BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 58/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 18 sierpnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.50.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 57-go posiedzenia zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe do reprezentowania Partnera- Powiatu Łomżyńskiego w działaniach związanych w projektem zintegrowanym „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami racjonalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2. RPO- II edycja”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „ Remont parkingu w ciągu drogi powiatowej 1947B w m. Szczepankowo, gm. Śniadowo”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Stara Jastrząbka o dł. ok. 4000m”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B w obrębie m. Wszerzecz o dł. ok. 1000 m, gm. Śniadowo”.
 15. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wynajęcia pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.
 16. Sprawy różne:
 • Rozpatrzenie wniosku w sprawie wyczyszczenia rowu usytuowanego obok posesji nr 68 przy ul. Czarnieckiego w Wiźnie,
 • Omówieni wniosku mieszkańców miejscowości Rybaki – gmina Miastkowo, którzy zwrócili się o wyremontowanie mostu.

 

Ad 2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 57-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 57-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Justyna Mariak-Grzenda – Wydział Finansowy – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/259/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Justyna Mariak-Grzenda – Wydział Finansowy – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad 5 Justyna Mariak-Grzenda – Wydział Finansowy – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Ad 6 Justyna Kaczmarczyk – główny specjalista ds. kadr – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała z czego wynika maksymalny wzrost wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Justyna Kaczmarczyk – odpowiedziała, że wzrost wynagrodzenia wynika ze zmiany obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/260/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – poinformowała, że w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z poprzednim Dyrektorem Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko, po czym poprosiła o zabrnie głosu głównego specjalistę Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji.

 

Renata Wierzba – zapoznała zebranych z zasadami przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora ZPOZ.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – zapytała czy na przedstawiciela Rady Społecznej ZPOZ został zaproponowany pan Szymon Sebastian Sobociński.

 

Renata Wierzba – odpowiedziała twierdząco.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – zaproponowała na przedstawiciela z wykształceniem medycznym – pana Wojciech Popławskiego z Przychodni Zdrowia nr 4 w Łomży.

 

Renata Wierzba – przypomniała, że Rada Powiatu wyłania także przewodniczącego niniejszej Komisji.

 

Z kolei członkowie Zarządu na przedstawicieli Rady Powiatu do Komisji Konkursowej w sprawie  przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży zgłosili:

 1. Agnieszkę Zduńczyk – radną Rady Powiatu Łomżyńskiego – na członka Komisji.
 2. Wiesława Olszewskiego – radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego – na członka Komisji.
 3. Marię Dziekońską radną Rady Powiatu Łomżyńskiego – na Przewodniczącą Komisji.

 

Zgromadzeni nie zgłosili innych kandydatur.

 

W zarządzanym głosowaniu ww. propozycje zostały przyjęte 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Renata Wierzba – przypomniała, że do końca sierpnia br. Rada Powiatu powinna podjąć uchwałę w przedmiotowej sprawie, ponieważ ustawowy termin na powołanie komisji konkursowej w tym przypadku wynosi 2 miesiące od dnia rozwiązania stosunku pracy z poprzednim Dyrektorem Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Następnie w zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu    w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/261/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe do reprezentowania Partnera – Powiatu Łomżyńskiego w działaniach związanych w projektem zintegrowanym „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami racjonalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2. RPO- II edycja”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Łomżyńskie Forum Samorządowe do reprezentowania Partnera – Powiatu Łomżyńskiego w działaniach związanych w projektem zintegrowanym „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami racjonalnej gospodarki 3.2.1. RPO, 3.2.2. RPO- II edycja” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/262/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Bogusław Popkowski – z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przedstawił projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego. Wyjaśniając zaznaczył, że sprawa dotyczy przekazania pozyskanego od Inspekcji Transportu Drogowego samochodu Fiat Ducato na rzecz OSP Grupy Ratowniczej „Nadzieja”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – dodała, że przezywany pojazd będzie służył do realizacji akcji poszukiwawczych.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/263/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia stanowiska w zakresie zasadności wygaszenia mandatu radnego Rady Powiatu Łomżyńskiego Pana Jana Kuczyńskiego.

 

Ad 11 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podsumowując stwierdził, że PCPR ma otrzymać środki niewykorzystane przez Powiatowy Urząd Pracy, które będzie mógł przeznaczyć na rehabilitację społeczną.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad 12 Krzysztof Święcki – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „ Remont parkingu w ciągu drogi powiatowej 1947B w m. Szczepankowo, gm. Śniadowo”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowa sprawa wynika z potrzeby wyznaczenia miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych oraz wyznaczenie miejsca na posadowienie kontenerów na odpady. Także wskazane jest wykonanie odwodnienia. Koszt tego przedsięwzięcia został wyceniony na około 60.000 zł. Gmina Śniadowo ma dofinansować zadanie w wysokości 50 %.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy Powiat będzie ponosił koszty finansowe.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco, zaznaczył, iż Powiat w ramach ZDP wykona remont tego parkingu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo  w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zadanie pn.: „ Remont parkingu w ciągu drogi powiatowej 1947B w m. Szczepankowo, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/264/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Krzysztof Święcki – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Stara Jastrząbka o dł. ok. 4000m”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie – przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Stara Jastrząbka ma być zrealizowane przy udziale środków    z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo    w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Stara Jastrząbka o dł. ok. 4000m” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/265/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Krzysztof Święcki – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B w obrębie m. Wszerzecz o dł. ok. 1000 m, gm. Śniadowo”. Podsumowując stwierdził, że przedmiotowe zadanie – przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B w obrębie m. Wszerzecz również ma być zrealizowane przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – poprosiła o przedłożenie w najbliższym czasie listy zadań planowanych na ten rok w ramach pozyskanych środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo    w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B w obrębie m. Wszerzecz o dł. ok. 1000 m, gm. Śniadowo” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 58/266/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Jolanta Kacprzak – p.o. obowiązki Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży – przedstawiła wniosek w sprawie wynajęcia pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wniosek w sprawie wynajęcia pomieszczenia w Gabinecie Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie, z przeznaczeniem na gabinet stomatologiczny.

 

Ad 16 1) W sprawach różnych Wiceprzewodnicząca Zarządu o zabranie głosu poprosiła Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Krzysztof Święcki – przedstawił w sprawie wyczyszczenia rowu usytuowanego obok posesji nr 68 przy ul. Czarnieckiego w Wiźnie.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wiceprzewodnicząca Zarządu – mając na uwadze wyjaśnienia Dyrektor ZDP zaproponowała przekazanie informacji zainteresowanej, że przedmiotowy rów znajduje się poza pasem drogowym, wobec czego ZDP nie jest instytucją uprawnioną do ingerencji w jego konstrukcję, natomiast znajdujący się w pasie drogi przepust jest drożny a kartki ściekowe są regularnie oczyszczane przez pracowników ZDP.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za” (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) zaakceptowali powyższa propozycję.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu (kopia pisma w przedmiotowej sprawie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 2) Agnieszka Zduńczyk – poinformowała, że mieszkańcy miejscowości Rybaki – gmina Miastkowo zwrócili się o wyremontowanie drewnianego mostu ze względu na jego zły stan techniczny. Nawiązując do powyższego zapyta czy zostały już podjęte działania przez ZDP w przedmiotowej sprawie.

 

Krzysztof Święcki – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że aktualnie zostały zrealizowane zakupy niezbędnych materiałów do tego remontu i w najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace w tym zakresie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 58-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

Data powstania: środa, 2 wrz 2020 13:50
Data opublikowania: środa, 2 wrz 2020 13:53
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 113 razy