BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

pozwolenie zintegrowane dla OSM Piątnica

Łomża, dnia 1 lipca 2015 r. ROŚB.6222.1.2015 D E C Y Z J A Na podstawie art. 201 ust. 1, art. 202, art. 376 pkt 2 i art. 378 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 r., poz. 1232) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego Okrę-gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy ul. Forteczna 3, 18-421 Piątnica Regon: 000827774, NIP: 7180000240 udzielam Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy ul. Forteczna 3 18-421 Piątnica, Regon: 000827774, NIP: 7180000240, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych, zlokalizowanej przy ul. Czarnockiej w Piątnicy, po-chodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
I. Rodzaj i parametry instalacji
1. Rodzaj prowadzonej działalności
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy posiada instalację do oczyszczania ścieków przemysłowych i bytowych w postaci oczyszczalni mechaniczno – biologicznej, pracującej
w oparciu o metodę osadu czynnego o przepustowości średnio na dobę: 3000 m3/d i maksymalnie na dobę: 3300 m3/d, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowane-go, tj. instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka na dobę, zlokalizowanej na terenie działek 148, 147/1, 147/2 i 147/3 obręb Piątnica.
Obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców odpowiadającą maksymalnemu przyjętemu w projekcie oczyszczalni ładunkowi BZT5 wynosi:
RLMmax= 4097 kgO2/dobę / 0,060 kg/Mk x d = 68 283 m3/d ~ 68 000.
Oczyszczanie jest realizowane w systemie urządzeń oczyszczania mechanicznego i biolo-gicznego oraz odwadniania osadu.
2. Charakterystyka instalacji i urządzeń
Do zakładowej oczyszczalni ścieków kierowane są ścieki przemysłowe i socjalno – bytowe z terenu zakładu OSM w Piątnicy, położonego przy ulicy Fortecznej 3.
W OSM Piątnica ścieki przemysłowe powstają w trakcie realizacji procesu technologiczne-go przetwarzania mleka i procesów towarzyszących. Głównymi źródłami powstawania ścieków przemysłowych są następujące procesy i operacje technologiczne:
- Stacja CIP CA 4-ro strumieniowa – myjąca : linie serwatki i obiektów mleka surowego; zbiorniki magazynowe i buforowe działu odbioru i zagęszczenia serwatki, linie przyjęcia mleka surowego, li-nie procesower serwatki, wymienniki serwatki, cysterny do mleka, pasteryzatory mleka surowego, terminator,
- Stacja CIP CB 8-strumieniowa – myjąca; linia technologiczna serków wiejskich; kotły fermenta-cyjne, mateczniki, wymienniki płytkowe, wieże, zbiorniki wody i śmietany, oddzielacze serwatki i wody, creamery, pakowaczki. Linia technologiczna serków śmietankowych i puszystych, zbiorniki fermentacyjne, zbiorniki buforowe i magazynowe, wymiennik płytowy z wirówką, homogenizator i linie przesyłowe, oziębiacze i linie przesyłowe, pakowaczki;
- Stacja CIP CC 5-cio strumieniowa: linia technologiczna śmietan i innych produktów fermentacyj-nych; zbiorniki fermentacyjne i magazynowe śmietan, oziębiacze płytowe i rurowe, linie przesyło-we, pakowaczki. Linia technologiczna twarogów; kotły fermentacyjne, wymienniki płytowe, linie przesyłowe, zbiorniki mleka przerobowego, magazynowe, oddzielacz serwatki. Linia technologicz-na aparatowni mleka i śmietan; zbiorniki fermentacyjne i magazynowe, linie przesyłowe. Linia technologiczna serka mascarpone; zbiornik śmietany, zbiorniki magazynowe. Układ zagęszczenia; wymiennik płytowy z wyparką, homogenizator i linie przesyłowe, pakowaczka. Linia technolo-giczna aparatowni śmietan; zbiorniki magazynowe, wymiennik płytowy i rurowy, linie przesyłowe.
- mycie pozostałych urządzeń,
- zrzut permeatu z linii zagęszczenia serwatki,
- odpływ ścieków z laboratorium,
- wody popluczne z płukania i regeneracji filtrów na SUW technologicznej,
- wody z płukania i regeneracji zmiękczaczy na SUW kotłowej
3. Charakterystyka urządzeń technologicznych i armatury
Oczyszczalnia ścieków OSM w Piątnicy, składa się z następujących obiektów technologicz-nych:
1. kraty,
2. piaskownik dwukomorowy,
3. przepompownia ścieków,
4. zbiornik wyrównawczy,
5. komory osadu czynnego (komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji),
6. osadniki wtórne
7. przepompownia osadów zlokalizowanej w budynku technicznym,
8. zbiornik osadu z funkcją stabilizacji tlenowej,
9. stacja odwadniania osadu,
10. stacja dozowania chemikaliów,
11. zadaszony placu odbioru osadu odwodnionego,
12. stacja dmuchaw,
13. układ pomiarowy ścieków oczyszczonych zainstalowany na kanale odpływowym,
14. budynek techniczny z częścią procesową i zapleczem socjalno energetycznym,
15. sieć kanalizacyjna.
Instalacja do oczyszczania ścieków zlokalizowana jest na terenie zakładu. Instalacja w po-staci oczyszczalni mechaniczno – biologicznej, pracującej w oparciu o metodę osadu czynnego, re-alizuje następujący schemat działania:
1. dopływ ścieków surowych kanałem grawitacyjnym z terenu zakładu mleczarskiego do stacji ce-dzenia ścieków wyposażonej w kratę płaską
