BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 54/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 czerwca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.00, natomiast zakończenie o godzinie 15.05.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o wprowadzenie zmian do odnoszących się do zaproponowanego porządku obrad:

 • wprowadzenie po punkcie nr 3 tematu: podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,

oraz

 • zdjęcie z porządku obrad punktu nr 5 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe do reprezentowania Partnera – Powiatu Łomżyńskiego w działaniach związanych z projektem zintegrowanym „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”.

Wyjaśniając dodał, że ww. projekt uchwały będzie musiał być poddany ponownej analizie.

Z kolei poprosił o zgłaszanie innych, ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte  5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było

Następnie stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z 52-go i 53-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazani majątku ruchomego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego udziału 982/11998 w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1.
 8. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kraska, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, oznaczonej jako działka nr 7/4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia umowy z Gminą Wizna.
 10. Sprawy różne:
 • Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 52-go lub 53-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 52-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 53-go posiedzenia Zarządu Powiatu także został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/240/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały w sprawie odwołania Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/241/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Po tym punkcie porządku obrad została zarządzona przerwa, w czasie której członkowie Zarządu podpisali podjęte dotychczas uchwały, następnie główny specjalista ds. kadr – pani Justyna Kaczmarczyk dostarczyła Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży jeden egzemplarz przedmiotowych uchwał.

 

Ad 5 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 

Mieczysław Biniek przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania majątku ruchomego. Wyjaśniając dodał, że jednostki, które zgłosiły potrzebę w zakresie przekazania im sprzętu komputerowego zaakceptowały stan oraz parametry techniczne przekazywanego majątku. Podsumowując zaznaczył, że przekazywany sprzęt jest już zamortyzowany. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przekazani majątku ruchomego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/242/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Naczelnika Wydziału Rozwoju Społeczno-gospodarczego i Promocji.

 

Edyta Zawojska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja”. Podsumowując zaznaczyła, że w jej ocenie wkład własny w postaci przeznaczenia jednego pomieszczenia na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego będzie stanowić najmniejsze obciążenie dla Powiatu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO – II edycja” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/243/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Kierownika Wydziału Geodezji.

 

Monika Domarat – przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego udziału 982/11998 w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1. Podsumowując zaznaczyła, że nabycie tej nieruchomości jest zasadne, bowiem o takie działanie wnioskował Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, który nadal zamierza przeznaczać te pomieszczenia na potrzeby PUP i w wyniku nabycia nieruchomości nie bezie musiał ponosić opłat z tytułu umowy najmu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie nabycia od Województwa Podlaskiego w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego udziału 982/11998 w nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/244/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Kierownika Wydziału Geodezji.

 

Monika Domarat – przedstawiła projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kraska, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, oznaczonej jako działka nr 7/4.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kraska, jednostce ewidencyjnej Miastkowo, oznaczonej jako działka nr 7/4 (decyzja Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Zarządu – przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia umowy z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wizna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia umowy z Gminą Wizna (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 54/245/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

 

Ad 10 W sprawach różnych na prośbę Przewodniczącego Zarządu Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Krzysztof Święcki – przedstawił aktualną sytuację w zakresie realizowanych oraz przygotowywanych do realizacji inwestycji drogowych a także prac wykonywanych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych.

Reasumując zaznaczył, że droga w kierunku miejscowości Siemień ma już stan zawansowania prac – około 30 %, droga w kierunku miejscowości Bronaki jest na końcowym etapie prac, droga w kierunku miejscowości Duchny – prace zostały rozpoczęte, ale wykonawca przerwał je, wobec tego będą podjęte działania, aby zdyscyplinować wykonawcę. Ponadto podkreślił, że konsekwentnie są ogłaszane przetargi, jednak pojawił się problem z drogą w Piątnicy, ponieważ kolejny raz nikt się nie  zgłosił do przetargu.

 

Agnieszka Zduńczyk – zwróciła uwagę, że w okolicach mostu w miejscowości Rybaki, na odcinku Drogoszewo – Rybaki, na terenie gminy Miastkowo jest duży problem ze stanem technicznym drogi i istnieje zagrożenie bezpieczeństwa komunikacyjnego.

 

Przewodniczącego Zarządu – poinformował, że trwają negocjacje z Nadleśnictwem Łomża oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, aby dofinansowali modernizację tego odcinka drogi, na tym etapie jest zapewnienie o woli przekazania kwoty 50.000 zł, natomiast czynione są starania o zwiększenie tej kwoty.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy te zadanie mogłoby być także wsparte z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Krzysztof Święcki – twierdząco odpowiedział na powyższe pytanie. Zaznaczył także, że Zarząd Dróg Powiatowych zaoszczędził bardzo duże środki nie zlecając na zewnątrz zadań i wykonując wiele prac we własnym zakresie oraz wykorzystując wszelkie materiały z rozbiórek.

 

Agnieszka Zduńczyk – poprosiła Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o uzupełnienie materiałem z rozbiórek drogi na odcinku Drogoszewo – Rybaki, na terenie gminy Miastkowo.

 

Przewodniczącego Zarządu – poinformował, że w pierwszej kolejności Zarząd Dróg Powiatowych będzie wykonywał zadania, na które jest już zawarte porozumienie z samorządami gminnymi, natomiast pozostałe będą wykonywane w dalszej kolejności.

Z kolei poprosił Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o egzekwowanie postanowień porozumienia zawartego z Firmą, która wykonuje budowę odcinka trasy ViaBaltica na odcinku przez powiat łomżyński, szczególnie w takim przedmiocie, aby nie dochodziło do degradacji odcinków dróg powiatowych, po których nie powinny poruszać się pojazdy ciężkie tej Firmy.

 

Poza tym członkowie Zarządu omówili problemy związane z występowaniem intensywnych opadów deszczu, w winklu których jest nanoszony materiał na nawierzchnię dróg, co stanowi duże utrudnienie oraz zagrożenie w ruchu drogowym.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 54-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Data powstania: czwartek, 16 lip 2020 09:05
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2020 09:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 171 razy