BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 56/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 17 lipca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.25.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 55-go posiedzenia zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia pomieszczeń mieszkalnych i punktu aptecznego mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej w Miastkowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z firmą GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt.
 10. Sprawy różne:
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac – Kotowa Stare – Choszczewo do dr 1962B na odcinku Kotowo Plac – Stare Kotowo w lok. Rob. Km 0+000 – 1 + 865,38 gm. Jedwabne”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczoej do

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 55-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 55-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Krzysztof Kozicki – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (…). Wyjaśniając stwierdził, że w ramach otrzymanych środków planowany jest zakup zestawów komputerowych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz środków ochrony i dezynfekcji na potrzeby tych rodzin, przy tym projekt ma być rozliczony do 30 sierpnia br.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy przedstawiony podział środków został zaproponowany przez projektodawców.

 

Krzysztof Kozicki – odpowiedział twierdząco, przy czym dodał, że stosunkowo duża ilość środków finansowych przeznaczanych na przedmioty ochrony i dezynfekcji na potrzeby rodzin zastępczych wynika z pewnością z tego, iż na początku pandemii nastroje były mocno niepokojące i stąd też zostały zaplanowane dość duże kwoty na zakup wspominanych przedmiotów. 

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/249/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Krzysztof Kozicki – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” (…). Wyjaśniając dodał, że w ramach realizacji ww. projektu PCPR będzie poprowadziło nadzór nad wykorzystaniem przekazanego sprzętu, który to w użytkowaniu rodzin zastępczych będzie przez 5 lat. Ponadto PCPR przygotuje formalną dokumentację dotyczącą zamówienia publicznego oraz sporządzenia i zawarcia umów z beneficjentami.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy zakupiony sprzęt będzie ubezpieczony.

 

Krzysztof Kozicki – odpowiedział twierdząco, przy czym dodał, że ewentualne naprawy będą kosztem rodzin zastępczych.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/250/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki. Wyjaśniając stwierdził, że niniejsza uchwała niezbędna jest do bieżącego kierowania ZPOZ przez osobę pełniącą obowiązki Dyrektora.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie w sprawie upoważnienia p.o. dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie kierowanej jednostki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/251/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Wyjaśniając stwierdził, że niniejsze wynagrodzenie będzie dwuskładnikowe, czyli będzie składać się z dotychczasowego wynagrodzenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora ZPOZ oraz wynagrodzenia dla Dyrektora, ponieważ osoba wykonująca tą funkcję będzie realizować oba zakresy czynności.  

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/252/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Jolanta Kacprzak – zapoznała zebranych z wnioskiem w sprawie wynajęcia pomieszczeń mieszkalnych i punktu aptecznego mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu). Podsumowując zaznaczyła, że w planie rzeczowo-finansowym ZPOZ w zasadzie nie ma już zaplanowanych środków na remonty budynków i lokali. Na dzień 30 czerwca br. zostało niespełna 17.000 zł na wszystkie remonty pomieszczeń, natomiast na materiały pozostało do końca roku zaledwie 9.500 zł.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy osoba zainteresowana wynajęciem pomieszczeń mieszkalnych i punktu aptecznego mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie zaproponowała wyremontowanie tych pomieszczeń we własnym zakresie.

 

Jolanta Kacprzak – odpowiedziała twierdząco, przy czym dodała, że może być pewien problem z rozliczenie środków wydatkowanych na remont.

 

Przewodniczący Zarządu – uznał, że rozliczenie środków wydatkowanych na remont powinno być oparte o odliczenia od czynszu kosztów remontu – określonych na podstawie stosownego  kosztorysu.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek w sprawie wynajęcia pomieszczeń mieszkalnych i punktu aptecznego mieszczących się w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego Filia w Szczepankowie.

 

Ad 8 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił p.o. Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Jolanta Kacprzak – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej w Miastkowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego. Podsumowując zaznaczyła, że oba drzewa są suche i stanowią zagrożenie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – stwierdził, że wycięte drzewa powinny zostać odsadzone, jednak najlepiej takim gatunkami drzew, aby w przyszłości nie stanowiły zagrożenia.

 

Jolanta Kacprzak – zgodziła się z przedmówcą.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 2 drzew z terenu nieruchomości położonej w Miastkowie, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/253/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił kierownika w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Beata Sierzputowska – zapoznała zebranych z projektem porozumienia z firmą GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt.

Podsumowując stwierdziła, że na mocy specustawy Powiat nie może pobierać opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń gazowych. Jest to jedyny wyjątek w tym zakresie i stąd też zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z firmą GAZ – SYSTEM Spółka Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa oddział w Rembelszczyźnie ul. Jana Kazimierza 578, 05-126 Nieporęt (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/254/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił kierownika w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Beata Sierzputowska – zapoznała zebranych z projektem porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac – Kotowa Stare – Choszczewo do dr 1962B na odcinku Kotowo Plac – Stare Kotowo w lok. Rob. Km 0+000 – 1 + 865,38 gm. Jedwabne”.

Podsumowując zaznaczyła, że przedmiotowe zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, natomiast wkład własny pokryty będzie przez oba samorządy w równej wysokości – po 50 % wartości tego wkładu.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923B Kotowo Plac – Kotowa Stare – Choszczewo do dr 1962B na odcinku Kotowo Plac – Stare Kotowo w lok. Rob. Km 0+000 – 1 + 865,38 gm. Jedwabne” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 56/254/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 56-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: czwartek, 20 sie 2020 12:11
Data opublikowania: czwartek, 20 sie 2020 12:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 125 razy