BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie), nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Data powstania: środa, 17 sie 2016 10:37
Data opublikowania: środa, 17 sie 2016 10:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1182 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 948 i 150/2, obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Krzysztof Sierzputowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.10.2017r.
Data powstania: środa, 18 paź 2017 09:07
Data opublikowania: środa, 18 paź 2017 09:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 15 razy

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Wycofanie zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. nr geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego
Data powstania: piątek, 13 paź 2017 14:51
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 14:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 28 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 186, 175/9 i 175/10 obręb ewidencyjny 0033 Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Marcin Kumorowski
Data powstania: piątek, 13 paź 2017 14:45
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 14:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 27 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. ne geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego
Data powstania: środa, 11 paź 2017 08:12
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 08:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 36 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 352/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z.o.o., ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo w zabudowie przemysłowej na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa „PREFBET” Sp. z.o.o. i realizację instalacji do produkcji i dystrybucji wyrobów silikatowych z zastosowaniem innowacyjnych technik oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury polegającej na budowie: budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym; węzła betoniarskiego z budynkiem sterowni i dwoma silosami, fundamentów pod autoklawy wraz z kanałem przesuwnicy, kanału i płyty pod zbiornikiem kondensatu; instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji, elektrycznej; budowa zewnętrznych instalacji: elektrycznej, instalacji zewnętrznych: elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo – gospodarcze i elementami kanalizacji deszczowej; dróg wewnętrznych z placami utwardzonymi i boksami na piasek na działkach numer 218/12, 29/10 i 29/12 obręb ewidencyjny 0026 Stare Ratowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 64 razy

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 19.09.2017 r. dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 10:18
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 10:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 70 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 948 i 150/2, obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Krzysztof Sierzputowski
Data powstania: środa, 27 wrz 2017 13:59
Data opublikowania: środa, 27 wrz 2017 14:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 64 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 334/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Marka Sierzputowskiego na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku inwentarskiego do odsady docelowej 100 DJP, budowę podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1000m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3 oraz zbiornika na ścieki socjalno – bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce numer 517/1 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 15:10
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 15:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 102 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Miastkowo, ul. Spokojna i ul. Wąska, gm. Miastkowo

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo została wydana decyzja Nr 6/2017 z dnia 06 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej gm. Miastkowo
Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 13:08
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 13:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 140 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 5/2017 z dnia 05 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,
Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 13:04
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 13:08
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 130 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 109,6 m na działkach numer 317, 296/21 obręb ewidencyjny 0045 Gomulnik, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor: Pan Ryszard Kulas - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 04.09.2017r.
Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 08:19
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 08:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 145 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.08.2017r.
Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 09:15
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 09:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 187 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 109,6 m na działkach numer 317, 296/21 obręb ewidencyjny 0045 Gomulnik, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor: Pan Ryszard Kulas
Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 15:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 215 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 11.08.2017r.
Data powstania: piątek, 11 sie 2017 11:38
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 11:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 208 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.08.2017r.
Data powstania: czwartek, 10 sie 2017 15:20
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2017 15:21
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 205 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 09.08.2017r.
Data powstania: środa, 9 sie 2017 15:27
Data opublikowania: środa, 9 sie 2017 15:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 208 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105 888 B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Świerkowej, gm. Miastkowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:51
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 12:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 211 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:41
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 11:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 213 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy
Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:13
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 11:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 211 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 31 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na legalizację urządzenia wodnego – wylotu (W-1), odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego, zlokalizowanego na działce nr 38 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 11:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 11:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 216 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 26 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego na działkach nr 38, 39, 263 i 534 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 10:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 11:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 212 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:19
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 250 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża
Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:14
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 233 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:04
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 231 razy

Segregacja odpadów

Większość towarów, które kupujesz w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.

Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszone zostanie ponadto zużycie surowców oraz emisja szkodliwych substancji do środowiska.

Segregowanie odpadów przynosi też korzyści finansowe – segregując, zapłacisz mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziesz pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Słowem segregacja się opłaca.

Wspólny System Segregacji Odpadów

Ministerstwo Środowiska chce poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego już od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, będzie obowiązywał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Pamiętaj, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielaj surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony)

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Aby ułatwić segregację odpadów według wspólnego systemu, Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na śmieci. Możesz je pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).

Elektrośmieci i inne odpady problemowe zanieś do specjalnego punktu

Przy segregacji pamiętaj o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Możesz je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Okresy przejściowe

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Segregacja a wymogi UE

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi jedynie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje nt. Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r., dostępne są na stronie naszesmieci.mos.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).  

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 14:29
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 14:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 255 razy

Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

17 lipca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z rozporządzeniem stawki opłat za usunięcie drzew będą takie same dla całej Polski, a ich wysokość za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm zależeć będzie od dwóch czynników: obwodu pnia oraz gatunku lub rodzaju usuwanego drzewa.

Sposób obliczania opłat został uproszczony poprzez zróżnicowanie stawek opłat tylko dla dwóch kategorii wielkości obwodu pnia drzewa: do 100 cm i od 101 cm. Dla drzew o obwodzie poniżej 100 cm przyjęto odpowiednio niższą stawkę opłaty, ponieważ są to drzewa o niedużych rozmiarach.

Stawki opłat zróżnicowano również ze względu na gatunki i rodzaje drzew. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość będą odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, ponieważ drzewa szybko rosnące wymagają krótszego okresu pielęgnacji niż wolno rosnące o tym samym obwodzie pnia, a tym samym mniejszych nakładów na ich utrzymanie.

Przykładowo opłatę za usunięcie klonu zwyczajnego o obwodzie 100 cm na wysokości 130 cm należy obliczyć w następujący sposób: 25zł/cm x 100 cm = 2500 zł.

W przypadku krzewów stawka opłaty za 1 m2 powierzchni krzewu (albo krzewów rosnących w skupisku) została zróżnicowana ze względu na ich powierzchnię oraz gatunek lub rodzaj. Dla gatunków obcych najbardziej inwazyjnych, czyli takich, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany w przyrodzie i stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków, określono niższą stawkę opłaty i nie zróżnicowano jej ze względu na wielkość powierzchni usuwanych krzewów.

Przykładowo opłatę za usunięcie 50 m2 wierzby szarej należy obliczyć w następujący sposób: 40 zł/m2 x 50 m2 = 2000 zł.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie są ponoszone gdy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie lub gdy usunięcie drzewa podlega zgłoszeniu na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, czyli w sytuacji gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.

Stawki opłat wskazane w rozporządzeniu będą również służyły do wyliczenia kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Dodatkowe informacje na temat nowych przepisów dotyczących ochrony zadrzewień

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 09:45
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 09:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 265 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Niksa z dnia 30 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski - Przytuły na działkę nr 6 w km 4+193 w miejscowości Chmielewo, gm. Nowogród, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 14 lip 2017 10:42
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 10:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 262 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2017

Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 06.07.2017r.
Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 15:17
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2017 15:20
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 291 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 150mb. na działce numer 73, obręb ewidencyjny 0008 Elżbiecin, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor - Dąbrowska Małgorzata data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 30.06.2017r.
Data powstania: piątek, 30 cze 2017 13:57
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 14:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 303 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 197/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Damian Zaręby na budowę w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60DJP: zespołu budynków inwentarskich – obór o obsadzie 362,5 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 3987,5m³, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz zbiornika na wodę użytkową (zabezpieczającego budynki w przypadku awarii sieci wodociągowej) na działce numer 262 obręb ewidencyjny 0009 Jastrząbka Młoda, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 10:44
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 10:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 346 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2017

Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo
Data powstania: poniedziałek, 19 cze 2017 12:38
Data opublikowania: poniedziałek, 19 cze 2017 12:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 364 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 08 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 187/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Sp. J. na budowę w zabudowie produkcyjnej głównej hali produkcyjnej do wytwarzania nowych typów wyrobów betonowych opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, w zakresie budowy: głównej hali produkcyjnej, dwóch zespołów silosów na cement, stacji kruszywa z zadaszeniem oraz urządzeń infrastruktury wraz ze stawem wsiąkająco – odparowującego wód deszczowych na działkach numer 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9, 25 obręb ewidencyjny 0014 Kaimy, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne.
Data powstania: środa, 14 cze 2017 15:17
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 15:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 347 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Skrodzkiego z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu do urzędu: 8 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowanego na działce o nr ew. 496, obręb Czartoria, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 372 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105831B na działkach o nr 759 i 746 obręb Mątwica, gm. Nowogród, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 08:42
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 08:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 349 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105834B na działkach o nr 45 i 53 obręb Dzierzgi, gm. Nowogród, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 08:41
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 08:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 362 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 150mb. na działce numer 73, obręb ewidencyjny 0008 Elżbiecin, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor - Dąbrowska Małgorzata
Data powstania: czwartek, 8 cze 2017 15:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 15:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 380 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 06 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 179/2017 udzielająca pozwolenia na budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie zwierząt 169,90 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 169,90 DJP) z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1890m3 i podziemnym zbiornikiem zewnętrznym o pojemności 200m3 oraz zamkniętego zbiornika na ścieki o pojemności 10m3 na działkach numer 36/1 i 37/1 obręb ewidencyjny 0003 Choszczewo, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica.

Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316
w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łomży.

Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 10:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 10:08
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 367 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.05.2017r.
Data powstania: środa, 24 maj 2017 11:34
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 11:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 405 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 27 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 749 B ulica Parkowa we wsi Stara Łomża przy Szosie” na działkach o numerach 126 i 185 obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 11 maj 2017 09:36
Data opublikowania: czwartek, 11 maj 2017 09:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 452 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2017

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN-0,4kV na działkach numer 150, 178, 147 obręb ewidencyjny 0015 Kamianki, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.05.2017r.
Data powstania: środa, 10 maj 2017 11:30
Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 11:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 443 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 70/4, obręb ewidencyjny 0042 Zosin, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Pani Kinga Anna Kempisty - Pupik - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 28.04.2017r.
Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 14:57
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2017 15:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 460 razy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zawiadamia się o wydaniu postanowienia Nr 997/P/NN/17 z dnia 21.04.2017 r. znak: NN-404/O/37-JSM/17 utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 13.12.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016, którym na wniosek Inwestora sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 22.11.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016
Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 09:15
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 09:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 476 razy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zawiadamia się o wydaniu decyzji Nr 404/D/NN/17 z dnia 21.04.2017 r. znak: NN-404/O/38-JSM/17 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 22.11.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016, którą udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z "Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem miejscowości Stare Kupiski" - odcinek od km 53+891,65 do km 56+272.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 09:08
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 09:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 481 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak
Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 15:25
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 15:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 490 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN-0,4kV na działkach numer 150, 178, 147 obręb ewidencyjny 0015 Kamianki, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 10:17
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2017 10:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 507 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017

Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.04.2017r.
Data powstania: wtorek, 18 kwi 2017 09:10
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2017 09:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 541 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Starosta Łomżyński, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 2003) informuję, że na wniosek Pana Roberta Rytla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z dnia 20 marca 2017 r. wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 14 kwi 2017 11:49
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 11:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 550 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 6 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu rowu krytego do istniejącego rowu otwartego na działce nr 330 obręb Stare Kupiski w ramach realizacji zadania: „Budowa odwodnienia części drogi wojewódzkiej nr 645 za pomocą rowu krytego z wylotem betonowym do rowu otwartego na działce nr 319, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 177/2, 328, 331, 319 oraz działki o nr geod. 329, 330 we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, powiat łomżyński”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 12:00
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2017 12:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 530 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 23 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej (terenów ochrony bezpośredniej studzien) dla ujęcia wód podziemnych „PODGÓRZE” zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 14:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 536 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2017

Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo
Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:56
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 14:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 573 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Kamila Chajęckiego z dnia 17 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 20 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1948B Jarnuty – Łochtynowo - Konarzyce na działkę nr 20/3 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 08:15
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 08:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 577 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 13 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych dla ujęcia „PODGÓRZE” ze studni zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 08:14
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 08:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 571 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 70/4, obręb ewidencyjny 0042 Zosin, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża na wniosek Pani Kingi Anny Kempisty - Pupik
Data powstania: piątek, 17 mar 2017 09:19
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 09:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 644 razy

Nie wypalaj traw!

Szanowni mieszkańcy powiatu łomżyńskiego! Nie wypalajmy traw na użytkach zielonych, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, trzcinowiskach, gdyż zgodnie z informacją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku: "Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt. Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu których większość z nas nawet nie wie, a których obecność wpływa na właściwą kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami. Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe. Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat."
Data powstania: środa, 8 mar 2017 13:27
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 14:36
Data edycji: środa, 8 mar 2017 14:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 645 razy
Ilość edycji: 1

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informacja dotycząca obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych. Szczególne zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20016 r., poz. 672 ze zm.).
Data powstania: środa, 8 mar 2017 11:44
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 11:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 644 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Barbary Zalewskiej z dnia 17 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na działkę nr 520/1 w miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 lut 2017 13:36
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2017 13:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 661 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Boczna i Konarska, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 3/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady (km rob. 0+002,90-0+675,24) i drogi gminnej ulica Boczna (km rob. 0+003,00-0+087,59) we wsi Zawady, gm. Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 lut 2017 12:10
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2017 12:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 653 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Polna i ul. Krótka, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.11.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża droga gminna, klasa drogi D, na odcinku: Trasa 1: ul. Polna km rob 0+000 – 0+106,03, Trasa 2: ul. Krótka i ul. Polna km rob. 0+000 – 0+191,34, Trasa 3: ul. Polna km rob. 0+000 – 0+098,35.
Data powstania: wtorek, 14 lut 2017 15:04
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 15:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 689 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Spółka Jawna, 18-420 Jedwabne, Kaimy 20 z dnia 27 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanału oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, zbiornika retencyjno - rozsączającego w postaci suchego stawu wsiąkająco – odparowującego oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi (stawu wsiąkająco – odparowującego) na działkach o nr 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9 i 25 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, powiat łomżyński dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Główna Hala Produkcyjna do wytwarzania nowych, opatentowanych wyrobów betonowych, opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski w Kaimach”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 lut 2017 13:14
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2017 13:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 712 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 1/2017 z dnia 06 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 0+950,00, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 8 lut 2017 14:37
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 14:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 690 razy

