BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Załatwianie spraw drogą elektroniczną

Starostwo Powiatowe w Łomży na platformie Cyfrowego Urzędu dostępnego na portalu Wrota Podlasia umożliwiło podmiotom publicznym załatwianie spraw przy wykorzystaniu ogólnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
Załatwianie spraw odbywa się za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, która jest podstawowym komponentem systemu informatycznego spełniającym wymogi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651) wydanego na podstawie art. 16 ust 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565).

W celu złożenia dokumentu drogą elektroniczną do Starostwa Powiatowego w Łomży, należy kliknąć na podany poniżej link:

http://cu.wrotapodlasia.pl/pages/search.html

następnie wybrać właściwy urząd, w tym wypadku: Starostwo Łomża, znaleźć określoną sprawę, którą chcemy załatwić i wypełnić stosowny formularz online dołączając dokument(-y) elektroniczne.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) Starostwo Powiatowe w Łomży akceptuje następujące formaty elektroniczne wymienione w powyższym rozporządzeniu (m.in. txt, rtf, pdf, doc, jpeg, gif, tiff, zip, ...).

W kolejnym kroku należy wypełniony formularz z załączonymi dokumentami podpisać bezpiecznym podpisem weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie automatycznie wysłane Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzające dostarczenie stosownych dokumentów do Starostwa Powiatowego w Łomży.

Urzędowe Poświadczenie Odbioru generowane na platformie Cyfrowego Urzędu jest zgodne z wymaganiami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr. 200, poz. 1651).
Data powstania: środa, 10 wrz 2008 11:09
Data opublikowania: środa, 10 wrz 2008 11:18
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 16714 razy