BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 60/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 23 września 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.45, natomiast zakończenie o godzinie 10.45.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski  

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski    

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski  na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 59 posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wizna, Powiat Łomżyński.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Baranowo, Powiat Ostrołęcki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarnia i Gminy Myszyniec, Powiat Ostrołęcki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Goworowo, Powiat Ostrołęcki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Stawiski, Powiat Kolneński.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarna Białostocka, Powiat Białostocki.
 17. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na długości ok. 2400 m., gm. Piątnica”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-12b bariery łańcuchowe) w celu wymiany oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1928B- ul. Łomżyńska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Przestrzelska oraz na drodze powiatowej nr 1961 B- ul. Wojska Polskiego w m. Jedwabne.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w m. Chojny Młode.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 10.04.2019 r. w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Łomży w zarząd drogi powiatowej nr 1904B Łomża- Szablak- Nowogród, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 105 737B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo wraz ze skrzyżowaniem do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3.
 26. Podjęcie decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3.
 27. Sprawy różne:
 • Omówienie sprawy dotyczącej remontu mostu w miejscowości Rybaki, gm. Miastkowo,
 • Rozważenie możliwości zamontowania progów zwalniających na odcinku drogi przez m. Drogoszewo, gm. Miastkowo,
 • Rozważenie możliwości opracowania projektu technicznego na ul. Świerkową w Miastkowie.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 59-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 59-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za” oraz 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/267/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Ad 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad 6 Renata Wierzba – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała za jaki okres obrotowy będzie przeprowadzane badanie sprawozdania finansowego ZPOZ.

 

Renata Wierzba – stwierdziła, że będzie to za okres roku 2020 oraz roku 2021.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/268/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wizna, Powiat Łomżyński wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, natomiast opina ZDP jest pozytywna. 

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała z jakiego powodu Wójt ubiega się o zmianę tej kategorii drogi.

 

Krzysztof Święcki – stwierdził, że wynika to z tego, iż aktualnie ta droga jest drogą wewnętrzną i nie ma statusu drogi publicznej, w związku z czym między innymi nie można aplikować o środki zewnętrzne na przebudowę tej drogi.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Wizna, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/269/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna. Ponadto dodał, że w tej sprawie – ze względów bezpieczeństwa Wójt zgodził się z nim i zobowiązał się do wykonania koncepcji zagospodarowania przestrzennego tego terenu, na którym znajduje się przedmiotowa droga i następnie wg tej koncepcji będą realizowane inwestycje.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy w związku z powyższym Powiat poniesie jakieś koszty.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/270/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej na terenie Gminy Śniadowo, Powiat Łomżyński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/271/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Baranowo, Powiat Ostrołęcki wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy niniejszy odcinek drogi styka się z drogami Powiatu Łomżyńskiego.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg wewnętrznych do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Baranowo, Powiat Ostrołęcki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/272/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarnia i Gminy Myszyniec, Powiat Ostrołęcki wynika z wniosku wójtów w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy niniejsze odcinki dróg stykają się z drogami Powiatu Łomżyńskiego.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg gminnych i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarnia i Gminy Myszyniec, Powiat Ostrołęcki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/273/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 12 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Goworowo, Powiat Ostrołęcki wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy niniejszy odcinek drogi styka się z drogami Powiatu Łomżyńskiego.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej i drogi wewnętrznej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Goworowo, Powiat Ostrołęcki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/274/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy niniejszy odcinek drogi styka się z drogami Powiatu Łomżyńskiego.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/275/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy niniejszy odcinek drogi styka się z drogami Powiatu Łomżyńskiego.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi gminnej do kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Rzekuń, Powiat Ostrołęcki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/276/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Stawiski, Powiat Kolneński wynika z wniosku Burmistrza w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy niniejszy odcinek drogi styka się z drogami Powiatu Łomżyńskiego.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Stawiski, Powiat Kolneński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/277/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarna Białostocka, Powiat Białostocki wynika z wniosku Wójta w tej sprawie, przy tym opina ZDP także jest pozytywna.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy niniejszy odcinek drogi styka się z drogami Powiatu Łomżyńskiego.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział przecząco na powyższe pytanie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Miasta Stawiski, Powiat Kolneński (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/278/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ad 17 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego. Podsumowując zaznaczył, że niniejsza droga nie spełnia kryteriów drogi powiatowej i ma służyć do ruchu lokalnego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Starosta zapytał czy do Wójta została skierowana oficjalna w przedmiotowej sprawie.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział twierdząco na powyższe pytanie, dodał przy tym, iż w jego ocenie nie powinno już być zastrzeżeń ze strony Wójta w tej sprawie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka starodroża drogi wojewódzkiej nr 645 przebiegającego przez m. Stare Kupiski na terenie powiatu łomżyńskiego.

 

Ad 18 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na długości ok. 2400 m., gm. Piątnica”.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jaka jest kwota wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na długości ok. 2400 m., gm. Piątnica.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział, że jest to kwota 64.206 zł, jest to wysoki koszt jednak wynika to z wysokiego skomplikowania technicznego tego projektu, przede wszystkim ze względu na zwartą zabudowa na tym ternie. Kwota ta będzie dzielona po 50 % między oba samorządy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie udzielenia pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska-Kalinowo na długości ok. 2400 m., gm. Piątnica” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/279/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu).

