BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia wstępne

§ 1

1. Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży działa ( § 5 Statutu)
na obszarze miast :
a. Łomża
b. Jedwabne
c. Nowogród

oraz na obszarze gmin :
a. Śniadowo
b. Miastkowo
c. Przytuły
d. Piątnica
e. Wizna
f. Nowogród
g. Jedwabne
h. Łomża
j. Mały Płock

2. Zadania i cele Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży określa
statut w § 6 i § 7 .ROZDZIAŁ II

Organizacja wewnętrzna

§ 2

W skład Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży wchodzą następujące jednostki organizacyjne :

1. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1 w Łomży
w skład którego wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne:

1) Gabinety Lekarza Rodzinnego przy ul. Polowej 53,
2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza przy ul. Polowej 53,
3) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Sadowej 12,
4) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Woj. Polskiego 161,
5) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Kopernika 16,
6) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Kierzkowa 7,
7) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Polnej 40 a,
8) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. MC Skłodowskiej 1,
9) Stacja Medyczna ,,Caritas” przy ul. Giełczyńskiej.

2. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży przy ulicy
Kolegialnej 1 w skład którego wchodzą niżej wymienione komórki
Organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego przy ul. Kolegialnej 1,
2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza przy ul. Kolegialnej 1,
3) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Plac Kościuszki 3,
4) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Stacha Konwy,
5) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Dwornej 22,
6) Gabinet Medycyny Szkolnej 18 – 400 Łomża , Kupiski 137,
7) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Senatorskiej 13,
8) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Zielonej 21,
9) Gabinet Medycyny Szkolnej przy ul. Bernatowicza 4,.


3. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży w skład którego
wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Wyszyńskiego 10,
2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - przy ul. Wyszyńskiego 10,
3) Gabinet Medycyny Szkolnej - 18 – 421 Marianowo,
4) Gabinet Medycyny Szkolnej - przy ul. Reymonta 9 ,
5) Gabinet Medycyny Szkolnej - przy ul. Mickiewicza 6,
6) Gabinet Medycyny Szkolnej - przy ul. Mickiewicza 7,
7) Pracownia Diagnostyki USG i KTG - przy ul. Wyszyńskiego 10,
8) Pracownia Diagnostyki Cytologicznej -przy ul. Wyszyńskiego 10.

4. Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży w skład którego
wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego- przy ul. Piłsudskiego 11,
2) Gabinet Medycyny Szkolnej - przy ul. Księżnej Anny 18,
3) Gabinet Medycyny Szkolnej - przy ul. Szkolnej 4, Konarzyce.

5. Przychodnia Rejonowa w Nowogrodzie w skład którego wchodzą niżej
wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Miastkowskiej 5, Nowogród,
2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -przy ul.Miastkowskiej 5, Nowogród
3) Gabinet Medycyny Szkolnej - przy ul. 11 listopada 12,Nowogród.

6. Przychodnia Rejonowa w Jedwabnem w skład której wchodzą niżej
wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Łomżyńskiej 21, Jedwabne,
2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -przy ul. Łomżyńskiej 21, Jedwabne.

7. Gminny Ośrodek Zdrowia w Miastkowie w skład którego wchodzą niżej
wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Łomżyńskiej 24, Miastkowo,
2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza- przy ul. Łomżyńskiej24,Miastkowo,

8. Gminny Ośrodek Zdrowia w Przytułach w skład którego wchodzą niżej
wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Supskiej 7, Przytuły,
2) Poradnia Stomatologiczna - przy ul. Supskiej 7, Przytuły,
3) Gabinet Rehabilitacyjny - przy ul. Supskiej 7, Przytuły.

9. Gminny Ośrodek Zdrowia Śniadowie w skład którego wchodzą niżej
wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Kolejowej 13, Śniadowo,
3) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza -przy ul. Kolejowej 13, Śniadowo,
3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczepankowie -18 – 412 Szczepankowo.

