BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 11/09 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 marca 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Rozpoczęcie obrad nastąpiło o godz. 11.30, natomiast zakończenie o godz. 13.15.
Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie, na ogólną liczbę pięciu członków Komisji. Stanowi to quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, uchwały, wnioski i stanowiska (Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu). W posiedzeniu brali również udział zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Skład osobowy Komisji:
1. Krzysztof Chrostowski – Przewodniczący Komisji.
2. Henryk Krajewski – Wiceprzewodniczący Komisji.
3. Andrzej Piotrowski – Sekretarz Komisji.
4. Jan Kuczyński – członek Komisji.
5. Barbara Zalewska – członek Komisji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji – Krzysztof Chrostowski, który na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym przedstawił porządek obrad w następującym układzie:


1. Przyjęcie protokołu z 10-go posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu powiatu za 2008 rok i sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.
3. Analiza przygotowania Starostwa Powiatowego w zakresie zarządzania kryzysowego.
4. Sprawy różne.

Następnie Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do zaproponowanego porządku. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1 Przewodniczący Komisji zapoznał zgromadzonych z protokołem z 10-go posiedzenia Komisji, po czym zapytał czy są jakieś uwagi lub pytania odnoszące się do treści zawartych w ww. protokole.

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 10-go posiedzenia Komisji został przyjęty 5 głosami, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.2 Przewodniczący Komisji udzielił głosu Pani Skarbnik Powiatu.

Barbara Gorzęba – budżet Powiatu na 2008 rok został uchwalony w dniu 20 grudnia 2007 roku w formie uchwały nr III/67/07. Po zmianach, które były wprowadzane uchwałami rady powiatu i zarządu powiatu, ostatecznie ukształtowały go po stronie dochodów na kwotę – 20.127.045,00 zł a po stronie wydatków na kwotę – 20.426.593,00 zł. Tym samym plan dochodów wzrósł o kwotę 4.538.334,00 zł netto, a plan wydatków o kwotę 1.336.354,00 zł. W związku z tym został planowany deficyt budżetu – został podwyższony do wysokości 299.548,00 zł. Zbiorcze wskaźniki realizacji budżetu za 2008 rok są zadawalające. Bowiem w ujęciu kasowym zrealizowany został nadwyżką w wysokości 1.976.946,00 zł.
Dochody budżetu zostały wykonane w 107,20%, zaś wydatki w 95,95%. W związku z niewykorzystaniem środków z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych wynoszących na koniec 2007 roku – 1.309.291,07 zł i zamknięciem 2008 roku nadwyżką dochodów nad wydatkami na wspomnianą kwotę 1.976.946,68 zł należy przyjąć, że skumulowana nadwyżka budżetu roku 2008 wynosi – 3.286.237,75 zł. Nadwyżki te mogą być źródłem sfinansowania deficytu w 2008 rok czyli wydatków, które nie mają pokrycia w planowanych dochodach i należy nadmienić, że na ten cel zaangażowano już 1.252.234,00 zł uchwałą budżetową na 2009 rok a po zmianach ostatnich deficyt kształtuje się na poziomie 1.252.076,00 zł. Należy dodać, że strukturę nadwyżki budżetu stanowi 73,29% ponadplanowych dochodów (1.450.545,58 zł), a 26,71 % niewykorzystane wydatki. Ponad planowe dochody powstały zwłaszcza w działach 700, 750, 756 ale zaistniały one poprzez wpłaty dokonane w zasadzie po upływie listopada tj w grudniu i w okresie przejściowym po upływie roku.
Ponadto należy zaakcentować także to, że wszystkie jednostki organizacyjne opłaciły w 2008 roku wymagalne zobowiązania. Powiat nie ma także czynnych rozliczeń z tytułu wykorzystania kredytów i pożyczek. Wolny też jest od odpowiedzialności z tytułu poręczeń i gwarancji, gdyż takich zabezpieczeń żadnemu podmiotowi nie udzielono. Szczegółowe dane o wykonaniu budżetu zawarte są w części opisowej i w załącznikach do sprawozdania.

Z kolei Barbara Gorzęba kontynuując wypowiedź zapoznała zebranych z dochodami, wydatkami oraz wykonaniem planu dochodów i wydatków w 2008 roku (zestawienia tabelaryczne opisujące powyższe zagadnienia stanowią załącznik do sprawozdania).
Reasumując zaznaczyła także, że w stosunku do roku ubiegłego najwyższy – ponad pięciokrotny wzrost w dochodach osiągnięto w przypadku oprocentowania lokat i rachunków bankowych.

