BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności PCPR w Łomzy za 2009 rok

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ŁOMŻY
ZA ROK 2009
Łomża, luty 2010 rok


SPIS TREŚCI:

I.DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW Z PLACÓWEK ORAZ UDZIELANIA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ.

II.DZIAŁANIA W ZAKRESIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ.

III.DZIAŁANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

IV.INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI.

V.BUDŻET I JEGO REALIZACJA.

VI.WYKAZ POTRZEB NA 2010
I.
DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA FUNKCJONOWANIA RODZIN ZASTĘPCZYCH I WYCHOWANKÓW Z PLACÓWEK ORAZ UDZIELANIA POMOCY ŚRODOWISKOWEJ .


I.Zakres i formy pomocy rodzinom zastępczym.

W 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży obejmowało opieką 47 rodzin zastępczych, wychowujących 92 dzieci oraz 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Z ogólnej liczby rodzin:
- 30 to rodziny spokrewnione wychowujące 48 dzieci, z tego 10 dzieci z innych powiatów,
- 17 to rodziny niespokrewnione wychowujące 44 dzieci , z tego 19 dzieci z innych powiatów.
Pracownicy socjalni Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży raz na pół roku odwiedzają rodziny zastępcze zamieszkałe na terenie 9 gmin powiatu łomżyńskiego w celu dokonania oceny sytuacji rodzinnej i udzielonej pomocy rodzinom zastępczym. W 2009 r. pracownicy socjalni przeprowadzili 160 wywiadów środowiskowych (rodzinnych) w rodzinach zastępczych i u pełnoletnich wychowanków. W kwestiach pomocy rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym Dyrektor PCPR w Łomży wydał 130 decyzji administracyjnych Z wywiadów rodzinnych wynika, że rodziny zastępcze w powiecie łomżyńskim sprawują swoją funkcję prawidłowo. Dzieci w nich umieszczone mają zapewnioną opiekę i warunki do ich rozwoju psychofizycznego. Sporządzono 28 sprawozdań z sytuacji rodzinnej i udzielonej pomocy rodzinom zastępczym z terenu powiatu łomżyńskiego dla Sądu Rejonowego w Łomży Wydział Rodzinny i Nieletnich.
W ubiegłym roku na świadczenia pieniężne dla rodzin zastępczych i wychowanków wydatkowano kwotę 827. 000,04 zł., z tego kwotę 221. 116,48 zł. zrefundowały inne powiaty za swoje dzieci umieszczone w naszych rodzinach zastępczych (powiat zambrowski, ostrołęcki, kolneński, grajewski, piski , miasta: Gdańsk, Łomża i Warszawa). Ponadto w tym rozdziale wydatkowano kwotę 14. 780 zł pochodzącą z EFS w ramach projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”. Wszystkie środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. I tak:
1. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 92 dzieci z 47 rodzin zastępczych wydatkowano łącznie kwotę 709. 188,25 zł . Rodziny zastępcze otrzymywały pomoc pieniężną w wysokości określonej w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 233,poz. 2344) w sprawie rodzin zastępczych.
Kwota stanowiąca podstawę do ustalania wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej wynosiła 1647 zł.
W roku sprawozdawczym 19 dzieci odeszło z rodzin zastępczych, w tym: 7 do adopcji, 6 do rodziców biologicznych, 5 wychowanków z mocy prawa przeszło na kontynuowanie nauki i 1 osoba odeszła z rodziny po ukończeniu 18 lat, ale nie ma uprawnień do kontynuacji nauki.
W 2009 r. na mocy orzeczenia Sądu objęto pomocą 21 nowoprzybyłych dzieci poprzez umieszczenie ich w rodzinach zastępczych.
2. W roku sprawozdawczym udzielono także jednorazowej pomocy pieniężnej 4 rodzinom zastępczym w związku z przyjęciem 7 dzieci. Wydano na ten cel ogółem 8. 994 zł, w tym 4. 494 zł. – to środki zrefundowane przez inne powiaty.
3. Miesięczną pomocą z tytułu kontynuowania nauki objętych było 18 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych. Na w/w pomoc wydano ogółem kwotę 72. 342, 79 zł. Świadczenie to wynosiło 494,10zł miesięcznie.
4. W 2009 r. 2 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie w ogólnej kwocie 11. 529 zł.
5. W okresie od stycznia do grudnia 2009 r. - 7 wychowanków otrzymało pomoc rzeczową na zagospodarowanie o wartości 15. 526 zł. Ponadto 3 wychowankom z rodzin zastępczych sfinansowano w/w pomoc na kwotę 7. 400 zł ze środków EFS w ramach projektu systemowego realizowanego przez PCPR w Łomży : „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Dzięki tej pomocy wychowankowie mogli zakupić potrzebny im sprzęt, taki jak: meble, łóżka, lodówki, pralki, odkurzacze , telewizory, komputery, materiały do remontu mieszkania itd.
6. W roku sprawozdawczym 4 wychowanków otrzymało pomoc na pokrycie wydatków związanych z wynajmem pokoju na kwotę 9. 420 zł. Ponadto 4 wychowanków otrzymało w/w pomoc ze środków EFS na kwotę 7. 380 zł
7. Oprócz w / w form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej ze środków EFS :
- 5 wychowanków ukończyło kursy zawodowe potrzebne do podjęcia zatrudnienia ( księgowości, spawania, prawa jazdy kat „B” ),
- 6 osobom zostały sfinansowane czesne za naukę w szkołach wyższych,
- 7 wychowanków uczestniczyło w warsztatach psychospołecznych w Rajgrodzie ,
- 10 osób skorzystało z konsultacji specjalistycznych, tj. z porad prawnych, zawodowych i psychologicznych do wyboru.