2. ręczne usuwanie skratek, gromadzenie i przekazywanie uprawnionym podmiotom w celu odzy-sku lub unieszkodliwiania
3. napływ ścieków na dwukomorowy piaskownik poziomy usuwający zawiesinę mineralną, zabie-raną wozem asenizacyjnym firmy zewnętrznej
4. napływ ścieków pozbawionych zanieczyszczeń stałych do przepompowni tłoczącej ścieki do komór osadu czynnego
5. tłoczenie ścieków do komory defosfatacji
6. napływ grawitacyjny ścieków do komory denitryfikacji
7. napływ grawitacyjny ścieków do komory nitryfikacji
8. tłoczenie ścieków oczyszczonych do osadnika wtórnego radialnego w celu oddzielenia osadu czynnego
9. odprowadzenie ścieków poprzez wylot nurtowy
10. zbieranie oddzielonego osadu w komorze stabilizacji tlenowej przy pomocy beczkowozu
11. odwadnianie osadu
Ścieki surowe (nieoczyszczone) z terenu zakładu OSM Piątnica dopływają kanałem grawi-tacyjnym (kolektor długości około 600 m) do oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej przy ulicy Czarnockiej w Piątnicy Poduchownej. Ścieki kierowane są kolejno do stacji cedzenia ścieków wy-posażonej w kratę płaską o nachyleniu 60o i prześwicie 10 mm. Skratki usuwane są ręcznie i gro-madzone w zamkniętym pojemniku. Następnie przekazywane są uprawnionym podmiotom do od-zysku lub unieszkodliwiania, posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie tego rodzaju odpadami.
Pozbawione większych zanieczyszczeń stałych ścieki napływają na piaskownik poziomy, w którym usuwana jest zawiesina mineralna. Piaskownik ten składa się z dwóch koryt o długości 12,0 m pracujących naprzemiennie lub łącznie w zespole w celu zwiększenia efektywności osadzania piasku. Wydzielony piasek usuwany jest za pomocą wozu asenizacyjnego firmy zewnętrznej.
Pozbawione zanieczyszczeń stałych ścieki napływają grawitacyjnie do przepompowni ście-ków surowych. Przepompownia może tłoczyć ścieki do:
 zbiornika wyrównawczego,
 komór osadu czynnego.
Kierunek tłoczenia ścieków – zależy od decyzji operatora.
Symbole literowo-liczbowe, np. (A-03), (A-04) stosowane są w poniższym opisie w celu oznaczenia poszczególnych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków i lepszej czytelności tekstu.
Do przewodu tłocznego ścieków włączony jest przewód tłoczny osadu recyrkulowanego z osadnika wtórnego radialnego. Ścieki wraz z osadem recyrkulowanym tłoczone są do komory de-fosfatacji (A-03) o pojemności użytecznej Vuż = 190 m3. Możliwe jest również tłoczenie do:
 komory denitryfikacji (A-04) o pojemności użytecznej Vuż = 504 m3,
 komory napowietrzania – nitryfikacji (A-06) o pojemności użytecznej V = 5540 m3.
Ścieki z komory defosfatacji napływają grawitacyjnie do komory denitryfikacji a następnie do komory napowietrzania - nitryfikacji.
Do ciągu technologicznego może być włączona również użytkowana do 2012 r. komora o pojemności użytecznej Vuż = 2218 m3 (A-05) która stanowi obecnie komorę zapasową.
Układ przewodów i armatury pozwala na jej włącznie w ciąg technologiczny pomiędzy ko-morą denitryfikacji (A-04) i komorą napowietrzania – nitryfikacji (A-06). W zależności od potrzeb może ona być wykorzystana jako:
 komora mieszania (zwiększając pojemność strefy denitryfikacji),
 komora napowietrzania (zwiększając zdolność wprowadzania tlenu do układu),
 komora tlenowej stabilizacji osadu.
W komorze napowietrzania – nitryfikacji (A-06) jest realizowane napowietrzanie ścieków powierzchniowe za pomocą czterech rotorów napowietrzających (szczotek o osi poziomej) o mocy 30 kW każdy oraz wgłębne za pomocą rusztów napowietrzających zasilanych dwoma dmuchawami o mocy 75 kW.
Napowietrzanie ścieków w komorze zapasowej (A-05) może odbywać się poprzez istniejące ruszty zasilane trzema dmuchawami każda o mocy 38 kW. Dmuchawy te służą również do zasilania podnośników wodnopowietrznych w osadniku wtórnym wzdłużnym wielolejowym (A-07), który po uruchomieniu w 2012 r. nowego osadnika radialnego stał się osadnikiem zapasowym.
Ścieki oczyszczone oddzielane są od osadu czynnego w osadniku wtórnym radialnym (A-09) o średnicy 21 m. Istnieje również możliwość kierowania ścieków z komory napowietrzania (A-06) do osadnika wtórnego zapasowego wielolejowego (A-07). Ścieki oczyszczone odprowadzane są do rzeki Narew korytem odpływowym o przekroju 30 x 50 na którym zamontowana jest zwężka pomiarowa Venturiego z ultradźwiękowym układem do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków. Wylot zlokalizowany jest na działce Ne 147/1 stanowiącej własność OSM Piątnica o współrzęd-nych: N 53o12’12.7 i E 22o05’1.43
Osad powrotny (recyrkulowany) z osadnika radialnego (A-09) tłoczony jest za pomocą pomp osadu zainstalowanych w budynku technicznym. Te same pompy umożliwiają odebranie osadu nadmiernego do zbiornika osadu nadmiernego (A-11) o pojemności 200 m3.
Osad nadmierny po stabilizacji tlenowej i zagęszczeniu grawitacyjnym kierowany jest do stacji odwadniania. Osad odwodniony na prasie taśmowej jest czasowo magazynowany na placu składowym osadu odwodnionego, skąd przekazywany jest uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