Obwieszczenie

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 353, ze zm.) Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 stycznia 2017 r. wydał decyzję nr 14/2017, znak ROŚB.6740.1.461.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 80 DJP (łączna całkowita obsada w gospodarstwie 150 DJP) w systemie chowu bezściołowym wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 880m3 oraz zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze 25 obręb ewidencyjny 0024 Stare Jemielite, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.
Data powstania: czwartek, 26 sty 2017 15:13
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2017 15:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 716 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jedwabne, Kaimy, Korytki, Janczewo na dz. nr ew.: Jedwabne – 1117, 1122, 1123, 1130, 1134, 461; Kaimy – 3/3, 11/2, 11/13, 74/2, 80, 3/7, 84, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 42/2, 166, 149; Korytki – 317, 329, 275, 292, 339; Janczewo - 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2 Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:17
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 738 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Orlikowo i m. Kosaki - Turki Działki na dz. nr Orlikowo – 262/3, 185/7, 185/6, 195/1, 195/2, 292, 188; Kosaki -Turki -148, 171, 172, 173, 174, Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:16
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 714 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotowo Plac – Kotówek – Kotowo Stare na dz. nr ew. Kotowo Plac - 64, 63, 58/1; Kotówek - 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 154, 181, 183, 180/2, 180/1, 179, 105, 2, 104, 130; Stare Kotowo - 39/1, 23, Gm. Jedwabne Inwestor - Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.
Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:14
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 734 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 26/2 położonej w miejscowości Janowo, gm. Łomża Inwestor: Piotr Paweł Grzymała - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 23.01.2017r.
Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2017 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2017 09:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 734 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Bożeny Wojtczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą INTERTOR.NET Bożena Wojtczak z dnia 09 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeką Narew na działkach o nr ew. 178 i 234 – obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica oraz na działce o nr ew. 50356 – obręb miasto Łomża, powiat łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 17 sty 2017 10:16
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 10:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 750 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Sokalskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rybnego oraz retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych na działkach o nr ew. 156/2 i 157/2 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna, powiat Łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 15:19
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 15:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 805 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Ziółkowskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące: a) piętrzenie wody w oparciu o istniejące na rzece Struga Lepacka budowle piętrzące zlokalizowane: - jaz w km 1+508 – obręb Mątwica, gm. Nowogród, - zastawka w km 6+890 – obręb Stare Kupiski, gm. Łomża, - zastawka w km 14+987 – Sierzputy Młode, gm. Łomża, - przepust z piętrzeniem w km 15+989 – obręb Sierzputy Stare, gm. Łomża, b) retencjonowanie wody w korycie rzeki Struga Lepacka powyżej wymienionych budowli piętrzących.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 15:08
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 15:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 800 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.29.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Orlikowo i m. Kosaki - Turki Działki na dz. nr Orlikowo – 262/3, 185/7, 185/6, 195/1, 195/2, 292, 188; Kosaki -Turki -148, 171, 172, 173, 174, Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 818 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.30.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jedwabne, Kaimy, Korytki, Janczewo na dz. nr ew.: Jedwabne – 1117, 1122, 1123, 1130, 1134, 461; Kaimy – 3/3, 11/2, 11/13, 74/2, 80, 3/7, 84, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 42/2, 166, 149; Korytki – 317, 329, 275, 292, 339; Janczewo - 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2 Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jeddwabne
Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 797 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.28.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotowo Plac – Kotówek – Kotowo Stare na dz. nr ew. Kotowo Plac - 64, 63, 58/1; Kotówek - 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 154, 181, 183, 180/2, 180/1, 179, 105, 2, 104, 130; Stare Kotowo - 39/1, 23, Gm. Jedwabne Inwestor - Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:48
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 793 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.25.2016

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o nr ew. 22, 32/1, 27/4 i 158 położonych w miejscowości Kałęczyn, gm. Piątnica Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Tokarskiego - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 19.12.2016r.
Data powstania: środa, 28 gru 2016 10:19
Data opublikowania: środa, 28 gru 2016 10:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 800 razy


Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 6 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża
Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 13:10
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 13:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 840 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 6 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady, gm. Łomża
Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 13:08
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 13:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 821 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Pana Janusza Świderskiego z dnia 8 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo w km 0+000,00 do 1+355,00, gm. Piątnica
Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 13:05
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 13:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 815 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 15 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 950,00, gm. Łomża
Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 12:47
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 12:58
Data edycji: czwartek, 22 gru 2016 13:00
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 820 razy
Ilość edycji: 2

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.26.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 127 położonej w miejscowości Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża Inwestor: Piotr Pogroszewki - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 23.12.2016r.
Data powstania: środa, 14 gru 2016 12:35
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2016 09:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 801 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Zakładu Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 (adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 6/18, 18-300 Zambrów) z dnia 19 października 2016 r. do organu wpłynął (18 listopada 2016 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 1. wylotów kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód do rzeki Łomżyczka w miejscowości Łomża, ul. Nowogrodzka, 2. przepustu na rzeczce Struga Lewacka, mostu i kładki na rzecze Łomżyczka, w ramach „Przebudowy z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00”.
Data powstania: piątek, 2 gru 2016 10:33
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2016 10:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 917 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2016

Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV z przebudowywanej stacji transformatorowej SN/nN-15/04kV na działkach o nr ew. 16, 28/3, 86, 87, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 176 położonych w miejscowości Sulki, gm. Miastkowo na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 28.11.2016r.
Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2016 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2016 15:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 906 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.39.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 53+981,65 do km 56+272.
Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:17
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:29
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 891 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.38.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na rozbiórkę, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 45+709 do km 53+981,65.
Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:15
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 896 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.26.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 127 położonej w miejscowości Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża Inwestor: Piotr Pogroszewki
Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:10
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 907 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.23.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 99/1, 100/22, 101, 102/1, 103/1 położonych w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża Inwestor - Pan Krzysztof Kulisz - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 22.11.2016r.
Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 11:51
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 11:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 918 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.25.2016

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o nr ew. 22, 32/1, 27/4 i 158 położonych w miejscowości Kałęczyn, gm. Piątnica Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Tokarskiego
Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 11:44
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 11:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 917 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.22.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o numerze geodezyjnym 60/8 położonej w miejscowości Modzele - Skudosze, gm. Łomża na wniosek Pana Sebastiana Wiśniewskiego - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 14.11.2016r.
Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 926 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.21.2016

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marianowo z siecią wodociągową w miejscowości Budy Czarnockie na działkach o numerach geodezyjnych 231, 236 Marianowo, 2/6, 2/8, 3/18, 3/19, 11, 12/1, 12/2 Budy Czarnockie, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 14.11.2016r.
Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:10
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 921 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 listopada 2016 r. wydał decyzję nr 432/2016, znak ROŚB.6740.1.430.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynku inwentarskiego – obory w zabudowie zagrodowej o część przeznaczoną do obsady 211 DJP (docelowa łączna obsada w budynku 361DJP) w systemie chowu bezściółkowego z wewnętrznym zbiornikiem na gnojówkę (kanały podrusztowe) o pojemności 2300m3 na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 109 położonym w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna.
Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 14:26
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2016 14:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 961 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.24.2016

Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV z przebudowywanej stacji transformatorowej SN/nN-15/04kV na działkach o nr ew. 16, 28/3, 86, 87, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 176 położonych w miejscowości Sulki, gm. Miastkowo na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 15:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 957 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.23.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 99/1, 100/22, 101, 102/1, 103/1 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek Pana Krzysztofa Kulisz
Data powstania: piątek, 21 paź 2016 09:29
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 09:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 984 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.20.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x240mm2 dł. 569m (630m), złącza kablowo – pomiarowego ZK+(ZG+TL) , wymiana słupa nn na działkach o nr ew. 94/2 w miejscowości Zosin oraz na działkach o nr ew. 143 i 150 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A - pełnomocnik Pani Krystyna Bilmin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 19.10.2016r.
Data powstania: środa, 19 paź 2016 08:34
Data opublikowania: środa, 19 paź 2016 08:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 971 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.22.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o numerze geodezyjnym 60/8 położonej w miejscowości Modzele - Skudosze, gm. Łomża na wniosek Pana Sebastiana Wiśniewskiego
Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 13:04
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 13:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 976 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.21.2016

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marianowo z siecią wodociągową w miejscowości Budy Czarnockie na działkach o numerach geodezyjnych 231, 236 Marianowo, 2/6, 2/8, 3/18, 3/19, 11, 12/1, 12/2 Budy Czarnockie, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 13:02
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 13:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 993 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 września 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 45+709 do km 53+981,65.
Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 08:23
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 08:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1007 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 września 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 53+981,65 do km 56+272.
Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 08:21
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 08:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 970 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.756m), przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 7m) oraz rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 653m) przy ul. Zielonej, Piaskowej i Łomżyńskiej w Jednaczewie na działkach położonych w miejscowości Jednaczewo, gm. Łomża, o nr ew. Budowa: 1593/1, 1297/1, 1174, 1169/9, 1591/1, 1135/1, 1169/8, 1302; Przebudowa: 1593/1, 1593/2; Rozbiórka: 1593/1, 1593/2, 1185/1, 1185/2, 1297/1, 1174, 1303, 1161/1, 1160/1, 1301, 1322/8, 1589, 1055, 1247/2, 1247/1, 1135/1, 1135/2, 1132/3 - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 26.09.2016r.
Data powstania: wtorek, 27 wrz 2016 08:08
Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2016 08:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1042 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2016

Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV we wsi Konarzyce, gm. Łomża, etap 3 na działkach o numerach geodezyjnych 19/6, 162, 3/1, 4/6, 4/8, 4/10, 4/12, 5/3, 6/5, 7/7 położonych w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 22.09.2016r.
Data powstania: czwartek, 22 wrz 2016 11:35
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2016 11:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1073 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2016

Budowa elektroenergetycznego przyłącza do zasilenia hali produkcyjno - usługowej - część napowietrzno - kablowa SN-15kV, kablowa nn 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV na działce o numerze geodezyjnym 93 położonej w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża na wniosek Pana Łukasza Zawolika - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 21.09.2016r.
Data powstania: środa, 21 wrz 2016 08:10
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2016 08:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1056 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 9 września 2016 r. została wydana decyzja znak: ROŚB.6341.36.2015 z dnia 15 września 2016 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 14:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1089 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x240mm2 dł. 569m (630m), złącza kablowo – pomiarowego ZK+(ZG+TL) , wymiana słupa nn na działkach o nr ew. 94/2 w miejscowości Zosin oraz na działkach o nr ew. 143 i 150 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A - pełnomocnik Pani Krystyna Bilmin
Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1064 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Ptaki, gm. Nowogród

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Burmistrza Nowogrodu, decyzję Nr 10/2016 z dnia 12.09.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.9.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogród: - droga gminna Nr 105844B w km 0+000 – 0+184,77; - droga gminna Nr 129029B w km 0+000 – 0+736,27; - droga gminna Nr 129030B w km 0+000 – 0+239,45; - droga gminna Nr 129031B w km 0+000 – 0+324,93.
Data powstania: środa, 14 wrz 2016 15:19
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2016 15:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1051 razy

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 wrz 2016 11:34
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2016 11:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1109 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2016

Budowa elektroenergetycznego przyłącza do zasilenia hali produkcyjno - usługowej - część napowietrzno - kablowa SN-15kV, kablowa nn 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV na działce o numerze geodezyjnym 93 położonej w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża na wniosek Pana Łukasza Zawolika
Data powstania: wtorek, 30 sie 2016 10:26
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2016 10:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1119 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.756m), przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 7m) oraz rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 653m) przy ul. Zielonej, Piaskowej i Łomżyńskiej w Jednaczewie na działkach położonych w miejscowości Jednaczewo, gm. Łomża, o nr ew. Budowa: 1593/1, 1297/1, 1174, 1169/9, 1591/1, 1135/1, 1169/8, 1302; Przebudowa: 1593/1, 1593/2; Rozbiórka: 1593/1, 1593/2, 1185/1, 1185/2, 1297/1, 1174, 1303, 1161/1, 1160/1, 1301, 1322/8, 1589, 1055, 1247/2, 1247/1, 1135/1, 1135/2, 1132/3
Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 14:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1105 razy

Monitoring siedlisk przyrodniczych

W celu umożliwienia osobom upoważnionym wykonania stosownych obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn.: " Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Insystut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 11:17
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 11:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1127 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2016

Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV we wsi Konarzyce, gm. Łomża, etap 3 na działkach o numerach geodezyjnych 19/6, 162, 3/1, 4/6, 4/8, 4/10, 4/12, 5/3, 6/5, 7/7 położonych w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: piątek, 26 sie 2016 13:23
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2016 13:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1127 razy

INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW Uproszczonych Palanów Urządzenia Lasów z terenu gminy Nowogród

od dnia 30 sierpnia 2016 r. projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów sporządzone dla wsi Jankowo Młodzianowo, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Szablak, Chmielewo, Jankowo Skarbowo oraz miasta Nowogród będą wyłożone do konsultacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w terminie do 31 października 2016 r.

W tym terminie wszyscy zainteresowani właściciele gruntów z terenów w/w wsi mogą zglaszać uwagi.

Data powstania: czwartek, 25 sie 2016 13:24
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2016 13:42
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1135 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 t.j.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Łomża, decyzję Nr 9/2016 z dnia 17.08.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.7.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, klasa drogi D,
Data powstania: czwartek, 18 sie 2016 11:17
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2016 11:19
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1161 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Leopoldowo, gm. Miastkowo

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 t.j. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo wydał decyzję Nr 8/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo, odcinek o długości 1184,11 m, klasa drogi D.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 sie 2016 11:15
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2016 11:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1122 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na dz. nr 308/1, 309/1, 309/2, 487/1, 487/2, 310, 311, 475, 313, 314, 404/1, 404/2, 315/2, 333, 256/1, 315/1, 532, 315/3, 249 w miejscowości Piątnica Włościańska, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 16.08.2016r.
Data powstania: wtorek, 16 sie 2016 13:52
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2016 13:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1157 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 49/14 położonej w miejscowości Stare Kupiski, ul. Słoneczna, gm. Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 08.08.2016r.
Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2016 09:33
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2016 09:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1190 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.6.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Miastkowo, decyzję Nr 7/2016 z dnia 03.08.2016r., znak: ROŚB.6740.2.6.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1953B (działka nr ew. 91) z drogą gminną (działka nr ew. 95) w km 0+000 – 0+025,50, Klasa drogi – gminna dojazdowa D,

Strony postepowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t,j,) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Data powstania: środa, 3 sie 2016 15:09
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 15:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1199 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.9.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogród: - droga gminna Nr 105844B w km 0+000 – 0+184,77; - droga gminna Nr 129029B w km 0+000 – 0+736,27; - droga gminna Nr 129030B w km 0+000 – 0+239,45; - droga gminna Nr 129031B w km 0+000 – 0+324,93.

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w prasie  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328 od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.30 - 15.30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogród i Starostwa Powiatowego w Łomży, tj. od dnia 04.08.2016 r. do dnia 17.08.2016 r.

