BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 86/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 listopada 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 11.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Krzysztof Kozicki - Starosta.
2. Marek Dworakowski - Wicestarosta.
3. Mieczysław Chojnowski - członek Zarządu.
4. Henryk Kłosiński - członek Zarządu.
5. Alfred Szymański - członek Zarządu.
(lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Starosta – Krzysztof Kozicki na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady przedstawił proponowany porządek posiedzenia wg następującego układu:
1. Przyjęcie protokołu z 85-ego posiedzenia Zarządu.
2. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR w Piątnicy.
3. Przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie gminy Piątnica.
4. Przyjęcie porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 września 2009 r. dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jarnuty w kierunku Zanklewa w Gminie Wizna.
5. Informacja pokontrolna z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 22 października 2009 r. prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa oraz ocena zgodności realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Chmielewo-Grądy-Sławiec”.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyrażenie zgody na zakup koparko-ładowarki.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach PUP w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości i przekazania jej w użyczenie.
9. Podjęcie 3 decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
10. Rozpatrzenie wniosku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego.
11. Rozpatrzenie wniosku Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o wsparcie finansowe ogólnopolskiego programu „BEZPIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Fundacji Ekofundusz w Warszawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych w budżecie Poradni na 2009 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
15. Sprawy różne:
1.) podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego,
2.) podjęcie uchwały w sprawie

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego porządek obrad obejmujący dodatkowo zaproponowane tematy został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.
Z kolei zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.1 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 85-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 85-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym udzielił głosu Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

Stanisław Studencki – z wnioskiem o wynajęcie pomieszczeń w ZGLR w Piątnicy ubiegają się pielęgniarki, które planują utworzyć tam zakład opiekuńczy a charakterze paliatywnym. W roku bieżącym NFZ nie będzie kontraktował tych zadań, natomiast w przyszłym roku będzie to możliwe. Na chwilę obecną pielęgniarki będą musiały same znaleźć pacjentów, którzy sfinansują te świadczenia. Dla ZPOP będzie bardzo korzystne wyremontowanie pomieszczeń w ZGLR w Piątnicy przez wynajmujący podmiot, łącznie z zamontowaniem windy co przyniesie duże oszczędności dla naszego Zakładu (kopia wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR w Piątnicy stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy winda będzie zamontowana na zewnątrz budynku?

Stanisław Studencki – tak, wg obecnych założeń projektowych będzie zamontowana na zewnątrz budynku.

Zgromadzeni nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w ZGLR w Piątnicy został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie gminy Piątnica jest wynikiem przesunięcia realizacji zadania i zaplanowanych środków z lat 2009 – 2010 na rok 2010. udział gminy Piątnica w niniejszym zadaniu nie ulega zmianie (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 14 kwietnia 2008 r. dotyczącego wspólnej realizacji przebudowy ciągu drogowego złożonego z czterech dróg powiatowych i jednej drogi gminnej na terenie gminy Piątnica został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Wicestarosta – poinformował, że projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 września 2009 r. dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jarnuty w kierunku Zanklewa w Gminie Wizna zasadniczo dotyczy przesunięcia terminu realizacji inwestycji do dnia 30 maja 2010 roku oraz terminu rozliczenia inwestycji do dnia 15 czerwca 2010 roku.
Z kolei Wicestarosta objaśniając zacytował poszczególne paragrafy przedmiotowego porozumienia (kopia ww. porozumienia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Starosta – Wójtowi zależało, aby nie przenosić środków w ramach środków niewygasających.

Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – Wójt musi i tak przenieść 31.000 zł w ramach środków niewygasających. W pierwotnej wersji porozumienia zaplanowaliśmy, aby Powiat Łomżyński zszedł z kwoty, którą planował na ten rok.

Starosta – jakie prace zostały jeszcze do wykonania?

Jan Olszewski – pozostało jeszcze powierzchniowe utrwalenie.

