BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 56

odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży (II piętro s.308).  

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 55-go posiedzenia zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej  w Łomży.
  7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia pomieszczeń mieszkalnych i punktu aptecznego mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej w Miastkowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z firmą GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt.
  10. Sprawy różne.
Data powstania: czwartek, 16 lip 2020 10:29
Data opublikowania: czwartek, 16 lip 2020 10:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lip 2020 07:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 118 razy