Data powstania: środa, 3 sie 2016 15:04
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 15:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1156 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.314.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 28 lipca 2016r. wydał decyzję nr 311/2016, znak ROŚB.6740.1.314.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 70DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 770m3 oraz budowę zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 483 i części działek o numerach geodezyjnych 481 i 482 położonych w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 13:31
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 13:33
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1208 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:ROŚB.6740.2.8.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo, odcinek o długości 1184,11 m, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 10:35
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 10:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1199 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zebraniu materialu dowodowego w sprawie znak: ROŚB.6740.2.7.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy do prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku Wójta Gminy Łomża z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienionego pismem z dnia 1 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.68..2016.KL oraz uzupełnionego pismem z dnia 20 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.70.2016.KL w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 10:29
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 10:31
Data edycji: czwartek, 28 lip 2016 10:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1190 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2016

Budowa linii kablowej nN 0,4kV na działkach o nr ew. 218/1, 300, 217/3 i 217/4 położonych w miejscowości Pęza, gm. Piątnica na wniosek PGE Dystrybucja S.A. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.07.2016r.
Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2016 15:36
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2016 15:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1253 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na dz. nr 308/1, 309/1, 309/2, 487/1, 487/2, 310, 311, 475, 313, 314, 404/1, 404/2, 315/2, 333, 256/1, 315/1, 532, 315/3, 249 w miejscowości Piątnica Włościańska, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna
Data powstania: piątek, 15 lip 2016 13:57
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2016 14:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1255 razy

Monitoring lasów

Informacja dla właścicieli służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzeniu prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów oraz opracowany przez Głównego Inspektora ochrony Środowiska "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020".
Data powstania: środa, 29 cze 2016 11:58
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 12:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1248 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 49/14 położonej w miejscowości Stare Kupiski, ul. Słoneczna, gm. Łomża
Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2016 07:54
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 08:00
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1261 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.247.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 4 lipca 2016r. wydał decyzję nr 265/2016, znak ROŚB.6740.1.247.2016 o pozwoleniu na: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory dla obsady inwentarza 60 DJP w systemie chowu bezściołowego z kanałami podrusztowymi na gnojowicę o pojemności 445,00m3 (w części przeznaczonej dla młodzieży na głęboką ściółkę) o docelowej obsadzie w gospodarstwie – 90 DJP oraz budowę zbiornika na ścieki o pojemności 8,40m3 na działkach o numerach geodezyjnych 49 i 50 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 6 lip 2016 14:25
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 14:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1234 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 60m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 37m) na działce o nr ew. 58/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża na wniosek Pani Beaty Smugarzewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREW - BET Beata Smugarzewska - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.07.2016 r.
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1266 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2016

Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 103m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 86m) na działkach o nr ew. 237/1 i 236 położonych w miejscowości Przytuły, gm. Przytuły na wniosek Pana Krzysztofa Tafiłowskiego - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.07.2016 r.
Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:21
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1234 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.233.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 24 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 252/2016, znak ROŚB.6740.1.233.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej w systemie głębokiej ściółki o obsadzie do 60 DJP (łączna docelowa obsada w gospodarstwie wyniesie – 72 DJP) w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 526 położonej w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 15:30
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 15:32
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1296 razy

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Powiatu Łomżyńskiego.

Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem tych dokumentów podyktowane jest uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej i potrzeb rozwojowych oraz przepisów prawnych.
Jednocześnie informuje się, że w związku z opracowywaniem dokumentów, zostanie przeprowadzona ankietyzacja. Bardzo proszę o aktywny udział

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 11:37
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 11:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1282 razy

INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za I półrocze 2016 r. - termin składania do 1 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na 2016 r. z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2015 r. poz. 817) Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z2015r. poz.196 i1272) ogłasza się,obowiązujące na rok 2016, stawki opłat

Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Piaski i żwiry [t]= 0,58 zł

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 22 cze 2016 11:28
Data opublikowania: środa, 22 cze 2016 11:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1302 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 288/5 i 428/3 położonych w miejscowości Podgórze, ul. Boczna, gm. Łomża na wniosek Pana Pawła Korolczuka. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 21.06.2016 r.
Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 08:24
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 08:30
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1261 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: przebudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 682, 610, 570 i 580/1 położonych w miejscowości Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża. Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 21.06.2016 r.
Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 08:20
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 08:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1255 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.222.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 16 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 239/2016, znak ROŚB.6740.1.222.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę obory wolnostanowiskowej o obsadzie 60 DJP z kanałami podrusztowymi o pojemności 590m3 (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie ok. 180 DJP), budowę zbiornika o pojemności 14,68m3 na ścieki z hali udojowej w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 112 położonym we wsi Szablak, gm. Nowogród.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 13:54
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 13:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1289 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.172.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 18 maja 2016 r. wydał decyzję nr 204/2016, znak ROŚB.6740.1.172.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynków inwentarskich – obór na jeden budynek inwentarski – oborę o obsadzie 97 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 97 DJP) w systemie chowu mieszanym (bezściołowym i ściołowym) wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę (kanały gnojowe) o pojemności 70m3 oraz budowę zbiornika na ścieki bytowe w zabudowie zagrodowej na działach o numerach geodezyjnym 122 i 123 położonych w miejscowości Chomentowo gm. Śniadowo.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Data powstania: środa, 18 maj 2016 11:02
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 11:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1292 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: a/ przebudowa linii i przełącza napowietrznego nN0,4kV b/ budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 1203/2, 1111/10, 1111/11, 1204, 1100/2, 1110/4 położonych w miejscowość: Miastkowo, ul. Wąska, gm. Miastkowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 14.06.2016 r.
Data powstania: wtorek, 14 cze 2016 09:57
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2016 10:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1264 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN0,4kV na działkach o nr ew. 651, 684, 683 i 688/3 położonych w miejscowość: Drozdowo, gm. Piątnica Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik – Anna Bagińska - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 10.06.2016 r.
Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2016 08:43
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2016 08:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1266 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 60m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 37m) na działce o nr ew. 58/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża na wniosek Pani Beaty Smugarzewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREW - BET Beata Smugarzewska
Data powstania: sobota, 4 cze 2016 08:50
Data opublikowania: sobota, 4 cze 2016 08:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1325 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2016

Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 103m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 86m) na działkach o nr ew. 237/1 i 236 położonych w miejscowości Przytuły, gm. Przytuły na wniosek Pana Krzysztofa Tafiłowskiego
Data powstania: sobota, 4 cze 2016 08:46
Data opublikowania: sobota, 4 cze 2016 08:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1333 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2016

Budowa linii kablowej nN 0,4kV na działkach o nr ew. 218/1, 300, 302, 217/3 i 217/4 położonych w miejscowości Pęza, gm. Piątnica na wniosek PGE Dystrybucja S.A.
Data powstania: sobota, 4 cze 2016 08:37
Data opublikowania: sobota, 4 cze 2016 08:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1287 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.5.2016

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża wydał decyzję Nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.5.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105804B ulica Leśna we wsi Wygoda od km 0+579,00 do km 1+008,50 i drogi gminnej nr 105805B ulica Lipowa we wsi Wygoda od km 0+000,00 do km 0+345,45

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 cze 2016 10:35
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2016 10:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1327 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 t.j. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża wydał decyzję Nr 6/2016 z dnia 31 maja 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.4.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 698 B (Boguszyce – Kisiołki – Andrzejki) i drogi gminnej nr 105 695 B (droga wojewódzka 677 – Andrzejki – Czaplice)

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 cze 2016 10:33
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2016 10:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1328 razy

obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚB.6341.19.2016

Starosta Łomżyńskie udzielił pozwolenia wodnoprawnego Gminie Łomża na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: przepustów pod koroną drogi oraz wylotów kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: „przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 105 755 B ul. Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski” – na odcinku o długości 2 142,50 m, gmina Łomża, powiat łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:21
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2016 15:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1353 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 288/5 i 428/3 położonych w miejscowości Podgórze, ul. Boczna, gm. Łomża na wniosek Pana Pawła Korolczuka.
Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1363 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: przebudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 682, 610, 570 i 580/1 położonych w miejscowości Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża. Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko
Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1337 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: a/ przebudowa linii i przełącza napowietrznego nN0,4kV b/ budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 1203/2, 1111/10, 1111/11, 1204, 1100/2, 1110/4 położonych w miejscowość: Miastkowo, ul. Wąska, gm. Miastkowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko
Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 17:01
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 17:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1371 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN0,4kV na działkach o nr ew. 651, 684, 683 i 688/3 położonych w miejscowość: Drozdowo, gm. Piątnica Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Anna Bagińska
Data powstania: środa, 11 maj 2016 13:34
Data opublikowania: środa, 11 maj 2016 13:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1401 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, na działkach o nr ew. 405, 335/1, 336/1, 337/2, 404, 338/2, 339/2, 408, 284/1, 290/1, 292/1, 365/5, 290/2, 351, 286, 285/3 i 284/2 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.05.2016 r.
Data powstania: środa, 11 maj 2016 10:47
Data opublikowania: środa, 11 maj 2016 10:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1344 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, na działkach o nr ew. 260/1, 262/12, 262/14, 262/16, 262/18, 262/20, 262/22, 262/24, 264/1, 267/1, 268/1, 269/3, 269/5, 270/1, 271/1, 405, 331/2, 331/3 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 05.05.2016 r.
Data powstania: czwartek, 5 maj 2016 15:27
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2016 15:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1372 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.138.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 15.04.2016r. wydano decyzję nr 157/2016, znak ROŚB.6740.1.138.2016 o pozwoleniu na: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o obsadzie 39 DJP dla jałówek (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie wyniesie 150 DJP) oraz rozbudowę silosów przejazdowych na kiszonkę na działce o numerze geodezyjnym 960 położonej w miejscowości Nowogród, gm. Nowogród.
Data powstania: piątek, 15 kwi 2016 15:44
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2016 15:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1409 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Łomża z dnia 24 marca 2016 r., uzupełnionego dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 698 B Boguszyce – Kisiołki – Andrzejki i drogi gminnej nr 105 695 B, drogi gminne, klasa drogi D
Data powstania: środa, 27 kwi 2016 08:44
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2016 08:47
Data edycji: środa, 27 kwi 2016 08:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1366 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach o nr ew. 79, 2/4, 37/1, 2/2, 3/3, 90, 80, 3/2,29, 30, 32/1, 32/2, 33/4, 33/5, 48/23, 84, 82/1, 82/2, 18/1, 19/1 w miejscowość: Sierzputy Zagajne oraz na działkach o nr ew. 63, 55/2, 56, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 34 w miejscowość: Kołaczki, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Jan Iwaniuk - pełnomocnik - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 26.04.2016 r.
Data powstania: wtorek, 26 kwi 2016 11:33
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2016 11:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1370 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Polnej nr drogi 104699B na działkach o nr ew. 1445/1, 1445/2 i 546/1 położonych w miejscowości Jedwabne, gm. Jedwabne na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Data powstania: piątek, 18 mar 2016 16:19
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2016 16:22
Data edycji: czwartek, 14 kwi 2016 16:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1402 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 155, 197, 25, 171, 170/4, 170/6, 371/2, 372 w miejscowość: Uśnik Dwór, gm. Śniadowo.
Data powstania: środa, 13 kwi 2016 14:14
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 14:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1420 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 405, 259/1, 413, 79/1, 392, 76/1, 74/1, 73/1, 72/1, 69/1, 66/1, 62/1, 60/1, 58/1, 56/1, 55/1, 54/1, 63/1, 316, 73/2, 63/2, 391, 37 i 36 położonych w miejscowości Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo
Data powstania: środa, 13 kwi 2016 14:00
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 14:12
Data edycji: środa, 13 kwi 2016 14:19
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1467 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, na działkach o nr ew. 405, 335/1, 336/1, 337/2, 404, 338/2, 339/2, 408, 284/1, 290/1, 292/1, 365/5, 290/2, 351, 286, 285/3 i 284/2 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec
Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2016 13:57
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 13:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1438 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, na działkach o nr ew. 260/1, 262/12, 262/14, 262/16, 262/18, 262/20, 262/22, 262/24, 264/1, 267/1, 268/1, 269/3, 269/5, 270/1, 271/1, 405, 331/2, 331/3 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec
Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2016 13:36
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 13:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1438 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm. ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Wizna, decyzję Nr 4/2016 z dnia 06.04.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.3.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1967B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105622B), odcinek o długości 332,40m, klasa drogi – dojazdowa D, od km 0+000,00 do km 0+332,40.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 kwi 2016 12:25
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 12:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1440 razy

INFORMACJA: Sporządzenie nowych uproszczonych planów urządzenia lasu

W roku 2016, z uwagi na utratę ważności niektórych uproszczonych planów urządzenia lasu, Starostwo Powiatowe w Łomży przystąpi do sporządzenia nowych planów dla wsi: Jankowo Młodzianowo, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Szablak, Chmielewo, Jankowo Skarbowo oraz miasta Nowogród.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Starostwo Powiatowe      w Łomży wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych planów.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 cyt. ustawy informuje się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Białymstoku wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 12:39
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 12:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1472 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach o nr ew. 79, 2/4, 37/1, 2/2, 3/3, 90, 80, 3/2,29, 30, 32/1, 32/2, 33/4, 33/5, 48/23, 84, 82/1, 82/2, 18/1, 19/1 w miejscowość: Sierzputy Zagajne oraz na działkach o nr ew. 63, 55/2, 56, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 34 w miejscowość: Kołaczki, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Jan Iwaniuk - pełnomocnik
Data powstania: wtorek, 29 mar 2016 15:31
Data opublikowania: wtorek, 29 mar 2016 15:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1454 razy

Zaproszenie na spotkanie w terenie

Biebrzański Park Narodowy, Zakład Doświadczalny w Biebrzy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uprzejmie zapraszają wszystkich, którzy gospodarują w dolinie Biebrzy i jej najbliższej okolicy, na spotkanie w terenie.

zaproszenie w załączniku

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 22 mar 2016 08:16
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2016 08:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1484 razy

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona, między innymi, za:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
- z kotłowni
- procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, procesy drukarskie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.
- ze spalania paliw przez środki transportu,
- z przeładunku benzyn silnikowych,
- z chowu lub hodowli zwierząt
2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:
- pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych
- składowanie odpadów.
- ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych,
- wód chłodniczych,
- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych  o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospołecznej,
- wód zasolonych,
- wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych
3. Pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych.
4. Składowanie odpadów.

Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

1. przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
2.  jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
    osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga stosownego pozwolenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 16 mar 2016 08:01
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2016 08:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1566 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.95.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 10.03.2016r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 92/2016, znak ROŚB.6740.1.95.2016 obejmującą: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 174 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności 4034m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz budowę silosu na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze geodezyjnym 40/2 położonej w miejscowości Jakać Borki, gm. Śniadowo.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 14:37
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2016 14:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1522 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 155, 197, 25, 171, 170/4, 170/6, 371/2, 372 w miejscowość: Uśnik Dwór, gm. Śniadowo.
Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 14:44
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2016 14:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1520 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 405, 259/1, 413, 79/1, 392, 76/1, 74/1, 73/1, 72/1, 69/1, 66/1, 62/1, 60/1, 58/1, 56/1, 55/1, 54/1, 63/1, 316, 73/2, 63/2, 391, 37 i 36 położonych w miejscowości Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo
Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 14:36
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2016 14:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1513 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.3.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Wizna z dnia 18 lutego 2016 r., uzupełnionego dnia 03 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1967B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105622B) odcinek o długości 332,40m, klasa drogi – dojazdowa D, od km 0+000,00 do km 0+332,40.
Data powstania: środa, 9 mar 2016 12:39
Data opublikowania: środa, 9 mar 2016 12:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1569 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Polnej nr drogi 104699B na działkach o nr ew. 1445/1, 1445/2 i 546/1 położonych w miejscowości Jedwabne, gm. Jedwabne na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2016 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2016 11:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1595 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzją Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Burmistrza Nowogrodu, decyzję Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840 B i nr 129055 B na terenie wsi Jankowo – Młodzianowo, gm. Nowogród oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek 1364,63 m, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. klasa drogi gminnej – lokalna D, klasa drogi powiatowej – lokalna L,
Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 12:42
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2016 07:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1619 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kucze Wielkie, Kucze Mała i Kuczewskie, na działkach nr ew. : 124, 163, 166, 92, 172/1, 170, 169/2, 176, 177, 182 w miejscowości Kucze Małe; 245, 174, 175, 176, 231, 230, 235/1, 235/2, 238, 241, 244 w miejscowości Kucze Wielkie; 13, 16, 12, 10, 7, 8, 5 w miejscowości Kuczewskie, gm. Jedwabne, na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne
Data powstania: piątek, 12 lut 2016 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2016 08:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1627 razy

obwieszczenie ROŚB.6740.1.17.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 04.02.2016r. wydano decyzję nr 41/2016, znak ROŚB.6740.1.17.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę wraz z przebudową obory głębokiej (25DJP) do obsady 45DJP (20DJP w systemie rusztowym z legowiskami na obornik) z kanałem podrusztowym o pojemności 100m3 w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym działki o nr ew. 193, 194, 195/1, 195/2 i 196 położonym w miejscowości Czaplice, gm. Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 lut 2016 08:35
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2016 08:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1660 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzja Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, decyzję Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 3+689,13 – droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża”, klasa drogi – zbiorcza Z
Data powstania: środa, 10 lut 2016 07:36
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2016 07:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1683 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO decyzja nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r. znak: ROŚB.6740.2.7.2015

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Przytuły decyzję nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r. znak: ROŚB.6740.2.7.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104646B i Nr 104622B przez wieś Borawskie, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1833B. klasa drogi gminnej – dojazdowa D (odcinek dł. 746,00m i dł. 28,81m) klasa drogi powiatowej – lokalna L (odcinek dł. 73,78m)
Data powstania: środa, 27 sty 2016 14:04
Data opublikowania: środa, 27 sty 2016 14:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1674 razy

Wykorzystanie energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza do zapoznania się z raportami dotyczacymi wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej:

- Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych",

- Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie",

- Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości",

- Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii",

- Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych".

Mamy nadzieję, iż Raporty okażą się cennym i użytecznym źródłem informacji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz będą pomocne w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który duży nacisk kładzie na „zieloną energię".

Przekazywane Państwu Raporty są dokumentami roboczymi i pomocniczymi.
Wyłączną odpowiedzialność za formę i treści Raportów ponoszą ich autorzy. Nie jest to oficjalne stanowisko Instytucji Zarządzającej ani Unii Europejskiej.

Tłumaczenie tekstów źródłowych zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Z poważaniem

Wacław Sierbiński

Naczelnik Wydzialu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Łomży

Data powstania: wtorek, 26 sty 2016 13:37
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2016 13:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1682 razy

informacja o wniesieniu odwołania do decyzji Starosty Łomżyńskiego - pozwolenia wodnoprawnego - znak ROŚB.6341.36.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Starosta Łomżyński informuje, że pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) wpłynęło odwołanie do decyzji - znak ROŚB.6341.36.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Treść pisma przekazująca akrata sprawy do organu odwoławczego - Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w załączeniu.

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 14:00
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 14:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1726 razy

obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.2.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840 B i nr 129055 B na terenie wsi Jankowo – Młodzianowo, gm. Nowogród oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek 1364,63 m, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. klasa drogi gminnej – lokalna D,klasa drogi powiatowej – lokalna L,

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 11:07
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 11:20
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1678 razy

obwieszczenie Starosty Lomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 3+689,13 – droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce”, klasa drogi – lokalna Z,

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 14 sty 2016 11:04
Data opublikowania: środa, 20 sty 2016 11:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1725 razy

INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za II półrocze 2015 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za rok 2015 z zakresy przepisów Prawa geologicznego i górniczego na podstawie art 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z Dz. U. z 2015 r., poz. 196) ogłasza się, obowiązujące na rok 2015 stawki opłat

Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Piaski i żwiry [t]= 0,57 zł

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 15 sty 2016 07:52
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2016 08:00
Data edycji: piątek, 15 sty 2016 08:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1761 razy
Ilość edycji: 1

obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w sprawie ROŚB.6341.40.2015

Starosta Łomżymnski udzielił pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Śniadowo z obejściem m. Konarzyce.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 sty 2016 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2016 14:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1786 razy

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla zadania 5 etap II - badania uzupełniające

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) informuje, że w dniu 7 stycznia 2016 r. Starosta Łomżyński wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych podmiotowi: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

dla określenia warunków geologiczno–inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych
dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 etap II, badania uzupełniające - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie.

 

  Z przedmiotową decyzją pozostałe strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Łomży, w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok nr 321, w terminie do dnia 7 lutego 2016 r.

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 7 sty 2016 13:53
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2016 13:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1790 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2015

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (etap I) w ul. Owocowej (Gmina Łomża – Konarzyce) , na działce nr ew. 340/1miejscowość: Konarzyce, ul. Owocowa, gm. Łomża, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.01.2016 r.
Data powstania: wtorek, 5 sty 2016 07:46
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2016 07:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1853 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2015

Budowa elektroenergetycznych napowietrznej i kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.607m) ze złączem kablowym nn 0,4kV przy ul. Szosowej w Śniadowie, na działkach nr ew. 93/1, 233, 68/8, 230/1, 88/1, 88/2, 68/4, 85 i 82/4, miejscowość: Śniadowo, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.01.2016 r.
Data powstania: wtorek, 5 sty 2016 07:42
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2016 07:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1776 razy

obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w sprawie ROŚB.6341.36.2015

Starosta Łomżymnski udzielił pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.
Data powstania: piątek, 18 gru 2015 09:35
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2015 13:42
Data edycji: poniedziałek, 21 gru 2015 13:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1784 razy
Ilość edycji: 1

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 i ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469) zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich                     w Białymstoku 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Śniadowo z obejściem m. Konarzyce.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 800– 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie tego terminu dokumenty znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 
z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 08:20
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 08:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1874 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2015

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (etap I) w ul. Owocowej (Gmina Łomża – Konarzyce) , na działce nr ew. 340/1miejscowość: Konarzyce, ul. Owocowa, gm. Łomża, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża
Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 14:55
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 14:58
Data edycji: poniedziałek, 15 lut 2016 08:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1833 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2015

Budowa elektroenergetycznych napowietrznej i kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.607m) ze złączem kablowym nn 0,4kV przy ul. Szosowej w Śniadowie, na działkach nr ew. 93/1, 233, 68/8, 230/1, 88/1, 88/2, 68/4, 85 i 82/4, miejscowość: Śniadowo, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
Data powstania: piątek, 4 gru 2015 09:08
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 09:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1855 razy

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla zadania 5 etap II - badania uzupełniające

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 ust.3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ) informuje, że w dniu 3 grudnia 2015 r. Starosta Łomżyński wysłał zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowanej przez Pana Janusza Iwanickiego, współpracownika COMPEX PROJEKT Spółka z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe ul. Armii Krajowej 6, 40-698 Katowice z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno–inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 etap II, badania uzupełniające - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie”.


 Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 7:30 - 15:30, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.


Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 gru 2015 10:20
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2015 14:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1831 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.11.2015

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o długości 308m, budowa wolnostojącej parterowej stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN o wymiarach przybliżonych:2,1m x 2,4m w wysokości 1,75 m, na działkach nr ew. 201/8, 205, 206, 207/1, 208/1, 208/3, 209/1 miejscowość: Stara Łomża n/rz gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża, Al. Legionów 157, 18-400 Łomża, Pełnomocnik: Pan Jan Tokarski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 28.11.2015 r.
Data powstania: sobota, 28 lis 2015 09:07
Data opublikowania: środa, 2 gru 2015 15:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2005 razy

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 i ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469) zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 29 pażdziernika 2015 r. (uzupełnionego dnia 20 listopada 2015 r.) Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urzadzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 800– 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie tego terminu dokumenty znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 
z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Data powstania: wtorek, 24 lis 2015 14:33
Data opublikowania: wtorek, 24 lis 2015 14:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1888 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 102/5, 102/3, 532, 322/1, 322/3, 322/4 i 324/1 miejscowość: Piątnica Włościańska, gm. Piątnica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Krzysztof Wiszniewski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 20.11.2015 r.
Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2015 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2015 14:09
Data edycji: poniedziałek, 23 lis 2015 14:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1803 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2015

Budowa linii kablowej nN-0,4kV, na działkach nr ew.79/1 i 77, miejscowość: Sierzputy Marki, gm. Śniadowo.,na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pani Anna Bagińska
Data powstania: poniedziałek, 23 lis 2015 10:37
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2015 13:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1849 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 117 m) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Stara Łomża Przy Szosie, gm. Łomża, na działkach nr ew. 77 i 234/3 , na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Tomasz Pieńkowski. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 17.11.2015 r.
Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 09:51
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2015 13:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1804 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 117 m) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Stara Łomża Przy Szosie, gm. Łomża, na działkach nr ew. 77 i 234/3 , na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Tomasz Pieńkowski. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 17.11.2015 r.
Data powstania: wtorek, 17 lis 2015 09:51
Data opublikowania: wtorek, 17 lis 2015 10:05
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1849 razy

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 3

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) informuje, że w dniu 10 listopada 2015 r. Starosta Łomżyński wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych podmiotowi: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

 dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich „Projektu robót geologicznych dla Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej na potrzeby wykonania koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn z wyłączeniem obwodnicy Stawisk długości ok. 86,188 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną budowami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na części: Część 3 – Zadanie 3 Węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (dawniej węzeł „Łomża”, bez węzła) od km 36+500 do km 43+700, dł ok., 7,2 km(S61); 9,5 km (DK 63, klasy GP) gmina Łomża, powiat łomżyński, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie”.

 

 

  Z przedmiotową decyzją pozostałe strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Łomży, w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok nr 321, w terminie do dnia 12 grudnia 2015 r.

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 12 lis 2015 12:45
Data opublikowania: czwartek, 12 lis 2015 15:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1848 razy

informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie: elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym, na działkach: nr ew. 480, 484, 471/3, 472/2miejscowość: Stare Kupiski, ul. Ładna, gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 06.11.2015 r.
Data powstania: piątek, 6 lis 2015 08:43
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2015 08:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1873 razy

OBWIESZCZENIE ROŚB.6740.1.438.2015

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 28.10.2015r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 399/2015, znak ROŚB.6740.1.438.2015 obejmującą: budowę sieci kanalizacji deszczowej – etap II, budowę 19 miejsc parkingowych z chodnikiem oraz przebudowa drogi gminnej Nr 152 139B przy budynku wypożyczalni „Stacji Narciarskiej RYBNO” na terenie obejmującym działki o numerach geodezyjnych 259/3, 259/4, 264/4, 264/5, 275, 276/1 i 276/2 położonym w miejscowości Rybno, gm. Łomża.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w pok. 328
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Podpisała
- Krystyna Gosiewska

Data powstania: piątek, 30 paź 2015 11:34
Data opublikowania: piątek, 30 paź 2015 11:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1878 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2015

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o długości 308m, budowa wolnostojącej parterowej stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN o wymiarach przybliżonych:2,1m x 2,4m w wysokości 1,75 m, na działkach nr ew. 201/8, 205, 206, 207/1, 208/1, 208/3, 209/1 miejscowość: Stara Łomża n/rz gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża, Al. Legionów 157, 18-400 Łomża, Pełnomocnik: Pan Jan Tokarski
Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 11:29
Data opublikowania: piątek, 30 paź 2015 11:32
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1863 razy

informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie: elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym, na działkach nr 167 i 80/1 miejscowość: Konarzyce, gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 29.10.2015 r.
Data powstania: czwartek, 29 paź 2015 09:01
Data opublikowania: czwartek, 29 paź 2015 09:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1910 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 70 m) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża, na działkach 533/13, 533/16, 534/8, 534/22 i 1039/6, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Tomasz Pieńkowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 27.10.2015 r.
Data powstania: środa, 28 paź 2015 08:35
Data opublikowania: środa, 28 paź 2015 08:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1849 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.446.2015

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 23.10.2015r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 395/2015, znak ROŚB.6740.1.446.2015 obejmującą: budowę budynku inwentarskiego – obory dla obsady 128 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1475,00 m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 10 m3 w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 74/5, położonym w miejscowości Stare Ratowo, gm. Śniadowo. Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, w pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Podpisała - Krystyna Gosiewska
Data powstania: wtorek, 27 paź 2015 14:07
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2015 14:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1865 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.421.2015

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 20.10.2015r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 390/2015, znak ROŚB.6740.1.421.2015 obejmującą: budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej dla obsady 128,40 DJP w systemie hodowli bezściołowej wraz z wewnętrznym podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o poj. 1600 m3 oraz zbiornika na ścieki bytowe o poj. 10 m3 w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym część działek o numerach ewidencyjnych 19/6 i 20 położonym w miejscowości Stare Jemielite, gm. Śniadowo. Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. Podpisała - Krystyna Gosiewska
Data powstania: wtorek, 27 paź 2015 14:05
Data opublikowania: wtorek, 27 paź 2015 14:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1853 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4kV ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 102/5, 102/3, 532, 322/1, 322/3, 322/4 i 324/1 miejscowość: Piątnica Włościańska, gm. Piątnica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Krzysztof Wiszniewski
Data powstania: piątek, 23 paź 2015 11:15
Data opublikowania: piątek, 23 paź 2015 11:19
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1864 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV i budowy złącza kablowego na działkach nr ew. 253/1, 253/6, 254/1, 504/1 i 504/2 miejscowość: Piątnica Poduchowna,ul. Krótka gm. Piątnica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża Al. Legionów 157, 18-400 Łomża, Pełnomocnik: Pan Marek Święszkowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 20.10.2015 r.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2015 14:09
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2015 14:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2253 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.92m) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką, gm. Łomża, na działkach 210/17. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Tomasz Pieńkowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 20.10.2015 r.
Data powstania: wtorek, 20 paź 2015 14:06
Data opublikowania: wtorek, 20 paź 2015 14:08
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1882 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 117 m) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Stara Łomża Przy Szosie, gm. Łomża, na działkach nr ew. 77 i 234/3 , na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Tomasz Pieńkowski
Data powstania: poniedziałek, 19 paź 2015 08:22
Data opublikowania: poniedziałek, 19 paź 2015 08:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1886 razy

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 ust.3 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 ) informuje, że w dniu 9 października 2015 r. Starosta Łomżyński wszczął postępowanie administracyjne na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowanej przez AECOM Polska Sp. z o.o. Biuro w Poznaniu, ul. Chłapowskiego 29 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskiej na potrzeby wykonania koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko – granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8) – Łomża – Stawiski – Szczuczyn z wyłączeniem obwodnicy Stawisk długości ok. 86,188 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną budowami i urządzeniami budowlanymi, z podziałem na części: Część 3 – Zadanie 3 Węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (dawniej węzeł „Łomża”, bez węzła) od km 36+500 do km 43+700, dł ok., 7,2 km(S61); 9,5 km (DK 63, klasy GP) Gmina Łomża powiat łomżyński, gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie”.


 Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 7:30 - 15:30, w terminie 21 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
Po upływie tego terminu dane znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.


Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: piątek, 9 paź 2015 10:35
Data opublikowania: wtorek, 13 paź 2015 10:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2033 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie: elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym, na działkach: nr ew. 480, 484, 471/3, 472/2miejscowość: Stare Kupiski, ul. Ładna, gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Marek Czerwonko
Data powstania: piątek, 9 paź 2015 07:46
Data opublikowania: piątek, 9 paź 2015 07:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1909 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie: elektroenergetyczna linia kablowa nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym, na działkach nr 167 i 80/1 miejscowość: Konarzyce, gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Marek Czerwonko
Data powstania: czwartek, 1 paź 2015 13:11
Data opublikowania: czwartek, 1 paź 2015 13:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1949 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 70 m) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża, na działkach 533/13, 533/16, 534/8, 534/22 i 1039/6, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Tomasz Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 29 wrz 2015 08:55
Data opublikowania: wtorek, 29 wrz 2015 08:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1912 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV i budowy złącza kablowego na działkach nr ew. 253/1, 253/6, 254/1, 504/1 i 504/2 miejscowość: Piątnica Poduchowna,ul. Krótka gm. Piątnica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin PGE Dystrybucja S.A., Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża Al. Legionów 157, 18-400 Łomża, Pełnomocnik: Pan Marek Święszkowski
Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 11:23
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 11:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2005 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2015

Budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie nominalne nie większe niż 1kV w zakresie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.92m) wraz ze złączem kablowym w miejscowości Stara Łomża Nad Rzeką, gm. Łomża, na działkach 210/17. na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik: Pan Tomasz Pieńkowski
Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 11:19
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 11:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1919 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2015

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, na działkach nr ew. 365/1, 365/2, 340 miejscowość: Jeziorko, gm. Piątnica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża, Al. Legionów 157, 18-400 Łomża Pełnomocnik: Pan Krzysztof Wiszniewski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 10.09.2015 r.
Data powstania: piątek, 11 wrz 2015 13:49
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2015 13:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1956 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2015

Demontaż odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN i budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ew. 718/8, 719/8, 719/10,miejscowość: Zbójna, gm. Zbójna na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża Al. Legionów 157, 18-400 Łomża Pełnomocnik: Pan Krzysztof Wiszniewski -data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 10.09.2015 r.
Data powstania: piątek, 11 wrz 2015 13:40
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2015 13:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1918 razy

Wycofanie zgłoszenia nr ROŚB.6743.13.3.2015

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o długości 308m, budowa wolnostojącej parterowej stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN o wymiarach przybliżonych:2,1m x 2,5m w wysokości 1,8m, na działkach nr ew. 201/8, 205, 206, 207/1, 208/1, 208/3, 209/1 miejscowość: Stara Łomża n/rz gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża, Al. Legionów 157, 18-400 Łomża, Pełnomocnik: Pan Jan Tokarski Data wycofania zgłoszenia 07.09.2015 r.
Data powstania: piątek, 11 wrz 2015 13:35
Data opublikowania: piątek, 11 wrz 2015 13:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2021 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2015

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV o długości 308m, budowa wolnostojącej parterowej stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN o wymiarach przybliżonych:2,1m x 2,5m w wysokości 1,8m, na działkach nr ew. 201/8, 205, 206, 207/1, 208/1, 208/3, 209/1 miejscowość: Stara Łomża n/rz gm. Łomża, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża, Al. Legionów 157, 18-400 Łomża, Pełnomocnik: Pan Jan Tokarski
Data powstania: czwartek, 3 wrz 2015 09:52
Data opublikowania: czwartek, 3 wrz 2015 09:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1967 razy

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla odcinka 5

OBWIESZCZENIE

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) informuje, że w dniu 19 sierpnia  2015 r. Starosta Łomżyński wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych podmiotowi: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703  Białystok dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich   dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałk i - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie.

 

         Z przedmiotową decyzją pozostałe strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Łomży, w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok nr 321, w terminie do dnia 19 września 2015 r.

 

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 19 sie 2015 11:51
Data opublikowania: środa, 19 sie 2015 14:56
Data edycji: środa, 19 sie 2015 14:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2101 razy
Ilość edycji: 2

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2015

Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowym, na działkach nr ew. 365/1, 365/2, 340 miejscowość: Jeziorko, gm. Piątnica, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża, Al. Legionów 157, 18-400 Łomża Pełnomocnik: Pan Krzysztof Wiszniewski
Data powstania: piątek, 14 sie 2015 08:41
Data opublikowania: piątek, 14 sie 2015 08:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2093 razy

zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2015

Demontaż odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN i budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami na działkach nr ew. 718/8, 719/8, 719/10,miejscowość: Zbójna, gm. Zbójna na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Łomża Al. Legionów 157, 18-400 Łomża Pełnomocnik: Pan Krzysztof Wiszniewski
Data powstania: piątek, 14 sie 2015 08:35
Data opublikowania: piątek, 14 sie 2015 08:39
Data edycji: piątek, 14 sie 2015 08:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2087 razy
Ilość edycji: 1

obieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Łomża, dnia 3 lipca 2015 r. ROŚB.6540.2.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196), Starosta Łomżyński z a w i a d a m i a o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych oraz określania warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałk i - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie” na wniosek z dnia 19 czerwca 2015 r. złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowaną przez Pana Janusza Iwanickiego.
Roboty i badania objęte projektem mają na celu określenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża geologicznego w miejscu projektowanego przebiegu odcinka drogi ekspresowej 61 i jej obiektów inżynierskich: węzłów, mostów i wiaduktów dla prawidłowego ich zaprojektowania.
Zakres projektowanych prac obejmuje m. in.: wytyczenie i zaniwelowanie punktów lokalizacji wierceń, wiercenie i opróbowanie otworów badawczych pod nadzorem uprawnionych geologów w (wykonanie 565 otworów pod projektowaną S61 o głębokości 3,0-10,0 m, łącznie 2525,0 mb, 86 otworów badawczych pod projektowane drogi towarzyszące do głębokości 3,0-6,0 m, łącznie 264,0 mb, 44 otwory badawcze do głębokości 8,0 m pod projektowane zbiorniki o łącznym metrażu 352,0 mb oraz 142 otwory badawcze pod projektowane obiekty mostowe do głębokości 6,0-20,0m, łącznie 1779,0 mb.), pobranie próbek gruntu, wykonanie sondowań sondą CPT, DPSH, DPL lub SLVT (szacowany łączny metraż sondowań wyniesie około 280 mb. Szacowana ilość punktów sondowań CPT wyniesie 10, sondowań dynamicznych 7 punktów, SLVT 10 punktów), likwidacja otworów badawczych, uporządkowanie terenu, przekazanie próbek do badań laboratoryjnych, wykonanie kartowania geologicznego, likwidację otworów wiertniczych z uporządkowaniem terenu i niwelacją, prace kameralne zakończone wykonaniem dokumentacji i przedłożenie jej organowi w celu zatwierdzenia.
Zakłada się rezerwę wierceń, do wykorzystania w przypadku napotkania warunków gruntowych mniej korzystnych niż zakładane: dla dróg – 10% planowanego metrażu – ok. 279 mb, dla obiektów mostowych - 10% planowanego metrażu – ok. 178 mb, dla zbiorników - 10% planowanego metrażu –ok. 35 mb.
Zmiany w zakresie głębokości oraz liczby zaprojektowanych otworów badawczych mogą zostać dokonane na wniosek projektanta lub geologa dozorującego wyłącznie w obrębie nieruchomości wykazanych w niniejszym projekcie. Liczba oraz zakres sondowań statycznych może zostać skorygowana przez projektanta lub geologa dokumentującego w zależności od napotkanych warunków gruntowych.
Pod względem administracyjnym odcinek drogi objęty projektowanymi robotami geologicznymi przebiega przez teren gminy Piątnica, powiat łomżyński, gminy Stawiski, gminy Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie.
Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych zamieszczony jest poniżej:

Gmina Piątnica, obręb Gomulnik:
288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291, 316

Gmina Piątnica, obręb Górki-Sypniewo
36/1, 36/2, 36/6, 48/1, 48/2, 49, 50, 52/1, 52/2, 79/1, 79/4, 79/5, 80/3, 82/2, 82/3, 82/4, 83/6, 84/1, 84/2, 85/11, 85/16, 8/7, 86, 87/4, 87/6, 88/2, 92/4, 92/6, 92/10, 93/4, 93/5, 93/6, 94, 95, 96/2, 99/2, 100, 101/2, 101/3, 105, 161, 163, 164/1, 165, 169, 175

Gmina Piątnica, obręb Kisielnica:
9/2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 56, 57/3, 57/4, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64/2, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,143, 144, 146, 149, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 365/1, 365/3

Gmina Piątnica, obręb Kobylin:
7/2, 45/2, 88/1, 89, 94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/10, 94/11, 95/1, 95/3, 97/1, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 103, 104/1, 104/2, 113/2, 113/3, 113/6, 114/1, 114/2, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 246, 252, 258, 259, 261, 265/1, 275

Gmina Piątnica, obręb Murawy:
20/3, 22/4, 25/1, 357

Gmina Stawiski, obręb Budy Stawiskie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 0, 183, 184, 185, 187, 188, 213, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 372, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 443, 444

Gmina Stawiski, obręb Karwowo:
44/5, 44/6, 45/3, 45/4, 45/7, 45/8, 45/10, 46/2, 46/3, 46/4, 61/2, 61/3, 76/2, 80/5, 80/7, 84/4, 84/5, 8/2, 87/3, 8/4, 8/5, 87/6, 88, 180, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 182/5, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 274, 275, 276, 280, 281, 282

Gmina Stawiski, obręb Rostki:
76/3, 7/4, 7/1, 78, 79, 80, 81, 201/1, 201/2

Gmina Stawiski, obręb Zalesie:
32/4, 37, 38, 52/1, 54, 55, 56/1, 56/2, 58, 65, 70

Gmina Mały Płock, obręb Rogienice Wielkie:
132, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 374, 379

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania.
Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, że postępowanie prowadzi Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321, tel. 86 215 69 21. Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Wójta Gminy Piątnica, Burmistrza Miasta Stawisk i Wójta Gminy Mały Płock o wyrażenie opinie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Łomży, Starostwa Powiatowego w Kolnie, Urzędu Gminy Piątnica, Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz Urzędu Gminy Mały Płock oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


Starosta Łomżyński
Elżbieta ParzychData powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 15:28
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 15:29
Data edycji: czwartek, 16 lip 2015 15:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2137 razy
Ilość edycji: 1

