BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

nr GN-I.6821.4.2022 z 17 stycznia 2023 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Łomżyński reprezentujący Skarb Państwa, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej zawiadamia, że 17 stycznia 2023 roku została wydana decyzja nr GN-I.6821.4.2022 ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Czaplice, jednostce ewidencyjnej Łomża, powiecie łomżyńskim, woj. podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 477 o pow. 0,5424 ha, poprzez udzielenie Podlaskiej Sieci Internetowej Sp. z o.o. zezwolenia na budowę telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej, w tym:

  • na ułożeniu pod ziemią na głębokości 2,0 m (pod dnem rowu) w rurze osłonowej o średnicy 75mm typu HDPE 75/4,3 telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej składającej się z mikrorur DB 4x14/10 oraz umieszczonych w nich kabli światłowodowych w sposób przedstawiony w projekcie zagospodarowania terenu, sporządzonym w skali 1:500, stanowiącym integralną cześć niniejszej decyzji;
  • do korzystania z telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej po jej wybudowaniu w obszarze części działki nr 477 o powierzchni 0,2475 m2 – stanowiącym teren niezbędny do prawidłowego funkcjonowania projektowanych urządzeń;
  • na wejście na teren części działki nr 477 o powierzchni 0,2475 m2, oznaczonej na załączniku do niniejszej decyzji linią koloru czerwonego i literami A-B w celu wykonania prac budowlano – montażowych.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Łomżyńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 220 (I piętro) w godzinach od 8°° do 15°° w dniach otwarcia urzędu.

 

 

 

STAROSTA

Lech Marek Szabłowski

Data powstania: czwartek, 19 sty 2023 09:05
Data opublikowania: czwartek, 19 sty 2023 09:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 lut 2023 11:54
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 45 razy