BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Starostwo Powiatowe w Łomży na platformie Cyfrowego Urzędu dostępnego na portalu Wrota Podlasia oraz elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zwaną dalej ESP, której podstawowym zadaniem jest umożliwienie przekazywania informacji w formie elektronicznej podmiotom publicznym przy wykorzystaniu ogólnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
ESP jest podstawowym komponentem systemu informatycznego spełniającym wymogi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) wydanego na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

W celu złożenia dokumentu drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Łomży, należy kliknąć na podany poniżej link:

http://cu.wrotapodlasia.pl/pages/infoCard.html?guid=7F3D4B09-927B-4283-805C-7375AE6A0F2F

lub

https://epuap.gov.pl/wps/portal?logout=1

następnie wypełnić stosowny formularz online dołączając dokument(-y) elektroniczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) Starostwo Powiatowe w Łomży akceptuje następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf, pdf, doc, jpeg, gif, tiff, zip, ...).

W kolejnym kroku należy wypełniony formularz z załączonymi dokumentami podpisać bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu bądź profilem zaufanym.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie automatycznie wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzające dostarczenie stosownych dokumentów do Starostwa Powiatowego w Łomży.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru generowane na platformie Cyfrowego Urzędu jest zgodne z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr. 200, poz. 1651).
Data powstania: środa, 10 wrz 2008 10:19
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2008 10:27
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 16893 razy