Radny Jan Kuczyński – w mojej ocenie budżet został wykonany prawidłowo, założenia były właściwe i te same kierunki działań powinny być kontynuowane w dalszym etapie. Zrealizowaliśmy dużo projektów i inwestycji, znacznie więcej niż we wcześniejszych latach, powinniśmy być zadowoleni z tych sukcesów.

Przewodniczący Komisji podzielając zdanie przedmówcy podkreślił, że także jest usatysfakcjonowany z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.

Radny Jan Kuczyński zaproponował zwiększenie wynagrodzenia Staroście Łomżyńskiemu, zaznaczył przy tym, że Starosta ma jedne z najniższych wynagrodzeń w kraju porównując je z wynagrodzeniami osób pełniących takie funkcje. Także zwrócił uwagę, że Powiat Łomżyński wielokrotnie był wyróżniany na szczeblu centralnym za różne osiągnięcia, między innymi za osiągnięcia i wzorcową współpracę z samorządami z innych krajów.

Radna Barbara Zalewska podzielając zdanie przedmówcy zwróciła uwagę, że w zasadzie wszyscy wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu łomżyńskiego mają wyższe wynagrodzenia od Starosty Łomżyńskiego.

Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że formalnie Przewodniczący Rady Powiatu powinien wystąpić o zmianę wynagrodzenia Starosty i do niego należy skierować taki wniosek, bowiem to rada powiatu ustala wynagrodzenie starosty.

Barbara Gorzęba dodała, że w dobie kryzysu finansowego w wielu instytucjach zamrożone są nie tylko zwiększenia wynagrodzeń, ale i zaplanowane inwestycje. W nawiązaniu do powyższego zaproponowała wstrzymanie się ze złożeniem wniosku o zmianę wynagrodzenia Starosty do czasu otrzymania ostatecznych wskaźników oraz rozporządzenia wykonawczego regulującego i określającego wysokości stawek wynagrodzeń pracowników samorządowych. Ponadto przypomniała, że w projekcie budżetu na 2009 rok zostały zaplanowane podwyżki wynagrodzeń w wysokości 6 %.

Przewodniczący Komisji zapytał w jaki sposób ma być rozdysponowana nadwyżka z lat ubiegłych określonej na poziomie 3.286.237,75 zł.

Barbara Gorzęba – planowane zagospodarowanie nadwyżki przedstawia się następująco: pokrycie deficytu - 1.252.076,00 zł; udział w ramach porozumienia z powiatem kolneńskim - 753.000,00 zł; ewentualne pokrycie braków w planie finansowym instytucji kultury - 500.000,00 zł; udziały własne w projektach unijnych; projekt – współpraca z Samorządem Rejonu Soleczniki – współpraca Transgraniczna około 100.000,00 zł; pozostałe środki to zabezpieczenie na ewentualne cięcia w budżecie państwa a przede wszystkim mniejszy udział w podatku i zła prognoza na 2010 rok ekonomistów w sprawie gospodarki kraju i deficyt budżetowy planowany na 2010 rok.

Wicestarosta – Marek Dworakowski poinformował, że ewentualne pokrycie braków w planie finansowym instytucji kultury wynika z tego, iż jednostki te w roku bieżącym nie otrzymały jeszcze żadnych środków w ramach mecenatu Ministra Kultury. Poza tym dodał, że najprawdopodobniej udział powiatu w podatkach spadnie

Radny Henryk Krajewski wyraził uznanie dla Dyrektor ZDP w Łomży za szybkość i skuteczność działania w zakresie interwencji na drogach powiatowych w ramach bieżącego utrzymania dróg. Dodał przy tym, że radni oraz sołtysi Gminy Łomża również są pod wrażeniem skuteczności i szybkości działania Dyrektora.

Radna Barbara Zalewska podzielając zdanie przedmówcy zwróciła uwagę, że Dyrektor ZDP w Łomży bardzo angażuje się we wszystkie zgłaszane mu problemy dotyczące dróg powiatowych, poza tym po każdej zakończonej inwestycji np. w zakresie wycinki nie są zostawiane pozostałości na poboczach dróg.

Z kolei Wicestarosta na prośbę radnej Barbary Zalewskiej przedstawił zamierzenia inwestycyjne dotyczące dróg powiatowych.