10. Gminny Ośrodek Zdrowia w Wiznie w skład którego wchodzą niżej
wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Pl. Raginisa 31,
2) Gabinet Rehabilitacji - przy ul. Pl. Raginisa 31,
3) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - przy ul. Pl. Raginisa 31,
4) Punkt Lekarski w Bronowie - 18 – 430 Bronowo .

11. Gminny Ośrodek Zdrowia w Piątnicy w skład którego wchodzą niżej
wymienione komórki organizacyjne:
1) Gabinety Lekarza Rodzinnego - przy ul. Czarnockej 14,
2) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - przy ul. Czarnockej 14,
3) Gabinet Medycyny Szkolnej - przy ul. Czarnockej 14,
4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rogienicach - 18 – 405 Rogienice ,
5) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Drozdowie - 18 – 406 Drozdowo ,
6) Punkt Lekarski w Olszynach - 18 – 421 Olszyny,
7) Punkt Lekarski w Dobrzyjałowie - 18 – 421 Dobrzyjałowo.

12. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gaci 18 – 409 Gać.

13. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wygodzie 18 – 408 Wygoda ul. Kościelna

14. Dział Administracyjny przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 , 18 – 400 Łomża
w skład którego wchodzą niżej wymienione komórki organizacyjne:
1) Dział finansowo-księgowy,
2) Dział techniczno-gospodarczy,
3) Sekcja do spraw pracowniczych i socjalnych,
4) Sekcja organizacji i statystyki.

15. Samodzielne stanowiska:
1) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa,
2) Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Eksploatacyjnych,
3) Naczelna Pielęgniarka,
4) Stanowisko Inspektora BHP,
5) Stanowisko Inspektora ds. OC i przeciwpożarowych,
6) Radca Prawny.

§ 3

1. Zakładem kieruje Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz..
2. W zakładzie jest jedno stanowisko zastępcy dyrektora, którego obsada zależy od kwalifikacji zawodowych dyrektora.
3. W przypadku gdy dyrektorem zakładu jest lekarz, zastępcą dyrektora może być osoba nie będąca lekarzem zajmująca stanowisko dyrektora ds. organizacyjno-eksploatacyjnych.
4. W sytuacji gdy dyrektorem zakładu nie jest lekarz, jego zastępcą musi być lekarz zajmujący stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.
5. Jeżeli osoba zajmująca stanowisko dyrektora zakładu jest lekarzem, to kieruje pracą i bezpośrednio nadzoruje jednostki organizacyjne wyszczególnione w § 2 ust. 1 – 13 a ponadto samodzielne stanowiska wymienione w § 2 ust. 15. Zastępcy dyrektora ds. organizacyjno – eksploatacyjnych podlega Dział Administracyjny.
6. W przypadku gdy osoba zajmująca stanowisko dyrektora nie jest lekarzem, to kieruje i bezpośrednio nadzoruje Dział Administracyjny oraz stanowiska samodzielne, zaś jednostkami medycznymi wymienionymi w § 2 ust. 1 – 13 kieruje zastępca dyrektora ds. lecznictwa.
7. W stosunkach pracy , wynikających z Kodeksu Pracy i innych przepisów dotyczących pracowników służby zdrowia, pracodawcą jest dyrektor zakładu.
§ 4

1. Dyrektor Zakładu lub jego zastępca ds. lecznictwa kieruje pracą jednostek medycznych wymienionych w § 2 ust 1 – 13 przy pomocy Naczelnej Pielęgniarki.
2. Naczelna Pielęgniarka kieruje pracą średniego personelu medycznego oraz personelu niższego przy pomocy pielęgniarek przełożonych w Zespołach Gabinetów Lekarza Rodzinnego, Przychodniach Rejonowych, oraz przy pomocy pielęgniarek koordynujących w Gminnych Ośrodkach Zdrowia.

