BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Powiatu Łomżyńskiego.


Zgodnie ze Statutem Powiatu Łomżyńskiego organami powiatu są:

1. Rada Powiatu
2. Zarząd Powiatu.

W skład Rady Powiatu wchodzi 17 radnych.

Do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy :
1) stanowienie aktów prawa miejscowego , w tym statutu powiatu ,
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego ,
3) powoływanie i odwoływanie , na wniosek starosty , sekretarza powiatu
i skarbnika powiatu ,
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu , w tym działalności finansowej ,
5) uchwalanie budżetu powiatu ,
6) rozpatrywanie sprawozdań z budżetu oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla zarządu z tego
tytułu,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami ,
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących :
a) zasad nabycia , zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania , nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym ,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków , stowarzyszeń , fundacji
i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich ,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania
i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów ,
obejmowania , nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami , jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku ,
i) tworzenia , przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek ,
9) określanie wysokości sumy , do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
9a) podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji
rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych,
9b) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami
lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych ,
9c) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego ,
9d) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy ,
9e) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów ,
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu ,
11) podejmowanie innych uchwał w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady powiatu ,


Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu . Składa się z 5 osób w tym starosty i wicestarosty.

Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu z zastrzeżeniem ,
6) zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych powiatu , które w myśl ustawy o rachunkowości mają obowiązek składania tych sprawozdań w sądzie lub innym organie prowadzącym rejestr lub ewidencję działalności gospodarczej.
7) wydawanie powiatowych przepisów porządkowych niezbędnych do
ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska
naturalnego, albo do zapewnienia porządku, spoko i bezpieczeństwa
publicznego, o ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż
jednej gminy na terenie powiatu łomżyńskiego. Warunkiem
wydania przepisów porządkowych są przypadki nie cierpiące
zwłoki
Data powstania: czwartek, 10 lip 2003 11:09
Data opublikowania:
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 43063 razy