Tabela nr 1 obrazuje udzieloną pomoc pieniężną w złotych dla rodzin zastępczych i wychowanków ogółem w latach 2005 – 2009:
Tabela nr 2 przedstawia liczbę dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w latach 2005 – 2009:


II. Pomoc wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze.
Na realizację zadań z zakresu placówek opiekuńczo – wychowawczych plan wydatków po zmianach wyniósł 442. 565, 49 zł. Ponadto wykorzystano kwotę 10. 700 zł. ze środków EFS, i tak:
1. Na miesięczną pomoc z tytułu kontynuowania nauki przez 11 pełnoletnich wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych pochodzących z powiatu łomżyńskiego wydano ogółem 46. 167,54 zł. Podobnie jak w przypadku wychowanków z rodzin zastępczych pomoc ta wynosi 30 % podstawy; świadczenie to wynosiło 494,10 zł miesięcznie,
2. W 2009r. 1 wychowanek otrzymał pomoc pieniężną na usamodzielnienie w wysokości 6. 588 zł.
3. W okresie sprawozdawczym 5 wychowanków otrzymało pomoc rzeczową na kwotę 9. 179 zł. z budżetu powiatu łomżyńskiego. Natomiast ze środków EFS w ramach ww. projektu 4 wychowanków otrzymało pomoc na wartość ogólną 10. 700 zł., która została przez nich wykorzystana na zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego oraz pomocy naukowych.
4. W 2009 r. pokryto z budżetu powiatu koszty wynajmu stancji dla 3 wychowanków opuszczających Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży na łączną kwotę 9. 750 zł.
5. Oprócz w/ w form pomocy przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej ze środków z EFS:
• 3 wychowanków ukończyło kursy zawodowe potrzebne do podjęcia zatrudnienia ( kursy prawa jazdy kat „ B”),
• 4 wychowankom dofinansowano czesne za naukę w szkołach wyższych i ponadgimnazjalnych,
• 8 osób skorzystało z konsultacji specjalistycznych, tj. z porad prawnych, zawodowych i psychologicznych do wyboru.

6. Na utrzymanie 21 wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano ogółem 370. 880,95 zł , w tym :
 18.000 zł za 1 wychowankę w Domu Dziecka w Siennicy,
 187. 158,16 zł za 8 wychowanków w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Zambrowie,
 165. 422, 39 zł za 11 wychowanków w Zespole Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Łomży.
Poniższy wykres obrazuje kształtowanie się średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w poszczególnych placówkach opiekuńczych w 2009 roku:

II.
DZIAŁANIA W ZAKRESIE DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej PKPS w Łomży i w Domu Pomocy Społecznej p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie było ogółem 76 miejsc. Na koniec roku sprawozdawczego w w/w DPS przebywało ogółem 78 osób, tj. 40 osób na „starych” zasadach, tj. skierowanych przed 1 stycznia 2004 r. utrzymywanych z dotacji celowej budżetu Państwa i 38 osób na nowych zasadach , tj. skierowanych przez gminy po 1 stycznia 2004 r. Byli to mieszkańcy : miasta Łomży, miasta Zambrów, miasta Białystok oraz gmin: Nowogród, Turośl, Wizna, Przytuły, Ciechanowiec, Suraż, Michałowo, Radziłów, Zabłudów, Kulesze Kościelne, Rutki i Bielsk Podlaski
W 2009 r. do Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży i Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie gminy skierowały 22 osoby, w tym 16 do DPS w Tykocinie .
Na umieszczenie w domu pomocy społecznej na koniec grudnia ubiegłego roku oczekiwało 10 osób.
W kwestii domów pomocy społecznej Dyrektor PCPR w Łomży wydał ogółem 47 decyzji administracyjnych . Skarg i odwołań nie było.
Dom Pomocy Społecznej w Łomży i Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie mają zezwolenie Wojewody na prowadzenie działalności na czas nieokreślony, bowiem już w 2006 r. osiągnęły obowiązujący standard usług.
W 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie zostało uruchomionych 15 nowych miejsc , zaś w Domu Pomocy Społecznej PKPS w Łomży - 2 miejsca.

III.
DZIAŁANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ DOTYCZĄCYCH REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.


Podstawą prawną działań na rzecz osób niepełnosprawnych była ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jak również Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2012, przyjęty Uchwałą Nr X/52/07 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 5 września 2007 roku.
Podstawowe informacje dotyczące osób niepełnosprawnych na terenie powiatu łomżyńskiego w 2009 roku.
Lp. Wyszczególnienie Liczba
1 liczba ludności 50.822
osoby niepełnosprawne
2 - ogółem 6.449
3 - mężczyzn 3.025
4 - kobiety 3.224

Liczba orzeczeń wydanych przez Powiatowy Zespół Ds. Orzekania O Niepełnosprawności w Łomży dla osób z Powiatu Łomżyńskiego (01.01.2009.-31.12.2009r.)

Lp. Wyszczególnienie Liczba
1 Orzeczenia wydane dla mieszkańców powiatu łomżyńskiego w roku 2009 556
W tym:
2 Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane dla osób dorosłych (w wieku 16 lat i więcej) 47 4 W tym: Ze znacznym stopniem niepełnosprawności 133
Z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 182
Z lekkim stopniem niepełnosprawności 163
kobiety 239
mężczyźni 239
3 Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane dla dzieci ( w wieku poniżej 16 roku życia) 78 W tym: W wieku 0-7 lat 34
W wieku 8-16 lat 44

Tabela nr.2
Osoby niepełnosprawne w powiecie łomżyńskim (w układzie gmin).
GMINA LICZBA LUDNOŚCI OGÓŁEM LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OGÓŁEM % DO OGÓŁU
ŁOMŻA 9711 1085 11.17
JEDWABNE 5634 792 14.05
ŚNIADOWO 5685 814 14.30
MIASTKOWO 4326 476 11.00
ZBÓJNA 4358 694 15.92
WIZNA 4361 641 14.69
PRZYTUŁY 2198 336 15.28
PIĄTNICA 10575 1144 10.81
NOWOGRÓD 3974 467 11.75
POWIAT ŁOMŻYŃSKI 50822 6449 12.68


W dniu 18 marca 2009 roku Rada Powiatu Łomżyńskiego podjęła uchwałę Nr XXV/124/09 w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uwzględniając plan finansowy PFRON.
W roku sprawozdawczym powiat łomżyński otrzymał z PFRON ogółem 818.191 zł, w tym na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej 466,74 zł. W listopadzie plan ten zwiększony został przez PFRON o kwotę 62.137 zł. Ostatecznie budżet na realizację zadań wynosił 880.328 zł z czego na rehabilitację zawodową wydatkowano 175.809 zł. natomiast na rehabilitację społeczną przeznaczono 238.445 łącznie wydatkowano 414.254 zł.
Środki przyznane Powiatowi Łomżyńskiemu przez PFRON pozwoliły zaspokoić potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej jedynie w niespełna 50% , co obrazuje tabela.

ZDANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WYDATKOWANE ŚRODKI PFRON ZAPOTRZEBOWANIE ŚRODKÓW PFRON NA PODSTAWIE ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW BRAKI
ŚRODKÓW
Liczba osób które otrzymały wsparcie Kwota wydatkowanych środków Liczba złożonych wniosków Kwota zapotrzebowanych środków we wnioskach
1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 62 w tym 18 os. dorosłych, 24 dzieci i 20 opiekunów 43.102
159 w tym 96 osoby dorosłe i 24 dzieci
39 opiekunów 142.586 99.484
2. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu 1 2.000 26 62.500 60.500
3 Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 1 480 2 2480 2.000
4 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 6 38.790 32 248.763 209.973
5 Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego 8 6.214,80 11 10.862 4.647,2
6 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 231 147.018,81 242 149.154,81 2.136
7 Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki 1 839 3 13.609 12.770
ŁĄCZNIE 310 238.444,61 475 629.954,81 391.510,2

Przyznane środki przeznaczono na następujące zadania:

1. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych
Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków oraz zbadaniu sytuacji w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych zawarta została 1 umowa na dofinansowanie barier w komunikowaniu na kwotę 2000 zł, 7 umów na dofinansowanie do barier architektonicznych i technicznych na kwotę 39.270 zł.

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
W 2009 roku udzielono dofinansowania osobom dorosłym do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na kwotę 128.032,21 zł oraz 18.986,60 zł dla dzieci. Dofinansowanie dotyczyło zakupu m.in.: aparatów słuchowych i wkładek usznych (w tym dla dzieci), pieluchomajtek, butów ortopedycznych, a także do zakupu wózków inwalidzkich, protezy podudzia, kul łokciowych, pończoch kikutowych, cewników, materacy przeciwodleżynowych, parapodium, itp. Pomoc w wyżej wymienionym zakresie otrzymało 239 osób dorosłych oraz 27 dzieci.
Do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dofinansowano 8 osobom ogółem na kwotę 6.214,80 zł. Były to urządzenia rehabilitacyjne w tym 2 łóżka rehabilitacyjne, 5 rowerów rehabilitacyjnych i 1 bieżnia.

3. Turnusy rehabilitacyjne.
Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystało ogółem 62 osób na kwotę 43.102 zł w tym 24 dzieci, 20 opiekunów oraz 18 osób dorosłych. Na rzecz dzieci dofinansowano 18.893 zł, na rzecz osób dorosłych 13.420 zł oraz 10.789 zł na rzecz opiekunów.


4. Sport, kultura, rekreacja i turystyka.
Na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wydatkowano 839 zł. Zawarto 1 umowy, z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Oddziałem Rejonowym w Łomży. Przedmiotem umów było dofinansowanie wycieczki do Lichenia dla 7 osób niepełnosprawnych z powiatu łomżyńskiego

5 Warsztat Terapii Zajęciowej.
1 lipca 2008 roku w związku z powstaniem dodatkowych możliwości finansowych w ramach projektu systemowego „Razem Ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” utworzono nową pracownię w związku z czym liczba uczestników WTZ zwiększyła się do 35 osób. Na dofinansowanie WTZ Powiat Łomżyński przekazał kwotę 43.485,57 zł, która została pokryta ze środków EFS w ramach projektu systemowego realizowanego przez PCPR „Razem Ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczył 466.074 zł, co łącznie dało 517.860 tj. 14.796 zł rocznie na jednego uczestnika.

6. Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kownatach

W dniu 22 kwietnia 2009r. uroczyście został otwarty Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w miejscowości Kownaty, gmina Piątnica. Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu ponadgminnym. Przeznaczony jest dla osób dorosłych, mężczyzn i kobiet (dla 25 osób niepełnosprawnych). Osoby do tej placówki kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Ośrodek prowadzony jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży jako zadanie zlecone przez Zarząd Powiatu Łomżyńskiego. Jest to pierwsza tego typu placówka na terenie naszego powiatu. Obiekt, w którym zorganizowano Ośrodek Wsparcia, wraz z 1 ha działką przekazał nieodpłatnie PKPS-owi wójt gminy Piątnica. Placówka usytuowana jest w dogodnym punkcie komunikacyjnym zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom. Na działce obok obiektu znajdują się: ogród warzywny, sad oraz urządzenia służące do rekreacji na wolnym powietrzu. Wewnątrz Ośrodka znajdują się: sala spotkań, pokój indywidualnego poradnictwa, sala rehabilitacyjna, sala komputerowa i sala arteterapii, pracownia kulinarna, sala klubowa, toalety oraz łazienka z natryskiem. Działalność Ośrodka ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej osób z przewlekłymi zaburzeniami poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji wewnętrznej – z samym sobą – oraz integracji zewnętrznej ze środowiskiem, na pomoc w zakresie rozwiązywania problemów dnia codziennego, na udzielanie wsparcia psychicznego. Celem tych działań jest podniesienie jakości życia osób, które wymagają oparcia społecznego ze względu na rodzaj niepełnosprawności oraz szeroko rozumianą integrację społeczną. Uczestnikom zapewnia się jeden gorący posiłek dziennie. Ośrodek działa 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. Na utrzymanie Ośrodek otrzymuje dotację od Wojewody Podlaskiego w wysokości 900 zł. miesięcznie na 1 uczestnika. W roku sprawozdawczym w okresie 15.04. do 31.12.2009r. na utrzymanie 25 uczestników wydatkowano kwotę 222002,73 zł, z tego 107084,82 zł. z dotacji celowej oraz kwotę 54642,73 zł. ze środków EFS w ramach projektu systemowego „Razem ku samodzielności – integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. W 2010 r. planuje się zwiększenie liczby uczestników do 35 osób.