pozwolenie zintegrowane dla OSM Piątnica

Łomża, dnia 1 lipca 2015 r. ROŚB.6222.1.2015 D E C Y Z J A Na podstawie art. 201 ust. 1, art. 202, art. 376 pkt 2 i art. 378 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego Okrę-gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Regon: 000827774, NIP: 7180000240 udzielam Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy ul. Forteczna 3 18-421 Piątnica, Regon: 000827774, NIP: 7180000240, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej przy ul. Czarnockiej w Piątnicy, po-chodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
I. Rodzaj i parametry instalacji
1. Rodzaj prowadzonej działalności
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy posiada instalację do oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych w postaci oczyszczalni mechaniczno – biologicznej, pracującej
w oparciu o metodę osadu czynnego o przepustowości średnio na dobę: 3000 m3/d i maksymalnie na dobę: 3300 m3/d, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowane-go, tj. instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka na dobę, zlokalizowanej na terenie działek 148, 147/1, 147/2 i 147/3 obręb Piątnica.
Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców odpowiadającą maksymalnemu przyjętemu w projekcie oczyszczalni ładunkowi BZT5 wynosi:
RLMmax= 4097 kgO2/dobę / 0,060 kg/Mk x d = 68 283 m3/d ~ 68 000.
Oczyszczanie jest realizowane w systemie urządzeń oczyszczania mechanicznego i biolo-gicznego oraz odwadniania osadu.
2. Charakterystyka instalacji i urządzeń
Do zakładowej oczyszczalni ścieków kierowane są ścieki przemysłowe i socjalno – bytowe z terenu zakładu OSM w Piątnicy, położonego przy ulicy Fortecznej 3.
W OSM Piątnica ścieki przemysłowe powstają w trakcie realizacji procesu technologiczne-go przetwarzania mleka i procesów towarzyszących. Głównymi źródłami powstawania ścieków przemysłowych są następujące procesy i operacje technologiczne:
- Stacja CIP CA 4-ro strumieniowa – myjąca : linie serwatki i obiektów mleka surowego; zbiorniki magazynowe i buforowe działu odbioru i zagęszczenia serwatki, linie przyjęcia mleka surowego, li-nie procesower serwatki, wymienniki serwatki, cysterny do mleka, pasteryzatory mleka surowego, terminator,
- Stacja CIP CB 8-strumieniowa – myjąca; linia technologiczna serków wiejskich; kotły fermenta-cyjne, mateczniki, wymienniki płytkowe, wieże, zbiorniki wody i śmietany, oddzielacze serwatki i wody, creamery, pakowaczki. Linia technologiczna serków śmietankowych i puszystych, zbiorniki fermentacyjne, zbiorniki buforowe i magazynowe, wymiennik płytowy z wirówką, homogenizator i linie przesyłowe, oziębiacze i linie przesyłowe, pakowaczki;
- Stacja CIP CC 5-cio strumieniowa: linia technologiczna śmietan i innych produktów fermentacyj-nych; zbiorniki fermentacyjne i magazynowe śmietan, oziębiacze płytowe i rurowe, linie przesyło-we, pakowaczki. Linia technologiczna twarogów; kotły fermentacyjne, wymienniki płytowe, linie przesyłowe, zbiorniki mleka przerobowego, magazynowe, oddzielacz serwatki. Linia technologicz-na aparatowni mleka i śmietan; zbiorniki fermentacyjne i magazynowe, linie przesyłowe. Linia technologiczna serka mascarpone; zbiornik śmietany, zbiorniki magazynowe. Układ zagęszczenia; wymiennik płytowy z wyparką, homogenizator i linie przesyłowe, pakowaczka. Linia technolo-giczna aparatowni śmietan; zbiorniki magazynowe, wymiennik płytowy i rurowy, linie przesyłowe.
- mycie pozostałych urządzeń,
- zrzut permeatu z linii zagęszczenia serwatki,
- odpływ ścieków z laboratorium,
- wody popluczne z płukania i regeneracji filtrów na SUW technologicznej,
- wody z płukania i regeneracji zmiękczaczy na SUW kotłowej
3. Charakterystyka urządzeń technologicznych i armatury
Oczyszczalnia ścieków OSM w Piątnicy, składa się z następujących obiektów technologicz-nych:
1. kraty,
2. piaskownik dwukomorowy,
3. przepompownia ścieków,
4. zbiornik wyrównawczy,
5. komory osadu czynnego (komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji),
6. osadniki wtórne
7. przepompownia osadów zlokalizowanej w budynku technicznym,
8. zbiornik osadu z funkcją stabilizacji tlenowej,
9. stacja odwadniania osadu,
10. stacja dozowania chemikaliów,
11. zadaszony placu odbioru osadu odwodnionego,
12. stacja dmuchaw,
13. układ pomiarowy ścieków oczyszczonych zainstalowany na kanale odpływowym,
14. budynek techniczny z częścią procesową i zapleczem socjalno energetycznym,
15. sieć kanalizacyjna.
Instalacja do oczyszczania ścieków zlokalizowana jest na terenie zakładu. Instalacja w po-staci oczyszczalni mechaniczno – biologicznej, pracującej w oparciu o metodę osadu czynnego, re-alizuje następujący schemat działania:
1. dopływ ścieków surowych kanałem grawitacyjnym z terenu zakładu mleczarskiego do stacji ce-dzenia ścieków wyposażonej w kratę płaską
2. ręczne usuwanie skratek, gromadzenie i przekazywanie uprawnionym podmiotom w celu odzy-sku lub unieszkodliwiania
3. napływ ścieków na dwukomorowy piaskownik poziomy usuwający zawiesinę mineralną, zabie-raną wozem asenizacyjnym firmy zewnętrznej
4. napływ ścieków pozbawionych zanieczyszczeń stałych do przepompowni tłoczącej ścieki do komór osadu czynnego
5. tłoczenie ścieków do komory defosfatacji
6. napływ grawitacyjny ścieków do komory denitryfikacji
7. napływ grawitacyjny ścieków do komory nitryfikacji
8. tłoczenie ścieków oczyszczonych do osadnika wtórnego radialnego w celu oddzielenia osadu czynnego
9. odprowadzenie ścieków poprzez wylot nurtowy
10. zbieranie oddzielonego osadu w komorze stabilizacji tlenowej przy pomocy beczkowozu
11. odwadnianie osadu
Ścieki surowe (nieoczyszczone) z terenu zakładu OSM Piątnica dopływają kanałem grawi-tacyjnym (kolektor długości około 600 m) do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ulicy Czarnockiej w Piątnicy Poduchownej. Ścieki kierowane są kolejno do stacji cedzenia ścieków wy-posażonej w kratę płaską o nachyleniu 60o i prześwicie 10 mm. Skratki usuwane są ręcznie i gro-madzone w zamkniętym pojemniku. Następnie przekazywane są uprawnionym podmiotom do od-zysku lub unieszkodliwiania, posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.
Pozbawione większych zanieczyszczeń stałych ścieki napływają na piaskownik poziomy, w którym usuwana jest zawiesina mineralna. Piaskownik ten składa się z dwóch koryt o długości 12,0 m pracujących naprzemiennie lub łącznie w zespole w celu zwiększenia efektywności osadzania piasku. Wydzielony piasek usuwany jest za pomocą wozu asenizacyjnego firmy zewnętrznej.
Pozbawione zanieczyszczeń stałych ścieki napływają grawitacyjnie do przepompowni ście-ków surowych. Przepompownia może tłoczyć ścieki do:
 zbiornika wyrównawczego,
 komór osadu czynnego.
Kierunek tłoczenia ścieków – zależy od decyzji operatora.
Symbole literowo-liczbowe, np. (A-03), (A-04) stosowane są w poniższym opisie w celu oznaczenia poszczególnych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i lepszej czytelności tekstu.
Do przewodu tłocznego ścieków włączony jest przewód tłoczny osadu recyrkulowanego z osadnika wtórnego radialnego. Ścieki wraz z osadem recyrkulowanym tłoczone są do komory de-fosfatacji (A-03) o pojemności użytecznej Vuż = 190 m3. Możliwe jest również tłoczenie do:
 komory denitryfikacji (A-04) o pojemności użytecznej Vuż = 504 m3,
 komory napowietrzania – nitryfikacji (A-06) o pojemności użytecznej V = 5540 m3.
Ścieki z komory defosfatacji napływają grawitacyjnie do komory denitryfikacji a następnie do komory napowietrzania - nitryfikacji.
Do ciągu technologicznego może być włączona również użytkowana do 2012 r. komora o pojemności użytecznej Vuż = 2218 m3 (A-05) która stanowi obecnie komorę zapasową.
Układ przewodów i armatury pozwala na jej włącznie w ciąg technologiczny pomiędzy ko-morą denitryfikacji (A-04) i komorą napowietrzania – nitryfikacji (A-06). W zależności od potrzeb może ona być wykorzystana jako:
 komora mieszania (zwiększając pojemność strefy denitryfikacji),
 komora napowietrzania (zwiększając zdolność wprowadzania tlenu do układu),
 komora tlenowej stabilizacji osadu.
W komorze napowietrzania – nitryfikacji (A-06) jest realizowane napowietrzanie ścieków powierzchniowe za pomocą czterech rotorów napowietrzających (szczotek o osi poziomej) o mocy 30 kW każdy oraz wgłębne za pomocą rusztów napowietrzających zasilanych dwoma dmuchawami o mocy 75 kW.
Napowietrzanie ścieków w komorze zapasowej (A-05) może odbywać się poprzez istniejące ruszty zasilane trzema dmuchawami każda o mocy 38 kW. Dmuchawy te służą również do zasilania podnośników wodnopowietrznych w osadniku wtórnym wzdłużnym wielolejowym (A-07), który po uruchomieniu w 2012 r. nowego osadnika radialnego stał się osadnikiem zapasowym.
Ścieki oczyszczone oddzielane są od osadu czynnego w osadniku wtórnym radialnym (A-09) o średnicy 21 m. Istnieje również możliwość kierowania ścieków z komory napowietrzania (A-06) do osadnika wtórnego zapasowego wielolejowego (A-07). Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Narew korytem odpływowym o przekroju 30 x 50 na którym zamontowana jest zwężka pomiarowa Venturiego z ultradźwiękowym układem do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków. Wylot zlokalizowany jest na działce Ne 147/1 stanowiącej własność OSM Piątnica o współrzęd-nych: N 53o12’12.7 i E 22o05’1.43
Osad powrotny (recyrkulowany) z osadnika radialnego (A-09) tłoczony jest za pomocą pomp osadu zainstalowanych w budynku technicznym. Te same pompy umożliwiają odebranie osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (A-11) o pojemności 200 m3.
Osad nadmierny po stabilizacji tlenowej i zagęszczeniu grawitacyjnym kierowany jest do stacji odwadniania. Osad odwodniony na prasie taśmowej jest czasowo magazynowany na placu składowym osadu odwodnionego, skąd przekazywany jest uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

4. Wykorzystanie surowców energii i paliw

Aktualne zużycie wykorzystywanych na potrzeby instalacji oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy materiałów i surowców:
- koagulant PIX – około 500 dm3/d,
- wapno chlorowane lub wapno hydratyzowane – około 2kg/d,
- polielektrolity kationowe – obecnie nie są stosowane,
- wapno palone – obecnie nie są stosowane.
Roczne prognozowane zużycie wykorzystywanych na potrzeby instalacji oczyszczalni ście-ków OSMw Piątnicy:
- koagulant PIX –do 1,5 m3/d,
- wapno chlorowane lub wapno hydratyzowane – około 730 kg/rok,
- polielektrolity kationowe – 6000 dm3/rok,
- wapno palone – 150 Mg/rok,
- woda – 40 000 m3/rok,
- energia elektryczna – 2500 MWh/rok

II. Sposoby postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystą-pienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki z korzy-stania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach:
Dla omawianej instalacji istotne mogą być awarie urządzeń oczyszczających w ciągu tech-nologicznym wynikające głównie z braku energii elektrycznej albo awarii technicznej.
Zabezpieczenia sytuacji awaryjnych są następujące:
Brak zasilania oczyszczalni w energię elektryczną nie spowoduje zakłócenia procesu oczyszczania, gdyż w razie zaniku zasilania układ automatycznie przełącza się na awaryjne zasila-nie oczyszczalni o mocy 60 kW z transformatora PGE S.A. zlokalizowanego na terenie Stacji Ho-dowli i Unasienniania Zwierząt w Piątnicy.
W czasie sporadycznych sytuacji awaryjnych polegających na defekcie technicznym urządzeń można eksploatować oczyszczalnię bez ujemnego wpływu na odbiornik. Nie przewiduje się zatrzymania całości oczyszczalni. Remont poszczególnych urządzeń oczyszczalni może się odbywać bez zatrzymywania pracy oczyszczalni.
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne na oczyszczalni ścieków nie spowo-dują zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia awarii urządzeń. Istnieje możliwość dłuższego przetrzymania ścieków w części mechanicznej oczyszczalni i w komorach napowie-trzania, przy wystąpieniu awarii części biologicznej oczyszczalni, np. komór napowietrzania czy osadników wtórnych.
Oczyszczalnia może pracować na dwa ciągi biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem komór napowietrzania pracującej i zapasowej – Vuż = 2218 m3. W przypadku awarii jednej z nich, ścieki można skierować na drugi ciąg oczyszczania biologicznego. Oczyszczalnia ścieków nie jest przeciążona hydraulicznie. Zakład jest przygotowany do usunięcia ewentualnych awarii pomp - jest w posiadaniu pomp rezerwowych.
Sieć kanalizacyjną i studzienki kanalizacyjne, wylot ścieków do odbiornika utrzymuje się w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym, co zapewnia drożność kanałów, studzienek kanalizacyjnych. W przypadku awarii lub uszkodzenia któregokolwiek z urządzeń oczyszczalni należy niezwłocznie podjąć czynności w celu jej usunięcia lub dokonać wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe.
W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych, użytkownik winien powiadomić organ ochrony środowiska kompetentny do wydania pozwolenia i podać przyczyny tego stanu.

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii oraz wytwarzania odpadów
1. Pobór wody
Woda w przedmiotowej instalacji wykorzystywana jest do:
- uzupełniania wody płuczącej i do ewentualnego przygotowania polielektrolitu,
- dla potrzeb socjalno – bytowych pracowników oczyszczalni,
- dla potrzeb funkcjonowania laboratorium
Woda na cele funkcjonowania instalacji pobierana jest z wodociągu wiejskiego, zatem po-bór wody w tym przypadku nie jest sankcjonowany prawnie.
2. Wprowadzanie ścieków
Przedmiotem pozwolenia jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych i by-towych, pochodzących z instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich OSM w Piątnicy, do wód powierzchniowych – rzeki Narew. Wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Rozpo-rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), nie powinny przekraczać:
Obciążenie oczyszczalni:
RLMmax = 4097 kgO2/dobę / 0,060 kg/Mk*d = 68 283 m3/d
Tabela nr 1. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych
Maksymalna godzinowa ilość ścieków w m3/h Ilość ścieków średniodo-bowa w m3/d Ilość ścieków maksymalna dobowa w m3/d Maksymalna roczna ilość ścieków m3/rok
221,0 3000 3300 1 204 500


Tabela nr 2. Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń, wyrażone w jednostkach masy przypadających na 1 m3 ścieków
Wskaźnik Wnioskowane dopuszczalne ilości zanieczyszczeń przypadająca na 1 m3 ścieków
Q hmax [kg/h] Q dmax [kg/d] Q dśr [kg/d] Q rok max [kg/rok]
BZT5 [mgO2/dm3] 5,525 82,5 75,0 30 112,5
ChZT [mgO2/dm3] 27,625 412,5 375,0 150 562,5
Zawiesiny ogólne [mg/dm3] 7,735 115,5 105,0 42 157,5
Azot ogólny [mgN/dm3] 6,630 99,0 90,0 36 135,0
Azot amonowy [mgNNH4/dm3] 2,21 33,0 30,0 12 045,0
Azot azotynowy [mgN-NO2/dm3] 0,221 3,3 3,0 1 204,5
Fosfor ogólny [mgP/dm3] 0,442 6,6 6,0 2 409,0
Tabela nr 3. Wyniki analiz jakości ścieków oczyszczonych odpływających z zakładowej oczyszczalni ścieków
Data Temp.
(°C) pH BZT5 (mgO2
/dm3) ChZT (mgO2
/dm3) Zawiesina ogólna (mg/dm3) Azot amo-nowy (mgN/dm3) Azot azo-tynowy (mgN/dm3) Azot ogólny (mgO2/dm3) Fosfor ogólny (mgP/dm3) Chlorki (mgCl/dm3) Siarczany (mgSO3/dm3)
2014 r.
28-29.01. 14,8 7,2 4,5 27,5 16,0 0,11 0,039 18,0 1,77 0 0
13-14.03. 19,5 7,7 4,5 24,6 20,0 0,5 0,03 18,1 1,25 0 0
25.03. MPWiK 0 0 0 0 0 0,06 0 12,7 0 0 0
27-28.05. 26,4 7,9 1,5 23,6 10,0 0,5 0,067 8,6 1,13 0 0
31.07.-01.08 28,3 8,1 1,2 31,1 2,6 0,5 0,005 1,1 0,64 0 0
30.09.-01.10. 18,9 7,0 4,5 34,8 9,6 0,5 0,006 2,9 0,68 0 0
26-27.-11. 28,3 7,7 6,0 52,1 27,0 0,5 0,014 2,0 1,2 0 0
Średnio 22,7 7,6 3,7 32,2 14,2 0,38 0,027 9,1 1,1 0 0
Wartości dopuszczalne
Wg Rozp. MŚ z dnia 18.11.2014r. 35 6,5-9 25 125 35 10 1,0 30 2,0 1000 500

