BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID Kownaty - Olszyny, wieś Kałęczyn

czwartek, 23 wrz 2021 07:59
Na podstawie art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna z dnia 13 września 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 644 B Kownaty – Olszyny na odcinku od DW 668 do wsi Kałęczyn,

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zgromadzeniu dodatkowych materiałów i dokumentów - ZRID Jankowo - Skarbowo

czwartek, 23 wrz 2021 07:55
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że zostały zgromadzone dodatkowe materiały i dokumenty w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Nowogrodu z dnia 04 stycznia 2021 r. uzupełnionego dnia 03 września 2021 r. dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105837B we wsi Jankowo Skarbowo, gm. Nowogród”, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

wtorek, 21 wrz 2021 12:18
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki – Drogoszewo – DK nr 61 na odc. dł. ok. 3,1, gm. Miastkowo

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.166.2021.DK

wtorek, 21 wrz 2021 08:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania "Budowa drogi gminnej nr 152095B ulica Bociania we wsi Podgórze na odcinku długości 400m" powiat łomżyński.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.71.2021

poniedziałek, 20 wrz 2021 15:25
Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną na dz. nr 124/3, obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica Inwestor: Alicja i Krzysztof Zalewscy

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 20 wrz 2021 12:10
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.70.2021

piątek, 17 wrz 2021 15:06
Zgłoszenie sieci wodociągowej na działce numer 142 i 35/8 obręb Morgowniki, gm. Nowogród Inwestor: Piotr Cekała

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.69.2021

piątek, 17 wrz 2021 14:22
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji tłoczno - grawitacyjnej na działkach numer 309, 317, 318 i 520 obręb ew. Stare Kupiski, jednostka ew. Łomża Inwestor: ELDOR-BUD Sp. z o. o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.68.2021

piątek, 17 wrz 2021 14:13
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągu rozdzielczego w miejscowości Sierzputy Zagajne na działce numer 82/1, obręb ew. Sierzputy Zagajne gm. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.67.2021

piątek, 17 wrz 2021 14:11
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 55/8 i 166/2, obręb Konarzyce, jednostka ew. Łomża Inwestor: Kamil Obrycki

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.56.2021

piątek, 17 wrz 2021 13:29
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na działkach nr 112, 113/1, 219 obręb ewidencyjny 0013 Szablak, jednostka ewidencyjna 200704_5 Nowogród. Inwestor : Gmina Nowogród. Brak sprzeciwu - 17.09.2021r.

Zgłoszenie instalacji wytwarząjącej pole elektromagnetyczne dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A.

czwartek, 16 wrz 2021 15:19
Lokalizacja instalacji: Pniewo, dz. nr 1570.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

czwartek, 16 wrz 2021 12:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1962B Kokoszki-Guty o dł. ok. 2000m

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie

czwartek, 16 wrz 2021 11:08

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.66.2021

środa, 15 wrz 2021 12:11
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 317 i 340 obręb ew. Stare Kupiski, gm. Łomża Inwestor: ELDOR-BUD Sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.65.2021

wtorek, 14 wrz 2021 14:06
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej PE Ø 90 o długości 138,0m wraz z hydrantem nadziemnym dn 80 na działkach numer 50, 48/22 obręb Stare Kupiski, gm. Łomża, Inwestor: Monika Pogroszewska

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.64.2021

poniedziałek, 13 wrz 2021 13:42
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działkach numer 305/4, 456/3, 319/11, 319/12, 312/6, 319/2 obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.53.2021

poniedziałek, 13 wrz 2021 13:21
Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną na działce nr 35/1, obręb 0030 Piątnica Poduchowna, jednostka ew. 200705_2 Piątnica. Inwestor: Wiesława i Zdzisław Jabłońscy Brak sprzeciwu - 10.09.2021r.

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

piątek, 10 wrz 2021 12:44
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 249/26, 249/27, 249/28 w miejscowości Nowogród, gm. Nowogród.

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca zmiany danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne

piątek, 10 wrz 2021 12:38
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 260/1 w miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica.