§ 5

1. Do zadań jednostek organizacyjnych określonych w § 2 ust. 1 – 13 należy
udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom ubezpieczonym w Narodowym
Funduszu Ochrony Zdrowia, a także wszystkim innym pacjentom
wymagającym natychmiastowej pomocy lekarskiej.
W szczególności do zadań tych należy:
1) udzielanie porad i badań lekarskich,
2) leczenie i rehabilitacja,
3) wykonywanie badań diagnostycznych,
4) działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
5) orzecznictwo lekarskie,
6) leczenie stomatologiczne,
7) porady i świadczenia pielęgniarskie,
8) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej osób
korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład.


2. Czas pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej kształtuje się następująco:

1) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1 - 7,30 – 18,00 w dni robocze ,
2) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
3) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
4) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
5) Przychodnia Rejonowa w Nowogrodzie - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
6) Przychodnia Rejonowa w Jedwabnem - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
7) Gminny Ośrodek Zdrowia w Śniadowie - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
8) Gminny Ośrodek Zdrowia w Miastkowie - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
9) Gminny Ośrodek Zdrowia w Wiźnie - 7,30 – 18,00 w dni robocze,
w tym:
- lekarze – 8,00 – 18,00,
a ) I zmiana – 8,00 - 15,35,
b ) II zmiana – 10,25 – 18,00,

- pielęgniarki przełożone i koordynujące - 7,30 – 15,05,
- pielęgniarki ambulatoryjne - 7,30 – 18,00,
a) I zmiana 7,30 – 15,05,
b) II zmiana 10,25 – 18,00,
- położne pracujące w Por. K – 7,30 – 15,05,
- pielęgniarki środowiskowe – w godz. pracy przychodni – 7,30 – 18,00,
- położne środowiskowe – w godz. pracy przychodni – 7,30 – 18,00,
10) Gminny Ośrodek Zdrowia w Piątnicy - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
11) Gminny Ośrodek Zdrowia w Przytułach - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
12) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Drozdowie - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
13) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gaci - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
14) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rogienicach - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
15) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczepankowie - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
16) Punkt Lekarski Dobrzyjałowo - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
17) Punkt Lekarski Olszyny - 8,00 – 15,35 w dni robocze,
18) Dział Administracyjny - 7,30 – 15,05 w dni robocze,
19) Pracownicy obsługi - 7,30 – 15,30 w dni robocze.

3. Dyżury medyczne są pełnione w każdą sobotę w godz. 8,00 – 12,00.

Dyżury pełnią w Łomży:
1) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1,
2) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2,
3) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3,
4) Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4,


w terenie:
1) Przychodnia Rejonowa w Nowogrodzie,
2) Przychodnia Rejonowa w Jedwabnem,
3) GOZ w Miastkowie,
4) GOZ w Piątnicy,
5) GOZ w Śniadowie,
6) GOZ w Wiźnie.
4. Za pracę w dzień dodatkowo wolny od pracy tj. sobotę pracodawca udziela
innego dnia wolnego od pracy.

§ 6

Do zadań działu Administracyjnego należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem Zakładu. Wyspecjalizowane komórki organizacyjne wchodzące w skład działu realizują określone niżej zakresy zadań.
1. Sekcja do spraw pracowniczych i socjalnych
Do jej zadań należy w szczególności:
- prowadzenie procedur związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem stosunków pracy,
- prowadzenie dokumentacji pracowniczej,
- prowadzenie spraw pracowniczych,
- prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników oraz, współpraca z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr Medycznych w sprawach ustalenia potrzeb w zakresie specjalizacji i doskonalenia zawodowego pracowników medycznych,
- kontrola porządku i dyscypliny pracy,
- prowadzenie ewidencji pracowników podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony oraz innych czynności w zakresie spraw wojskowych,
- załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub uzyskiwaniem rent,
- analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystywania czasu pracy,
- opracowanie wniosków w sprawie obsady osobowej i właściwego rozmieszczenia kadry,
- opracowywanie sprawozdań z zakresu działania służby pracowniczej,
- współdziałanie z działem finansowo – księgowym w zakresie zatrudnienia i wykorzystywania funduszu płac,
- współdziałanie z organami administracji państwowej ds. zatrudnienia w wypadkach uregulowanych przepisami,
- prowadzenie spraw związanych z wykorzystywaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,


