BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI PUBLCZNEJ

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, to wykorzystanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej, w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona. Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej są określone w ustawie z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. (Dz.U. 2016r. poz. 352 z późn. zm.).

I. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Łomży.

Ponownemu wykorzystaniu podlega informacja sektora publicznego:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży;
 2. udostępniona w serwisie internetowym powiatomzynski.pl ;
 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora

 II. Warunki ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego:

 • Podmioty pozyskujące informacje publiczną od Starostwa Powiatowego w Łomży w celu ponownego wykorzystania zobowiązane są do:
 1. Zamieszczenia informacji o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji;
 2. Dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie;
 3. Obowiązku poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej;
 4. Wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Starostwu Powiatowemu w Łomży.
 • Starostwo Powiatowe w Łomży ponosi odpowiedzialność jedynie za taką treść informacji jaka została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży lub została udostępniona na wniosek.
 • Starostwo Powiatowe w Łomży nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Starostwu Powiatowemu w Łomży.
 • Starostwo Powiatowe w Łomży określa warunki udostepnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

III Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

 

 1. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadku gdy informacja sektora publicznego:
 2. Nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży;
 3. Została udostępniona w sposób inny i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłaty za ponowne wykorzystanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 4. Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
 5. Została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 6. Wniosek można złożyć w formie:
 7. dokumentu papierowego do kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łomży;
 8. w formie dokumentu elektronicznego poprzez ePUAP;
 9. e-mail: blm@powiatypolskie.pl .
 10. Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 11. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie późnej jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może być rozpatrzony w tym terminie, podmiot zobowiązany zawiadamia o przyczynach opóźnienia oraz o terminie w jakim rozpatrzy wniosek nie dłuższym jednak niż 2 m-ce od dnia złożenia wniosku.
 12. Po rozpatrzeniu wniosku organ zobowiązany:
 13. Przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 14. Informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 15. Składa ofertę zawierająca warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 16. Odmawia w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał, ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić organ zobowiązany o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot obowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

IV Opłaty

Starostwo Powiatowe w Łomży może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie , które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Starostwo Powiatowe w Łomży umożliwiając ponowne wykorzystanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystanie, uwzględniając koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie.

 

V Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2017r. poz. 1257).

Do skarg rozpatrywanych w postepowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r.

poz. 1369, z późn. zm.) z tym, że :

 

- przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

 - skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

 

Data powstania: wtorek, 6 lut 2018 14:14
Data opublikowania: wtorek, 6 lut 2018 14:19
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 796 razy