Następnie Przewodniczący Komisji powracając do meritum zapytał zebranych czy mają inne uwagi lub pytania odnoszące się do problemowego zagadnienia. Wobec ich braku zarządził głosowanie, w wyniku którego członkowie Komisji 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli opinię o treści: „Budżet powiatu na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr III/67/07 z 20 grudnia 2007 roku. W ciągu roku uchwałami Rady Powiatu bądź Zarządu Powiatu wprowadzone zostały zmiany budżetu. Po zmianach dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu w ciągu roku ostatecznie ukształtowano go po stronie dochodów na kwotę - 20.127.045 zł i wydatków na kwotę - 20.426.593 zł. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetowych były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i równocześnie były uzasadnione merytorycznie.
Rzeczywisty plan dochodów został wykonany w wysokości 21.577.590,58 zł, co stanowi 107,20% planu rocznego, a wydatki zrealizowano na kwotę 19.600.643,90 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego w tym wydatki majątkowe (inwestycyjne) 3.970.353,28 zł, tzn. 20,25%. W efekcie rok obrachunkowy zamknięto nadwyżką w wysokości 1.976.946,68 zł. Zamknięcie 2008 roku niemałą skumulowaną nadwyżką jest pochodną tego, że głównie z różnych powodów na szczeblu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego nie ukończono procedur zakwalifikowania do realizacji zadań z udziałem środków unijnych. Wobec przedłożenia przez Zarząd Powiatu kilku projektów do realizacji w tej „formule” starano się wygospodarować środki na wkład własny. Co wraz z informacjami o zakończeniu roku bez zobowiązań wymagalnych, świadczy o gospodarnym podejściu Zarządu Powiatu i o trafnym dysponowaniu środkami budżetowymi powiatu.
Rezerwy budżetowe ogólna, na koszty działań „ kryzysowych” oraz na wydatki inwestycyjne drogowe zostały w całości rozwiązane , zaś niewykorzystana została część rezerwy oświatowej w kwocie 160.147 zł. Komisja nie wniosła również uwag do sposobu gospodarowania rezerwami budżetowymi. Reasumując, w opinii Komisji Rewizyjnej budżet w roku 2008 realizowany był poprawnie” (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Z kolei w zarządzonym głosowaniu członkowie Komisji 5 głosami za (głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było) przyjęli wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu o treści: Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 27 marca 2009 roku po zapoznaniu się materiałami dotyczącymi przebiegu realizacji budżetu powiatu łomżyńskiego za 2008 rok wyraziła w tym przedmiocie swoją opinię i wnioskuje o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2008 rok. W skład komisji wchodzi pięciu radnych, w posiedzeniu Komisji udział wzięło 5 radnych, za udzieleniem absolutorium głosowało 5 radnych, głosów przeciwnych nie było. Uzasadnienie. Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z realizacji budżetu za rok 2008 zamykającego się po stronie dochodów kwotą 21.577.590,58 zł, a po stronie wydatków kwotą 19.600.643,90 zł. Budżet roku 2008 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.976.946,68 zł. Sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawidłowy realizację dochodów i wydatków określonych uchwałą Nr III/67/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku oraz uchwałami wprowadzającymi zmiany w budżecie w trakcie roku budżetowego (wniosek Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.3 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa poinformował, że przedmiot posiedzenia Komisji opiera się na ustawie z 26 kwietnia 2007 roku, dokładnie jest to nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym. W Starostwie Powiatowym za wszelkie zadania w problemowym zakresie odpowiada Wydział Rolnictwa, Ochrony, Środowiska i Budownictwa. Rozpisane są te zadania na czynniki pierwsze w regulaminie organizacyjnym. Bezpośrednim wykonawcą wszelkich działań planistycznych i każdych innych związanych z tym zakresem jest pan Bogdan Popkowski. Do najważniejszych rzeczy, dla których muszą być opracowane pewne dokumenty, plany należą: opracowywanie i stałe aktualizowanie Powiatowego planu reagowanie kryzysowego a także utrzymywanie systemu łączności przewodowej i radiowej. Zgodnie z wytycznymi nawiązana jest współpraca i wymiana informacji z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, które działa przez całą dobę jako służba wojewody podlaskiego. Między innymi wykorzystywane są do tego urządzenia łącznościowe.

Wicestarosta – Marek Dworakowski zabierając głos zobrazował główne założenie zarządzania kryzysowego w powiecie. Kontynuując wypowiedź dodał, że w przypadku wystąpienia jakiegoś zagrożenia na terenie gminy obowiązkiem wójta jest zareagować na nie. Jeśli to przerasta możliwość zareagowania jednej gminy wówczas w kompetencje wchodzi Starostwo jako organ, który podejmuje bądź usuwa jakieś lokalne zagrożenia. Przede wszystkim jako koordynator działań, bowiem powiat ma bardzo ograniczone możliwości techniczne i środki. W przypadku powodzi to wójt podejmuje rozstrzygnięcie, decyzję o zabezpieczeniu i rozwiązaniu tej sytuacji kryzysowej, jednak w przypadku gdy sobie nie radzi wówczas ma obowiązek poinformować starostę, aby sięgnąć po środki pomocnicze.