Z przeprowadzanych analiz wynika, że ścieki dopływające do oczyszczalni charakteryzują się średnimi wartościami wskaźników zanieczyszczeń znacznie poniżej zakładanych w projekcie oczyszczalni. W związku z powyższym stwierdzić można, iż jakość ścieków surowych przyjęta do obliczeń wielkości parametrów oczyszczalni uwzględnia znacznie wyższe stężenia zanieczyszczeń od wartości rzeczywistych. Jest to potwierdzeniem tego, że zainstalowane na oczyszczalni ścieków urządzenia będą w stanie zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych na oczyszczalnię do jakości wymaganej prawnie, jak dla ścieków wprowadzanych do środowiska.
Odpływ ścieków oczyszczonych do rzeki Narew, to żelbetonowe koryto odpływowe o przekroju 30 x 50 ze zwężką pomiarową Venturiego, zakończone rurociągiem o średnicy 0,3 m i długości około 12 m. Ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji miejskiej.
Wylot ścieków z oczyszczalni znajduje się na działce nr ewid. 147/1 stanowiącej własność OSM Piątnica w 205,1 km biegu rzeki Narew. Współrzędne geograficzne wylotu:
- N 53°12’12.7”
- E 22°05’1.43”
Rzeka Narew jest ciekiem podstawowym stanowiącym własność Skarbu Państwa. Admini-stratorem rzeki jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ścieki są wprowadzane w Obwodzie Rybackim rzeki Narew nr 5. Użytkownikiem rybackim jest Gospodarstwo Rybackie Łomża, ul. Nowogrodzka 37, 18 – 400 Łomża.
3. Określenie stanu ilościowego i jakościowego JCWP
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 49, poz. 549) przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie Narew od Biebrzy do Pisy, a dopływ oczyszczonych ścieków do rzeki Narew nie pogorszy jakości wód.
4. Dopuszczalne poziomy hałasu.
Oczyszczalnia ścieków w OSM Piątnica nie należy do jednostek, które w wyniku swojej działalności wywierają znaczący wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego otoczenia. Instala-cje technologiczne oczyszczalni pracują w systemie calodobowym, w systemie III zmian robo-czych, będąc jednakże w znaczącym stopniu posadowione wewnątrz budynków.
Zakład nie posiadał dotychczas decyzji ustalającej dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska.
Źródłami hałasu są:
 Zbiornik wyrównawczy (mieszadło i pompy operacyjne),
 Zbiornik osadu nadmiernego (ruszt napowietrzający),
 Budynek techniczny: Przepompownia osadu, Stacja odwadniania osadu, Stacja dozowania che-mikaliów
 Stacje dmuchaw (stara i nowa),
 Inne punktowe technologiczne źródła hałasu: wentylatory dachowe, rotory napowietrzające.
W bezpośrednim otoczeniu oczyszczalni znajdują się:
 od strony wschodniej – ulica Czarnocka, a za nią tereny rolne;
 od strony południowej – zakład przetwórstwa drewna DREWDOM;
 od strony zachodniej – rzeka Narew;
 od strony północnej - tereny rolnicze z zabudową zagrodową wzdłuż ulicy Czarnockiej.
Najbliższe strefy klasyfikowane jako tereny chronione akustycznie to strefa zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana po stronie północnej.
Dopuszczalny poziom hałasu dla instalacji, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku (A) w dB nie może przekraczać:
 LAeq D = 50 dB (A) w porze dziennej 600 – 2200
 LAeq N =40 dB (A) w porze nocnej 2200 – 600
5. Dopuszczalne wielkości emisyjne promieniowania elektromagnetycznego
Nie określa się dopuszczalnych wartości emisji promieniowania elektromagnetycznego.
6. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
Nie określa się dopuszczalnych wartości wprowadzania gazów i pyłów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie stan-dardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2014, poz. 1546), w oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie obowiązują standardy emisyjne gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Zespół emisji na terenie instalacji pochodzi z emitorów rozproszonych, powierzchniowych bądź liniowych, które są zaliczane do emitorów powodujących emisje niezorganizowane.
7. Warunki prowadzenia gospodarki odpadami
Regon: 000827774, NIP: 7180000240
1. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z instalacji do oczyszczania ścieków, zlokalizowanej na terenie działek 148, i 147/1, 147/2 i 147/3, ob-ręb Piątnica stanowiących własność OSM w Piątnicy;
2. Sposób gospodarowania odpadami, w tym miejsca i sposób magazynowania poszcze-gólnych rodzajów odpadów;
Tabela 1. Rodzaje, ilości oraz miejsce magazynowania i sposób postępowania z odpadami dopuszczonymi do wytwarzania w wyniku procesu technologicznego oczyszczania ścieków w instalacji do oczyszczania ścieków z OSM w Piątnicy.
Lp. Rodzaj od-padu Kod odpa-du Ilość odpadów wnioskowana do pozwolenia zinte-growanego
[Mg/rok] Opis miejsca i sposobu magazy-nowania odpadu Sposób postępowania z odpadami
1 Osady z zakłado-wych oczyszczal-ni ścieków 02 05 02 29250,00 – w po-staci płynnej
lub
1045,00 s. m
Zagęszczony osad bezpośrednio ze zbiornika osadu nadmiernego od-wadniany jest w stacji odwadnia-nia osadu, skąd układem przeno-śników ślimakowych kierowany jest na plac magazynowania osadu odwodnionego. Na placu tym osad będzie magazynowany bezpośred-nio na płycie. Przekazywane do odzy-sku lub unieszkodliwia-nia uprawnionemu pod-miotowi.
2 Skratki 19 08 01 3,0 Odpady z mechanicznego pod-czyszczania ścieków, zbierane są do worka foliowego i umieszczane w szczelnym pojemniku z za-mknięciem i magazynowane w wydzielonym stanowisku do czasu odbioru przez uprawniony pod-miot. Przekazywane do odzy-sku lub unieszkodliwia-nia uprawnionemu pod-miotowi.
RAZEM 29253,00
lub
1048,00


Tabela 2. Rodzaje, ilości oraz miejsce magazynowania i sposób postępowania z odpadami dopuszczonymi do wytwarzania w wyniku w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń instalacji do oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy.
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpa-du Ilość odpadów wnioskowana do pozwolenia zinte-growanego
[Mg/rok] Opis miejsca i sposobu magazynowania odpadu Sposób postępowania z odpadami
Odpady niebezpieczne
1 Mineralne oleje silni-kowe, przekładniowe i smarowe niezawie-rające związków chlorowcoorganicz-nych 13 02 05* 0,5 Zbierane selektywnie do pojemników meta-lowych lub z tworzywa sztucznego w miej-scach ich powstawania, a następnie maga-zynowane w szczelnych, zbiorczych po-jemnikach, opisanych jako „oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe”, ustawionych na uszczelnionym podłożu, w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu w części tech-nicznej Oczyszczalni ścieków. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodliwie-nia.
2 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i sma-rowe 13 02 08* 0,5 Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodli-wienia.
3 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym fil-try olejowe nieujęte w innych grupach), tka-niny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne za-nieczyszczone sub-stancjami niebez-piecznymi (np. PCB) 15 02 02* 0,5 Zbierane selektywnie do worków z two-rzywa sztucznego lub do pojemników w miejscach ich powstawania, a następnie magazynowane w oznakowanych, szczel-nych, zbiorczych pojemnikach, na uszczel-nionym betonem podłożu, w magazynku na odpady, w pomieszczeniu w części tech-nicznej Oczyszczalni ścieków zabezpieczo-nym przed dostępem osób nieupoważnio-nych. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodliwie-nia.
4 Zużyte urządzenia zwierające niebez-pieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 16 02 13* 0,05 Zbierane selektywnie do specjalnego po-jemnika wyposażonego w zamknięcie i ma-gazynowane w wydzielonym pomieszcze-niu w budynku technicznym, na uszczel-nionym podłożu. Pomieszczenie jest za-mknięte przed dostępem osób nieupoważ-nionych. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodliwie-nia.
Razem odpady niebezpieczne 1,55
Odpady inne niż niebezpieczne
5 Opakowania z papie-ru i tektury
15 01 01 0,5 Zbierane selektywnie w miejscach wytwo-rzenia, do wyznaczonych pojemników, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku
6 Opakowania z two-rzyw sztucznych 15 01 02 0,5 Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku
7 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szma-ty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 0,05 Zbierane selektywnie w miejscach wytwo-rzenia, do wyznaczonych pojemników, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwienia
8 Zużyte urządzenia in-ne niż wymienione w 160209 do 160213 16 02 14 1,0 Magazynowane w wydzielonym miejscu w budynku technicznym lub są luzem, na pry-zmie, na utwardzonym placu, przy budynku technicznym. Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwienia.
9 Elementy usunięte z zużytych urządzeń in-ne niż 16 02 15 16 02 16 0,5 Zbierane selektywnie do kartonów i maga-zynowane w wydzielonym miejscu w bu-dynku technicznym lub magazynowane są luzem, na pryzmie, na utwardzonym placu, przy budynku technicznym Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwie-nia.
10 Mieszaniny metali 17 04 07 0,5 Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwie-nia.
11 Papier i tektura 20 01 01 0,05 Zbierane selektywnie w miejscach wytwo-rzenia, do wyznaczonych pojemników, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku
12 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 0,5 Zbierane do pojemników wewnątrz budyn-ków zakładowych, skąd wynoszone są do zbiorczego pojemnika ustawionego na tere-nie oczyszczalni. Odbierane przez uprawniony podmiot z przeznaczeniem do składowania na skła-dowisku
Razem odpady inne niż niebezpieczne 3,1
Razem odpady z eksploatacji instalacji 4,65

Warunki gospodarowania odpadami:
• racjonalne korzystanie ze stosowanych materiałów eksploatacyjnych,
• przeprowadzanie systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
• optymalizacja zużycia surowców,
• utrzymywanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
• przestrzeganie parametrów procesów technologicznych,
• analiza stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ilości wytwarzanych od-padów,
• kontrolowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów,
• selektywne magazynowanie odpadów,
• lokalizacja miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do powietrza, ziemi oraz wód gruntowych,
• magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nie-upoważnionych,
• przekazywanie odpadów tylko uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.

IV. Sposoby ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
Instalacja zlokalizowana jest w odległości ponad 150 km od granic państwa. Prowadzony proces technologiczny w instalacji oczyszczania ścieków z OSM w Piątnicy z uwagi na swoje ograniczone rozmiary i wykazany nieznaczny lokalny zasięg oddziaływania nie będzie powodował transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Funkcjonowanie Instalacji nie powoduje i nie będzie powodowało transgranicznych oddzia-ływań na środowisko, stąd nie określa się sposobów ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
V. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mają-ce na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich sys-tematycznego nadzorowania.
1. Wszystkie procesy technologiczne, magazynowanie materiałów pomocniczych, magazyno-wanie wytwarzanych odpadów odbywać się będzie na szczelnej powierzchni.
2. Prowadzony będzie systematyczny nadzór technologiczny nad pracą instalacji oraz stanem technicznym urządzeń w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności oraz przypadków wy-stąpienia niekontrolowanych wycieków.
3. Wszystkie urządzenia związane z odprowadzaniem ścieków będą utrzymywane we właści-wym stanie technicznym.

IV. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewiden-cjonowania wielkości emisji
1. Zakres monitoringu procesów technologicznych
W instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy prowadzony jest system monitoring procesu technologicznego od momentu dopływu ścieków surowych do oczyszczalni do momentu odprowadzenia do odbiornika ścieków oczyszczonych.
Procesy technologiczne są monitorowane ze względu na utrzymanie parametrów jakościowych w fazie realizacji zobowiązań certyfikacyjnych. Operator posiada wdrożony i zatwierdzony system ISO 14001:2004 - system zarządzania środowiskowego.
Monitoring procesu oczyszczania ścieków obejmuje znaczną liczbę parametrów. Dotyczą one ściśle parametrów procesowych na każdym etapie.
Monitoring procesów technologicznych jest prowadzony w odniesieniu do emisji
i utrzymania odpowiednich wskaźników:
 jakości ścieków surowych,
 jakości i ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych,
 wytworzonych odpadów,
 zużycia wody,
 zużycia energii elektrycznej,
 zużycia substancji chemicznych,
 wnoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Parametry pracy oczyszczalni są monitorowane i sterowane komputerowo z zastosowaniem systemu wizualizacji i sterowania SCADA o nazwie In Touch.
2. Monitoring odprowadzanych ścieków