Wicestarosta – do pierwotnej wersji wprowadzona jest zmiana, że Wójt nie tylko zakupi niezbędne materiały, ale i przekaże środki na ich wbudowanie, dodam, iż zostało już to zaakceptowane przez Radę Gminy Wizna.

Starosta – ja osobiście nie widzę zagrożeń w tym projekcie porozumienia.

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w kwestii formalnej powinno być odniesienie się do pierwszego porozumienia z dnia 26 lutego br., ponieważ nie ma pełnej jasności do jakich pierwotnych zapisów odnosi się aktualny projekt porozumienia.
Poza tym udział finansowy powiatu nie zmienia się, jedynie Gminy Wizna zostaje zwiększony.

Z kolei członkowie Zarządu 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zaakceptowali wprowadzenie do preambuły projektu porozumienia zapisów odnoszących się do porozumienia z dnia 26 lutego br.

Jan Olszewski – pragnę zaznaczyć, że w porozumieniu z dnia 26 lutego 2009 roku zostało dokładnie określona jaka będzie ilość podbudowy zrealizowana i podkreślałem w tamtym okresie, że zaplanowane środki są zbyt małe. Z tego powodu trzeba było ogłosić kolejny przetarg i to spowodowało, iż inwestycja nie została zrealizowana. Poza tym zmniejszenie podbudowy z 70 cm do 30 cm, nie uwzględnia panujących tam warunków w zakresie odprowadzenia wody, jest zagrożenie, że korpus będzie nasiąknięty i droga nie będzie służyć mieszkańcom przez lata.

Starosta – przyznaję rację Panu Dyrektorowi, że takie wnioski były zgłaszane przez Dyrektora i to stąd wynikają opóźnienia w realizacji inwestycji.

Zgromadzeni nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie zmiany porozumienia z dnia 15 września 2009 r. dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Jarnuty w kierunku Zanklewa w Gminie Wizna został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – zapoznał zgromadzonych z informacją pokontrolną z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 22 października 2009 r. prawidłowości wykorzystania środków z budżetu państwa oraz ocena zgodności realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Chmielewo-Grądy-Sławiec” (kopia informacji pokontrolnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.6 Jan Olszewski – Dyrektor ZDP w Łomży – przedmiotowy wniosek jest kontynuując tematu dotyczącego realizacji zakupu koparko-ładowarki zgodnie z przyjętym budżetem na 2009 rok. Sprzęt ten jest nam niezbędny, ponieważ zakres robót z bieżącego utrzymania dróg jak i wykonanie dodatkowych robót przy inwestycjach wymaga udziału tego typu sprzętu. Ta maszyna służy do wykonania małych robót inżynieryjnych oraz do zbierania ziemi z poboczy. Mamy 37.000 zł oszczędności i zaplanowane 100.000 zł. Na dzień dzisiejszy mamy ofertę na 100.000 zł netto sprzętu, który spełnia nasze warunki (kopia wniosku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyrażenie zgody na zakup koparko-ładowarki stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zgodnie z informacją głównej księgowej ZDP w Łomży są środki na zakup tego sprzętu oraz na zakończenie rozpoczętych inwestycji.

Starosta – mam nadzieję, że w ramach przetargu uda się obniżyć cenę tej maszyny i będzie ona efektywnie wykorzystywana na drogach powiatowych.

Henryk Kłosiński – jaki czas pracy ma przepracowany zaoferowana dla ZDP W Łomży koparko-ładowarka?

Jan Olszewski – około 7.300 motogodzin.

Zgromadzeni nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu wniosek Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży o wyrażenie zgody na zakup koparko-ładowarki został zaakceptowany 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Z kolei Henryk Kłosiński odbiegając od meritum poinformował, że pojawiają się sygnał, iż w strukturze ZDP w Łomży powinien być zatrudniony kompetentny pracownik odpowiedzialny za nadzór inwestorski.

Wicestarosta – uznał, że jest możliwe zastosowanie rozwiązania w powyższej sprawie w postaci zlecania nadzoru inwestorskiego w ramach umowy zlecenia.

Barbara Gorzęba – zaznaczyła, że koszt zlecania takich zadań może sięgać nawet 1 % wartości całej inwestycji.

