BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy program zapobiegania przestepczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

załącznik do uchwały nr XI/58/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 17 października 2007 roku
Na podstawie art. 12 pkt. 9 b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego uchwala się, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Traci moc uchwała nr XXXII/166/02 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Powiatowy program
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

I. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do zasadniczych zadań państwa, gdyż poczucie bezpieczeństwa – lub jego brak – przesądza o jakości życia i rozwoju społeczeństwa.

Policja i inne formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego nie powinny być zastępowane przez obywateli, czy organizacje społeczne. Dlatego wymaga to od Policji zwiększenia skuteczności, jak również zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji, administracji samorządowej, organizacji społecznych, ludzi aktywnych.

Program ma przyczynić się do ograniczenia skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. Jest on zgodny z przyjętą przez Radę Ministrów „Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015”, której jednym z priorytetów jest „Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa”.

II. CELE PROGRAMU

1. Wzrost realnego bezpieczeństwa.
2. Wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu.
3. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom poprzez zaktywizowanie i zdynamizowanie działań administracji samorządowej na rzecz współpracy z Policją, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

III. PODMIOTY ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU

W powiecie wiodącą rolę w realizacji programu pełni starosta jako przewodniczący Komisji bezpieczeństwa i porządku, w skład której wchodzą z mocy art. 38 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym – (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), m. in. przedstawiciele Policji i prokuratury.
Do ustawowych zadań Komisji należy:
1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
3. przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z porządkiem publicznym i bezpieczeństwem obywateli;

7. opiniowanie, zleconych przez starostę, innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Gminy powinny włączać się w realizację programu na zasadzie dobrowolności, a zadania będzie inicjował i realizował Wójt/Burmistrz. Partnerami w realizacji programu będą również organizacje pozarządowe i Kościoły.

IV. ZASADNICZE PODSTAWY I OBSZARY DZIAŁANIA

Rzetelna realizacja programu będzie wymagała współpracy ze społecznością lokalną, zwłaszcza przy ustalaniu zagrożenia przestępczością i potrzeb społecznych w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa.

Na podstawie aktualnej wiedzy o stanie i poczuciu bezpieczeństwa określono obszary działania i kierunki aktywności zaangażowanych podmiotów.
Trzeba przekonać obywateli, by chcieli być partnerami Policji i innych instytucji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – także w kontekście egzekwowania ich obowiązków.

W celu zaangażowania społeczeństwa będzie propagowana wiedza, m.in. o tym:
- jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie,
- co robić, gdy jest się świadkiem przestępstwa lub wykroczenia,
- jakie są sposoby zapobiegania przestępczości,
- jakie są prawa ofiary przestępstwa,
- jak złożyć skargę na działanie funkcjonariusza oraz przedstawicieli innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Do najważniejszych obszarów wymagających podjęcia działań w ramach programu należy zaliczyć:
1. bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
2. przemoc w rodzinie;
3. bezpieczeństwo w szkole;
4. bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej;
5. bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
6. bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;
7. ochrona dziedzictwa narodowego.

4.1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCACH PUBLICZNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Problemy

1. Utrzymujące się zagrożenie przestępczością pospolitą, wciąż wysoki poziom zjawisk chuligańskich i patologicznych.
2. Wzrastające zagrożenie przestępstwami popełnianymi przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu czy narkotyków.
3. Brak rzetelnej analizy realnego poziomu zagrożenia przestępczością i wykroczeniami.
4. Anonimowość, bierność, brak poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne.
5. Niewłaściwa organizacja i zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz osiedli sprzyjające zachowaniom aspołecznym, popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
6. Brak koordynacji działań oraz bierność i mała skuteczność podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i przestrzeń publiczną (np. odpowiedzialnych za stan dróg, porządku, oświetlenia, warunki sanitarne). Brak ich współpracy z lokalnymi społecznościami i organizacjami.
7. Wciąż zbyt niski poziom zaufania społeczeństwa do formacji ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, zbyt mała gotowość do uczestniczenia w przedsięwzięciach partnerskich.
8. Funkcjonowanie lokali gastronomicznych i sklepów sprzedających alkohol, które często są ogniskami zachowań patologicznych lub zakłóceń porządku publicznego.
Zadania

