BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r., poz. 283 tekst jednolity/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17.09.2020 r. wydano decyzję nr 470/2020, znak: ROŚB.6740.1.471.2020 o pozwoleniu na budowę budynku obory o obsadzie 425 DJP (docelowa obsada w gospodarstwie 572,5DJP) z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 4900m3 , podziemnym zbiornikiem na nieczystości o pojemności 9,5m3 oraz zbiornika na popłuczyny o pojemności 20,0m3 w zabudowie zagrodowej na działce nr 141 obręb ewidencyjny 0013 Kalinowo, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 18 wrz 2020 10:51
Data opublikowania: piątek, 18 wrz 2020 10:54
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 36 razy