BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 55/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 9 lipca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.30, natomiast zakończenie o godzinie 12.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o wprowadzenie zmian do zaproponowanego porządku obrad.

W sprawach różnych zaproponowała uwzględnienie tematu dotyczącego rozpatrzenia wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie przejęcia działki w miejscowości Niewodowo.

Z kolei poprosiła o zgłaszanie innych, ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego zaproponowane zmiany zostały przyjęte  4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Następnie stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 54-go posiedzenia zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2110B w m. Śniadowo ul. Kolejowa, gm. Śniadowo ”.
  5. Sprawy różne:
  • rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Piątnica w sprawie przejęcia działki w miejscowości Niewodowo.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 54-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 54-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Zbigniew Kowalewski – główny specjalista w Wydziale Finansowym – przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – zapytała czy w ramach dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostaną zmodernizowane obie windy w budynku Starostwa.

 

Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – odpowiedziała, że na tym etapie zostanie zainstalowana nowa jedna winda w prawym szybie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/247/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 2110B w m. Śniadowo ul. Kolejowa, gm. Śniadowo ”. Wyjaśniając zaznaczył, że remont chodnika ma być wykonany w zamian za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Śniadowo, natomiast długość chodnika, który ma być wybudowany to około 300 m. Podsumowując dodał, że jest to kontynuacja zadania z lat poprzednich.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 55/248/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 W sprawach różnych Wiceprzewodnicząca Zarządu poinformował, że do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – pana Krzysztofa Święckiego wpłynęło pismo od Wójta Gminy Piątnica w sprawie przejęcia działki w miejscowości Niewodowo. Nawiązując do powyższego udzieliła głosu Dyrektorowi ZDP w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że problem w przedmiotowej sprawie dotyczy nie tyle odwodnienia drogi co zalewania drogi przez wody napływowe z terenów rolnych w miejscowości Niewodowo. Problem ten nasila się w porze zimowej i w związku z tym Gmina zakupiła działkę –   w celu wykonania na tym zalewowym odcinku odprowadzenia wód napływowych. Zaznaczył, że jeżeli projekt techniczny na ten odcinek drogi wskazywałby odprowadzenie wody w tym miejscu to w takim przypadku należy rozważyć czy nie przekazać Gminie tego zadania i następnie zezwolić na odprowadzenie wody zalewowej na zakupioną przez Gminę działkę.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że problem z wodą zalewową w ww. miejscu znacznie nasilił się po celowym skierowaniu nurtu wody spływowej w problemowe miejsce przez okolicznych mieszkańców, którym ta woda zalewała posesje.

 

Kaźmierz Polkowski – dodał, że problem w zasadzie powstał w momencie kiedy Gmina wydała pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w miejscu gdzie był naturalny spływ wód i stąd pierwotnie wziął się omawiany problem. Zaznaczył, że problem wynikający z zakłócenia naturalnego cieku wód jest analizowany od wielu lat, jednak dotychczas nie udało się osiągnąć porozumienia w tym zakresie. 

 

Ostatecznie członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli stanowisko o następującej treści: „Właściwym w sprawach zawierania porozumień pomiędzy Powiatem Łomżyńskim, a Gminą Piątnica jest Zarząd Powiatu Łomżyńskiego. Stwierdza się, że nie posiadamy porozumienia w zakresie wykonania rowu odwadniającego na działce nr 449/1 w miejscowości Niewodowo. Ustalenia w przedmiotowej sprawie nie są też w posiadaniu Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Szerokość zakupionej przez Wójta na rzecz Gminy Piątnica nieruchomości gruntowej, zgodnie z danymi geodezyjnymi to 2,5 metra, długość  zaś – 231 metrów. Nie pozwala to na wykonanie na gruncie jakichkolwiek prac inwestycyjnych, przy użyciu nawet najwęższego sprzętu wykorzystywanego do tego typu robót, jak też wykonywanie bieżących prac utrzymaniowych na wybudowanym rowie, zapewniających jego drożność.

Problem wód spływających z działek położonych z lewej strony drogi, które ukształtowane są ze sporym nachyleniem względem drogi powstaje w wiosną, kiedy grunt jest jeszcze zamarznięty lub w okresach nawalnego deszczu. Droga przebiega poprzecznie względem nachylenia terenu i stąd powstaje zastój wody.

Znając ten problem dążymy do jego rozwiązania. Powiat Łomżyński przekazał dla Wójta Gminy Piątnica w dniu 19 marca 2020 r. projekt porozumienia na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Niewodowo – Rakowo-Boginie na odcinku ok. 4 km„. Czekamy nadal na postawienie przedmiotowego projektu porozumienia pod obrady Rady Gminy Piątnica. W ramach tego właśnie zadania zamierzamy wybrać najlepsze z możliwych rozwiązanie, które definitywnie zlikwiduje uciążliwy problem odwodnienia tej części drogi.

W tym stanie rzeczy - Powiat Łomżyński - nie podejmie kroków celem przejęcia działki nr 449/1 w miejscowości Niewodowo, gmina Piątnica”.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu reasumując podkreśliła, że przedmiotowa sprawa powinna być uregulowana w sposób kompleksowy i w związku z tym dołoży wszelkich starań, aby w jak najkrótszym terminie rozwiązać ten problem, przy zachowaniu interesu wszystkich zainteresowanych mieszkańców tej części Niewodowa.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła 55-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Wi

 

 

 

Data powstania: czwartek, 30 lip 2020 10:32
Data opublikowania: czwartek, 30 lip 2020 11:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 143 razy