BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 listopada 2016 r. wydał decyzję nr 432/2016, znak ROŚB.6740.1.430.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynku inwentarskiego – obory w zabudowie zagrodowej o część przeznaczoną do obsady 211 DJP (docelowa łączna obsada w budynku 361DJP) w systemie chowu bezściółkowego z wewnętrznym zbiornikiem na gnojówkę (kanały podrusztowe) o pojemności 2300m3 na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 109 położonym w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 14:26
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2016 14:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 1 lut 2018 09:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1731 razy