4. Wykorzystanie surowców energii i paliw

Aktualne zużycie wykorzystywanych na potrzeby instalacji oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy materiałów i surowców:
- koagulant PIX – około 500 dm3/d,
- wapno chlorowane lub wapno hydratyzowane – około 2kg/d,
- polielektrolity kationowe – obecnie nie są stosowane,
- wapno palone – obecnie nie są stosowane.
Roczne prognozowane zużycie wykorzystywanych na potrzeby instalacji oczyszczalni ście-ków OSMw Piątnicy:
- koagulant PIX –do 1,5 m3/d,
- wapno chlorowane lub wapno hydratyzowane – około 730 kg/rok,
- polielektrolity kationowe – 6000 dm3/rok,
- wapno palone – 150 Mg/rok,
- woda – 40 000 m3/rok,
- energia elektryczna – 2500 MWh/rok

II. Sposoby postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystą-pienia awarii lub uszkodzenia urządzeń pomiarowych oraz rozmiar, warunki z korzy-stania z wód i urządzeń wodnych w tych sytuacjach:
Dla omawianej instalacji istotne mogą być awarie urządzeń oczyszczających w ciągu tech-nologicznym wynikające głównie z braku energii elektrycznej albo awarii technicznej.
Zabezpieczenia sytuacji awaryjnych są następujące:
Brak zasilania oczyszczalni w energię elektryczną nie spowoduje zakłócenia procesu oczyszczania, gdyż w razie zaniku zasilania układ automatycznie przełącza się na awaryjne zasila-nie oczyszczalni o mocy 60 kW z transformatora PGE S.A. zlokalizowanego na terenie Stacji Ho-dowli i Unasienniania Zwierząt w Piątnicy.
W czasie sporadycznych sytuacji awaryjnych polegających na defekcie technicznym urządzeń można eksploatować oczyszczalnię bez ujemnego wpływu na odbiornik. Nie przewiduje się zatrzymania całości oczyszczalni. Remont poszczególnych urządzeń oczyszczalni może się odbywać bez zatrzymywania pracy oczyszczalni.
Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne na oczyszczalni ścieków nie spowo-dują zagrożenia dla środowiska w przypadku wystąpienia awarii urządzeń. Istnieje możliwość dłuższego przetrzymania ścieków w części mechanicznej oczyszczalni i w komorach napowie-trzania, przy wystąpieniu awarii części biologicznej oczyszczalni, np. komór napowietrzania czy osadników wtórnych.
Oczyszczalnia może pracować na dwa ciągi biologicznego oczyszczania z wykorzystaniem komór napowietrzania pracującej i zapasowej – Vuż = 2218 m3. W przypadku awarii jednej z nich, ścieki można skierować na drugi ciąg oczyszczania biologicznego. Oczyszczalnia ścieków nie jest przeciążona hydraulicznie. Zakład jest przygotowany do usunięcia ewentualnych awarii pomp - jest w posiadaniu pomp rezerwowych.
Sieć kanalizacyjną i studzienki kanalizacyjne, wylot ścieków do odbiornika utrzymuje się w należytym stanie technicznym i eksploatacyjnym, co zapewnia drożność kanałów, studzienek kanalizacyjnych. W przypadku awarii lub uszkodzenia któregokolwiek z urządzeń oczyszczalni należy niezwłocznie podjąć czynności w celu jej usunięcia lub dokonać wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe.
W przypadku wystąpienia awarii urządzeń istotnych, użytkownik winien powiadomić organ ochrony środowiska kompetentny do wydania pozwolenia i podać przyczyny tego stanu.

III. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii oraz wytwarzania odpadów
1. Pobór wody
Woda w przedmiotowej instalacji wykorzystywana jest do:
- uzupełniania wody płuczącej i do ewentualnego przygotowania polielektrolitu,
- dla potrzeb socjalno – bytowych pracowników oczyszczalni,
- dla potrzeb funkcjonowania laboratorium
Woda na cele funkcjonowania instalacji pobierana jest z wodociągu wiejskiego, zatem po-bór wody w tym przypadku nie jest sankcjonowany prawnie.
2. Wprowadzanie ścieków
Przedmiotem pozwolenia jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych i by-towych, pochodzących z instalacji do produkcji mleka i wyrobów mleczarskich OSM w Piątnicy, do wód powierzchniowych – rzeki Narew. Wartości wskaźników zanieczyszczeń zgodnie z Rozpo-rządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800), nie powinny przekraczać:
Obciążenie oczyszczalni:
RLMmax = 4097 kgO2/dobę / 0,060 kg/Mk*d = 68 283 m3/d
Tabela nr 1. Ilość odprowadzanych ścieków oczyszczonych
Maksymalna godzinowa ilość ścieków w m3/h Ilość ścieków średniodo-bowa w m3/d Ilość ścieków maksymalna dobowa w m3/d Maksymalna roczna ilość ścieków m3/rok
221,0 3000 3300 1 204 500


Tabela nr 2. Dopuszczalne ilości zanieczyszczeń, wyrażone w jednostkach masy przypadających na 1 m3 ścieków
Wskaźnik Wnioskowane dopuszczalne ilości zanieczyszczeń przypadająca na 1 m3 ścieków
Q hmax [kg/h] Q dmax [kg/d] Q dśr [kg/d] Q rok max [kg/rok]
BZT5 [mgO2/dm3] 5,525 82,5 75,0 30 112,5
ChZT [mgO2/dm3] 27,625 412,5 375,0 150 562,5
Zawiesiny ogólne [mg/dm3] 7,735 115,5 105,0 42 157,5
Azot ogólny [mgN/dm3] 6,630 99,0 90,0 36 135,0
Azot amonowy [mgNNH4/dm3] 2,21 33,0 30,0 12 045,0
Azot azotynowy [mgN-NO2/dm3] 0,221 3,3 3,0 1 204,5
Fosfor ogólny [mgP/dm3] 0,442 6,6 6,0 2 409,0
Tabela nr 3. Wyniki analiz jakości ścieków oczyszczonych odpływających z zakładowej oczyszczalni ścieków
Data Temp.
(°C) pH BZT5 (mgO2
/dm3) ChZT (mgO2
/dm3) Zawiesina ogólna (mg/dm3) Azot amo-nowy (mgN/dm3) Azot azo-tynowy (mgN/dm3) Azot ogólny (mgO2/dm3) Fosfor ogólny (mgP/dm3) Chlorki (mgCl/dm3) Siarczany (mgSO3/dm3)
2014 r.
28-29.01. 14,8 7,2 4,5 27,5 16,0 0,11 0,039 18,0 1,77 0 0
13-14.03. 19,5 7,7 4,5 24,6 20,0 0,5 0,03 18,1 1,25 0 0
25.03. MPWiK 0 0 0 0 0 0,06 0 12,7 0 0 0
27-28.05. 26,4 7,9 1,5 23,6 10,0 0,5 0,067 8,6 1,13 0 0
31.07.-01.08 28,3 8,1 1,2 31,1 2,6 0,5 0,005 1,1 0,64 0 0
30.09.-01.10. 18,9 7,0 4,5 34,8 9,6 0,5 0,006 2,9 0,68 0 0
26-27.-11. 28,3 7,7 6,0 52,1 27,0 0,5 0,014 2,0 1,2 0 0
Średnio 22,7 7,6 3,7 32,2 14,2 0,38 0,027 9,1 1,1 0 0
Wartości dopuszczalne
Wg Rozp. MŚ z dnia 18.11.2014r. 35 6,5-9 25 125 35 10 1,0 30 2,0 1000 500

