BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (Tel/fax. 86-2156904 ), zwany dalej Zamawiającym, zgodnie z art. 39-44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Numer sprawy: ORiK.272.2.2013

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n.:
„Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych”

Miejsce publikacji:
1. Strona internetowa zamawiającego http://www.powiatlomzynski.pl/bip
2. Tablica ogłoszeń zamawiającego w siedzibie zamawiającego

Podstawa prawna: ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1. Nazwa i adres: Powiat Łomżyński, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża
Tel/fax. 86 215 69 04
1.1. Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatlomzynski.pl/bip
1.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Określenie przedmiotu zamówienia – dostawy.
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych”.
1.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Łomży – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ.
1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oferowane materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane w okresie 12 miesięcy przed datą dostawy. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia stanowią załączniki Nr 1 oraz Nr 3 do SIWZ. Oferowane materiały powinny być wyprodukowane przez producenta sprzętu, w którym będą stosowane lub zalecane przez producenta do stosowania.
1.4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnych materiałów innych producentów Zamawiający przez pojęcie równoważne rozumie:
1. Kompatybilność materiałów eksploatacyjnych z danym urządzeniem.
2. Parametry (pojemność tuszu, tonera, wydajność, jakość druku) nie gorsze albo lepsze w stosunku do materiału eksploatacyjnego pochodzącego od producenta urządzenia, do którego jest przeznaczony dany materiał lub producenta materiałów zalecanych do stosowania przez producenta urządzenia.
3. Zapewnienie odpowiedniej jakości druku i funkcjonalność urządzenia (np. poprawnego wskazywania zużycia materiału eksploatacyjnego), wydajność, szybkość schnięcia, nie gorsze lub lepsze niż wyroby producenta urządzenia lub producenta materiałów zalecanych do stosowania przez producenta urządzenia.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.00.00-7.
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
4. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
5. Zaliczki: Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
6. Wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
7. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
8. Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamawiający nie przewiduje stosowania wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
11. Zamawiający zastrzega, iż całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.
12. Czas trwania lub termin wykonania zamówienia: realizacja zamówienia powinna nastąpić 30 dni od dnia zawarcia umowy.SEKCJA III: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące:
1.1.1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Potwierdzenie tego warunku będzie oceniane wg. kryterium spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
1.1.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Potwierdzenie tego warunku będzie oceniane wg. kryterium spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
1.1.3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Potwierdzenie tego warunku będzie oceniane wg. kryterium spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
1.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Potwierdzenie tego warunku będzie oceniane wg. kryterium spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Potwierdzenie tego warunku będzie oceniane wg. kryterium spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
3. Warunki udziału w postępowaniu oceniane będą wg. kryterium spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 5 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w. warunki Wykonawca spełnia.
4. Wykonawca, który nie spełnia powyższych warunków podlega wykluczeniu z postępowania.
5. Wraz z ofertą Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków składa:
5.1. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz 24 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiące załącznik Nr 2 do SIWZ.
5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5.4. Oświadczenie o przynależeniu bądź nie do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy prawo zamówień publicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 5 lub 6 do SIWZ.
5.5. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: UWAGI DOTYCZĄCE FORMY SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1. Oświadczenia i dokumenty powinny być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę przez niego umocowaną (umocowanie powinno być dołączone do oferty).
2. Gdy przedstawiona forma dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości – Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
3. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

SEKCJA V: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. W przypadku uzupełniania dokumentów zgodnie z wezwaniem na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych – niedopuszczalne jest przesyłanie ich faxem lub drogą elektroniczną, a jedynie doręczenie w formach określonych w Sekcji IV. SIWZ. Jako termin doręczenia powyższych dokumentów rozumie się datę ich wpływu do Zamawiającego.
3. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ powinien być skierowany na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
18-400 Łomża
Fax. 86-2156904

4. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert i pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania powyższego wniosku.
7. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wszelkie informacje związane z przedmiotowym postępowaniem, wymagające umieszczenia na stronach internetowych (w tym ewentualne modyfikacje niniejszej SIWZ), będą udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego:

www.powiatlomzynski.pl/bip

oraz przekazywane Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ.
8. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
9. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 są:
9.1. Pan Wiesław Jemielity – tel.86-2156903
9.2. Pan Adam Urbanowski – tel.86-2156904

SEKCJA VI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Składający ofertę jest nią związany przez 30 dni od terminu składania ofert.

SEKCJA VI: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca składa ofertę z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. Do oferty należy dołączyć wypełnione załączniki Nr 1 i Nr 2.
3. Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia, o których mowa w sekcji III. SIWZ.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
5. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy (umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy winno być załączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów do niej załączonych).
7. W sytuacji gdy Wykonawca lub osoba przez niego umocowana nie posiadają pieczątki imiennej, powinni na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego jednoznacznie wynika brzmienie imienia i nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej podpis.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
9. Brak jakichkolwiek z w/w. danych stanowić będzie podstawę do odrzucenia oferty jako nie odpowiadającej treści SIWZ.
10. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca winien umieścić w podwójnej nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża w pokoju Nr 304 do dnia 13.01.2013 r. do godziny 9.30.
11. Kopertę zawierającą ofertę należy zaadresować: „Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża – „Oferta w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych” – „dostarczyć wyłącznie do pokoju Nr 304 „Z dopiskiem nie otwierać”.
12. Oferty mogą być składane bezpośrednio lub drogą pocztową wyłącznie w pokoju Nr 304 - kancelaria Urzędu.
13. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

SEKCJA VII: OTWARCIE OFERT
Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2013 r. o godzinie 10.30 w pokoju Nr 218 w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

SEKCJA VIII: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY
1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty netto (bez podatku VAT) i brutto (z podatkiem VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia spełniającego SIWZ, podając ją w zapisie liczbowym i słownie w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszej specyfikacji.
2. Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3. Cenę należy wyrazić w walucie obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. w złotym polskim.
SEKCJA IX: KRYTERIA OCENY OFERT
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena = 100 %
2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie ze wzorem:

Cena łączna najniższa
Kryterium ceny = ------------------------------------------- x 100 %
Cena łączna oferty badanej

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną łączną i spełniająca wymogi SIWZ.

SEKCJA X: UMOWA
1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający Zastrzega sobie prawo ograniczenia wartości oraz ilości przedmiotu umowy stosownie do swoich potrzeb.

SEKCJA XI: ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Załączniki:
Zał. 1 Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia (wykaz materiałów biurowych i eksploatacyjnych).
Zał. 2 Oświadczenie wykonawcy.
Zał. 3 Formularz ofertowy.
Zał. 4 Wzór umowy.
Zał. 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
Zał. 6 Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 30 gru 2013 14:00
Data opublikowania: poniedziałek, 30 gru 2013 14:07
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1874 razy