BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

DYREKTOR - MGR INŻ. STANISŁAW STUDENCKI
ZASTĘPCA DYREKTORA – LEK.JANUSZ FIEGA

Organ założycielski Zakładu:
1.Rada Powiatu Łomżyńskiego.
2.Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
3.Zakład wykonuje zadania na obszarze działania Narodowego Funduszu Zdrowia w szczególności na obszarze miasta:
• Łomża
• Jedwabne
• Nowogród
Oraz gmin:
a) Śniadowo
b) Miastkowo
c) Przytuły
d) Piatnica
e) Wizna
f) Nowogród
g) Jedwabne
4. Celem zakładu jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności:
• badań i porad lekarskich.
• ambulatoryjnych usług ginekologicznych.
• diagnostyki.
• działalności profilaktycznej i promocji zdrowia.
• orzecznictwa lekarskiego.
• porad i usług pielęgniarskich.
5.W Zakładzie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne :
a)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1 w Łomży,
b)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży,
c)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży,
d)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży,
e)Przychodnia Rejonowa w Nowogrodzie,
f)Przychodnia Rejonowa w Jedwabnem,
g)Gminny Ośrodek Zdrowia w Miastkowie,
h)Gminny Ośrodek Zdrowia w Przytułach,
i)Gminny Ośrodek Zdrowia w Śniadowie,
j)Gminny Ośrodek Zdrowia w Wiźnie,
k)Gminny Ośrodek Zdrowia w Piątnicy,
l)Wiejski Ośrodek Zdrowia w Szczepankowie,
m)Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rogienicach Wielkich.
n)Wiejski Ośrodek Zdrowia w Drozdowie,
o)Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobrzyjałowie,
p)Wiejski Ośrodek Zdrowia w Gaci,
q)Punkt Lekarski w Olszynach,
6.Zakład podpisał umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z :
•Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
•Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu ginekologii i położnictwa, ginekologii dla dziewcząt, patologii ciąży,
•Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej,
7.Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotne w Łomży udziela świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w :
A. Zespołach Gabinetów Lekarza Rodzinnego w Łomży, Przychodni Rejonowej w Nowogrodzie, Przychodni Rejonowej w Jedwabnem, GOZ Śniadowo ,GOZ Miastkowo czynnych w godzinach od 800 do 18 00 od poniedziałku do piątku.
B. Gminnych Ośrodkach Zdrowia czynnych od 800 do 15 30 .
C.Wiejskich Ośrodkach Zdrowia i Punktach Lekarskich czynnych zgodnie z harmonogramem pracy.
D.Pracowni Cytodiagnostyki w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży czynnej od godziny 7 30 do 15 00 .
E.Pracowni USG w w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 16 00 .

Świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii udzielane są codziennie w :

1.Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 1 w Łomży w godzinach od 8 00 do 16 00 .
2.Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 2 w Łomży w godzinach od 8 00 do 16 00 .
3.Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży w godzinach od 8 00 do 16 00 .
3.Gminnym Ośrodku Zdrowia w Piątnicy w godzinach od 8 00 do 16 00 .
4.Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wiźnie w piątki w godzinach od 9 00 do 15 00
Szczegółowe harmonogramy pracy poszczególnych gabinetów są podane do wiadomości ubezpieczonych poprzez zamieszczenie informacji w pomieszczeniach ZPOZ w Łomży.

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w :
1.Gminnym Ośrodku Zdrowia w Wiźnie w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 800 do 15 30
2.Gminnym Ośrodku Zdrowia w Przytułach we wtorki i czwartki w godzinach od 800 do 1530
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym , które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką lekarza POZ .
Zakład udziela niezbędnych świadczeń osobie ubezpieczonej, która nie złożyła pisemnej deklaracji objęcia opieką w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w okolicznościach gdy ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z opieki wybranego przez siebie lekarza POZ .
Zakład prowadzi system wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez ubezpieczonego poprzez składanie deklaracji i wpisanie się na listę imienne wybranego lekarza .
Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia się ubezpieczonego lub w terminie z nim uzgodnionym. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie. Prowadzimy wizyty domowe dla pacjentów obłożnie chorych i dla pacjentów „złotego wieku ”.
Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, a w szczególności: osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

SOLIDNOŚĆ, METORYCZNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ NA PROBLEMY SPOŁECZNE, OTWARTOŚĆ I CHĘĆ NIESIENIA POMOCY TO ZADANIA W NASZYCH PRZYCHODNIACH, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ DLA DOBRA ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO.

Data powstania: piątek, 27 lut 2004 09:00
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2004 09:05
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 8788 razy