BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 59/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 27 sierpnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 11.30, natomiast zakończenie o godzinie 11.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 58 posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2020 roku.
  4. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.
  5. Przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 58-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 58-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za” oraz 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2020 roku.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2020 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 59/266/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z propozycją autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 (autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z propozycją autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (autopoprawka stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 59-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

      

 

Data powstania: wtorek, 29 wrz 2020 14:18
Data opublikowania: wtorek, 29 wrz 2020 14:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 161 razy