Informacja firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. dotycząca zmiany nazwy podmiotu prowadzącego na terenie powiatu łomżyńskiego instalacje wytwarząjące pole elektromagnetyczne

czwartek, 9 wrz 2021 14:15
Zawiadomienie firmy prowadzącej instalacje wytwarząjące pole elektromagnetyczne (stacje bazowe telefonii komórkowej) o zmianie nazwy spółki z Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. na Towerlink Poland Sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.63.2021

czwartek, 9 wrz 2021 11:36
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z częścią zewnętrzną doziemną oraz posadowieniem zbiornika naziemnego o pojemności 4850l na działce numer 159/2 obręb 0005 Jankowo Młodzianowo, jednostka ew. 200704_5 Nowogród Inwestor: Antoni Dąbkowski

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.62.2021

czwartek, 9 wrz 2021 11:31
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną na działce nr 2/6, obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica Inwestor: Beata i Andrzej Piotrowscy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.61.2021

czwartek, 9 wrz 2021 11:25
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną na działce nr 6/3 Piątnica Włościańska, gm. Piatnica Inwestor: Barbara i Jan Zysk

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.60.2021

czwartek, 9 wrz 2021 11:22
Zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną na działkach nr 343/2, 448/1, 448/2 obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piatnica. Inwestor: Marek Danielewski

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.59.2021

czwartek, 9 wrz 2021 11:11
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 1297/9, 1173/4, 1172, obręb Jednaczewo, gm. Łomża inwestor: Jarosław Kruszewski

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.52.2021

czwartek, 9 wrz 2021 10:40
Zgłoszenie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 55/5 obręb 0011 Janowo, jednostka ew. 200702_2 Łomża Inwestor: Wioletta Anna i Artur Kłys Brak sprzeciwu - 09.09.2021r.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.85.2021.ED

czwartek, 9 wrz 2021 08:15
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych w ramach przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 109674B Zabawa - od drogi wojewódzkiej nr 668 - do drogi krajowej nr 64, gmina Piatnica, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Dostawy

środa, 8 wrz 2021 12:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup z dostawą soli drogowej gatunku „DR” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

środa, 8 wrz 2021 12:25
aktualizacja Planu postepowań zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.51.2021

środa, 8 wrz 2021 11:13
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej fi 90 o długości 430,0m wraz z hydrantem nadziemnym DN80 na działkach numer 94/11, 94/6 i 98/15 obręb ew. 0042 Zosin, jednostka ew. 200702_2 Łomża Inwestor: Ewelina Dąbrowska - Moczulska Brak sprzeciwu - 07.09.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.50.2021

środa, 8 wrz 2021 09:53
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach numer 363/3 i 363/4 obręb 0027 Podgórze, jednostka ew. 200702_2 Łomża. Inwestor: Dariusz Jarocki Informacja o braku sprzeciwu: 07.09.2021r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.58.2021

czwartek, 2 wrz 2021 15:02
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działce nr 368, 484/2, 39, 41/3 obręb 0036 Stare Kupiski, jednostka ew. 200702_2 Łomża.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.57.2021

środa, 1 wrz 2021 13:24
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zez zbiornikiem naziemnym o poj. 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 340/4obręb Podgórze, gm. Łomża

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych/wyznaczeniu punktów granicznych

środa, 1 wrz 2021 11:27
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020 poz. 2052 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 13 września 2021 roku zostanie przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych/wznowienie znaków granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych określających granice nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 707, 712, 714, 717/2, 717/3, 726, 727/8, 728/4, 729/4, 730/5, 732/2, 733, 738, 739, 740, 741, 742, 743 – położone na terenie obrębu Serwatki [0010], w jednostce ewidencyjnej Nowogród - obszar wiejski [200704_5], powiat łomżyński oraz jako działki nr 745, 746/1, 747/1, 748/1, 749/1, 750/1, 751/1, 752/1, 763, 765, 751/3, 775/1, 776/1, 777/1, 778/1, 779/1, 788/1, 789/2 – położone na terenie obrębu Nowogród [0001], w jednostce ewidencyjnej Nowogród - miasto [200704_4], powiat łomżyński.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.56.2020

wtorek, 31 sie 2021 10:29
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na działkach nr 112, 113/1 i 219 obręb ewidencyjny 0013 Szablak, jednostka ewidencyjna 200704_5 Nowogród Inwestor: Gmina Nowogród

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.49.2021

poniedziałek, 30 sie 2021 12:13
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 62 obręb ew. Jeziorko, jednostka ew. Piątnica, Inwestor: Pan Krzysztof Kościelecki, Informacja o braku sprzeciwu - 24.08.2021r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.55.2021