Pracą sekcji do spraw pracowniczych kieruje kierownik sekcji.
2. Dział finansowo – księgowy:
Do zadań działu finansowo – księgowego należy:
- racjonalna gospodarka środkami finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań wynikających z planów gospodarczych,
- koordynacja planów finansowo – ekonomicznych jednostek organizacyjnych,
- dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych i tematycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów według miejsca ich powstania oraz przedstawiania wniosków wynikających z analiz opracowanie planów gospodarczych w zakresie usług, kadry, planów finansowych, opracowanie wniosków w sprawie zmian tych planów oraz ich realizacja,
- prowadzenie księgowości , likwidatury, ewidencji analitycznej kosztów, ewidencji ilościowo – wartościowej składników majątkowych,
- organizowanie i sprawowanie kontroli wewnętrznej,
- sporządzanie sprawozdawczości z wykonania planów gospodarczych i finansowych.
Pracą działu finansowo – księgowego kieruje główny księgowy przy pomocy swego zastępcy.

3. Dział techniczno – gospodarczy
Do zadań działu techniczno – gospodarczego należy:
- organizowanie i prowadzenie eksploatacji budynków użytkowanych przez ZPOZ oraz urządzeń i instalacji będących na ich wyposażeniu technicznym,
- nadzór nad eksploatacją sprzętu i aparatury medycznej gwarantujący ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych,
- zapewnienie prawidłowej i nieprzerwanej eksploatacji środków transportowych, urządzeń łączności, sprzętu komputerowego i innych urządzeń,
- prowadzenie racjonalnej gospodarki paliwowo – energetycznej,
- planowanie, organizowanie i wykonywanie usług transportowych na potrzeby zakładu,
- organizowanie i kontrolowanie prowadzonych napraw i remontów ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania środków rzeczowych i finansowych,
- prowadzenie gospodarki materiałowej i zaopatrzenia w środki medyczne techniczne z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
- organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno – gospodarczej stosowane do potrzeb zakładu,
- zapewnienie utrzymania pomieszczeń ZPOZ i ich otoczenia w należytej czystości i porządku,
- przeprowadzanie okresowych przeglądów budynków i budowli w celu przeprowadzenia ewentualnych napraw, remontów i zabiegów konserwacyjnych,
- prowadzenie archiwum zakładowego ( z wyłączeniem dokumentacji lekarskiej ),
- zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych i napraw oraz remontów sprzętu i aparatury medycznej poprzez usługi własne lub serwisowe,
- prowadzenie gospodarki zasobami lokalowymi i zawieranie umów najmu, użyczenia lub dzierżawy.
4. Sekcja Organizacji i Statystyki
Do jej zadań należy w szczególności:
- prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji statystycznej,
- zbieranie, opracowywanie i analizowanie materiałów statystycznych z zakresu opieki zdrowotnej i usług medycznych ZPOZ oraz organizowanie badań i prac statystycznych na obszarze działania ZPOZ w Łomży,
- prowadzenia archiwum w zakresie dokumentacji lekarskiej.

§ 7

1. Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy zajmuje inspektor ds. BHP. Szczegółowe zadania i zakres obowiązków inspektora ds. BHP określa Dyrektor Zakładu w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące tego stanowiska oraz inspekcji pracy.
2. Stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa przeciwpożarowego zajmuje inspektor ds. ppoż. Szczegółowe zadania i zakres czynności inspektora ds. przeciwpożarowych ustala Dyrektor Zakładu w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.
3. Stanowisko obsługi prawnej zajmuje radca prawny. Zakres obowiązków i uprawnień radcy prawnego określają odrębne przepisy.
4. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych ustalają zakresy obowiązków pracownikom bezpośrednio im podległym.


ROZDZIAŁ III
Postanowienia końcowe

§ 8

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 9

Zmiany w regulaminie następują w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.


Data powstania: poniedziałek, 23 lut 2004 14:26
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lut 2004 14:27
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 8575 razy