1. Rzetelna analiza zagrożeń bezpieczeństwa i realnych potrzeb społeczności lokalnych pod względem bezpieczeństwa.
2. Rzetelna analiza stanu służby prewencyjnej Policji, ze wskazaniem głównych problemów i oceną współpracy z innymi podmiotami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Zintegrowana organizacja i dyslokacja służby:
a).oparta na analizach, uwzględniających dane i doświadczenia różnych
komórek organizacyjnych Policji, oraz na mapach zagrożeń, opracowanych
wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, a zawierających informacje m.in.
uzyskane w wyniku konsultacji społecznych, badań potrzeb oraz problemów
społeczeństwa, zapewniająca:
- koordynację działań poszczególnych komórek organizacyjnych Policji,
- komunikację między różnymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz
bezpieczeństwa w celu wspólnego planowania i koordynacji działań oraz
oceny osiągniętych efektów.
4. Zwiększenie liczby patroli Policji i innych formacji w tych miejscach i czasie, gdzie są najbardziej potrzebne,
5. Promowanie i efektywne wykorzystanie możliwości technicznych, a w szczególności monitoringu wizyjnego miejsc publicznych, skorelowanego z odpowiednią organizacją służby Policji.
6. Budowa lokalnych systemów powiadamiania o zagrożeniach i patologiach z wykorzystaniem sołtysów na obszarach wiejskich.
7. Wypracowanie mechanizmów współpracy między administracją samorządową, Policją i społecznością lokalną.
8. Podjęcie systematycznej kontroli lokali gastronomicznych, punktów sprzedaży alkoholu pod względem: posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, spełniania norm sanitarno-epidemiologicznych i budowlanych (konieczna współpraca administracji samorządowej z Policją, Sanepidem, PIH, PINB itd.).
9. Przygotowanie i promowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, a zmniejszających anonimowość, np. promowanie tzw. bezpiecznej architektury, oświetlenia, oznakowania informacyjnego.
10. Monitorowanie prawa i inicjowanie w nim zmian, mających poprawić efektywność działań.
11. Prowadzenie edukacji na rzecz bezpieczeństwa.
12. Wprowadzanie skutecznych metod i środków technicznego zabezpieczania mienia (np. znakowanie).
13. Wypracowanie skutecznych mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Podmiot odpowiedzialny: Starosta, Komendant Miejski Policji

Podmioty współpracujące: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wójtowie/Burmistrzowie.

4.2. PRZEMOC W RODZINIE

Problemy

1. Brak reakcji, bierność i tolerancja dla przemocy w rodzinie i zachowań patologicznych.
2. Niska aktywność instytucji odpowiedzialnych za ustalenie potrzebujących pomocy oraz pomoc ofiarom przemocy w rodzinie.
3. Brak skutecznej współpracy instytucji odpowiedzialnych za zwalczanie przemocy w rodzinie.
4. Niski poziom świadomości społecznej i wiedzy o zachowaniach, reakcjach i działaniach, które są przejawami przemocy w rodzinie.

Zadania

1. Promowanie odpowiednich wzorców życia rodzinnego opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie oraz umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy.
2. Edukowanie osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie procedury prawnej.
3. Zwiększenie skuteczności procedury Niebieskich Kart oraz zacieśnienie współpracy instytucji i organizacji społecznych świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
4. Organizowanie szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska.
5. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
6. Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań w zakresie szkoleń, poradnictwa, pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
7. Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w rodzinie wśród personelu medycznego podstawowej opieki zdrowotnej.
8. Wspieranie i promowanie działań budujących więzi rodzinne.