środa, 25 sie 2021 15:16
Zgłoszenie budowy gazociągu na działkach numer 127, 181/1, 181/9 obręb Stara Łomża n/rz, gm. Łomża.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.54.2021

środa, 25 sie 2021 15:12
Zgłoszenie budowy gazociągu na działce nr 186 obręb Stara Łomża n/rz, gm. Łomża

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.48.2021

wtorek, 24 sie 2021 11:06
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w m. Stara Łomża nad Rzeką na działkach nr 1/3, 1/5, 2/1, 3/1, 70, 4/1, 5, 8/1, 9/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13, 14/1, 15/1, 16/1, 89, 247, 31, 32, obręb ew. Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik Pan Marcin Żyznowski Informacja o braku sprzeciwu - 24.08.2021r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.53.2021

wtorek, 24 sie 2021 10:41
Zgłoszenie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z częścią zewnętrzną doziemną na działce nr 35/1, obręb 0030 Piątnica Poduchowna, jednostka ew. 200705_2 Piątnica. Inwestor: Wiesława i Zdzisław Jabłońscy

Informacja firmy Orange Polska S.A. dotycząca zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

wtorek, 24 sie 2021 09:33
Lokalizacja instalacji: ul. Łomżyńska 42, Miastkowo, dz. nr ew. 286.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.52.2021

poniedziałek, 23 sie 2021 08:54
Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym na działce nr 55/5 obręb 0011 Janowo, jednostka ew. 200702_2 Łomża Inwestor: Wioletta Anna i Artur Kłys

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.47.2021

czwartek, 19 sie 2021 11:43
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Śniadowo, ul. Ostrołęcka na działce nr 241 obręb Śniadowo, gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo Informacja o braku sprzeciwu - 19.08.2021r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.51.2021

czwartek, 19 sie 2021 10:33
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej fi 90 o długości 430,0m wraz z hydrantem nadziemnym DN80 na działkach numer 94/11, 94/6 i 98/15 obręb ew. 0042 Zosin, jednostka ew. 200702_2 Łomża Inwestor: Ewelina Dąbrowska - Moczulska

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.50.2021

czwartek, 19 sie 2021 10:27
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem podziemnym o pojemności 2,7m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach numer 363/3 i 363/4 obręb 0027 Podgórze, jednostka ew. 200702_2 Łomża. Inwestor: Dariusz Jarocki

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.46.2021

czwartek, 19 sie 2021 09:31
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowości Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki i Sierzputy Zagajne na działkach numer 109, 107 obręb Jemielite Wypychy, 72 obręb Sierzputy Marki, 85, 84, 80, 82/1 obręb Sierzputy Zagajne, gm. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo Informacja o braku sprzeciwu - 19.08.2021r.

Informacja firmy PGE Dystrybucja S.A. dotycząca aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

środa, 18 sie 2021 12:34
Rodzaj instalacji: napowietrzna linia elektorenergetyczna o napięciu znamionowym 110 kV Łomża 1 - Zambrów

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.45.2021

środa, 18 sie 2021 12:27
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Śniadowo, ul. Cmentarna na działce nr 406, obręb Śniadowo, gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo Informacja o braku sprzeciwu - 18.08.2021r.

Informacja firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. dotycząca aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

środa, 18 sie 2021 11:43
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 43/5 i 44/5 Kisielnica, gm. Piątnica

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.44.2021

środa, 18 sie 2021 11:34
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szczepankowo na działce nr 966/3 obręb Szczepankowo, gm. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo Informacja o braku sprzeciwu - 18.08.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.43.2021

środa, 18 sie 2021 09:30
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Jakać Młoda na działce nr 107, obręb Jakać Młoda, gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo Informacja o braku sprzeciwu - 18.08.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.42.2021

środa, 18 sie 2021 08:58
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowości Żebry i Stare Konopki na działkach nr 93, 84/1, 34/4 obręb Żebry i 53, 54/2, 56, 55, 61 obręb Stare Konopki, gm. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo Informacja o braku sprzeciwu - 18.08.2021r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.36.2021

poniedziałek, 16 sie 2021 13:29
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia w technologii polietylenowej PE dn 40 na odcinku 1÷4 w ul. Ogrodowej w Piątnicy Poduchownej na działkach nr 39/5 i 39/11, obręb ew. Piątnica Poduchowna, jednostka ew. Piątnica Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik Pani Sylwia Kozłowska - Kaliś Informacja o braku sprzeciwu: 09.08.2021r.

