BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 70/206/ 09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa i udostępnienia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego
Na podstawie art. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) w związku z § 3 pkt. 5 Uchwały nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1

1. Wyrazić zgodę, o której mowa w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004r o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), dla Wójta Gminy Śniadowo, na
wycięcie jednego drzewa, wskazanego na załączniku graficznym, na nieruchomości
oznaczonej w ewidencji gruntów wsi Śniadowo jako działka nr 475/7 o
pow. 0,5215 ha, stanowiącej własność Powiatu Łomżyńskiego.
Wycięcie drzewa może nastąpić po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
właściwy organ.

2. Wyrazić zgodę na udostępnienie dla Gminy Śniadowo części wymienionej w ust. 1
nieruchomości (ok. 6 m²) pod modernizację ulicy Leśnej, pod warunkiem, że inwestor
wykona przebudowę ogrodzenia istniejącego na odcinku objętym niniejszą zgodą.

3. Wyrazić wstępną zgodę na przekazanie własności części nieruchomości wymienionej w
ust. 1 (ok. 6 m²) zajętej pod budowę ulicy Leśnej.
Ostateczne stanowisko w tej sprawie zarząd podejmie po wydzieleniu przedmiotowego
gruntu z całej nieruchomości. (wykonanie projektu podziału nieruchomości).


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki


Członkowie Zarządu:
1. Marek Dworakowski.
2. Mieczysław Chojnowski
3. Henryk Kłosiński
4. Alfred Szymański

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 maj 2009 07:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1183 razy