BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126) Starosta Łomżyński zawiadamia, na wniosek z dnia 24 kwietnia 2018r. uzupełniony pismem z dnia z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szczepańskiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej nr S61 na odcinku „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła) w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła)” na długości około 7,186km [S61] + DK 63 [GP] 8,907km, gmina Łomża, powiat łomżyński i gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie”.

 na wniosek z dnia 24 kwietnia 2018r. uzupełniony pismem z dnia z dnia 9 maja 2018 r. (data wpływu 11 maja 2018 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Szczepańskiego w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych w celu uzupełnienia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zoptymalizowania dokumentacji projektowej drogi ekspresowej nr S61 na odcinku „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła) w ramach zadania „Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe” (z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód” (bez węzła)”  na długości około 7,186km [S61] + DK 63 [GP] 8,907km, gmina Łomża, powiat łomżyński
i gmina Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie”.

           Celem opracowania jest uzupełnienie warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowana budowę drogi ekspresowej S61 na odcinkach wymienionych wyżej. Zakres projektowanych robót obejmuje m. in.:

  • wytyczenie i wykonanie otworów wiertniczych (225 otworów geologiczno – inżynierskich o głębokości 4,0 - 17,0 m i łącznej długości 1721mb z 20% rezerwą) oraz 127 sondowań statycznych CPTU o głębokości 4,0 – 17,0 m i łącznej długości 848 mb, 130 sondowań dylatometrycznych DMT o głębokości 4,0 – 17,0 m o łącznej długości 953 mb, 14 sondowań sondą stożkowo – krzyżakową SLVT o głębokości 4,0 – 6,0 m i łącznej długości 66 mb, 8 sondowań dynamicznych DPSH o głębokości 6,0 – 17,0m i łącznej długości 93 mb, (dodatkowo 20 % rezerwa),
  • likwidacja otworów,
  • kartowanie geologiczno - inżynierskie,
  • badania makroskopowe przewiercanych gruntów wraz z poborem próbek, obserwacje
    i pomiary hydrologiczne,
  • dozór nad pracami i kierowanie robotami geologicznymi,
  • wykonanie badań laboratoryjnych,
  • prace kameralne zakończone wykonaniem dokumentacji i przedłożenie jej organowi w celu zatwierdzenia.

Dodatkowo zakłada się, że liczba i metraż sondowań dynamicznych może ulec zmianie w zależności od stwierdzenia w trakcie wierceń budowy podłoża, tj. występowania gruntów niespoistych na przewidywanym poziomie posadowienia projektowanych obiektów.

Zmiany w zakresie głębokości oraz liczby zaprojektowanych otworów badawczych mogą zostać dokonane na wniosek projektanta lub geologa dozorującego wyłącznie w obrębie nieruchomości wykazanych w niniejszym projekcie. Liczba oraz zakres sondowań statycznych może zostać skorygowana przez projektanta lub geologa dokumentującego w zależności od napotkanych warunków gruntowych.

            Pod względem administracyjnym odcinek drogi objęty projektowanymi robotami geologicznymi przebiega przez teren gminy Łomża, powiat łomżyński oraz gminy Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych przedstawia się następująco:

 

GMINA ŁOMŻA

Obręb Boguszyce:

44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53/2, 53/3, 53/4, 54, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 57, 58, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166/1, 169/1, 170/1, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189/1, 189/2, 192/6, 193, 197, 198/1, 207, 208/6, 209, 210, 211, 212, 213, 218, 219, 220, 221, 238, 239, 240/1, 240/2, 241, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 302, 303, 308/4, 308/11, 308/12, 308/14, 308/15, 308/16, 370, 375, 377, 380, 385, 391/1, 392, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 415, 416, 418

Obręb Dłużniewo:

2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/5, 7, 8/1, 9/1, 9/2, 10, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, 25/3, 52/1, 52/5, 52/7, 52/12, 52/13, 52/17, 53, 54/1, 54/2, 55/10, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 60/4, 60/5, 67, 68, 69, 70, 75, 76

Obręb Giełczyn:

