.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapytała jakie są przewidywane koszty tego zadania.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział, że same roboty to około 3 mln zł, a do tego dojdą jeszcze koszty wykupów.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu zaproponowała, aby Zarząd Powiatu zajął stanowisko, iż podejmie decyzję w przedmiotowej sprawie po uzgodnieniu warunków realizacji tego zadania z Wójtem Gminy Śniadowo i następnie ewentualnym przygotowaniu dokumentacji technicznej.

 

Zebrani zaakceptowali powyższą propozycję.

 

Ponadto nie wniesiono innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad 9 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – zapoznał zebranych z wnioskiem dotyczącym wykonania remontu drogi powiatowej nr 2652B (ul. Poległych)       w Nowogrodzie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu). Podsumowując podkreślił, że w ocenie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedmiotowy wiosek jest zasadny, jednak Burmistrz Nowogrodu jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu zaproponowała, aby Zarząd Powiatu zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie po uzgodnieniu warunków realizacji tego zadania z Burmistrzem Nowogrodu.

 

Zebrani zaakceptowali powyższą propozycję.

 

Ponadto nie wniesiono innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ad 10 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych                  w porządku dziennym, zakończył 42-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

                                                                                                                       

 

Data powstania: poniedziałek, 16 mar 2020 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 16 mar 2020 11:07
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 85 razy