BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

z dnia 18 stycznia 2023 roku, nr GN-I.6852.2.2022

Stosownie do art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

 

Starosta Łomżyński, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

 

zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Włochówka, jednostce ewidencyjnej Wizna, powiecie łomżyńskim, województwie podlaskim, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 492/6, w celu wykonania przez PGE Dystrybucja S.A. czynności związanych z remontem linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV relacji „Jeżewo-Sulin-Wizna”.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. informuję, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy i zainteresowane strony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów w sprawie i zgłoszonych żądań w tut. Urzędzie, ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 220 w godz. 800 – 1500 w dniach otwarcia urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu (86) 215 69 27.

 

 

 

 

z up. STAROSTY

Bożena Kadłubowska

Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Data powstania: piątek, 20 sty 2023 14:06
Data opublikowania: piątek, 20 sty 2023 14:08
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 lut 2023 09:41
Opublikował(a): Monika Domurat
Zaakceptował(a): Monika Domurat
Artykuł był czytany: 244 razy