Z przeprowadzanych analiz wynika, że ścieki dopływające do oczyszczalni charakteryzują się średnimi wartościami wskaźników zanieczyszczeń znacznie poniżej zakładanych w projekcie oczyszczalni. W związku z powyższym stwierdzić można, iż jakość ścieków surowych przyjęta do obliczeń wielkości parametrów oczyszczalni uwzględnia znacznie wyższe stężenia zanieczyszczeń od wartości rzeczywistych. Jest to potwierdzeniem tego, że zainstalowane na oczyszczalni ścieków urządzenia będą w stanie zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych na oczyszczalnię do jakości wymaganej prawnie, jak dla ścieków wprowadzanych do środowiska.
Odpływ ścieków oczyszczonych do rzeki Narew, to żelbetonowe koryto odpływowe o przekroju 30 x 50 ze zwężką pomiarową Venturiego, zakończone rurociągiem o średnicy 0,3 m i długości około 12 m. Ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji miejskiej.
Wylot ścieków z oczyszczalni znajduje się na działce nr ewid. 147/1 stanowiącej własność OSM Piątnica w 205,1 km biegu rzeki Narew. Współrzędne geograficzne wylotu:
- N 53°12’12.7”
- E 22°05’1.43”
Rzeka Narew jest ciekiem podstawowym stanowiącym własność Skarbu Państwa. Admini-stratorem rzeki jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ścieki są wprowadzane w Obwodzie Rybackim rzeki Narew nr 5. Użytkownikiem rybackim jest Gospodarstwo Rybackie Łomża, ul. Nowogrodzka 37, 18 – 400 Łomża.
3. Określenie stanu ilościowego i jakościowego JCWP
Zgodnie z podziałem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M. P. z dnia 21 czerwca 2011 r. Nr 49, poz. 549) przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych o nazwie Narew od Biebrzy do Pisy, a dopływ oczyszczonych ścieków do rzeki Narew nie pogorszy jakości wód.
4. Dopuszczalne poziomy hałasu.
Oczyszczalnia ścieków w OSM Piątnica nie należy do jednostek, które w wyniku swojej działalności wywierają znaczący wpływ na kształtowanie klimatu akustycznego otoczenia. Instala-cje technologiczne oczyszczalni pracują w systemie calodobowym, w systemie III zmian robo-czych, będąc jednakże w znaczącym stopniu posadowione wewnątrz budynków.
Zakład nie posiadał dotychczas decyzji ustalającej dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska.
Źródłami hałasu są:
 Zbiornik wyrównawczy (mieszadło i pompy operacyjne),
 Zbiornik osadu nadmiernego (ruszt napowietrzający),
 Budynek techniczny: Przepompownia osadu, Stacja odwadniania osadu, Stacja dozowania che-mikaliów
 Stacje dmuchaw (stara i nowa),
 Inne punktowe technologiczne źródła hałasu: wentylatory dachowe, rotory napowietrzające.
W bezpośrednim otoczeniu oczyszczalni znajdują się:
 od strony wschodniej – ulica Czarnocka, a za nią tereny rolne;
 od strony południowej – zakład przetwórstwa drewna DREWDOM;
 od strony zachodniej – rzeka Narew;
 od strony północnej - tereny rolnicze z zabudową zagrodową wzdłuż ulicy Czarnockiej.
Najbliższe strefy klasyfikowane jako tereny chronione akustycznie to strefa zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana po stronie północnej.
Dopuszczalny poziom hałasu dla instalacji, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku (A) w dB nie może przekraczać:
 LAeq D = 50 dB (A) w porze dziennej 600 – 2200
 LAeq N =40 dB (A) w porze nocnej 2200 – 600
5. Dopuszczalne wielkości emisyjne promieniowania elektromagnetycznego
Nie określa się dopuszczalnych wartości emisji promieniowania elektromagnetycznego.
6. Warunki wprowadzania gazów i pyłów do powietrza
Nie określa się dopuszczalnych wartości wprowadzania gazów i pyłów.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie stan-dardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2014, poz. 1546), w oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie obowiązują standardy emisyjne gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Zespół emisji na terenie instalacji pochodzi z emitorów rozproszonych, powierzchniowych bądź liniowych, które są zaliczane do emitorów powodujących emisje niezorganizowane.
7. Warunki prowadzenia gospodarki odpadami
Regon: 000827774, NIP: 7180000240
1. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z instalacji do oczyszczania ścieków, zlokalizowanej na terenie działek 148, i 147/1, 147/2 i 147/3, ob-ręb Piątnica stanowiących własność OSM w Piątnicy;
2. Sposób gospodarowania odpadami, w tym miejsca i sposób magazynowania poszcze-gólnych rodzajów odpadów;
Tabela 1. Rodzaje, ilości oraz miejsce magazynowania i sposób postępowania z odpadami dopuszczonymi do wytwarzania w wyniku procesu technologicznego oczyszczania ścieków w instalacji do oczyszczania ścieków z OSM w Piątnicy.
Lp. Rodzaj od-padu Kod odpa-du Ilość odpadów wnioskowana do pozwolenia zinte-growanego
[Mg/rok] Opis miejsca i sposobu magazy-nowania odpadu Sposób postępowania z odpadami
1 Osady z zakłado-wych oczyszczal-ni ścieków 02 05 02 29250,00 – w po-staci płynnej
lub
1045,00 s. m
Zagęszczony osad bezpośrednio ze zbiornika osadu nadmiernego od-wadniany jest w stacji odwadnia-nia osadu, skąd układem przeno-śników ślimakowych kierowany jest na plac magazynowania osadu odwodnionego. Na placu tym osad będzie magazynowany bezpośred-nio na płycie. Przekazywane do odzy-sku lub unieszkodliwia-nia uprawnionemu pod-miotowi.
2 Skratki 19 08 01 3,0 Odpady z mechanicznego pod-czyszczania ścieków, zbierane są do worka foliowego i umieszczane w szczelnym pojemniku z za-mknięciem i magazynowane w wydzielonym stanowisku do czasu odbioru przez uprawniony pod-miot. Przekazywane do odzy-sku lub unieszkodliwia-nia uprawnionemu pod-miotowi.
RAZEM 29253,00
lub
1048,00