 

Ad 19 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-12b bariery łańcuchowe) w celu wymiany oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1928B- ul. Łomżyńska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Przestrzelska oraz na drodze powiatowej nr 1961 B- ul. Wojska Polskiego w m. Jedwabne.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jaka jest kwota zakup ww. urządzeń bezpieczeństwa.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział, że jest to kwota 10.000 zł, która będzie dzielona po 50 % między oba samorządy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Jedwabne w zakresie udzielenia pomocy finansowej na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu U-12b bariery łańcuchowe) w celu wymiany oznakowania pionowego na drodze powiatowej nr 1928B- ul. Łomżyńska, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Przestrzelska oraz na drodze powiatowej nr 1961 B- ul. Wojska Polskiego w m. Jedwabne (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/280/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

 

Ad 20 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1946B w m. Chojny Młode.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1946B w m. Chojny Młode (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/281/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu).

 

Ad 21 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 10.04.2019 r. w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Łomży w zarząd drogi powiatowej nr 1904B Łomża- Szablak- Nowogród, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 105 737B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo wraz ze skrzyżowaniem do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród. Podsumowując zaznaczył, że rozwiązanie niniejszego porozumienia wynika z tego, iż Powiat może aplikować o środki na przebudowę tego odcinka drogi  z Fundusz Dróg Samorządowych, natomiast Wójt nie podjął działań w kierunku skutecznego przebudowania drogi powiatowej nr 1904B Łomża – Szablak – Nowogród, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 105 737B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 10.04.2019 r. w sprawie przejęcia przez Wójta Gminy Łomży  w zarząd drogi powiatowej nr 1904B Łomża- Szablak- Nowogród, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 105 737B ulica Piaskowa we wsi Jednaczewo wraz ze skrzyżowaniem do granicy Gminy Łomża z Gminą Nowogród (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/282/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu).

 

Ad 22 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – omówiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Podsumowując podkreśliła, że lokale te znajdują się na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego, natomiast zaproponowana cena najmu wynosi 10 zł 1 m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Kazimierz Polkowski – zapytał czy można zastosować mechanizm negocjacji ceny najmu, aby w przypadku braku zainteresowanych nie ogłaszać kolejnych przetargów.

 

Beata Korwek – odpowiedziała przecząco.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała w jakiej cenie są wynajmowane pomieszczenia dla innych podmiotów na tym piętrze.

 

Beata Korwek – odpowiedziała, że cena najmu tych pomieszczeń wynosi 20 zł 1 m2 i są wynajmowane dwóm podmiotom geodezyjnym. Cena jest wyższa, ponieważ te pomieszczenia są większe i są bardziej atrakcyjne.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego        Nr 60/283/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

 

Ad 23 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – omówiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Podsumowując podkreśliła, że podobnie jak w poprzednim przypadku lokale te znajdują się na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego, natomiast zaproponowana cena najmu wynosi 10 zł 1 m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/284/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu).

 

Ad 24 Sekretarz Powiatu – Beata Korwek – omówiła projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Podsumowując podkreśliła, że podobnie jak w poprzednim przypadku lokale te znajdują się na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego, natomiast zaproponowana cena najmu wynosi 10 zł 1 m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokal znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/285/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu).

 

Ad 25 Monika Domurat – kierownik w Wydziale Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – omówiła projekt uchwały w sprawie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie darowizny na rzecz Województwa Podlaskiego nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 60/286/2020 z dnia 23 września 2020 roku stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu).

 

Ad 26 Monika Domurat – kierownik w Wydziale Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – omówiła decyzji w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli decyzję  w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Chmielewo, jednostce ewidencyjnej Nowogród – obszar wiejski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 497/3.3 (ww. decyzja roku stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu).

 

Ad 27 1) W sprawach różnych Agnieszka Zduńczyk poprosiła o podjęcie działań w celu wykonania remontu mostu w miejscowości Rybaki, gm. Miastkowo.

 

Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że w tej kwestii wpłynął wniosek od mieszkańców i ZDP udzielił stosownej odpowiedzi.

 

Agnieszka Zduńczyk poprosiła o przesłanie jej kopi ww. dokumentu do wiadomości.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

2) Agnieszka Zduńczyk poprosiła o rozważenie możliwości zamontowania progów zwalniających na odcinku drogi przez m. Drogoszewo, gm. Miastkowo.

 

Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że takie działania zostaną przeprowadzone oględziny na miejscu a także zostanie skierowane zapytanie do zainteresowanych mieszkańców czy wyrażają zgodę na zamontowanie takiego urządzenia drogowego.  

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

3) Agnieszka Zduńczyk poprosiła o podjęcie działań w celu wykonania projektu technicznego na ul. Świerkową w Miastkowie. Zaznaczyła przy tym, że niniejszy odcinek drogi ma jeszcze nawierzchnię gruntową.

 

Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży stwierdził, że ter zadanie powinno być zgłoszone do opracowywanego projektu budżetu na 2021 rok.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 60-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

Data powstania: czwartek, 1 paź 2020 10:50
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2020 10:56
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 184 razy