Oprócz pomocy finansowej na poszczególne zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podejmowało szereg innych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Na bieżąco prowadzone było poradnictwo, udzielano informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych (np. o przysługujących im ulgach, możliwościach zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zniżkach w komunikacji, zatrudnieniu, otrzymaniu pomocy społecznej itp.). Na uwagę zasługuje fakt, iż w wielu sprawach dotyczących osób niepełnosprawnych współpracowaliśmy z organizacjami pozarządowymi skupionymi przede wszystkim w ramach Centrum Usług Socjalnych. Poza tym pracownik socjalny PCPR raz w tygodniu uczestniczył w posiedzeniach Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
Na bieżąco udzielaliśmy specjalistycznych porad osobom niepełnosprawnym i służyliśmy pomocą w wypełnianiu wniosków z zakresu programów celowych PERON.
IV. INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PT. „RAZEM KU SAMODZIELNOŚCI – INTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży od 1 stycznia 2009r. kontynuuje realizację projektu systemowego „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który rozpoczął się 1 lipca 2008 roku. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej Działania 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Partnerami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w realizacji projektu są: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży oraz Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom Troski Specjalnej.


Celem nadrzędnym projektu jest zwiększenie potencjału społeczno-zawodowego osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo wychowawczych, a także wsparcie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu aktywnych form integracji. Osiągnięcie powyższego celu jest możliwe poprzez realizację celów głównych:

- upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie,
- rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne oraz indywidualne programy usamodzielnienia, w których zastosowano instrumenty aktywnej integracji obejmujące aktywizację: zawodową, edukacyjną, zdrowotną i społeczną.

Cele główne zaś będą uzyskane przez zrealizowanie celów szczegółowych:

- przygotowanie osób objętych wsparciem do aktywnego poruszania się na rynku pracy,
- zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły,
- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników,
- zdobycie umiejętności zwiększających atrakcyjność uczestników na rynku pracy,
- zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu.


W ramach projektu każda z grup beneficjentów skorzystała z co najmniej trzech instrumentów aktywnej integracji dostosowanych do jej indywidualnych potrzeb.

Osoby niepełnosprawne mogły liczyć na następujące formy wsparcia:
- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, zawodowe, prawne),
- pracę socjalną,
- zajęcia rehabilitacyjne,
- szkolenia,
- kursy zawodowe,
- uczestnictwo w grupie samopomocowej,
- współfinansowanie aktywizacji zawodowej polegające na pokryciu części kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży oraz Ośrodku Wsparcia w Kownatach.

Usamodzielnianym wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych proponowaliśmy:
- szkolenia i kursy zawodowe,
- poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, zawodowe, prawne),
- pracę socjalną,
- sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym,
- pokrycie kosztów wynajmu pokoju,
- udzielenie pomocy rzeczowej na usamodzielnienie,
- terapię psychologiczną i psychospołeczną.


W ramach promocji projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży przy współpracy z Instytutem Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie wydaje co kwartał biuletyn informacyjny pn. „Razem ku samodzielności”, w którym poruszane są kwestie dotyczące m.in. projektu, sytuacji osób niepełnosprawnych, rodzin zastępczych, placówek pomocy społecznej oraz przemocy w rodzinie. Na łamach publikacji prezentowana jest również twórczość osób niepełnosprawnych. Dotychczas ukazały się cztery numery biuletynu informacyjnego, którego egzemplarze były rozprowadzane w gminach na terenie powiatu łomżyńskiego i w siedzibie PCPR w Łomży. Są też dostępne na naszej stronie internetowej www.pcpr.powiatlomzynski.pl. Wszystkie biuletyny są bezpłatne.


W bieżącym roku zaplanowaliśmy objęcie wsparciem 106 osoby, z czego 94 osoby to beneficjenci ostateczni, zaś 12 osób to dzieci niepełnosprawne ze środowiska. Z ogólnej grupy osób biorących udział w projekcie:

a) 78 osób to: niepełnosprawni zamieszkujący teren Powiatu w tym uczestnicy: Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Kownatach gm. Piątnica, oraz opiekunowie dzieci niepełnosprawnych,
b) 18 osób – usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych,
c) 12 osób to dzieci niepełnosprawne.


W ramach działań o charakterze środowiskowym dnia 23 czerwca 2009 r. na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach odbył się piknik integracyjny środowiska osób niepełnosprawnych z terenu powiatu łomżyńskiego. W pikniku wzięło udział ok. 140 osób, w tym: uczestnicy Ośrodka Wsparcia w Kownatach, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Marianowie i w Łomży, dzieci niepełnosprawne i ich opiekunowie biorące udział w projekcie w ramach grupy wsparcia oraz dorosłe osoby niepełnosprawne z powiatu łomżyńskiego. Organizatorami tego przedsięwzięcia było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży – Partner projektu – który zapewnił gościom wiele atrakcji. Spotkanie uświetnił występ zespołu wokalnego „Arka” i pokaz sportowo- taneczny pt. „Gala boksu zawodowego” przygotowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Marianowie. Harcerze zorganizowali uczestnikom pikniku ciekawe zabawy i konkursy sprawnościowe m. in. Przeciąganie liny, chodzenie na nartach, rzut do tarczy. W pikniku uczestniczyli również goście: przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego przebywający w powiecie łomżyńskim w ramach II wizyty studyjnej Projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.

W ramach Projektu utworzyliśmy również w roku 2008 Punkt Doradczo-Konsultacyjny dla mieszkańców powiatu, który mieści się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.

Od września br. rozszerzyliśmy działalność Punktu Doradczo-Konsultacyjnego o możliwość korzystania przez osoby zainteresowane z dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Od dnia 26 października br. stworzyliśmy także możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego dla wszystkich chętnych potrzebujących pomocy.

