BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 70/207/09 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 53 ust. 2 pkt. 6 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu omżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2008 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży, w skład którego wchodzą:

1) Bilans na dzień 31 grudnia 2008 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą - 6.991.378,95 zł.

2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wynik finansowy – zysk netto –396.234,01 zł.

3) Informacje dodatkowe.

§ 2

Zysk netto w kwocie – 396.234, 01 zł przeznacza się na cele statutowe ZPOZ w Łomży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:
Krzysztof Kozicki

Członkowie Zarządu:

1.Marek Dworakowski
2.Mieczysław Chojnowski
3.Henryk Kłosiński
4.Alfred Szymański


Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 19 maj 2009 07:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1125 razy