Podmiot odpowiedzialny: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Podmioty współpracujące: Starosta, Komendant Miejski Policji, Wójtowie/Burmistrzowie.

4.3. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Problemy

1. Przestępstwa i wykroczenia w szkołach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie szkół.
2. Łatwy dostęp do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.
3. Niewłaściwa reakcja społeczna na przejawy zjawisk patologicznych w otoczeniu szkół.
4. Niezadowalający stan współpracy osób, a także instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w środowisku szkolnym, a zwłaszcza na linii: dyrekcje - nauczyciele – uczniowie – rodzice – Policja.
5. Tolerancja dla zachowań patologicznych.

Zadania

1. Rzetelna analiza i identyfikacja problemów bezpieczeństwa szkolnego nie tylko na poziomie ogólnym, ale także w odniesieniu do poszczególnych placówek oświatowych i ich okolic.
2. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu szkół.
3. Zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców, uczniów i Policji w zakresie bezpieczeństwa w szkołach.
4. Zwiększenie skuteczności ochrony szkół:
- patrole szkolne, posterunki w rejonach i placówkach najbardziej zagrożonych,
- upowszechnienie wizyjnego monitorowania wejść do szkół i placówek oświatowych.
5. Konsekwentne reagowanie na patologie – budowanie przekonania, że nie są one tolerowane.
6. Ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym.
7. Systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły.
8. Edukacja dla bezpieczeństwa, w tym także edukacja medyczna, ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pomocy.
9. Podniesienie wiedzy na temat symptomów przemocy w szkole wśród nauczycieli, pedagogów oraz higienistek szkolnych.
10. Upowszechnienie w szkołach programów profilaktycznych ukierunkowanych na wyeliminowanie agresji wśród młodzieży oraz używania przez nią substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki).
11. Wykorzystanie środków masowego przekazu w celu promowania prospołecznych wzorców zachowań.

Podmiot odpowiedzialny: Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Podmioty współpracujące: Komendant Miejski Policji, Starosta, Kościół, organizacje pozarządowe, Wójtowie/Burmistrzowie.

4.4. BEZPIECZEŃSTWO W ŚRODKACH KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

Problemy

1. Wysoki poziom zagrożenia przestępczością, wykroczeniami oraz innymi zjawiskami nieakceptowanymi społecznie w środkach komunikacji publicznej:
- rozbojami, kradzieżami, wymuszeniami rozbójniczymi,
- wandalizmem, dewastacją,
- agresją słowną (wyzwiska, zaczepki).
2. Zakłócenia porządku podczas przemieszczania się uczestników imprez masowych.
3. Zagrożenie dla bezpieczeństwa spowodowane kradzieżami i dewastacją elementów infrastruktury środków komunikacji publicznej.
4. Zobojętnienie pracowników komunikacji publicznej na łamanie prawa, w szczególności brak reakcji na przypadki okradania pasażerów, akty chuligańskie i wandalizm.

Zadania

1. Rzetelna analiza zagrożeń przeprowadzona wspólnie przez Policję, administrację odpowiedzialną za transport we współpracy z administracją samorządową i przy wykorzystaniu opinii mieszkańców.
2. Systematyczne ocenianie efektów działań i dokonywanie ewentualnych korekt.
3. Promowanie technicznych środków wspierających bezpieczeństwo.
4. Prowadzenie nasilonych akcji zwalczania przestępstw i patologii w środkach komunikacji publicznej we współpracy z przewoźnikami, w takim czasie i w takich miejscach, gdzie zagrożenia występują najczęściej.
5. Budowa sprawnego systemu powiadamiania o zagrożeniach i patologiach w środkach komunikacji publicznej, przy wykorzystaniu środków technicznych, z udziałem przewoźników.

Podmiot odpowiedzialny: Komendant Miejski Policji.