Z porad psychologicznych można było korzystać w poniedziałki od 10.00 – 12.00 i czwartki od 12.30 – 14.30. Prawnik przyjmował interesantów we wtorki i środy w godzinach od 12.00 do 15.00.
Więcej informacji o dyżurach specjalistów w Punkcie można uzyskać pod numerem tel. 086 / 215 69 42 lub osobiście w siedzibie PCPR Łomża, pok. 209.

Mieszkańcy powiatu wykazują coraz większe zainteresowanie konsultacjami. W 2009 roku łącznie skorzystało z nich 44 osoby w tym: 23 osoby z poradnictwa prawnego i 21 osób z konsultacji z psychologiem.

W ramach Promocji projektu 23 października 2009r. zorganizowaliśmy dla naszych beneficjentów (usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych) konferencję poświęconą ich aktywizacji zawodowej. Jednym z głównych punktów programu była prezentacja dot. Projektu „Razem ku samodzielności...”. Prezentacja miała na celu zapoznanie zgromadzonych gości z głównymi założeniami projektu, które PCPR stara się realizować podczas pracy z beneficjentami. Dyrektor PUP w Łomży zaprezentował programy adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. program „Młode Wilki” adresowany dla osób w wieku do 30 lat), a także główne problemy, z jakimi stykają się wychowankowie poszukujący pracy. Problematyka aktywizacji zawodowej, którą podjęliśmy na konferencji była szeroko relacjonowana w mediach.


Rezultaty projektu dotyczące usamodzielniających się wychowanków:

a) 15 wychowanków uczestniczyło w warsztatach psychospołecznych w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Knieja” w Rajgrodzie, które we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zorganizował Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. Podczas warsztatów wychowankowie zdobyli umiejętności w zakresie asertywności i autoprezentacji oraz wiedzę dotyczącą aspektów wchodzenia na rynek pracy;
b) 8 osób ukończyło kursy zawodowe, w tym:
- 1 wychowanek ukończył kurs spawania stali,
- 5 osób kurs prawa jazdy kat. „B”,
- 1 wychowanka kurs pn. „Specjalista ds. kadr i płac”,
- 1 osoba odbyła szkolenie w zakresie księgowości;
c) 7 wychowanków otrzymało pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej na kwotę 18100 zł;
d) 4 osoby otrzymały pomoc na pokrycie kosztów wynajmu pokoju na łączną kwotę 7380 zł;
e) 10 wychowankom sfinansowano koszty nauki w 2009 r. w szkołach wyższych i policealnych na łączną kwotę 17290 zł;
f) 13 osób skorzystało z porad psychologa, prawnika i doradcy zawodowego.


Rezultaty projektu dotyczące osób niepełnosprawnych:

a) dofinansowanie uczestnictwa 32 osób niepełnosprawnych w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Kownatach w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej;
b) dofinansowanie uczestnictwa 30 osób w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Marianowie i Łomży w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej;
c) 45 osób skorzystało z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
d) 28 osób wzięło udział w zajęciach rehabilitacyjnych w Ośrodku Rehabilitacyjno- Wypoczynkowym „Pensjonat Ptaki” w Balikach, które na zlecenie PCPR zorganizował Partner projektu - PKPS w Łomży;
e) 1 uczestnik ukończył specjalistyczny kurs prawa jazdy kat. „B” w Konstancinie – Jeziorna;
f) 11 osób realizowało kursy, w tym:
- 5 osób odbyło kurs komputerowy
- 3 osoby kurs księgowości
- 1 osoba kurs prawa jazdy kat „B + E”
- 1 osoba kurs stylizacji paznokci

g) 24 osobom finansowane było uczestnictwo w stacjonarnych spotkaniach grupy wsparcia (12 rodzicom i 12 dzieciom niepełnosprawnym), które odbywają się cyklicznie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży.
h) 24 osoby z grupy wsparcia uczestniczyło w szkoleniu w „Pensjonacie Ptaki” w Balikach dotyczącym kształtowania właściwych postaw wobec dzieci niepełnosprawnych oraz komunikacji interpersonalnej.

i) w dniach 6 – 8 listopada 2009 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe dla Grupy Wsparcia pn. „Rola i znaczenie wspólnej zabawy w procesie rozwoju dzieci”. Miejscem 3-dniowego spotkania był położony nad jeziorem hotel „Anek” w Mrągowie. Realizatorem szkolenia był – we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży – Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie. Zasadniczym celem wyjazdu grupy do Mrągowa było m.in. zapoznanie rodziców z potrzebami rozwojowymi dzieci niepełnosprawnych w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym. Uczestnicy zapoznali się z rolą zabawy w życiu dziecka, jej formami, znaczeniem i zasadami uczestnictwa rodzica w zabawie, a także rozwijaniu umiejętności prowadzenia, organizowania i inicjowania zabaw sprzyjających wspieraniu rozwoju dziecka.


W roku 2009 budżet projektu wynosił
603 789,52 zł są to środki pozyskane z EFS
z czego 298 200,00 zł
przeznaczone było na aktywną integrację w ramach której wykorzystano środki na zadania własne powiatu.
W tym :
 Na rehabilitację społeczną i zawodową uczestników WTZ w Łomży – 12 413,97 zł
 Na rehabilitację społeczną i zawodową uczestników WTZ w Marianowie – 31 071,60 zł
 Na rehabilitację społeczną i zawodową uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach 54 642,73 zł
 Na pomoc rzeczową i pieniężną dla usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych - 93 861,30
Ponadto
PCPR pozyskał środki na wyposażenie i sprzęt komputerowy w kwocie 23 385,25

W roku 2008 wykorzystaliśmy
229 760, 49 zł.
Budżet Projektu w latach 2008 -2009 wyniósł łącznie 833 550,01 zł

Projekt został opracowany i jest realizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, którzy na przestrzeni ostatnich lat uczestniczyli – zdobywając wiedzę - w licznych szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków z EFS.