Starosta – stwierdził, że sprawa ta nie stanowi przedmiotu trwających obrad Zarządu, bowiem nie została przyjęta w do porządku obrad, wobec czego zostanie przeanalizowana w innym terminie.

Ad.7 Danuta Jarota – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży – zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w ramach powiatowych urzędów pracy wyodrębnia się Centra Aktywizacji Zawodowej (CAZ), będące wyspecjalizowanymi komórkami organizacyjnymi powiatowego urzędu pracy, które realizują zadania w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. Wychodząc naprzeciw nowej sytuacji na rynku pracy, konieczne jest zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz podniesienie standardu usług świadczonych zarówno bezrobotnym, jak i pracodawcom. Wdrożenie wniosku o wyodrębnienie Centrum Aktywizacji Zawodowej służyć będzie przede wszystkim klientom urzędu, a dodatkowo stanowić będzie możliwość dostosowania funkcjonowania instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych. Celem wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest większe niż dotychczas ukierunkowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, a także wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi. Przedsięwzięcie przyczyni się do sprawnego zarządzania urzędem oraz do podniesienia jakości świadczonych usług. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą utworzenie CAZ-ów finansowane jest przez starostę ze środków własnych samorządu, jednakże w przepisach przejściowych noweli wprowadzono zapis umożliwiający okresowe dofinansowanie z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy przedsięwzięć, które zostaną podjęte w latach 2009-2010. Przedsięwzięcia te są dofinansowane na wniosek Starosty zaopiniowany przez Radę Powiatu do wysokości 80 % kosztów ich utworzenia, nie więcej niż 80-krotność przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym przyznanie środków. Całkowity koszt wyodrębnienia CAZ-u w ramach Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, oszacowano na kwotę 197.215,00 zł z czego 39.443,00 zł stanowi wymagany wkład własny. Środki finansowe przyznane na utworzenie CAZ-u, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostaną przeznaczone w szczególności na koszty związane z remontem pomieszczeń i ich modernizacją oraz zakupem niezbędnego wyposażenia. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw, wyodrębnienie CAZ-u w ramach powiatowych urzędów pracy, staje się obowiązkowe z dniem 01.01.2010 r. Spełnienie powyższego warunku wymaga odpowiedniego, wcześniejszego rozpoczęcia procedury związanej ze złożeniem wniosku. Jednym z załączników do wspomnianego wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej jest opinia Rady Powiatu. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że o przyznaniu środków decydować będzie kolejność zgłoszeń, przyjęcie powyższej uchwały przez Zarząd Powiatu jest zasadne.

Starosta – także chciałbym poprosić, aby w ramach struktury PUP wskazać i przygotować osoby, które w niedalekiej przyszłości będą zajmować się ekonomią społeczną – aktualnie jest to nowa dziedzina w trakcie rozwoju, która będzie dawać duże możliwości pozyskiwania środków na rzecz bezrobotnych. W tym przypadku PUP powinien współpracować z PCPR. W mojej ocenie jest szansa na to, abyśmy w tej dziedzinie byli pionierami w naszym województwie.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach PUP w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości i przekazania jej w użyczenie wynika z pisma Dyrektora ZPOZ informującego o tym, że na jednej z nieruchomości ZPOZ znajduje się budynek wynajmowany Muzeum Przyrody w Drozdowie. Plan zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu nie przewiduje podziału tej nieruchomości.
Najlepszą formą jest przekazanie tej nieruchomości w użytkowanie, jednak wiążą się z tym pewne opłaty. Jedyną formą bezpłatną jest użyczenie. ZPOZ dotychczas był zwolniony z opłat z mocy ustawy, jednak nie dotyczy to Muzeum Przyrody.

Starosta – Muzeum będzie mogło to wykorzystać na cele zarobkowe, np. na pomieszczenia wypożyczalni rowerów.

Stanisław Kozikowski – z przepisów wynika, że tylko na cele statutowe Muzeum nie dotyczące zarobkowania.
Starosta – wobec tego nie ma sensu przekazywać tej nieruchomości Muzeum.