Monitoring oczyszczonych ścieków przemysłowych i bytowych odprowadzanych do rzeki Narwi obejmuje:
1. Dobowy pomiar i rejestr ilości odprowadzanych ścieków.
2. Wykonywanie badań jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z poniższymi warunkami:
a) miejsce reprezentatywne poboru prób do analiz – Wylot koryta odpływowego ścieków do rzeki Narwi w km 201,5;
b) częstotliwość: w równych odstępach w czasu w ciągu roku, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące;
c) zakres wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do rzeki Narew obejmuje:
 pH
 BZT5 [mgO2/dm3]
 ChZT –Cr [mgO2/dm3]
 Zawiesiny ogólne [mg/dm3]
 Azot ogólny [mgN/dm3]
 Azot amonowy [mgNNH4/dm3]
 Azot azotynowy [mgNNO2/dm3]
 Fosfor ogólny [mgP/dm3]
3. Monitoring wód opadowych
Nie dotyczy.
Zakres gospodarowania wodami opadowymi na terenie oczyszczalni nie wymaga prowa-dzenia monitoringu.
4. Monitoring parametrów technicznych
Parametry techniczne są monitorowane w powiązaniu z systemem monitorowania efektyw-ności wykorzystania zasobów.
Urządzenia techniczne podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego są regularnie badane i wystawiane są świadectwa przeglądu UDT. Monitorowany jest czas pracy urządzeń, ich wydaj-ność i stan techniczny.
Monitoring parametrów technicznych obejmuje:
 rejestr urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego i wystawianie świadectwa przeglądu UDT,
 okresowe przeglądy techniczne maszyn i urządzeń.
5. Monitoring wytwarzanych odpadów
Zakres monitoringu odpadów obejmuje prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). Operator instalacji do oczyszczania ścieków – OSM w Piątnicy zobowiązany jest do:
1. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wytwarzanych zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, z zastosowaniem następujący dokumen-tów:
 karty przekazania odpadów,
 karty ewidencji odpadów,
przy zastosowaniu obowiązujących dokumentów do ewidencji odpadów, zgodnie z Rozporządze-niem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973).
Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.
Celem prowadzenia ewidencji odpadów jest zapewnienie kontroli nad wytwarzanymi odpadami oraz nad ich obrotem, od miejsca powstawania do miejsca wykorzystywania lub unieszkodliwienia.
2. Sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpada-mi i przekazywania go w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów
6. Monitoring poboru wody
Woda dla potrzeb funkcjonowania instalacji pobierana jest z wodociągu wiejskiego.
W związku z powyższym nie wskazuje się monitoringu pobieranej wody.
Dostawca wody określa warunki poboru wody, w tym również zasady pomiaru ilości pobie-ranej wody.
7. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów
Ilość surowców jest ewidencjonowana na potrzeby własne jak i na potrzeby audytu ze-wnętrznego.
Operator instalacji oczyszczania ścieków - OSM Piątnica, posiada wdrożony i zatwierdzony system ISO 14001:2004 - system zarządzania środowiskowego.
8. Monitoring efektywności wykorzystania energii
Monitoring zużycia energii elektrycznej obejmuje ewidencjonowanie dobowego zużycia energii elektrycznej, zużycia energii elektrycznej na 1 m3 oczyszczanych ścieków oraz zużycia energii elektrycznej na usunięcie ładunku 1 kg ChZT.
Wyniki pomiarów są przedmiotem analiz zmierzających do ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
9. Monitoring jakości powietrza
Nie dotyczy.
W związku z brakiem standardów emisyjnych oraz brakiem przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery dla instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy nie występuje potrzeba prowadzenia ciągłego bądź okresowego monitoringu emi-sji gazów i pyłów do atmosfery.
10. Monitoring hałasu
Zgodnie z § 10. 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości po-bieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542) okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażo-ny wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zin-tegrowane.
W związku z powyższym ustala się następujący, okresowy zakres monitoringu hałasu emi-towanego z instalacji:
- raz na 2 lata w punkcie pomiarowym położonym 1,5 m od elewacji budynku zlokalizowa-nego w miejscowości Czarnocin, działka nr 688/2 (posesja 1a), na wysokości 1,5 m (w świetle za-mkniętego okna).
Ponadto należy prowadzić rejestr urządzeń emitujących hałas, położonych na zewnątrz bu-dynków technologicznych. W rejestrze należy umieszczać nazwę i typ urządzenia emitującego ha-łas, ewentualnie jego poziom mocy akustycznej.
11. Monitoring jakości gleb
Nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu jakości gleb.
Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu w granicach oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie wskazuje na konieczność prowadzenia monitoringu jakości gleb.
12. Zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu
Zgodnie z wymogami prawa obowiązującym w tym zakresie tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366).
Wyniki pomiarów okresowych występujących w poszczególnych komponentach środowiska oraz wykonywanych analiz ciągłych (np. badania odprowadzanych ścieków) są ewidencjonowane i przechowywane w formie dokumentów pisanych lub/i ich zapisów elektronicznych w siedzibie Wnioskodawcy oraz wykorzystywane do sporządzania wymaganych prawem sprawozdań oraz udo-stępniane jednostkom kontrolującym.
Okresowe zestawienia zbiorcze są udostępniane do wglądu na każde żądanie uprawnionego organu kontrolnego oraz przekazywane właściwemu organowi w przewidzianym terminie.
Wszystkie wyniki prowadzonych pomiarów emisji będą przechowywane przez 5 lat od za-kończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
Ustala się następujący sposób monitoringu:
 prowadzić rejestr jakości ścieków surowych,
 prowadzić rejestr jakości i ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych,
 prowadzić rejestr wytworzonych odpadów,
 prowadzić kontrolę wskaźników zużycia energii elektrycznej i materiałów pomocniczych (sub-stancji chemicznych),
13. Sposób osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości
Eksploatowana instalacja i stosowane technologie należą do nowoczesnych rozwiązań
w dziedzinie oczyszczania ścieków. W wyniku doskonalenia technologii oczyszczania ścieków, ra-cjonalizacji zużycia środków chemicznych, energii, wody oraz postępowania z odpadami osiągnięto wysoki poziom ochrony środowiska jako całości.
W procesie technologicznym zapobiega się zanieczyszczeniom, co wyraża się przede wszystkim w dążeniu do ograniczenia ich powstawania poprzez stosowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących emisje wprowadzane do środowiska, głównie w zakresie oczyszczania ście-ków.
W instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy prowadzony jest system monitoringu procesu technologicznego od momentu dopływu ścieków surowych do oczyszczalni do momentu odprowadzenia do odbiornika ścieków oczyszczonych.
Procesy technologiczne są monitorowane ze względu na utrzymanie parametrów jakościo-wych w fazie realizacji zobowiązań certyfikacyjnych. Operator posiada wdrożony i zatwierdzony system ISO 14001:2004 - system zarządzania środowiskowego, co pozwala na pełną optymalizację procesów technologicznych i towarzyszących.
Parametry pracy oczyszczalni są monitorowane i sterowane komputerowo z zastosowaniem systemu wizualizacji i sterowania SCADA o nazwie In Touch.
Substancje stosowane w oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie znajdują się na liście substancji niebezpiecznych kwalifikujących Zakład do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy stosuje się techniczne i organizacyjne metody ochrony środowiska jako całości, przez co zapobiega się emisji zanieczyszczeń do środowi-ska. m.in. poprzez:
 utrzymywanie wszystkich urządzeń we właściwym stanie technicznym i eksploatowanie ich w oparciu o stosowne instrukcje,
 prowadzenie okresowych kontroli technicznych i sprawności wszystkich urządzeń wchodzą-cych w skład instalacji,
 prowadzenie regularnych kontroli stanu zabezpieczeń przed awaryjnymi wyciekami substancji do środowiska.
Ze względu na to, iż instalacja aktualnie pracuje przy mniejszym obciążeniu ilościowym
i jakościowym dopływających ścieków niż jej maksymalna przepustowość i zdolność oczyszczania, proponuje się następujący sposób monitoringu:
 prowadzić rejestr ilości i jakości ścieków surowych i oczyszczonych ,
 kontroli dochodzenia do maksymalnej przepustowości.
14. Postępowanie po zakończeniu działalności instalacji i urządzeń
Wnioskodawca nie przewiduje zakończenia działania instalacji. Ciągły rozwój i prężne sta-nowisko na rynku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy warunkuje, że cały Zakład,
w tym także przedmiotowa instalacja oczyszczania ścieków ma perspektywę długiego okresu funk-cjonowania.
Jednak w przypadku konieczności zakończenia działalności Spółdzielni, zajdzie możliwość adaptacji obiektów przedmiotowej instalacji dla potrzeb innego zakładu lub gospodarki komunal-nej.
W przypadku kompletnej likwidacji instalacji zajdzie potrzeba przeprowadzenia prac de-montażowych polegających na:
 demontażu maszyn i urządzeń do oczyszczania ścieków, wywiezieniu ich, ponieważ mogą one być wykorzystane w innym zakładzie,
 pracach rozbiórkowych obiektów budowlanych,
 wywożeniu zdemontowanych urządzeń i materiałów budowlanych,
 utylizacji substancji i materiałów niebezpiecznych,
 segregacji wytworzonych odpadów i ich zagospodarowaniu zgodnie z przepisami ustawy o od-padach.
15. Wnioskodawca zobowiązany jest do:
 Stosowania metod i sposobów prowadzenia instalacji, określonych w wydanej decyzji pozwo-lenie zintegrowane w tym usuwania wytwarzanych odpadów na podstawie umowy cywilno-prawnej z odbiorcą po sprawdzeniu uprawnień na transport, odzysk lub unieszkodliwianie od-padów.
 Przekazywania Staroście Łomżyńskiemu wyników pomiarów emisji w terminie 30 dni od dnia ich wykonania. Wszystkie wyniki pomiarów, są także przekazywane Wojewódzkiemu Inspek-torowi Ochrony Środowiska w Łomży.
 Sporządzenia szczegółowego raportu (analizy) obejmującego realizacje ustaleń wydanej decy-zji pozwolenie zintegrowane po pięciu latach licząc od dnia uzyskania pozwolenia zintegrowa-nego.
 Sporządzenia szczegółowego raportu (analizy) ustaleń wydanej decyzji pozwolenie zintegro-wane w przypadku, gdy zostaną opracowane najlepsze dostępne techniki dla instalacji oczysz-czania ścieków lub jeżeli wynikać to będzie z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

V. Termin ważności pozwolenia
Pozwolenie zintegrowane wydaje się na czas nieoznaczony.


POUCZENIE
Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku, gdy na-stąpią zmiany BAT pozwalające na znaczne zmniejszenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztów lub, gdy będzie to wynikać z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian wyni-kających z przepisów o ochronie środowiska.

U Z A S A D N I E N I E
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy wnioskiem z dnia 8 maja 2015 roku zwróci-ła się o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków. Pismem z dnia 8 maja 2015 r. znak ROŚB.6222.1.2015 wezwano OSM w Piątnicy do przedłożenia dowodu wniesienia opłaty skarbowej oraz opłaty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska obliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierp-nia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. 2014, poz 1183) - dowody uiszczenia opłaty skarbowej oraz rejestracyjnej zostały złożone w dniu 19 maja 2015 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014, poz. 1169) instalacje do oczyszczania ścieków zakwalifikowane zostały do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości kwalifikuje się do uzy-skania pozwolenia zintegrowanego.
Przedłożony wniosek zawierał wszystkie wymagane prawem informacje o instalacji i zawie-rał opis następujących zagadnień:
1/ część I – formalna: informacja o wnioskodawcy i instalacji oraz oświadczenia prowadzą-cego instalację,
2/ część II – informacyjno-opisowa, zawierająca informacje ogólne o przedmiocie wniosku, charakterystykę wykorzystywanych instalacji, tj. surowce i materiały pomocnicze, inne substancje energia zużywana przez instalację, wszystkie rodzaje emisji dla każdego z komponentów środowi-ska, charakterystykę oddziaływania na środowisko instalacji,
3/ część III – operacyjna, zawierająca sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływa-nia na środowisko (na każdy z komponentów środowiska i środowiska jako całości), wnioskowane dopuszczalne parametry emisyjne i jakości środowiska, uzasadnienie dla proponowanych wielkości emisji, wnioskowany zakres monitoringu i sprawozdawczość, warunki weryfikacji i zmiany treści pozwolenia.
Do wniosku załączono raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko dla terenu instalacji do oczyszczania ścieków okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 3,18-421 Piątnica, z którego wynika, że teren istniejącej oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie jest zanieczyszczony, tj. gleba, zie-mia, woda nie zawierają zanieczyszczeń istotnymi substancjami stwarzającymi zagrożenie.
Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dnia 25 maja 2015 roku Starosta Łomżyński obwieszczeniem nr ROŚB.6222.1.2015 podał do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków Okrę-gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-blicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w siedzibie Wnioskodawcy. W obwieszczeniu poinformowano społeczeństwo o możliwości i sposo-bie wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia. W wyznaczo-nym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
W myśl art. 10 kpa zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Udzielając niniejszego pozwolenia tut. Organ przeanalizował przedstawione we wniosku in-formacje dotyczące prowadzonej działalności, szczegółowe zasady i procedury jej prowadzenia,
w tym metody ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz techniki ochrony środowi-ska jako całości, polegające na doborze technologii bezpiecznych dla środowiska, efektywnej go-spodarce materiałowo – surowcowej, energetycznej i wodno-ściekowej oraz bezpiecznego dla śro-dowiska zakończenia działalności instalacji i urządzeń.
Z przeprowodzanych analiz wynika, że ścieki dopływające do oczyszczalni charakteryzują się średnimi wartościami wskaźników zanieczyszczeń znacznie poniżej zakładanych w projekcie oczyszczalni. W związku z powyższym stwierdzić można, iż jakość ścieków surowych przyjęta do projektu oczyszczalni uwzględnia znacznie wyższe stężenia zanieczyszczeń od wartości rzeczywi-stych. Jest to potwierdzeniem tego, że zainstalowane na oczyszczalni ścieków urządzenia będą w stanie zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych na oczyszczalnię do jakości wymaga-nej prawnie, jak dla ścieków wprowadzanych do środowiska.
Gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zabezpiecza środowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziaływaniem. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w szczelnych pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do właściwości poszczególnych rodzajów odpadów. Wytwarzane od-pady w związku z eksploatacją instalacji przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż eksploatacja przedmiotowych instalacji nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedno-cześnie organ przypomina, iż do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenia działalności, przy dobraniu takich parametrów eksploatacyjnych, aby nie była uciążliwa dla otoczenia i nie powodo-wała przekroczeń standardów jakości środowiska.
W związku z brakiem konkluzji BAT dla instalacji oczyszczania ścieków, do dnia wydania pozwolenia zintegrowanego, wielkości dopuszczalnej emisji nie odniesiono do granicznych wiel-kości emisyjnych oraz nie określono zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji zgodnych z tymi konkluzjami – zgodnie z art. 211 ust. 3 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wnioskowane dopuszczalne wielkości emisyjne nie powodują i nie będą powodować prze-kroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń, określonych w przepisach prawa, w obszarze oddziaływania instalacji, a także na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz na granicy państwa.
Zgodnie z art. 188 ust. 2b w związku z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji wskazano numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, wyszczególniono rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podsta-wowego składu chemicznego i właściwości, określono dalszy sposób gospodarowania tymi odpa-dami, wskazano sposób i miejsca magazynowania odpadów oraz wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego odziaływania na środo-wisko.
Podczas funkcjonowania instalacji prowadzony będzie monitoring środowiska w zakresie określonym w niniejszej decyzji. Ponadto zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ww. ustawy ustalono za-kres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym.
Przedstawione we wniosku zasady i procedury dotyczące prowadzonej działalności zapewnia-ją ochronę poszczególnych komponentów środowiska i ochronę środowiska jako całości oraz bez-pieczne dla środowiska zakończenie działania instalacji.
Z analizy dotyczącej oddziaływania przedmiotowych instalacji na poszczególne elementy środowiska stwierdza się, że ich oddziaływanie ma charakter lokalny i dotyczy najbliższego oto-czenia - oddziaływanie transgraniczne na środowisko nie występuje.
Reasumując stwierdza się, że w aktualnym stanie prawnym, przyjęte przez wnioskodawcę rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne do prowadzenia instalacji do oczyszczania ścieków, spełniają wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla tych insta-lacji.
Zgodnie z art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z chwilą, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna, wygasają pozwolenia wymienione w art. 181 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 dotyczące instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi, objętej pozwoleniem zin-tegrowanym.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.

z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa


Otrzymuje:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
18-421 Piątnica, ul. Forteczna 3
2. A/a
Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok, Kard. S. Wyszyńskiego 1
2. Minister Środowiska – elektroniczna kopia
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
3. Wójt Gminy Piątnica
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 53
4. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Delegatura w Łomży
18-402 Łomża, ul. Akademicka 2
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13 B.
6. Mirosław Godula
Gospodarstwo Rybackie Łomża
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 37

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 2011,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące jedenaście 00/00) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
Data powstania: środa, 1 lip 2015 08:19
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 08:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 4273 razy

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Starostwo Powiatowe w Łomży, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2013 r., poz. 1235) informuję,
że na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy z dnia 8 maja 2015 r. wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków.

W związku z powyższym w siedzibie Starostwa Powiatowego Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 321 (we wszystkie dni robocze w godz. 8:00 – 15:00), można zapoznać się z przedmiotową dokumentacją, składać do tut. Organu uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.


z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa
Data powstania: wtorek, 26 maj 2015 14:35
Data opublikowania: wtorek, 26 maj 2015 14:39
Data edycji: wtorek, 26 maj 2015 14:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2302 razy
Ilość edycji: 4