BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

Zwołuję 78-me posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 26 sierpnia 2009 r. (środa) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).

Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokołu z 77-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie informacji finansowej za I półrocze 2009 roku Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożonej na podstawie art. 197 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o zwiększenie środków finansowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości Gminy i Miasta Nowogród.
5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.
6. Zaopiniowanie projektu „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Jedwabnem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI – programy rozwojowe dla szkół podstawowych z terenu Powiatu Łomżyńskiego ”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Razem na ścieżkach historii i przyrody-aktywna integracja społeczna”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Projektu „Młody i Aktywny – Powiatowa Szkoła Liderów”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
11. Rozpatrzenie informacji i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2009 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
13. Zapoznanie się z porządkiem obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu.
14. Sprawy różne:

Wicestarosta
Marek Dworakowski


Data powstania: piątek, 21 sie 2009 13:41
Data opublikowania: piątek, 21 sie 2009 13:44
Data edycji: piątek, 21 sie 2009 13:45
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 sie 2009 09:02
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1448 razy
Ilość edycji: 1