Henryk Kłosiński – co należy zrobić, aby Muzeum mogło na tej nieruchomości zarabiać?

Stanisław Kozikowski – należy oszacować tą nieruchomość i ją sprzedaż Muzeum.

Starosta – w tej sytuacji proponuję nie podejmować tej uchwały i wyjaśnić z radcą prawnym możliwości bezpłatnego przekazania tej nieruchomości Muzeum, ale na cele zarobkowe.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie rozwiązania umowy dotyczącej użytkowania nieruchomości i przekazania jej w użyczenie został odrzucony 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekty decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu dotyczą gruntów w pasach drogowych dróg stanowiących własność powiatu. Przeszły one z mocy decyzji zatwierdzających podziały na naszą własność. Wobec tego proponowane jest do przekazania w zarząd tych nieruchomości ZDP w Łomży. Cel przekazania nieruchomości oraz położenie tych nieruchomości został dokładnie określony w przedłożonych Państwu projektach.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja GN.I.7002-17/2009 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu).

W kolejnym głosowaniu decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja GN.I.7002-18/2009 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).

Następnie w zarządzonym głosowaniu kolejna decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu również została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja GN.I.7002-19/2009 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB zapoznał zgromadzonych z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży o dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego. Reasumując zaznaczył, że wniosek ten jest zasadny, przy czym we wcześniejszych latach samorząd powiatu dofinansowywał tego typu przedsięwzięcia w okolicach do 20.000 zł. PSP opiera takie zakupu w oparciu o budżet państwa i budżety samorządów (kopia wniosku stanowi załącznik Nr 13 do niniejszego protokołu).

Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – proponuję wprowadzenie zmian do budżetu powiatu wynikających z ewentualnego dofinansowania dopiero w roku następnym, nie widzę podstaw, aby w przyjętym już przez Zarząd Powiatu i zaopiniowanym przez część stałych komisji Rady Powiatu wprowadzać zmiany i rozpoczynać procesowanie projektu budżetu od początku. Jak wszyscy zainteresowani powinni wiedzieć, wnioski o dofinansowanie na rok kolejny składa się do końca września danego roku.
Wicestarosta – jaki jest przewidywany koszt zakupu tego samochodu?

Wacław Sierbiński – w mojej ocenie będzie to około 900.000 zł.

Starosta – proponuję zaakceptować dofinansowanie przedmiotowego przedsięwzięcia w kwocie 15.000 zł i poinformować o tym PSP w Łomży.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego zostało zaakceptowane 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.11 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu w celach informacyjnych było przedstawione pismo Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego o programie ogólnopolskim „Bezpiecznie – Chcę Żyć” (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu), po czym Starosta zdecydował o rozpatrzeniu problemowej sprawy na kolejnym posiedzeniu. Podsumowując dodał, że Komenda PSP za przeznaczone dofinansowanie przekaże nieodpłatnie bilety na konferencję poświęconą powyższemu programowi.

Z kolei członkowie Zarządu, po dokonaniu krótkich konsultacji, 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było zaakceptowali przeznaczenie 2.000 zł na program ogólnopolski „Bezpiecznie – Chcę Żyć”.

Ad.12 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROŚB – projekt uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Fundacji Ekofundusz w Warszawie jest kwestią formalną, wymaganą przez Ekofundusz do przekazania nam środków zaplanowanych na realizację inwestycji wymienionej w paragrafie 1 problemowej uchwały.

Starosta – kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg?

Wacław Sierbiński – na początku przyszłego roku.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie przyjęcia dotacji z Fundacji Ekofundusz w Warszawie została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/269/09 z dnia 30 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu).