Wacław Sierbiński zabierając ponownie głos zgodził się z Wicestarostą. Poza tym dodał, że w niektórych planach zawarte są opisy poszczególnych zagrożeń. Poza tym te plany zawierają procedury postępowania w przypadku wystąpienia każdej z kategorii zagrożeń. Starostwo generalnie wykonuję swoje zadania w zakresie zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ciało te powołane zostało przez Starostę Zarządzeniem z listopada 2007 roku na podstawie cytowanej powyżej ustawy. W przypadku naszego powiatu Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego składa się z 12 osób na czele ze Starostą. Między innymi Starostwo posiada w swoich zasobach tzw. Powiatowy Plan Wydawania i Dystrybucji Preparatów ze stabilnym jodem. Plan ten określa procedury postępowania w przypadku zagrożenia skażeniem radioaktywnym. Wszystkie jednostki, które są zaangażowane w realizację tego planu zapoznały się z nim.

Wicestarosta uzupełniając wypowiedz Naczelnika dodał, że głównymi siłami zarządzania kryzysowego są policja, straż pożarna, ochotnicza straż pożarna, które są bardzo dobrze zorganizowane i wyposażone.
Przewodniczący Komisji poruszył kwestię dotyczącą kryzysu bankowego i związanych z tym zagrożeń protestami publicznymi. Nawiązując do powyższego poprosił o odniesienie się do wspomnianego problemu.

Wacław Sierbiński zgodził się, że poruszony problem stanowi dość istotny tematem, który także jest związany z zarządzaniem kryzysowym, a mianowicie chodzi tu o odpowiednie zapewnienie dostępu do usług finansowych, pocztowych dla obywateli, co w sytuacjach np. klęsk żywiołowych jest tak zwaną infrastrukturą krytyczną. Jednak za taką infrastrukturę odpowiada wyłącznie Wojewoda.

Wicestarosta poinformował, że zarządzanie kryzysowe wiąże się także z dużymi kosztami, chociażby jeden agregat prądotwórczy, po to aby działało centrum dowodzenia w sytuacji kryzysowej, to bardzo poważny koszt, sama adaptacja pomieszczenia na potrzeby agregatu pochłonęła ponad 40,000 zł.

Bogusław Popkowski – spec. ds. zarządzania kryzysowego – zapoznał zebranych z dokumentami dotyczącymi procedur postępowania w przypadku różnego typu zagrożeń. Ponadto poinformował, że jest przygotowywana nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, zmiany przygotowywane w tym akcie mają być dość istotne, wobec czego na razie nie jest jasne jak ustawodawca określi kształt i strukturę zarządzania kryzysowego.

Przewodniczący Komisji zapytał czy są jakieś potrzeby w zakresie doposażenia magazynu zarządzania kryzysowego.

Bogusław Popkowski poinformował, że potrzeby są ogromne, przy czym fundusze nie pozwalają na zaspokojenie tych potrzeb. Udało się około 2.000 zł zebrać na wyposażenie stacji kierowania tzw. pulpit sterowania. Planujemy zakupić około 7.000 tys. worków, jednak jest to zdecydowanie za mało. Wyznaczone są miejsca w gminach do poboru piasku, między innymi w Nowogrodzie, Łomży, Miastkowie, Zbójnej, te gminy z racji, że są położone na ternach zalewowych, posiadają piaskownice do pobrania piasku.
Poruszając kwestię łączności radiowej pragnę poinformować, ze posiadamy 2 radiostacje stacjonarne, mianowicie jedna jest do sterowania syrenami alarmowymi, druga służy do łączności, poza tym w posiadaniu jest osiem innych radiostacji.

Z kolei zgromadzeni dokonali wizji bezpośredniej pomieszczeń zaadaptowanych na potrzeby zarządzania kryzysowego.

W tym punkcie nie wniesiono dalszych pytań lub uwag.

Ad.3 W sprawach różnych nie poruszano żadnych zagadnień.

Następnie, Przewodniczący Komisji mając na uwadze brak chętnych do dalszej dyskusji oraz wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 11-te posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Data powstania: piątek, 18 gru 2009 13:12
Data opublikowania: piątek, 18 gru 2009 13:21
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2352 razy