BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r., poz. 283 tekst jednolity/ podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 06.08.2020 r. wydano decyzję nr 391/2020, znak: ROŚB.6740.1.397.2020 o zmianie ostatecznej decyzji Starosty Łomżyńskiego nr 257/2018 z dnia 29 maja 2018 r. znak: ROŚB.6740.1.143.2018 wydanej dla Pani Agaty Szczygieł, zam. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka, Pana Dariusza Szczygieł, zam. ul. Jodłowa 23,15-523 Grabówka i Pana Adama Bargłowskiego, zam. ul. Skorupska 28/12, 15-523 Białystok prowadzących działalność gospodarczą pn.: SOLARPROJEKT S.C. ul. Jodłowa 23, 15-523 Grabówka, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę instalacji paneli fotowoltaicznych – elektrowni słonecznej o mocy 999,9KW z niezbędnymi obiektami oraz infrastrukturą techniczną na działce numer 113 obręb ewidencyjny 0013 Koziki, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo, przeniesionej decyzją z dnia 20 sierpnia 2018 r., znak: ROŚB.6740.1.143.2018 na rzecz PV Podlasie 2 Sp. z o.o., ul. Południowa 11a, 97-216 Czerniewice.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 sie 2020 12:56
Data opublikowania: środa, 12 sie 2020 13:20
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 50 razy