Osiągnięte rezultaty nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez pomocy specjalistów (psychologów, prawników, doradców zawodowych, specjalistów z Instytutu Szkoleń i Analiz Gospodarczych w Warszawie, naszych partnerów tzn. PKPS w Łomży i WTZ w Marianowie). Dzięki wsparciu Starosty Łomżyńskiego i Skarbnika Powiatu PCPR w Łomży mogło zachować ciągłość realizacji projektu na przestrzeni 2009 roku.
V.
BUDŻET I JEGO REALIZACJA.

W 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży realizowało zadania objęte planami finansowymi w rozdziałach:
85201 - placówki opiekuńczo wychowawcze
85202 - domy pomocy społecznej
85204 - rodziny zastępcze
85218 - powiatowe centrum pomocy rodzinie
85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
85395 - pozostała działalność.
Na realizację zadań w dziale 852 opieka społeczna Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr XXIII/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. uchwaliła dla PCPR plan dochodów w rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia 85218 - powiatowe centra pomocy rodzinie oraz w rozdziale 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 20.300 zł oraz plan wydatków w kwocie 2.938.334 zł, z tego w rozdziale:
dochody
rozdział 85203 - 5.000 zł
rozdział 85218 - 300 zł
rozdział 85324 - 15.000 zł
20.300 zł
wydatki
rozdział 85201 - 667.946 zł
rozdział 85202 - 705.000 zł
rozdział 85203 - 270.000 zł
rozdział 85204 - 891.240 zł
rozdział 85218 - 304.064 zł
rozdział 85311 - 100.084 zł
2.938.334 zł

W 2009 r. dokonano zmian w stosunku do kwot pierwotnie przyznanych w planie finansowym PCPR na 2009 r.:
• uchwałą Nr 68/200/09 z dnia 31 marca 2009 r. zwiększono plan w rozdziale 85218 o kwotę 2.750 zł oraz w rozdziale 85395 o kwotę 75.358 zł,
• uchwałą Nr 71/213/09 z dnia 15 maja 2009 r. zmniejszono plan w rozdziale 85203 o kwotę 84.450 zł ,
• uchwałą Nr 73/220/09 z dnia 15 czerwca 2009 r. zwiększono plan w rozdziale 85395 o kwotę 465.034 zł,
• uchwałą Nr 77/231/09 z dnia 10 sierpnia 2009 r. zwiększono plan w rozdziale 85203 o kwotę 135.000 zł oraz w rozdziale 85218 o kwotę 3.250 zł,
• uchwałą Nr 81/249/09 z dnia 23 września 2009 r. zmniejszono plan w rozdziale 85203 o kwotę 13.000 zł ,
• uchwałą Nr 82/250/09 z dnia 29 września 2009 r. zwiększono plan w rozdziale 85202 o kwotę 556 zł,
• uchwałą Nr 86/270/09 z dnia 30 listopada 2009 r. zwiększono plan w rozdziale 85202 o kwotę 12.684 zł oraz zmniejszono plan w rozdziale 85203 o kwotę 4.500 zł
• uchwałą Nr 87/274/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. zwiększono plan w rozdziale 85202 o kwotę 2.727 zł,


W wyniku powyższych zmian plan finansowy PCPR na dzień 31 grudnia 2009 r. ukształtował się następująco:
dochody
rozdział 85203 - 5.000 zł
rozdział 85218 - 300 zł
rozdział 85324 - 15.000 zł
20.300 zł

wydatki
rozdział 85201 - 667.946 zł
rozdział 85202 - 720.967 zł
rozdział 85203 - 303.050 zł
rozdział 85204 - 891.240 zł
rozdział 85218 - 310.064 zł
rozdział 85311 - 100.084 zł
rozdział 85395 - 540.392 zł
3.533.743 zł


Dochody
W 2009 r uzyskano dochody w wysokości 23783,74 zł, z tego :
- w rozdziale 85324 § 0970 - 22008,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w wysokości 2,5 % kwoty wydatkowanych środków z PFRON w 2009 r.
- w rozdziale 85218 § 0920 - 1775,74 zł, . Dochody te uzyskano z tytułu naliczanych przez bank odsetek od środków znajdujących się na rachunku wydatków budżetowych oraz rachunku projektu „Razem ku samodzielności”,


Wydatki

Rozdział 85201-placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na terenie powiatu łomżyńskiego funkcjonuje Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Kupiskach Starych, w którego kosztach utrzymania partycypuje Starosta Łomżyński. W roku bieżącym ze środków powiatu przyznano kwotę 6.000 zł na dofinansowanie w/w placówki. W zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci umowie z dnia 30.01.2009 r. ustalono, że kwota 6.000 zł zostanie wykorzystana na płace i pochodne dla 1 wychowawcy od 1 lutego do 31 maja 2009 r. TPD rozliczyło się z otrzymanej dotacji w dniu 15 czerwca 2009 r.
Ponadto w tym rozdziale realizowane były zadania z zakresu udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz utrzymania dzieci z terenu powiatu łomżyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów.
Na pomoc pieniężną dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 71.684,54 zł. I tak :
• z tytułu kontynuowania nauki wydatkowano 46.167,54 zł dla 11 wychowanków domów dziecka,
• z tytułu usamodzielnienia pieniężnego dla 1 wychowanka - 6.588 zł,
• z tytułu usamodzielnienia w formie rzeczowej dla 5 wychowanków - 9.179 zł
• na dofinansowanie do stancji dla 3 wychowanków, które opuściły ZPO-W w Łomży wydatkowano 9.750 zł,

Na pokrycie kosztów utrzymania 21 dzieci z terenu powiatu łomżyńskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych do 30 września 2009 r. ogółem wydatkowano 370.880,95 zł, w tym:
• na 11 dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Łomży -165.422,39 zł,
• na 8 dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie 187.158,16 zł,
• na 1 dziecko w Domu Dziecka w Siennicy - 18.000 zł.
• na 1 dziecko za pobyt w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 2 w Warszawie - 300,40 zł.


Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej
W 2009 r. finansowane były dwa domy pomocy społecznej o łącznej liczbie 76 miejsc, tj:
• Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku w Łomży na 28 miejsc prowadzony przez Zarząd Okręgowy PKPS w Łomży,
• Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych na 48 miejsc w Tykocinie prowadzony przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.
W dniu 30 grudnia 2008 r. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zawarł umowę z Caritas Diecezji Łomżyńskiej na prowadzenie Domu pomocy Społecznej w Tykocinie dla 45 kobiet przewlekle psychicznie chorych oraz umowę z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla 26 osób w podeszłym wieku. Umowy zawarto na okres 01 stycznia 2009 r. - 31 grudnia 2013 r. Poprzednio zawarte umowy wygasły na mocy art. 146 ustawy o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U,. nr 115, poz. 728 z poŸñ.zm.) , który mówi, ¿e umowy w sprawie zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc do czasu ich wygaśnięcia lub rozwiązania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Umowy te były aneksowane w 2009 r. .Na mocy aneksów zwiększono liczbę miejsc w DPS w Tykocinie do 48, zaś w DPS w Łomży do 28.
Zarządzeniem Nr 09/09 z dnia 17 lutego 2009 r. Starosta Łomżyński ogłosił średni miesięczny koszt utrzymania w domach pomocy społecznej powiatu łomżyńskiego w roku 2009 w następującej wysokości:
1. Dom Pomocy Społecznej w Łomży prowadzony przez PKPS Zarząd Okręgowy w Łomży - 2.360 zł
2. Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie prowadzony Caritas Diecezji Łomżyńskiej - 2.170 zł

Wykorzystanie miejsc oraz wysokość dotacji w DPS w Tykocinie oraz w DPS w Łomży w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższa tabela:

lp nazwa dps I 2009
II 2009
III 2009
liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota
1 DPS w Łomży 13 18.834 13 18.834 13 18.834
2 DPS w Tykocinie 29 42.015 29 72.015 29 39.015
razem: 42 60.849 42 90.849 42 57.849
lp nazwa dps IV 2009
V 2009
VI 2009
liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota
1 DPS w Łomży 12 17.385 12 17.385 12 17.385
2 DPS w Tykocinie 29 39.015 28 37.566 28 37.566
razem: 41 56.400 40 54.951 40 54.951
lp nazwa dps VII 2009
VIII 2009
IX 2009
liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota
1 DPS w Łomży 12 17.385 12 17.385 12 17.385
2 DPS w Tykocinie 28 37.566 28 37.566 28 37.566
razem: 40 54.951 40 54.951 40 54.951
lp nazwa dps X 2009
XI 2009
XII 2009
liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota liczba mieszkańców kwota
1 DPS w Łomży 12 17.385 12 19.569 12 19.361
2 DPS w Tykocinie 28 37.566 28 43.838 28 42.546
razem: 40 54.951 40 63.407 40 61.907

Na bieżące utrzymanie tych domów w budżecie zabezpieczona została kwota 720.967 zł (plan po zmianach) , z tego dla:
• DPS Łomża - 217.127 zł
• DPS Tykocin - 503.840 zł

Do dnia 31 grudnia 2009 r. PCPR przekazało dotację budżetową w wysokości 720.967 zł tego dla:
• DPS Łomża - 217.127 zł
• DPS Tykocin - 503.840 zł

Przekazywana wielkość miesięcznej dotacji stanowiła iloczyn :
• różnicy średniego kosztu utrzymania w dps obowiązującego w roku 2009 i odpłatności mieszkańców
i liczby mieszkańców wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca.
Poniesione wydatki w domach pomocy społecznej dotyczyły bieżących potrzeb w zakresie między innymi: płac i pochodnych, wyposażenia, zakupu leków, środków żywności, materiałów biurowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych , opłat za energię, wodę i innych.


Rozdział 85203-ośrodki wsparcia
Na bieżące utrzymanie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kownatach dla 25 uczestników została zabezpieczona kwota 303.050 zł (plan po zmianach) tj. 900 zł miesięcznie na 1 uczestnika oraz 135.000 zł na modernizację i dodatkowe wyposażenie ośrodka. Ośrodek rozpoczął działalność w kwietniu 2009 r. W dniu 15 kwietnia 2009 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego a Zarządem Okręgowym PKPS w Łomży została podpisana umowa na prowadzenie ośrodka do 31 grudnia 2013 r. W 2009 r. przekazano dotację w wysokości 167.360 zł . I tak:

IV 2009
V 2009
VI 2009
liczba uczestników kwota liczba uczestników kwota liczba uczestników kwota
19 2914,48 21 17549,52 21 19800,00
VII 2009
VIII 2009
IX 2009
liczba uczestników kwota liczba uczestników kwota liczba uczestników kwota
24 18557,00 22 20945,00 25 20829,00
X 2009
XI 2009
XII 2009
liczba uczestników kwota liczba uczestników kwota liczba uczestników kwota
25 21969,00 25 22969,00 25 22500,00

We wrześniu br. na podstawie umowy z 22.09.2009 r. przekazano dotację 135.000 zł z przeznaczeniem na adaptację i doposażenie POW w Kownatach. W dniu 29 stycznia 2010 r. PKPS rozliczył się z otrzymanej dotacji. Środki zostały wykorzystane zgodnie z umową tj. na usługi budowlane przeznaczono 87.600 zł , na wyposażenie 47.400 zł.

Rozdział 85204-rodziny zastępcze
W 2009 r. na rodziny zastępcze ogółem wydatkowano kwotę 827.000,04 zł, z tego:
• kwota 221.116.48 zł została przekazana na utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie działania naszego powiatu w oparciu o podpisane stosowne porozumienia
• kwota 112.957,13 zł została przekazana innym powiatom na utrzymanie dzieci z terenu powiatu łomżyńskiego w rodzinach zastępczych tych powiatów.
• kwota 492.926,43 zł została wydatkowana na utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie naszego powiatu.