Tabela 2. Rodzaje, ilości oraz miejsce magazynowania i sposób postępowania z odpadami dopuszczonymi do wytwarzania w wyniku w wyniku eksploatacji maszyn i urządzeń instalacji do oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy.
L.p. Rodzaj odpadu Kod odpa-du Ilość odpadów wnioskowana do pozwolenia zinte-growanego
[Mg/rok] Opis miejsca i sposobu magazynowania odpadu Sposób postępowania z odpadami
Odpady niebezpieczne
1 Mineralne oleje silni-kowe, przekładniowe i smarowe niezawie-rające związków chlorowcoorganicz-nych 13 02 05* 0,5 Zbierane selektywnie do pojemników meta-lowych lub z tworzywa sztucznego w miej-scach ich powstawania, a następnie maga-zynowane w szczelnych, zbiorczych po-jemnikach, opisanych jako „oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe”, ustawionych na uszczelnionym podłożu, w wydzielonym miejscu w pomieszczeniu w części tech-nicznej Oczyszczalni ścieków. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodliwie-nia.
2 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i sma-rowe 13 02 08* 0,5 Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodli-wienia.
3 Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym fil-try olejowe nieujęte w innych grupach), tka-niny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne za-nieczyszczone sub-stancjami niebez-piecznymi (np. PCB) 15 02 02* 0,5 Zbierane selektywnie do worków z two-rzywa sztucznego lub do pojemników w miejscach ich powstawania, a następnie magazynowane w oznakowanych, szczel-nych, zbiorczych pojemnikach, na uszczel-nionym betonem podłożu, w magazynku na odpady, w pomieszczeniu w części tech-nicznej Oczyszczalni ścieków zabezpieczo-nym przed dostępem osób nieupoważnio-nych. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodliwie-nia.
4 Zużyte urządzenia zwierające niebez-pieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212 16 02 13* 0,05 Zbierane selektywnie do specjalnego po-jemnika wyposażonego w zamknięcie i ma-gazynowane w wydzielonym pomieszcze-niu w budynku technicznym, na uszczel-nionym podłożu. Pomieszczenie jest za-mknięte przed dostępem osób nieupoważ-nionych. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku lub unieszkodliwie-nia.
Razem odpady niebezpieczne 1,55
Odpady inne niż niebezpieczne
5 Opakowania z papie-ru i tektury
15 01 01 0,5 Zbierane selektywnie w miejscach wytwo-rzenia, do wyznaczonych pojemników, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku
6 Opakowania z two-rzyw sztucznych 15 01 02 0,5 Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku
7 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szma-ty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03 0,05 Zbierane selektywnie w miejscach wytwo-rzenia, do wyznaczonych pojemników, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwienia
8 Zużyte urządzenia in-ne niż wymienione w 160209 do 160213 16 02 14 1,0 Magazynowane w wydzielonym miejscu w budynku technicznym lub są luzem, na pry-zmie, na utwardzonym placu, przy budynku technicznym. Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwienia.
9 Elementy usunięte z zużytych urządzeń in-ne niż 16 02 15 16 02 16 0,5 Zbierane selektywnie do kartonów i maga-zynowane w wydzielonym miejscu w bu-dynku technicznym lub magazynowane są luzem, na pryzmie, na utwardzonym placu, przy budynku technicznym Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwie-nia.
10 Mieszaniny metali 17 04 07 0,5 Przekazywane uprawnio-nym podmiotom do odzy-sku lub unieszkodliwie-nia.
11 Papier i tektura 20 01 01 0,05 Zbierane selektywnie w miejscach wytwo-rzenia, do wyznaczonych pojemników, ustawionych w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni. Przekazywane uprawnio-nemu podmiotowi do od-zysku
12 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01 0,5 Zbierane do pojemników wewnątrz budyn-ków zakładowych, skąd wynoszone są do zbiorczego pojemnika ustawionego na tere-nie oczyszczalni. Odbierane przez uprawniony podmiot z przeznaczeniem do składowania na skła-dowisku
Razem odpady inne niż niebezpieczne 3,1
Razem odpady z eksploatacji instalacji 4,65

Warunki gospodarowania odpadami:
• racjonalne korzystanie ze stosowanych materiałów eksploatacyjnych,
• przeprowadzanie systematycznych szkoleń w zakresie gospodarki odpadami,
• optymalizacja zużycia surowców,
• utrzymywanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym,
• przestrzeganie parametrów procesów technologicznych,
• analiza stosowanych technologii i norm zużycia materiałów pod kątem ilości wytwarzanych od-padów,
• kontrolowanie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów,
• selektywne magazynowanie odpadów,
• lokalizacja miejsc magazynowania odpadów w miejscach wykluczających przypadkową emisję do powietrza, ziemi oraz wód gruntowych,
• magazynowanie odpadów w sposób zapewniający zabezpieczenie przed dostępem osób nie-upoważnionych,
• przekazywanie odpadów tylko uprawnionym podmiotom posiadającym uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami.

IV. Sposoby ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
Instalacja zlokalizowana jest w odległości ponad 150 km od granic państwa. Prowadzony proces technologiczny w instalacji oczyszczania ścieków z OSM w Piątnicy z uwagi na swoje ograniczone rozmiary i wykazany nieznaczny lokalny zasięg oddziaływania nie będzie powodował transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Funkcjonowanie Instalacji nie powoduje i nie będzie powodowało transgranicznych oddzia-ływań na środowisko, stąd nie określa się sposobów ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.
V. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mają-ce na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich sys-tematycznego nadzorowania.
1. Wszystkie procesy technologiczne, magazynowanie materiałów pomocniczych, magazyno-wanie wytwarzanych odpadów odbywać się będzie na szczelnej powierzchni.
2. Prowadzony będzie systematyczny nadzór technologiczny nad pracą instalacji oraz stanem technicznym urządzeń w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności oraz przypadków wy-stąpienia niekontrolowanych wycieków.
3. Wszystkie urządzenia związane z odprowadzaniem ścieków będą utrzymywane we właści-wym stanie technicznym.

IV. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewiden-cjonowania wielkości emisji
1. Zakres monitoringu procesów technologicznych
W instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy prowadzony jest system monitoring procesu technologicznego od momentu dopływu ścieków surowych do oczyszczalni do momentu odprowadzenia do odbiornika ścieków oczyszczonych.
Procesy technologiczne są monitorowane ze względu na utrzymanie parametrów jakościowych w fazie realizacji zobowiązań certyfikacyjnych. Operator posiada wdrożony i zatwierdzony system ISO 14001:2004 - system zarządzania środowiskowego.
Monitoring procesu oczyszczania ścieków obejmuje znaczną liczbę parametrów. Dotyczą one ściśle parametrów procesowych na każdym etapie.
Monitoring procesów technologicznych jest prowadzony w odniesieniu do emisji
i utrzymania odpowiednich wskaźników:
 jakości ścieków surowych,
 jakości i ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych,
 wytworzonych odpadów,
 zużycia wody,
 zużycia energii elektrycznej,
 zużycia substancji chemicznych,
 wnoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Parametry pracy oczyszczalni są monitorowane i sterowane komputerowo z zastosowaniem systemu wizualizacji i sterowania SCADA o nazwie In Touch.
2. Monitoring odprowadzanych ścieków