Podmioty współpracujące: Przewoźnicy, Starosta, Wójtowie/Burmistrzowie.

4.5. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Problemy

1. Duża liczba wypadków drogowych, szczególnie ze skutkiem śmiertelnym.
2. Duża ilość przypadków kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków.
3. Nadmierna prędkość pojazdów.

Zadania

1. Zwiększenie liczby i aktywności patroli policyjnych na drogach, zintensyfikowanie wykrywania substancji psychoaktywnych u kierowców, intensyfikacja kontroli prędkości pojazdów wraz z ciągłym wdrażaniem nadzoru automatycznego.
2. Usprawnienie działań z zakresu kontroli technicznej pojazdu.
3. Intensyfikacja kontroli przewoźników pod względem przestrzegania przepisów ustawy o transporcie drogowym.
4. Edukacja w celu kształtowania świadomego i kulturalnego uczestnika ruchu drogowego, respektującego prawo i szanującego prawa innych uczestników dróg.
5. Upowszechnianie zasad ratownictwa drogowego oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
6. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podmiot odpowiedzialny: Komendant Miejski Policji.

Podmioty współpracujące: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Starosta, Inspekcja Transportu Drogowego, zarządcy dróg, Wójtowie/Burmistrzowie, dyrektorzy szkół, partnerzy społeczni, w tym organizacje pozarządowe, kościół.

4.6. BEZPIECZEŃSTWO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Problemy

Ochrona małej i średniej przedsiębiorczości przed wymuszeniami, napadami i przestępczością pospolitą.

Zadania

1. Zorganizowanie przejrzystej „komunikacji” między Policją, a przedsiębiorcami przez:
- włączanie przedsiębiorców do współpracy na rzecz bezpieczeństwa,
- wspólną identyfikację najistotniejszych problemów w celu bezpiecznego
prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej.

Podmiot odpowiedzialny: Łomżyńska izba Przemysłowo-Handlowa, Komendant Miejski Policji.

Podmioty współpracujące: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i instytucje gospodarcze, przedsiębiorcy.

4.7. OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Problem

Niszczenie dziedzictwa narodowego skutkujące utratą dóbr (kradzież, zniszczenie, zaginięcie, nielegalny wywóz, pożary).


Zadania

1. Podejmowanie skoordynowanych inicjatyw w celu ochrony zabytków, m.in. wspólne inspekcje i kontrole obiektów zabytkowych, prowadzone przez przedstawicieli Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
2. Upowszechnianie nowoczesnych technicznych środków zabezpieczeń (wraz z monitoringiem) zarówno na wypadek klęsk żywiołowych, jak i przestępczej działalności człowieka, np. kradzieży, dewastacji.
3. Przeprowadzanie szkoleń, współpraca z wyspecjalizowanymi jednostkami ochrony dziedzictwa narodowego, stowarzyszeniami, towarzystwami itd.

Podmiot odpowiedzialny: Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Podmioty współpracujące: Komendant Miejski Policji, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, jednostki samorządu terytorialnego, kościół, muzea, przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych, media.

V. MONITOROWANIE I OCENA REALIZACJI PROGRAMU

Ocena realizacji programu będzie przedmiotem posiedzeń Powiatowej Komisji Porządku i Bezpieczeństwa zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na półrocze oraz poprzez:
- składanie przez Starostę Radzie Powiatu sprawozdania z działalności komisji za rok
ubiegły, nie później niż do końca stycznia, roku następnego
- coroczne składanie Radzie Powiatu przez Komendanta Miejskiego Policji informacji
na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu;
- coroczne składanie Radzie Powiatu przez Komendanta Miejskiego PSP informacji
na temat ratownictwa przeciwpożarowego, chemicznego, ogólnego i drogowego.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Data powstania: piątek, 19 paź 2007 11:07
Data opublikowania: piątek, 19 paź 2007 11:10
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 paź 2007 11:34
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 5017 razy