Ad.13 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – zapoznała zebranych z wnioskiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych w budżecie Poradni na 2009 rok. Wyjaśniając poinformowała, że Poradnia wnioskuje o to, aby z § 4810 z rezerwy celowej „oświatowej” przenieść kwotę 25.001,00 zł i powiększyć z tych środków plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży w dziale 854, rozdział 85406 o tę kwotę, w tym: § 4110 – 19.056,00 zł; § 4110 – 736,00 zł; § 4120 – 209,00 zł i § 4400 – 5.000,00 zł na sfinansowanie skutków obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych ustalonych na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 marca 2009 roku oraz na wypłatę odprawy emerytalnej nauczyciela dyplomowanego w związku z planowanym odejściem na emeryturę. Ponadto uzupełniono plan wydatków w § 4400, na uregulowanie należności za czynsz (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu).

Członkowie Zarządu nie wnosząc uwag 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży o zwiększenie środków finansowych w budżecie Poradni na 2009 rok.

Ad.14 Barbara Gorzęba – Skarbnik Powiatu – w przedłożonym projekcie uchwały dokonuje się przeniesienia środków z rezerw z rozdziału 75818, na kwotę 53.031,00 zł z tego: z § 6800 z rezerwy budżetowej celowej „drogowej” kwotę 28.030,00 zł i powiększa się z tych środków plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050 o kwotę 28.030,00 zł na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej Nr 1948B przez wieś Łochtynowo gm. Łomża; oraz wg informacji przedłożonej w poprzednim punkcie – dotyczącym wniosku PPP nr 1 w Łomży. Wobec tego po stronie dochodowej zwiększa się plan dochodów budżetu w dziale 852, rozdziale 85202, § 2130 kwotę 12.684,00 zł tytułem dotacji celowej przyznanej pismem Wojewody Podlaskiego nr FB.II.MC.3011-319/09 z dnia 4 listopada 2009 roku. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 5.000 zł z tego w tym: w dziale 750, rozdział 75045, § 2110 o kwotę 500,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3011-358/09 z dnia 13 listopada 2009 roku; oraz w dziale 852, rozdziale 85203,§ 2110 o kwotę 4.500,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB.II.BŁ.3011-349/09 z 10 listopada 2009 roku. Z kolei po stronie wydatkowej zwiększa się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w dziale 852, rozdział 85202 w § 2820 o kwotę 12.6843,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w tym: DPS w Łomży – 3.276 zł a 9.408,00 zł DPS w Tykocinie. Pismo PCPR Nr PCPR.3012-46/2009 w sprawie podziału przyznanej dotacji zostało przedłożone 9 listopada 2009 roku. Natomiast zmniejsza się plan wydatków powyżej wymienionej jednostki w dziale 852,rozdziale 85203, § 2820 o kwotę 4.500,00 zł z tytułu niewykorzystania dotacji przyznanej na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach. Ponadto w projekcie zmniejsza się plan wydatków budżetu i plan finansowy wydatków Starostwa Powiatowego w Łomży w dziale 750, rozdziale 75045, o kwotę 500,00 zł z czego w § 4110 - 357,00; § 4120 – 52,00 zł; § 4740 – 91,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2009 roku. Dotacja została przekazana na rachunek dotującego w dniu 4 listopada 2009 roku w wysokości 500,00 zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/270/09 z dnia 30 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 17 do niniejszego protokołu).

Ad.15 1.) Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego dotyczy przekazania na rzecz Powiatu Łomżyńskiego 3 kserokopiarek, które nie są już eksploatowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Przejęte kserokopiarki zostaną przekazane do użytkowania wybranym wydziałom Starostwa Powiatowego w Łomży.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego została podjęta 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 86/271/09 z dnia 30 listopada 2009 roku stanowi załącznik Nr 18 do niniejszego protokołu).

2.) Starosta – informacja o zmianie do umowy z Warsztatami Terapii Zajęciowej w Marianowie dotyczy zamiany finansowania tej placówki. Większość środków co roku było na funkcjonowanie ze środków PFRON. W roku 2009 nasz udział był pokrywany z projektu unijnego, jednak teraz zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian do niniejszej umowy (kopia dokumentów dotyczących powyższego tematu stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do przedstawionego tematu.

W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 86-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2009 14:30
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2009 14:31
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2985 razy