Monitoring oczyszczonych ścieków przemysłowych i bytowych odprowadzanych do rzeki Narwi obejmuje:
1. Dobowy pomiar i rejestr ilości odprowadzanych ścieków.
2. Wykonywanie badań jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z poniższymi warunkami:
a) miejsce reprezentatywne poboru prób do analiz – Wylot koryta odpływowego ścieków do rzeki Narwi w km 201,5;
b) częstotliwość: w równych odstępach w czasu w ciągu roku, z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące;
c) zakres wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do rzeki Narew obejmuje:
 pH
 BZT5 [mgO2/dm3]
 ChZT –Cr [mgO2/dm3]
 Zawiesiny ogólne [mg/dm3]
 Azot ogólny [mgN/dm3]
 Azot amonowy [mgNNH4/dm3]
 Azot azotynowy [mgNNO2/dm3]
 Fosfor ogólny [mgP/dm3]
3. Monitoring wód opadowych
Nie dotyczy.
Zakres gospodarowania wodami opadowymi na terenie oczyszczalni nie wymaga prowa-dzenia monitoringu.
4. Monitoring parametrów technicznych
Parametry techniczne są monitorowane w powiązaniu z systemem monitorowania efektyw-ności wykorzystania zasobów.
Urządzenia techniczne podlegające Urzędowi Dozoru Technicznego są regularnie badane i wystawiane są świadectwa przeglądu UDT. Monitorowany jest czas pracy urządzeń, ich wydaj-ność i stan techniczny.
Monitoring parametrów technicznych obejmuje:
 rejestr urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego i wystawianie świadectwa przeglądu UDT,
 okresowe przeglądy techniczne maszyn i urządzeń.
5. Monitoring wytwarzanych odpadów
Zakres monitoringu odpadów obejmuje prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.). Operator instalacji do oczyszczania ścieków – OSM w Piątnicy zobowiązany jest do:
1. Prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wytwarzanych zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, z zastosowaniem następujący dokumen-tów:
 karty przekazania odpadów,
 karty ewidencji odpadów,
przy zastosowaniu obowiązujących dokumentów do ewidencji odpadów, zgodnie z Rozporządze-niem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973).
Posiadacz odpadów jest obowiązany do przechowywania dokumentów ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.
Celem prowadzenia ewidencji odpadów jest zapewnienie kontroli nad wytwarzanymi odpadami oraz nad ich obrotem, od miejsca powstawania do miejsca wykorzystywania lub unieszkodliwienia.
2. Sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpada-mi i przekazywania go w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów
6. Monitoring poboru wody
Woda dla potrzeb funkcjonowania instalacji pobierana jest z wodociągu wiejskiego.
W związku z powyższym nie wskazuje się monitoringu pobieranej wody.
Dostawca wody określa warunki poboru wody, w tym również zasady pomiaru ilości pobie-ranej wody.
7. Monitoring efektywności wykorzystania zasobów
Ilość surowców jest ewidencjonowana na potrzeby własne jak i na potrzeby audytu ze-wnętrznego.
Operator instalacji oczyszczania ścieków - OSM Piątnica, posiada wdrożony i zatwierdzony system ISO 14001:2004 - system zarządzania środowiskowego.
8. Monitoring efektywności wykorzystania energii
Monitoring zużycia energii elektrycznej obejmuje ewidencjonowanie dobowego zużycia energii elektrycznej, zużycia energii elektrycznej na 1 m3 oczyszczanych ścieków oraz zużycia energii elektrycznej na usunięcie ładunku 1 kg ChZT.
Wyniki pomiarów są przedmiotem analiz zmierzających do ograniczenia zużycia energii elektrycznej.
9. Monitoring jakości powietrza
Nie dotyczy.
W związku z brakiem standardów emisyjnych oraz brakiem przekroczeń standardów jakości środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do atmosfery dla instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy nie występuje potrzeba prowadzenia ciągłego bądź okresowego monitoringu emi-sji gazów i pyłów do atmosfery.
10. Monitoring hałasu
Zgodnie z § 10. 2. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości po-bieranej wody (Dz. U. 2014 poz. 1542) okresowe pomiary hałasu w środowisku, który jest wyrażo-ny wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeq D i LAeq N), prowadzi się dla instalacji, dla której zostało wydane pozwolenie zin-tegrowane.
W związku z powyższym ustala się następujący, okresowy zakres monitoringu hałasu emi-towanego z instalacji:
- raz na 2 lata w punkcie pomiarowym położonym 1,5 m od elewacji budynku zlokalizowa-nego w miejscowości Czarnocin, działka nr 688/2 (posesja 1a), na wysokości 1,5 m (w świetle za-mkniętego okna).
Ponadto należy prowadzić rejestr urządzeń emitujących hałas, położonych na zewnątrz bu-dynków technologicznych. W rejestrze należy umieszczać nazwę i typ urządzenia emitującego ha-łas, ewentualnie jego poziom mocy akustycznej.
11. Monitoring jakości gleb
Nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu jakości gleb.
Sposób zagospodarowania i użytkowania terenu w granicach oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie wskazuje na konieczność prowadzenia monitoringu jakości gleb.
12. Zasady gromadzenia i przekazywania wyników monitoringu
Zgodnie z wymogami prawa obowiązującym w tym zakresie tj. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych
w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366).
