BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196) Starosta Łomżyński
z a w i a d a m i a
o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a

w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych na potrzeby projektowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej nr S61 Ostrów Mazowiecka – Granica Państwa” dla zadania 4 –Węzeł „ Łomża Zachód” (dawniej węzeł Łomża z węzłem) – węzeł „Kolno” (dawniej węzeł Giżycko, bez węzła) od km 43+700 do km 57+050, dł. ok. 13,35 km [S61], 6,97 km [DK 64] Miasto Łomża, gminy: Łomża, Piątnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie”, na wniosek z dnia 9 czerwca 2015 r. złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowaną przez Pana Piotra Rant „UNI – GEO” ul. Zatorowa 1, 19-500 Gołdap.
Roboty i badania objęte projektem mają na celu określenie warunków geologiczno – inżynierskich i tła geochemicznego dla potrzeb przygotowania dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla planowanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S61 na odcinku: węzeł Łomża zachód (dawniej węzeł Łomża, z węzłem) – węzeł Kolno (dawniej węzeł Giżycko, bez węzła).
Zakres projektowanych prac obejmuje m. in.: tworzenie punktów badawczych, prowadzenie wierceń badawczych - wykonanie 1109 otworów wiertniczych o łącznej głębokości 5864 mb, (głębokości od 3 m do 25 m); opróbowanie otworów wiertniczych oraz wykonanie badań laboratoryjnych pobranych próbek gruntu i wody, pomiary poziomu zwierciadła wód gruntowych i makroskopowy opis gruntu oraz kartowanie geologiczno – inżynierskie; likwidację otworów wiertniczych z uporządkowaniem terenu i niwelacją, przekazanie prób do badań laboratoryjnych, prowadzenie sondowań statycznych w ilości 135 o długości 1065 mb (z rezerwą 10 %), prace kameralne zakończone wykonaniem dokumentacji i przedłożenie jej organowi w celu zatwierdzenia.
Dodatkowo zakłada się 10 % rezerwy do ilości wierceń badawczych oraz sondowań w sytuacji stwierdzenia skomplikowanych warunków gruntowych lub na potrzeby okonturowania gruntów słabonośnych i nienośnych oraz w przypadku zmian wprowadzonych w projekcie inwestycji.
Zmiany w zakresie głębokości oraz liczby zaprojektowanych otworów badawczych mogą zostać dokonane na wniosek projektanta lub geologa dozorującego wyłącznie w obrębie nieruchomości wykazanych w niniejszym projekcie. Liczba oraz zakres sondowań statycznych może zostać skorygowana przez projektanta lub geologa dokumentującego w zależności od napotkanych warunków gruntowych.
Pod względem administracyjnym odcinek drogi objęty projektowanymi robotami geologicznymi przebiega przez teren miasta Łomża, gminy Łomża oraz gminy Piątnica powiat łomżyński, województwo podlaskie.
Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych zamieszczony jest poniżej:

- Gmina Łomża, obręb Sierzputy Młode:
21/3, 17/2, 18/2, 17/1, 16, 37/1, 37/2, 74/5, 79, 74/7, 8/1, 10/5, 10/1, 10/2, 1009, 802, 74/3, 74/6, 79, 74/6, 74/8, 21/2, 18/1, 14/1, 80,
- Gmina Łomża, obręb Stare Sierzputy:
51/3, 51/4, 54/1, 54/2, 52/4, 53, 14/3, 8/1, 10/2, 10/1, 10/3, 11/2, 79, 59, 10/10, 78, 10/9, 59, 51/6, 10/5, 77, 22/9, 17/1, 27/4, 28/1, 58, 55, 53, 10/4, 11/2, 10/8, 8/1, 8/2, 8/3,
- Gmina Łomża, obręb Bożenica:
71/2, 69, 68, 66, 65, 64/1, 62, 60/4, 60/3, 230, 221/2, 221/1, 71/1, 64, 76, 77, 221/1, 62, 60/3, 230, 72,
