BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 44/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 25 marca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 43-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok.
 9. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 10. Sprawy różne:
 • Omówienie działań na rzecz bezpieczeństwa oraz zagwarantowania opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 43-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z brakiem uwag oraz pytań zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 43-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu przypomniał, że wszyscy zainteresowani otrzymali sprawozdanie finansowe za rok 2019 Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie. Nawiązując do powyższego dodał, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zwolnił z obowiązku obecności na posiedzeniu Zarządu Panią Annę Archacką – Dyrektor Muzeum.

Z kolei poprosił o ewentualne pytania lub uwagi.

 

Zebrani nie wnieśli uwag oraz pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Muzeum Przyrody – Dwór Lutosławskich w Drozdowie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/186/2020 z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, natomiast ww. sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 4 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag oraz pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu.

 

Ad. 5 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały dotyczący przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Objaśniając zaznaczył, że pomoc finansowa dotyczy realizacji zadania w zakresie modernizacji obiektu mostowego w m. Dobrzyjałowo wraz z dojazdami do tego obiektu.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w sprawie udzielenia pomocy finansowej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/187/2020 z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu. Objaśniając zaznaczył, że pomoc finansowa w ramach tego trójstronnego porozumienia dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej na odcinek drogi powiatowej Kokoszki – Guty o długości blisko 2 km.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag oraz pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica i Gminą Wizna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/188/2020 z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Objaśniając zaznaczył, że pomoc finansowa w ramach tego porozumienia dotyczy przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stacja Śniadowo – Stare Duchny.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag oraz pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/189/2020 z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 8 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok (sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag oraz pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 44/190/2020 z dnia 25 marca 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z autopoprawką do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu zarządził dyskusję.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 10 W sprawach różnych na wniosek Kazimierza Polkowskiego, Przewodniczący Zarządu omówił możliwości oraz działania podjęte na rzecz umiejscowienia karetki pogotowia ratunkowego wraz z załogą na terenie budynku ośrodka zdrowia w Jedwabnem oraz zabezpieczenia pomieszczeń na rzecz noclegów dla członków personelu medycznego, który nie chce zarazić koronawirusem swoich bliskich.

 

Z kolei Agnieszka Zduńczyk zapytała czy decyzja Wojewody w zakresie wyznaczania trzech szkół w powiecie łomżyńskim na miejsca zastępcze opieki szpitalnej jest aktualna i wiążąca.

 

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że w tej sytuacji jaka jest na terenie kraju takie miejsca nie są potrzebne i ta decyzja nie jest wiążąca.

 

Agnieszka Zduńczyk zapytała czy w związku z tym Szkoła Podstawowa w Miastkowie może być użyta jako ośrodek, w którym odbędzie się kwarantanna na dużą skalę.

 

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że ewentualnie może być użyta do odizolowania poszczególnych osób.

 

Agnieszka Zduńczyk zapytała czy hala sportowa może być wykorzystana w związku z zaistniała sytuacją pandemii wirusa.

 

Przewodniczący Zarządu stwierdził, że w celach kwarantanny taki obiekt nie spełni zadania, ponieważ osoby poddawane zabiegowi kwarantanny powinny być umiejscawiane w odrębnych pomieszczeniach, na pewno nie na hali sportowej.

Reasumując podkreślił, że na dzień dzisiejszy zarówno na terenie powiatu łomżyńskiego jak i miasta Łomża, znaczącego wsparcia udziela Grupa Ratownicza Nadzieja, której Prezesem jest ks. Radosław Kubeł, ponieważ w znacznej mierze odciąża służbę zdrowia, szczególnie biorąc pod uwagę działania w zakresie ratownictwa medycznego. Podmiot ten jest statutową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Łomży, która w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych obowiązana jest do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jako społeczna jednostka ratunkowa na podstawie zawartych porozumień współpracujemy z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym oraz z Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz właściwymi komendami wojewódzkimi na obszarze północno – wschodniej Polski.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag oraz pytań odnoszących się do przedstawionych działań na rzecz bezpieczeństwa oraz zagwarantowania opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 44-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

                        

 

                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 21 kwi 2020 12:50
Data opublikowania: wtorek, 21 kwi 2020 12:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 94 razy