BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja Stowarzyszeń zwykłych

Podstawą do prowadzenia ewidencji są regulacje ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U.z 2017 r. poz.210 ) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów ( Dz. U. z 2016 r. poz.644)

Art. 40b.22) 1. W ewidencji zamieszcza się:
1) nazwę stowarzyszenia zwykłego, jego cel lub cele, teren i środki działania oraz adres siedziby;
2) imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania
stowarzyszenia zwykłego przez zarząd, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
3) imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
4) informacje o regulaminie działalności i jego zmianach;
5) informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego;
6) informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego;
7) imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego;
8) informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków, o których mowa w rozdziale 3.
2. Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego
zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, o których mowa w ust. 1, załączając
dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.
3. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób, o których mowa w art. 40
ust. 5 pkt 3 i 4.
4. Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej.
Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji.
5. Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne, które są dostępne dla osób mających
interes prawny.
6. Ewidencja może być prowadzona w systemie teleinformatycznym.
7. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia
ewidencji, jej wzór oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji w zakresie, o którym mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia przejrzystości, kompletności i dostępności do danych zawartych w ewidencji.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 lut 2018 10:17
Data opublikowania: piątek, 2 lut 2018 10:30
Data edycji: piątek, 28 wrz 2018 13:58
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1818 razy
Ilość edycji: 1