- Gmina Łomża, obręb Nowe Kupiski:
1075, 1071, 1067, 1064, 1059, 1056, 1028, 1026, 1024/1, 340, 1022, 1018/4, 1014/12, 1009, 799, 907, 796, 902, 897, 898, 894, 890, 891, 886, 888, 883, 884, 881, 878, 879, 871/1, 867, 864, 865, 861, 862, 856, 853, 852, 849, 844, 1055, 1054, 1033, 792, 791, 790, 802, 917, 914, 797, 904, 1072, 1065, 1070, 1063, 1055, 1019/6, 199, 790, 869, 863, 854/2, 895, 877, 867, 859, 850, 841, 920, 827,
- Gmina Łomża, obręb Stare Kupiski:
189/3, 192, 199, 201, 204, 206/2, 208, 211, 213, 866, 865, 869, 868, 874, 873, 574, 585, 584, 583, 582, 581, 592, 589, 590, 588, 216/4, 218, 860, 865, 869, 873, 841, 547, 177/2, 184/2, 184/10, 195, 587, 68, 64, 190, 206/2, 224, 213, 920,
- Gmina Łomża, obręb Jednaczewo:
1241/2, 1229, 1242, 1225, 1218, 1220/2, 1209, 1207, 1202/2, 1204/2, 1200/2, 1198/2, 1196, 1606, 1194, 1605, 1467, 1470, 1448, 1241, 246, 1585, 1467, 1448, 1000,
- Gmina Łomża, obręb Łomża:
51121, 51117, 51118, 51113, 51102, 51103, 51104, 51101, 51106,
- Gmina Piątnica, obręb Pęza:
260/9, 260, 261, 262, 263, 257/1, 255/1, 254, 252/2, 250, 249, 248/7, 246/5, 260/9, 257/3, 257/4, 248/7, 251, 311, 248/5, 264, 253, 249, 310, 247/6, 252/1, 247/5, 248/6,
- Gmina Piątnica, obręb Murawy:
292, 294, 293, 295, 346/1, 290, 241, 288, 240/2, 287, 285, 286, 284/2, 284/1, 283, 282, 281, 344/2, 452, 277, 275, 269/2, 268, 300, 308, 316, 64, 340, 344/2, 326, 451, 272, 271, 298, 248, 245, 274, 310, 246, 243, 241, 346/1, 317, 304, 297, 299, 283, 282, 453, 269/2, 273, 347,
- Gmina Piątnica, obręb Kisielnica:
372, 371, 365/3, 369, 370,
- Gmina Piątnica, obręb Czarnocin:
318, 931, 67, 68, 151, 152, 154, 156, 157/1, 914, 325, 326, 329, 331, 918, 335, 338, 380, 382, 384, 385, 388, 457, 460, 461/1, 927/4, 502, 450, 1448, 1000, 1353, 943, 942, 945, 946, 784, 783, 781, 780, 779, 778, 777, 775/2, 775/1, 774, 773, 772, 759, 740, 757, 735, 694, 159, 324, 386, 998, 275, 387, 927/3, 62, 66, 71, 68, 931, 469, 459, 502, 503, 450, 449/9, 449/8
- Gmina Piątnica, obręb Marianowo:
2/1, 3/1, 3/106, 6/4, 14, 11,
- Gmina Piątnica, obręb Budy Czarnockie:
264, 261, 256, 254, 250/1, 250/2, 247, 249, 402, 258,
- Gmina Piątnica, obręb Piątnica Poduchowna:
428, 427, 426
- Gmina Piątnica, obręb Piątnica Włościańska:
180, 192, 210, 221, 230, 70, 181, 203, 224, 227,
- Gmina Piątnica, obręb Elżbiecin:
54/5, 54/4, 54/3, 58/1, 59/3, 59/4, 59/6, 60/4, 60/5, 60/3, 71, 54/9, 59/2, 61/4, 62/32, 43/4, 43/17, 42, 41/2
- Gmina Łomża, obręb Grzymały Szczepankowskie: 79/3, 57/7, 76/3, 18/3,
Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania.
Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, że postępowanie prowadzi Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321, tel. 86 215 69 21. Z uprawniania tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Prezydenta Miasta Łomża, Wójta Gminy Łomża oraz Wójta Gminy Piątnica o wyrażenie opinie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Łomży, Urzędu Miejskiego w Łomży, Urzędu Gminy Łomża oraz Urzędu Gminy Piątnica oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.Starosta Łomżyński
Elżbieta Parzych
Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2015 11:37
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2015 11:39
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1577 razy