Informacja o wydaniu postanowienia w trybie art. 111 § 1a K.p.a. zmieniającego decyzję z dnia 20 lipca 2021 r. znak: ROŚB.6222.1.2017 zmieniającą pozwolenie zintegrowane

środa, 11 sie 2021 10:50
na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę udzielone Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.39.2021

czwartek, 5 sie 2021 11:15
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika podziemnego o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1106, obręb ewidencyjny 0001 Nowogród, jednostka ewidencyjna 200704_4 Nowogród. Inwestor: Tomasz Andrzej Guz Zaświadczenie o braku sprzeciwu - 04.08.2021 r.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.38.2021

czwartek, 5 sie 2021 10:26
Zgłoszenie budowy kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV o długości trasowej 72mb na działkach nr 63/4, 83, 61/5, 61/4, obręb ewidencyjny 0010 Grzymały Szczepankowskie, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin reprezentowana przez pełnomocnika Pana Mariusza Kłokowskiego Zaświadczenie o braku sprzeciwu - 03.08.2021 r.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.48.2021

poniedziałek, 2 sie 2021 15:09
Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia zlokalizowanej w m. Stara Łomża nad Rzeką na działkach nr 1/3, 1/5, 2/1, 3/1, 70, 4/1, 5, 8/1, 9/3, 10/1, 11/1, 12/1, 13, 14/1, 15/1, 16/1, 89, 247, 31, 32, obręb ew. Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pełnomocnik Pan Marcin Żyznowski

Informacja firmy P4 Sp. z o.o. dotycząca aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

piątek, 30 lip 2021 14:23
Lokalizacja instalacji: dz. nr ew. 776 obręb Drogoszewo, gm. Miastkowo, pow. łomżyński

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.47.2021

piątek, 30 lip 2021 12:33
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Śniadowo, ul. Ostrołęcka na działce nr 241 obręb Śniadowo, gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.46.2021

piątek, 30 lip 2021 12:30
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowości Jemielite Wypychy, Sierzputy Marki i Sierzputy Zagajne na działkach numer 109, 107 obręb Jemielite Wypychy, 72 obręb Sierzputy Marki, 85, 84, 80, 82/1 obręb Sierzputy Zagajne, gm. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.45.2021

czwartek, 29 lip 2021 10:53
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Śniadowo, ul. Cmentarna na działce nr 406, obręb Śniadowo, gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.44.2021

czwartek, 29 lip 2021 10:47
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Szczepankowo na działce nr 966/3 obręb Szczepankowo, gm. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.43.2021

czwartek, 29 lip 2021 10:42
Zgłoszenie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Jakać Młoda na działce nr 107, obręb Jakać Młoda, gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.42.2021

czwartek, 29 lip 2021 10:28
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej łączącej miejscowości Żebry i Stare Konopki na działkach nr 93, 84/1, 34/4 obręb Żebry i 53, 54/2, 56, 55, 61 obręb Stare Konopki, gm. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.41.2021

czwartek, 29 lip 2021 07:46
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 304, obręb ew. Biczki, gm. Jedwabne Inwestor: Witold Górski, Nie wniesiono sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia 28.07.2021r.

Zgłoszenie budowy ROSB.6743.13.41.2021

piątek, 23 lip 2021 13:22
Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan ze zbiornikiem naziemnym o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 304, obręb ew. Biczki, gm. Jedwabne Inwestor: Witold Górski

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.40.2021

piątek, 23 lip 2021 13:18
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na działkach numer 96, 97, 128/1, obręb ew. Zagroby, Gm. Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

piątek, 23 lip 2021 11:45
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1942B dr. 677 - Koziki o dł. ok. 1000 m

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.39.2020

poniedziałek, 19 lip 2021 14:06
zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na gaz płynny propan zasilany ze zbiornika podziemnego o pojemności 4,85m3 do istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1106 obręb Nowogród, gm. Nowogród, Inwestor: Tomasz Andrzej Guz

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2021

poniedziałek, 19 lip 2021 10:00
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do istniejącego rowu melioracyjnego poprzedzonym separatorem z osadnikiem na działkach nr 1240, 1228/1, 1216, 1108, 1109, 1104, 1093, 1081, 1080, obręb 0022 Wizna, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna Inwestor: Gmina Wizna Informacja o braku sprzeciwu 16.07.2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA TERMNU ZGŁOSZENIA ZBYCIA/NABYCIA ORAZ REJESTRACJI POJAZDU OD 01.07.2021 R.

