BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 36/18 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 czerwca 2018 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej MUZEUM PRZYRODY W DROZDOWIE. Rozpoczęcie posiedzenia nastąpiło o godzinie 10.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.20.

 

Komisja obradowała w pięcioosobowym składzie na ogólną liczbę pięciu członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować prawomocne opinie, wnioski, uchwały oraz stanowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). W posiedzeniu brali udział także zaproszeni goście (lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Skład osobowy i funkcyjny członków Komisji:

  1. Jan Kuczyński – Przewodniczący Komisji.
  2. Agnieszka Zduńczyk – Wiceprzewodnicząca Komisji.
  3. Tomasz Paweł Chojnowski – członek Komisji.
  4. Elżbieta Parzych – członek Komisji.
  5. Kazimierz Polkowski – członek Komisji.

Przebieg posiedzenia:

Przewodniczący Komisji Jan Kuczyński przypomniał, że proponowany porządek posiedzenia obejmuje następujące tematy:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża.
  4. Sprawy różne:
  • Omówienie sprawy dotyczącej odwodnienia w miejscowości Czarnocin.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do proponowanego porządku obrad.

 

Ad 1 Przewodniczący Komisji – poprosił o zabranie Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2018-2021.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Komisji – zapytał czy Gmina Piątnica zaakceptowała już zwiększenie kosztów inwestycji zaplanowanych na drogach powiatowych.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że aktualnie przygotowane jest porozumienie w tej sprawie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 2 Przewodniczący Komisji – ponownie poprosił o zabranie Skarbnika Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – podziękowała Zarządowi Powiatu za uwzględnienie jej wniosków i zaplanowanie inwestycji drogowych na terenie gminy Miastkowo.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2018 rok został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 3 Elżbieta Gosk – główny Specjalista w Wydziale Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża. Podsumowując zaznaczyła, że sprawa zasadniczo dotyczy przekazania kwoty 3.000 zł na ufundowanie nagrody Starosty Łomżyńskiego w ramach corocznego Międzynarodowego Festiwalu „Teatr w walizce”.

 

Następnie została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu Łomża został zaopiniowany pozytywnie 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było (opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 W sprawach różnych Przewodniczący Komisji przypomniał, że sprawa dotycząca odwodnienia w miejscowości Czarnocin nadal nie została rozwiązana.

 

Starosta – Elżbieta Parzych – poinformowała, że na spotkaniu w ww. sprawie, w którym udział wzięły zainteresowane osoby został spisany protokół i należy sprawdzić w tym dokumencie do czego zobowiązały się poszczególne strony. Następnie konieczne będzie przygotowanie projektu stosowanego porozumienia.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie zgłoszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Komisji – Jan Kuczyński, mając na uwadze wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 36-te posiedzenie Komisji Budżetu.

                                                                               

 

Data powstania: piątek, 10 lip 2020 14:41
Data opublikowania: piątek, 10 lip 2020 14:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 240 razy