Wyniki pomiarów okresowych występujących w poszczególnych komponentach środowiska oraz wykonywanych analiz ciągłych (np. badania odprowadzanych ścieków) są ewidencjonowane i przechowywane w formie dokumentów pisanych lub/i ich zapisów elektronicznych w siedzibie Wnioskodawcy oraz wykorzystywane do sporządzania wymaganych prawem sprawozdań oraz udo-stępniane jednostkom kontrolującym.
Okresowe zestawienia zbiorcze są udostępniane do wglądu na każde żądanie uprawnionego organu kontrolnego oraz przekazywane właściwemu organowi w przewidzianym terminie.
Wszystkie wyniki prowadzonych pomiarów emisji będą przechowywane przez 5 lat od za-kończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.
Ustala się następujący sposób monitoringu:
 prowadzić rejestr jakości ścieków surowych,
 prowadzić rejestr jakości i ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych,
 prowadzić rejestr wytworzonych odpadów,
 prowadzić kontrolę wskaźników zużycia energii elektrycznej i materiałów pomocniczych (sub-stancji chemicznych),
13. Sposób osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości
Eksploatowana instalacja i stosowane technologie należą do nowoczesnych rozwiązań
w dziedzinie oczyszczania ścieków. W wyniku doskonalenia technologii oczyszczania ścieków, ra-cjonalizacji zużycia środków chemicznych, energii, wody oraz postępowania z odpadami osiągnięto wysoki poziom ochrony środowiska jako całości.
W procesie technologicznym zapobiega się zanieczyszczeniom, co wyraża się przede wszystkim w dążeniu do ograniczenia ich powstawania poprzez stosowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących emisje wprowadzane do środowiska, głównie w zakresie oczyszczania ście-ków.
W instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy prowadzony jest system monitoringu procesu technologicznego od momentu dopływu ścieków surowych do oczyszczalni do momentu odprowadzenia do odbiornika ścieków oczyszczonych.
Procesy technologiczne są monitorowane ze względu na utrzymanie parametrów jakościo-wych w fazie realizacji zobowiązań certyfikacyjnych. Operator posiada wdrożony i zatwierdzony system ISO 14001:2004 - system zarządzania środowiskowego, co pozwala na pełną optymalizację procesów technologicznych i towarzyszących.
Parametry pracy oczyszczalni są monitorowane i sterowane komputerowo z zastosowaniem systemu wizualizacji i sterowania SCADA o nazwie In Touch.
Substancje stosowane w oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie znajdują się na liście substancji niebezpiecznych kwalifikujących Zakład do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W instalacji oczyszczania ścieków OSM w Piątnicy stosuje się techniczne i organizacyjne metody ochrony środowiska jako całości, przez co zapobiega się emisji zanieczyszczeń do środowi-ska. m.in. poprzez:
 utrzymywanie wszystkich urządzeń we właściwym stanie technicznym i eksploatowanie ich w oparciu o stosowne instrukcje,
 prowadzenie okresowych kontroli technicznych i sprawności wszystkich urządzeń wchodzą-cych w skład instalacji,
 prowadzenie regularnych kontroli stanu zabezpieczeń przed awaryjnymi wyciekami substancji do środowiska.
Ze względu na to, iż instalacja aktualnie pracuje przy mniejszym obciążeniu ilościowym
i jakościowym dopływających ścieków niż jej maksymalna przepustowość i zdolność oczyszczania, proponuje się następujący sposób monitoringu:
 prowadzić rejestr ilości i jakości ścieków surowych i oczyszczonych ,
 kontroli dochodzenia do maksymalnej przepustowości.
14. Postępowanie po zakończeniu działalności instalacji i urządzeń
Wnioskodawca nie przewiduje zakończenia działania instalacji. Ciągły rozwój i prężne sta-nowisko na rynku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy warunkuje, że cały Zakład,
w tym także przedmiotowa instalacja oczyszczania ścieków ma perspektywę długiego okresu funk-cjonowania.
Jednak w przypadku konieczności zakończenia działalności Spółdzielni, zajdzie możliwość adaptacji obiektów przedmiotowej instalacji dla potrzeb innego zakładu lub gospodarki komunal-nej.
W przypadku kompletnej likwidacji instalacji zajdzie potrzeba przeprowadzenia prac de-montażowych polegających na:
 demontażu maszyn i urządzeń do oczyszczania ścieków, wywiezieniu ich, ponieważ mogą one być wykorzystane w innym zakładzie,
 pracach rozbiórkowych obiektów budowlanych,
 wywożeniu zdemontowanych urządzeń i materiałów budowlanych,
 utylizacji substancji i materiałów niebezpiecznych,
 segregacji wytworzonych odpadów i ich zagospodarowaniu zgodnie z przepisami ustawy o od-padach.
15. Wnioskodawca zobowiązany jest do:
 Stosowania metod i sposobów prowadzenia instalacji, określonych w wydanej decyzji pozwo-lenie zintegrowane w tym usuwania wytwarzanych odpadów na podstawie umowy cywilno-prawnej z odbiorcą po sprawdzeniu uprawnień na transport, odzysk lub unieszkodliwianie od-padów.
 Przekazywania Staroście Łomżyńskiemu wyników pomiarów emisji w terminie 30 dni od dnia ich wykonania. Wszystkie wyniki pomiarów, są także przekazywane Wojewódzkiemu Inspek-torowi Ochrony Środowiska w Łomży.
 Sporządzenia szczegółowego raportu (analizy) obejmującego realizacje ustaleń wydanej decy-zji pozwolenie zintegrowane po pięciu latach licząc od dnia uzyskania pozwolenia zintegrowa-nego.
 Sporządzenia szczegółowego raportu (analizy) ustaleń wydanej decyzji pozwolenie zintegro-wane w przypadku, gdy zostaną opracowane najlepsze dostępne techniki dla instalacji oczysz-czania ścieków lub jeżeli wynikać to będzie z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepisów o ochronie środowiska.