środa, 14 lip 2021 13:10

Jak bezpiecznie przetrwać upały?

czwartek, 8 lip 2021 12:06

Informacja firmy Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. w zakresie aktualizacji danych dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

środa, 7 lip 2021 10:30
Lokalizacja instalacji: dz. nr 106/7, obręb ewidencyjny 0007 Jakać Dworna, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

poniedziałek, 5 lip 2021 09:00
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

czwartek, 1 lip 2021 11:42
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki-Drogoszewo – DK nr 61 na odc. o dł. ok. 3,1 km, gm. Miastkowo

Informacja z otwarcia ofert na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana)

poniedziałek, 21 cze 2021 14:45
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasów oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana) dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2022 – 2031 wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii dla 19 obrębów położonych w Gminie Piątnica oraz 14 obrębów w Gminie Wizna.

Wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytułach, gm. Przytuły, pow. Łomżyński.

czwartek, 10 cze 2021 14:15
Realizując obowiązki wynikające z art. 9 ust. 3b Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.), informuję o wszczęciu postępowania przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych kościoła p.w. Świętego Krzyża w Przytułach, usytuowanego na działce o nr geodezyjnym: 191 obręb: Przytuły, gm. Przytuły, pow. Łomżyński.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat”

poniedziałek, 7 cze 2021 11:30
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 1990,     z 2021 r. poz. 11, 234 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego  z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia  i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

poniedziałek, 7 cze 2021 11:20
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Zaproszenie do składania ofert

piątek, 28 maj 2021 14:08
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognozy oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana), dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na lata 2022-2031 wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii dla: ­- 19 obrębów: Budy Czarnockie, Budy Mikołajka, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Gomulnik, Guty, Jeziorko, Kisielnica, Kownaty, Motyka, Murawy, Poniat, Stary Cydzyn, Taraskowo, Truszki, Wyłudzin, Wyrzyki, Żelechy położonych w Gminie Piątnica, obejmujących ok. 2 054 działek o powierzchni geodezyjnej ok. 1 363,43 ha, ­- 14 obrębów: Boguszki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Rutki, Srebrowo, Stare Bożejewo, Zanklewo położonych w Gminie Wizna, obejmujących ok. 1 714 działek o powierzchni geodezyjnej ok. 813,38 ha.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

czwartek, 4 mar 2021 21:48

Komunikat w sprawie przyjmowania interesantów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

poniedziałek, 1 lut 2021 14:28
W celu umówienia wizyty na nieodpłatną pomoc prawną prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 86 215 69 00

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

piątek, 29 sty 2021 15:19
Foto: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 74/347/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2021 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2021 roku następujących zadań publicznych:

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

piątek, 15 sty 2021 14:24
o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę, eksploatowanej na działkach o nr 284/1, 285/1 i 283/6 w miejscowości Podgórze, gm. Łomża, pow. łomżyński, udzielonego Panu Robertowi Rytel prowadzącemu działalność gospodarczą p.n.: Ubojnia Zwierząt Robert Rytel z siedzibą w Podgórzu, ul. Polna 4, 18-400 Łomża, Regon: 450205759, NIP: 5251014545 decyzją Starosty Łomżyńskiego znak: ROŚB.6222.1.2017 z dnia 26 lipca 2017 r., zmienioną decyzjami Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 września 2017 r. oraz z dnia 11 lutego 2019 r.

Informacja P4 Sp. z o.o. dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne dla stacji bazowej LOM4490 zlokalizowanej na działce nr 260/1 w m. Piątnica Poduchowna

wtorek, 12 sty 2021 08:37

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku

środa, 23 gru 2020 15:01
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej oraz promocji i upowszechniania turystyki.

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982”

czwartek, 19 lis 2020 10:56
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w miejscowości Kobylin, gmina Piątnica, w lokalizacji od km 0+000 do km 0+982” (oznaczenie postępowania: ZDP-4.252.P-15.1517.2020).