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy 47 rodzinom zastępczym wychowującym 92 dzieci, w tym:
 30 rodzinom spokrewnionych wychowujących 48 dzieci, z tego 10 dzieci pochodzących z innych powiatów,
 17 rodzinom niespokrewnionym wychowujących 44 dzieci, z tego 19 dzieci pochodzących z innych powiatów,

Z ogólnej kwoty 827.000,04 zł:
1. kwota 709.188,25 zł została przeznaczona na miesięczne świadczenia pieniężne dla 47 rodzin zastępczych wychowujących 92 dzieci. W okresie sprawozdawczym na mocy orzeczenia sądu przybyło 19 dzieci , 19 dzieci zostało odeszło z rodzin zastępczych , w tym: 7 do adopcji, 6 do rodzin biologicznych, 5 wychowanków z mocy prawa korzysta z pomocy z tytułu kontynuowania nauki, 1 wychowanka zrezygnowała.
2. na miesięczną pomoc z tytułu kontynuowania nauki dla 18 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych wydatkowano 72.342,79 zł.
3. na pomoc pieniężną na zagospodarowanie w związku z przyjęciem 7 dzieci dla 4 rodzin zastępczych wydano kwotę 8.994,00 zł, w tym 4.494 zł to środki zrefundowane przez Powiat Kolneński i Piski
4. na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 2 wychowanków z rodzin zastępczych przeznaczono 11.529,00 zł.
5. na pomoc rzeczową na usamodzielnienie 4 wychowanków - 15.526, 00 zł
6. na dofinansowanie do wynajmu pokoju dla 4 wychowanków wydano kwotę 9.420,00 zł .


Rozdział 85218-powiatowe centrum pomocy rodzinie
Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 310.064 zł
W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości 303.455,13 zł na:
• płace i pochodne w § 4010-4170 kwotę 257.065,61 zł,
• wydatki w § 4210-4750 kwotę 46.389,52zł.
W okresie sprawozdawczym PCPR ponosił wydatki w związku z zawartą umową w dniu 22 stycznia 2009 r. z Zakładem Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży na użyczenie pomieszczeń biurowych , tj. czynsz , sprzątanie pomieszczeń i pozostałe media.
Z tytułu dodatków dla pracowników socjalnych wydatkowano 5925 zł ( 12 m.-cy x 2 os. x 250 zł -75 zł (zwolnienie lekarskie)).
Poniesione wydatki dotyczyły również zakupu materiałów biurowych, znaczków, opłat za rozmowy telefoniczne, abonament radiowy , badań lekarskich pracowników, delegacji pracowniczych, usług informatycznych i remontowych, prenumeraty czasopism ,itp.
Na koniec 2009 r. PCPR zatrudniało 11 pracowników, w tym 2 osoby do obsługi projektu EFS oraz 2 w ramach robót publicznych.

Rozdział 85311 - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale tym finansowane były wydatki dotyczące dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Marianowie. Na 2009 rok został przyjęty preliminarz finansowy WTZ w wysokości 517.860 zł, z tego 90 % kosztów, czyli 466.074 zł sfinansuje PFRON, zaś 10% -51.786 zł stanowić będą środki Powiatu Łomżyńskiego . W dniu 30 marca 2009 r. zawarto umowę w sprawie przekazania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działania WTZ w Marianowie w 2009 r. , na mocy której ze środków Powiatu zostanie przekazana kwota 20.714,40 zł, zaś kwota 31.071,60 zł zostanie sfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Ponadto Powiat Łomżyński na podstawie podpisanego porozumienia z Prezydentem Miasta Łomża dofinansowuje 8 uczestników z terenu powiatu łomżyńskiego uczestniczących w zajęciach w WTZ w Łomży. Na ten cel w budżecie została zabezpieczona kwota 21.835 zł.
W 2009 r. na utrzymanie WTZ w Marianowie przekazano dotację w wysokości 20.714,40 zł.

Rozdział 85395 - pozostała działalność
W rozdziale tym realizowany jest projekt pod nazwą „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” dla 29 uczestników WTZ w Łomży i Marianowie , dla 18 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 15 osób niepełnosprawnych oraz 25 uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Kownatach. Projekt jest realizowany od 1 stycznia br.
Do 31 grudnia 2009 r. wydatkowano kwotę 504.798,96 zł . Z tego na:
 na rehabilitację społeczna i zawodową uczestników WTZ w Łomży - 12413,97 zł
 na rehabilitację społeczna i zawodową uczestników WTZ w Marianowie - 31071,60 zł
 na rehabilitację społeczna i zawodową uczestników POW w Kownatach- 54642,73 zł
 na pomoc rzeczową i pieniężną - 25480,00 zł
 na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń - 93861,30 zł
 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2484,30 zł
 składki na ubezpieczenia społeczne - 15405,30 zł
 składki na Fundusz Pracy -2253,99 zł
 wynagrodzenia bezosobowe - 34907,10 zł
 zakup materiałów i wyposażenia - 12946,21 zł
 badania lekarskie - 75 zł
 rozmowy telefoniczne - 433,75 zł
 zakup usług pozostałych - 189736,55 zł
 ubezpieczenie majątku - 250 zł
 czynsz - 3150 zł
 delegacje - 202,60 zł
 odpis na zfśs - 1750,07 zł
 materiały biurowe - 1884,52 zł
 sprzęt komputerowy - 21849,97 zł.

VI. WYKAZ POTRZEB NA 2010 ROK


Wykaz został opracowany na podstawie analizy sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2009 rok, monitoringu Strategii oraz przepisów z zakresu pomocy społecznej należących do kompetencji powiatu.
1. Organizowanie sieci rodzinnej opieki zastępczej na terenie powiatu – to jest pozyskanie, przeszkolenie nowych kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione.
2. Realizacja projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pn. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
3. Wsparcie działalności statutowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży środkami finansowymi pozyskiwanymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i innymi.
4. Pozyskiwanie środków na działania mające na celu wsparcie osób niepełnosprawnych w tym rehabilitację.
5. Rozwijanie infrastruktur Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
6. Rozwijanie infrastruktury domów pomocy społecznej.
7. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy społecznej.

Data powstania: piątek, 30 kwi 2010 11:44
Data opublikowania: czwartek, 19 maj 2011 11:49
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 3537 razy