V. Termin ważności pozwolenia
Pozwolenie zintegrowane wydaje się na czas nieoznaczony.


POUCZENIE
Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku, gdy na-stąpią zmiany BAT pozwalające na znaczne zmniejszenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztów lub, gdy będzie to wynikać z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian wyni-kających z przepisów o ochronie środowiska.

U Z A S A D N I E N I E
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy wnioskiem z dnia 8 maja 2015 roku zwróci-ła się o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków. Pismem z dnia 8 maja 2015 r. znak ROŚB.6222.1.2015 wezwano OSM w Piątnicy do przedłożenia dowodu wniesienia opłaty skarbowej oraz opłaty rejestracyjnej, wymaganej art. 210 ustawy Prawo ochrony środowiska obliczonej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierp-nia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U. 2014, poz 1183) - dowody uiszczenia opłaty skarbowej oraz rejestracyjnej zostały złożone w dniu 19 maja 2015 r.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.2014, poz. 1169) instalacje do oczyszczania ścieków zakwalifikowane zostały do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości kwalifikuje się do uzy-skania pozwolenia zintegrowanego.
Przedłożony wniosek zawierał wszystkie wymagane prawem informacje o instalacji i zawie-rał opis następujących zagadnień:
1/ część I – formalna: informacja o wnioskodawcy i instalacji oraz oświadczenia prowadzą-cego instalację,
2/ część II – informacyjno-opisowa, zawierająca informacje ogólne o przedmiocie wniosku, charakterystykę wykorzystywanych instalacji, tj. surowce i materiały pomocnicze, inne substancje energia zużywana przez instalację, wszystkie rodzaje emisji dla każdego z komponentów środowi-ska, charakterystykę oddziaływania na środowisko instalacji,
3/ część III – operacyjna, zawierająca sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływa-nia na środowisko (na każdy z komponentów środowiska i środowiska jako całości), wnioskowane dopuszczalne parametry emisyjne i jakości środowiska, uzasadnienie dla proponowanych wielkości emisji, wnioskowany zakres monitoringu i sprawozdawczość, warunki weryfikacji i zmiany treści pozwolenia.
Do wniosku załączono raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko dla terenu instalacji do oczyszczania ścieków okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy, ul. Forteczna 3,18-421 Piątnica, z którego wynika, że teren istniejącej oczyszczalni ścieków OSM w Piątnicy nie jest zanieczyszczony, tj. gleba, zie-mia, woda nie zawierają zanieczyszczeń istotnymi substancjami stwarzającymi zagrożenie.
Przedstawiony wniosek spełnia wymagania formalne określone w art. 208 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dnia 25 maja 2015 roku Starosta Łomżyński obwieszczeniem nr ROŚB.6222.1.2015 podał do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku i wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do oczyszczania ścieków Okrę-gowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-blicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w siedzibie Wnioskodawcy. W obwieszczeniu poinformowano społeczeństwo o możliwości i sposo-bie wnoszenia uwag i wniosków w terminie 21 dni od ukazania się zawiadomienia. W wyznaczo-nym terminie nie wniesiono żadnych uwag i wniosków.
W myśl art. 10 kpa zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Udzielając niniejszego pozwolenia tut. Organ przeanalizował przedstawione we wniosku in-formacje dotyczące prowadzonej działalności, szczegółowe zasady i procedury jej prowadzenia,
w tym metody ochrony poszczególnych komponentów środowiska oraz techniki ochrony środowi-ska jako całości, polegające na doborze technologii bezpiecznych dla środowiska, efektywnej go-spodarce materiałowo – surowcowej, energetycznej i wodno-ściekowej oraz bezpiecznego dla śro-dowiska zakończenia działalności instalacji i urządzeń.
Z przeprowodzanych analiz wynika, że ścieki dopływające do oczyszczalni charakteryzują się średnimi wartościami wskaźników zanieczyszczeń znacznie poniżej zakładanych w projekcie oczyszczalni. W związku z powyższym stwierdzić można, iż jakość ścieków surowych przyjęta do projektu oczyszczalni uwzględnia znacznie wyższe stężenia zanieczyszczeń od wartości rzeczywi-stych. Jest to potwierdzeniem tego, że zainstalowane na oczyszczalni ścieków urządzenia będą w stanie zredukować ładunek zanieczyszczeń wprowadzanych na oczyszczalnię do jakości wymaga-nej prawnie, jak dla ścieków wprowadzanych do środowiska.
Gospodarka odpadami odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zabezpiecza środowisko przed ich ewentualnym negatywnym oddziaływaniem. Odpady magazynowane będą w sposób selektywny, w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w szczelnych pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do właściwości poszczególnych rodzajów odpadów. Wytwarzane od-pady w związku z eksploatacją instalacji przekazywane będą uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania.
Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż eksploatacja przedmiotowych instalacji nie będzie powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalacje ma tytuł prawny zgodnie z art. 144 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Jedno-cześnie organ przypomina, iż do obowiązków przedsiębiorcy należy prowadzenia działalności, przy dobraniu takich parametrów eksploatacyjnych, aby nie była uciążliwa dla otoczenia i nie powodo-wała przekroczeń standardów jakości środowiska.
W związku z brakiem konkluzji BAT dla instalacji oczyszczania ścieków, do dnia wydania pozwolenia zintegrowanego, wielkości dopuszczalnej emisji nie odniesiono do granicznych wiel-kości emisyjnych oraz nie określono zakresu i sposobu monitorowania wielkości emisji zgodnych z tymi konkluzjami – zgodnie z art. 211 ust. 3 i ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Wnioskowane dopuszczalne wielkości emisyjne nie powodują i nie będą powodować prze-kroczeń wartości odniesienia dla poszczególnych zanieczyszczeń, określonych w przepisach prawa, w obszarze oddziaływania instalacji, a także na terenach najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz na granicy państwa.
Zgodnie z art. 188 ust. 2b w związku z art. 202 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska w decyzji wskazano numer identyfikacji podatkowej NIP oraz numer REGON posiadacza odpadów, wyszczególniono rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania z uwzględnieniem ich podsta-wowego składu chemicznego i właściwości, określono dalszy sposób gospodarowania tymi odpa-dami, wskazano sposób i miejsca magazynowania odpadów oraz wskazano sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego odziaływania na środo-wisko.
Podczas funkcjonowania instalacji prowadzony będzie monitoring środowiska w zakresie określonym w niniejszej decyzji. Ponadto zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 12 ww. ustawy ustalono za-kres, sposób i termin przekazywania corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w niniejszym pozwoleniu zintegrowanym.
Przedstawione we wniosku zasady i procedury dotyczące prowadzonej działalności zapewnia-ją ochronę poszczególnych komponentów środowiska i ochronę środowiska jako całości oraz bez-pieczne dla środowiska zakończenie działania instalacji.
Z analizy dotyczącej oddziaływania przedmiotowych instalacji na poszczególne elementy środowiska stwierdza się, że ich oddziaływanie ma charakter lokalny i dotyczy najbliższego oto-czenia - oddziaływanie transgraniczne na środowisko nie występuje.
Reasumując stwierdza się, że w aktualnym stanie prawnym, przyjęte przez wnioskodawcę rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne do prowadzenia instalacji do oczyszczania ścieków, spełniają wymagania niezbędne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla tych insta-lacji.
Zgodnie z art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, z chwilą, gdy niniejsza decyzja stanie się ostateczna, wygasają pozwolenia wymienione w art. 181 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 dotyczące instalacji wraz z obiektami towarzyszącymi, objętej pozwoleniem zin-tegrowanym.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwo-ławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.

z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa


Otrzymuje:
1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy
18-421 Piątnica, ul. Forteczna 3
2. A/a
Do wiadomości:
1. Marszałek Województwa Podlaskiego
15-888 Białystok, Kard. S. Wyszyńskiego 1
2. Minister Środowiska – elektroniczna kopia
00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54
3. Wójt Gminy Piątnica
18-421 Piątnica, ul. Stawiskowska 53
4. Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku
Delegatura w Łomży
18-402 Łomża, ul. Akademicka 2
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13 B.
6. Mirosław Godula
Gospodarstwo Rybackie Łomża
18-400 Łomża, ul. Nowogrodzka 37

Za wydanie niniejszej decyzji dokonano zapłaty opłaty skarbowej w kwocie 2011,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące jedenaście 00/00) zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783).
Data powstania: środa, 1 lip 2015 08:19
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 08:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 lis 2017 13:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 6033 razy