89/2, 111/1, 112, 113/2, 114, 115, 116/1, 116/2, 128, 129, 130/1, 130/4, 130/5, 143, 144, 145, 146, 147, 148/6, 148/7, 149/2, 150/2, 151, 153/2, 154/3, 155, 165, 166, 168, 169/2, 170/1, 170/2, 174, 175/14, 175/15, 178/3, 181, 182, 183/5, 184, 185/16, 186/7, 186/22, 187/1, 187/2, 188/5, 188/13, 189/1, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/7, 191/8, 191/9, 191/10, 191/11, 191/12, 191/13, 191/16, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 205, 206, 207, 219, 220/9, 220/10, 220/14, 220/16, 220/17, 220/18, 220/19, 220/20, 220/22, 220/23, 220/24, 220/25, 220/26, 220/27, 221/10, 222/11, 223/6, 224/21, 225/2, 226, 227/2, 228/3, 229/4, 230, 231/4, 232/5, 232/6, 233, 234/9, 234/10, 234/11, 234/13, 235/8, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2, 245/2, 248, 251/7, 251/8, 251/9, 251/10, 251/11, 425, 427, 428/1, 428/2, 429, 430, 431, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 434, 435, 436/1, 436/2, 437, 438, 439, 440, 441, 445, 446, 447, 448, 458/3, 459/12, 462, 463, 464, 465, 487/8, 498

Obręb Jarnuty:

1/3, 2/1, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 5/1, 5/2, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9, 10/1, 14/3, 14/4, 14/8, 14/9, 14/10, 15/1, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6, 15/7, 17/1, 17/2, 17/3, 31/2, 31/5, 31/6, 32, 33, 34, 35/1, 35/2, 36/1, 36/2, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/3, 39/4, 40, 41, 42, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 44/3, 45, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 47/3, 47/4, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 63, 64, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 130, 134, 135, 136, 146/2, 147, 148, 149

Obręb Kisiołki:

21/7, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 24/1, 24/2, 24/4, 24/5, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 26/14, 26/16, 26/18, 26/19, 26/22, 26/23, 26/25, 26/26, 26/29, 26/30, 26/31, 26/32, 26/33, 27/1, 27/2, 28/1, 28/2, 29/2, 30, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 45, 46

Obręb Konarzyce:

469, 471, 472/2, 473, 474, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484/1, 484/2, 484/3, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 627, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674/1, 674/2, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682/3, 684, 686/2, 688/1, 689/1, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 724, 725, 727, 728, 730, 731, 733, 736, 739, 742, 745, 748, 751, 754, 757, 760, 763, 766, 769, 772, 773, 774/2, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814,  852, 853, 854, 855, 856, 859, 860, 862, 863, 865, 866, 868, 870, 884, 885, 886/1, 886, 887, 888, 889/1, 890, 896, 897, 900/1, 900/2, 901/1

Obręb Podgórze:

18, 19/2, 20/1, 20/2, 21,  28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42,  43, 44, 45, 46, 147/2, 148/2, 170, 177, 331, 332, 333, 334, 335, 378, 379, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 399, 400, 401/1,401/2, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 415, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,

 

 

Obręb Sierzputy Młode:

14/1, 15, 16, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 22/4, 22/8, 22/9, 22/11, 23/1, 23/2, 23/3, 23/7, 23/16, 23/19, 23/24, 23/25, 23/26, 23/27, 23/28, 23/29, 23/30, 23/31, 24, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 40, 84, 85

Obręb Stare Modzele:

1, 42, 43, 44, 45, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 120, 121, 122, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 124, 140, 142, 273, 406/3, 406/4, 407/2, 408/2, 409/2, 410/2, 411/2, 418/1, 419/1, 419/7, 419/8, 419/9, 419/11, 419/12, 419/13, 419/15, 419/17, 419/19, 419/20, 419/23, 419/24, 419/25, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425, 426, 427, 428, 442/1, 442/2, 496

Obręb Andrzejki:

100, 101

GMINA ZAMBRÓW

Obręb Czerwony Bór

146/1, 146/2, 147/1, 158, 240, 133, 134, 135, 136/1, 136/2, 232, 233

 

            Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania.

Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Z uprawniania tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W związku z tym informuję, że postępowanie prowadzi Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska                                i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Łomży,  ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321, tel. 86 215 69 21.

            Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Wójta Gminy Łomża oraz Wójta Gminy Zambrów o wyrażenie opinie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Łomży, Urzędu Gminy Łomża oraz Urzędu Gminy Zambrów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 15 maj 2018 13:39
Data opublikowania: wtorek, 15 maj 2018 14:01
Data edycji: środa, 16 maj 2018 10:42
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1498 razy
Ilość edycji: 2