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek, 17 lis 2020 12:58
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo - Boginie na długości ok. 4,630 km, gm. Piątnica” (znak postępowania: ZDP-4.252.P-13.1493.2020)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łomży

wtorek, 17 lis 2020 10:03
Informacja dotycząca uboju z konieczności poza rzeźnią.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na okres do 3 lat

czwartek, 12 lis 2020 09:54
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

czwartek, 12 lis 2020 09:48
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz.U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Dz.U. z 2020 r. poz. 920 oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/75/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXXIII/170/10 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali stanowiących mienie Powiatu Łomżyńskiego, oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

KOMUNIKAT STAROSTY  ŁOMŻYŃSKIEGO z dnia 2 listopada 2020 roku

poniedziałek, 2 lis 2020 15:11
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży z dniem  3 listopada 2020 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łomży

poniedziałek, 2 lis 2020 13:26

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

wtorek, 27 paź 2020 13:34
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021–2030”

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 14 paź 2020 13:37
STAROSTA  ŁOMŻYŃSKI na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 )ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży   ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

wtorek, 13 paź 2020 12:44
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Zaprojektuj i Wybuduj:„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Znak postępowania: ZDP-4.252.P-12. 1256.2020

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży

czwartek, 1 paź 2020 13:33
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Zdrowotnej w Łomży. Uchwała i treść ogłoszenia znajdują się poniżej - w załącznikach.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w formule „Zaprojektuj i Wybuduj"

środa, 23 wrz 2020 12:26
Zadanie pn. Zaprojektuj i Wybuduj: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna – Męczki – Kotowo-Plac Jedwabne (ul. Wojska Polskiego) oraz droga powiatowa nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabnem w lokalizacji km 0+000 – 11+630,50” Ogłoszenie nr 588596-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

Ogłoszenie nr 583930-N-2020 z dnia 2020-09-18 r.

piątek, 18 wrz 2020 11:15
Starostwo Powiatowe: Likwidacja barier w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się w urzędzie (Starostwie Powiatowym) – zakup, dostawa i montaż dźwigu windowego

Informacja dotycząca skanowania dowodów zmian. Przetarg na ww. pracę był ogłoszony na BIP 20 lipca 2020 r.

poniedziałek, 3 sie 2020 22:14
Starostwo Powiatowe w Łomży uprzejmie informuje, że na wykonanie prac dotyczących przetworzenia do postaci elektronicznej materiałów zasobu ewidencji gruntów i budynków obejmujących teren powiatu łomżyńskiego oraz ich informatyczne opracowanie przeznaczono kwotę 70 000,00 zł brutto. Wpłynęło 4 oferty (informacja w załączniku).

Informacja o zmianie rejestracji sprzętu pływającego

poniedziałek, 27 lip 2020 13:41
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.) ulega zmianie ich system rejestracji od dnia 01 sierpnia 2020 r. Na mocy ww. ustawy utworzony zostanie jeden rejestr dla wszystkich jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m, obejmujący jednostki śródlądowe i morskie, żaglowe i motorowe, w tym przeznaczone do połowu ryb. Nowe przepisy zakładają uproszczenie i uporządkowanie obecnego stanu, tak aby rejestracja była możliwie prosta i szybka. Rejestr ma być prowadzony w formie elektronicznej i ma zapewnić stały dostęp do danych (24/7) dla służb ratowniczych, organów ścigania i administracji państwowej. Dokument rejestracyjny będzie miał wygodną i funkcjonalną formę plastikowej karty i będzie zawierał podstawowe informacje dotyczące jednostki pływającej oraz będzie jednocześnie dowodem polskiej przynależności państwowej i dowodem własności jednostki. Ponadto nowe regulacje mają stworzyć mechanizmy utrudniające powtórną legalizację skradzionych jednostek pływających oraz silników zaburtowych, a jednocześnie ułatwić wykrywanie sprawców tych przestępstw.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży

piątek, 24 lip 2020 11:02
   Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na /w stanowisko została wybrana: Pani Karolina Jankowska  

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2019 roku

czwartek, 18 cze 2020 15:08

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:15
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 59 i 29/1, obręb ew. Stara Łomża przy Szosie, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:11
Zgłoszenie budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 226/3, obręb ew. Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ew. Łomża Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2020

wtorek, 9 cze 2020 14:09
Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia oświetlenia drogowego na odcinku A-B przy ul. Szosowej w miejscowości Śniadowo na działce numer 406, obręb Śniadowo, jednostka ew. Śniadowo Inwestor: Gmina Śniadowo

