BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 69/202/09 Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 15 kwietnia 2009 roku
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 IV 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z załącznikami Nr 1 i 2 uchwały Nr 62/177/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego uchwala się, co następuje:

§ 1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania z zakresu:

1.kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
2.upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

dokonano wybory ofert:

1.Stowarzyszenie Kultury i Oświaty „Logos” w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- Organizacja konkursów recytatorskich dla młodzieży szkół średnich i gimnazjalnych: „Miejsce na wiersz”.
- XX Konkurs dla Najmłodszych „Uśmiechnięte strofki”
- XXV Łomżyński Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Współczesnej w kwocie: 800 zł.

2.Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- „Niedziela na św. Rocha” w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie
w kwocie: 1.000 zł.
3.Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży w zakresie realizacji zadań:
- XV Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2009 r.
-Wydanie zbiorku poezji Jarosława Choromańskiego
- XVII Giełda Piosenki Dziecięcej 2009
- Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie 2009
w kwocie: 10.000 zł.
4. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów w zakresie realizacji zadań:
- Opracowanie i wydanie drukiem wydawnictwa ciągłego „Studia Łomżyńskie” tom XX
- Opracowanie i wydanie drukiem publikacji książkowej autorstwa Henryki Sędziak
pt:” Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem”
- Konferencja naukowa nt.”Region łomżyński – wizja rozwoju. Rola społeczeństwa
obywatelskiego i kapitału ludzkiego w kreowaniu rozwoju”
w kwocie: 1.000 zł
5. Muzeum Przyrody w Drozdowie w zakresie realizacji zadań:
- Natura i historia – 25 lat w Muzeum Przyrody w Drozdowie
- Organizacja Koncertu kameralnego „Ukryty portret Witolda Lutosławskiego” w kwocie: 5.000 zł.

6. Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej w zakresie realizacji zadań:
- XVII Jesienne Prezentacje Kulturalne”
- „Rozmaitości Wielkanocne”
- „Majówka” towarzysząca Regionalnemu Przeglądowi Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy w kwocie: 1.200 zł

7. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w zakresie realizacji zadania:
- Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS w Łomży w kwocie: 10.000 zł.

8. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:
- Prowadzenia Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów w kwocie: 20.000 zł.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych oraz Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego Łomży.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu: Marek Dworakowski
Mieczysław Chojnowski
Henryk Kłosiński
Alfred Szymański
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 17 kwi 2009 14:18
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1210 razy