BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenia na XXXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Serdecznie zapraszam na XXXI Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 23 grudnia 2009 roku (środa). Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 104 (parter) Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Początek sesji o godz. 10.00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2010.
7. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji projektu systemowego p.n. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Poddziałanie 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”.
8. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Łomży.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia w ramach PUP w Łomży Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy.
11. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nt. sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu.
12. Informacja dotycząca placówek oświatowych prowadzonych przez powiat łomżyński
w roku 2009.
13. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data powstania: wtorek, 22 gru 2009 08:29
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2009 08:31
Data przejścia do archiwum: środa, 30 gru 2009 08:53
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1514 razy