Zmiany w zakresie diagnostyki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży

poniedziałek, 8 cze 2020 13:44

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

sobota, 6 cze 2020 20:51
Starosta Łomżyński informuje, że 12 czerwca br. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łomży. W związku z powyższym w tym dniu Starostwo Powiatowe w Łomży będzie NIECZYNNE*. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu załatwiania spraw w urzędzie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. *Dzień wolny od pracy ustalony został w zamian za przypadające 15 sierpnia Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Święto Wojska Polskiego.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko

środa, 6 maj 2020 14:45
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  na stanowisko: Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowisko, w tym: a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO” b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

Komunikat w sprawie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży

poniedziałek, 27 kwi 2020 12:54
Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o  samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511, 1571 i 1815),  § 13 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz.697 i 750) wprowadzam następujące zasady obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Łomży:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

środa, 22 kwi 2020 15:17
STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z realizacją projektów „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16 ogłasza nabór na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27

Informacja Orange Polska S.A. o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej zlokalizowanej w miejscowości Truszki, gm. Piątnica

wtorek, 7 kwi 2020 13:02

Zmiany w sposobie organizacji pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (aktualizacja)

poniedziałek, 6 kwi 2020 14:18

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

czwartek, 26 mar 2020 09:12

Informacja Starosty Łomżyńskiego dot.systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji

wtorek, 18 lut 2020 15:02
Starostwo Powiatowe w Łomży informuje, że zostały wprowadzone zmiany w sposobie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Od dnia 10 lutego 2020 r. sprawy związane z rejestracją, nabyciem, wyrejestrowaniem pojazdów i wymianą dowodów rejestracyjnych wymagają uprzedniego zarezerwowania terminu osobiście lub telefoniczne pod nr telefonu 86 2156915. Rezerwacji dokonujemy maksymalnie z tygodniowym wyprzedzeniem.

Ogłoszenie o podaniu konsultacjom społecznym

piątek, 15 lis 2019 15:55
Ogłoszenie o poddaniu konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020”.

Wpisanie do rejestru zabytków budynku willowo – dworskiego rodziny Lutosławskich w Drozdowie, gm. Piątnica, pow. Łomżyński.

czwartek, 3 paź 2019 13:54

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:„Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe ...”.

czwartek, 3 paź 2019 13:24
Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 03.10.2019r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Przebudowa i rozbudowa dojazdów stanowiących drogę powiatową nr 1914B na odc. Dobrzyjałowo – Pieńki Borowe w km 1+000,00 do km 2+395,36”.

Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Łomżyńska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

piątek, 19 lip 2019 12:06
Informacje o przetargu: Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2019/S 138-339160 Dokumentacja: Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się tutaj: https://platformazakupowa.pl/transakcja/241993 Termin składania ofert: 21.08.2019r., godz. 11:00 Otwarcie ofert: 21.08.2019r., godz.11:15

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

czwartek, 18 lip 2019 11:45
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-6.651.2019).

Raport o stanie Powiatu Łomżyńskiego za 2018 rok

piątek, 31 maj 2019 10:53

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn:„Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie”

wtorek, 28 maj 2019 12:57
Ogłoszenie nr 553256-N-2019 z dnia 2019-05-28 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Przebudowa drogi powiatowej 1905B w miejscowości Kuzie” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK

wtorek, 12 lut 2019 15:15
(dot. wydania decyzji z dnia 08.02.2019 r. znak: BI.RUZ.421.173.2018.MK pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne...)

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK.

piątek, 11 sty 2019 15:22
(dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne)

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Pieńki - Borowe, gm. Jedwabne

środa, 9 sty 2019 15:18

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, ul. Janowska, gm. Łomża

środa, 9 sty 2019 14:54
Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 27 grudnia 2018 r. została wydana decyzja Nr 9/2018, znak: ROŚB.6740.2.5.2018 udzielająca Wójtowi Gminy Łomża zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej nr 105 761 B ulica Janowska we wsi Stare Kupiski”, droga gminna, klasa drogi D,

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

środa, 2 sty 2019 09:38

Informacja dotycząca dofinansowania wymiany pieca lub wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego (docieplenia) w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

poniedziałek, 19 lis 2018 14:44
realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dostępny jest elektroniczny wniosek o dofinansowanie http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm.